Baznīcas gadagrāmata 2020

Par Gadagrāmatu

Redaktore Valda Lutiņa
Mākslinieks Uģis Auliks
Korektore Ieva Zarakovska 

Redakcijas kolēģija: LELBĀL Virsvalde, it īpaši archibīskape Lauma Zušēvica (organizatoriskie jautājumi), prāveste emerita Ieva Graufelde (teoloģiskie jautājumi), prāveste Dr. Sarma Eglīte (liturģiskie jautājumi), prāvests Kārlis Žols un Ivars Petrovskis (techniskie jautājumi)

LELBĀL internetā:
www.lelbal.org un Facebook — LELBAL
LELBĀL adrešu saraksta sastādītāja — archibīskapes asistente Tija Abula 

Foto — Rūta Abakuka, Sarma Eglīte, Gija Galiņa, Andris Grunde, Rasma Gundega Ieviņa, Imants Miezis, Tālis Rēdmanis, LELBĀL draudžu archīvs

Vāku attēliem izmantots Ņujorkas Salas baznīcas loga vitrāžas “Kristus Labais gans” fotoattēls.

Mākslinieks Leonards Linauts (1914–1998) 1949. gadā izceļoja uz ASV. 1953. gadā izveidoja stikla gleznošanas studiju, kurā darinājis apmēram 1600 logu gleznojumu dievnamiem. Par šo vitrāžu 1986. gadā L. Linauts rakstīja: “Inspirācija šim logam radusies, iedziļinoties Jāņa evaņģēlijā, kurā atrodam Jēzus līdzības, kā arī izskaidrojumus par saviem uzdevumiem un mērķiem — vest cilvēci tuvāk Dieva Tēva atzīšanai un pakļautībai. Loga ainā redzam Kristus tēlu, kas simboliski kā labais gans atvedis savu ganāmpulku zaļās ganībās un pie skaidra ūdens avota stiprināties un spirdzināt slāpes. Kristus figūra loga centrālajā daļā ir tverta kā aicinātāja, vadītāja un sargātāja tēls dievišķas gaismas starojumā, parādoties dievnama apmeklētājam.”

Grāmata iespiesta SIA “ANDIMAR–J”
© Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvalde, 2019