Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Mūsu darbs Austrālijā — ALELDA

Tagadnei un nākotnei

Dr. Jānis Priedkalns, prāvests

Kaut 2. pasaules kaŗa beigās esam devušies trimdā tālu no Latvijas — gandrīz mūsu tēvzemes globālā antipodā —, garīgā piederība Latvijai, latviešu kultūrai un mūsu Baznīcai vēl arvien ir noturīga. To papildina nesen no Latvijas atbraukušie tautieši. Mūsu draudzes pastāv jau 70 gadus, un dievvārdus sludinām latviešu valodā. Draudžu locekļu skaits gan ir krities, līdzīgi kā tas ir austrāliešu draudzēs, un šobrīd latviešu draudzēs Austrālijā un Jaunzēlandē skaitām ap 500 dvēseļu. Jauniešu līdzdalība dievkalpošanā visumā ir maza, toties izcili apmeklēti ir vasaras vidusskolas dievkalpojumi un sestdienas skolu Ģimenes dienas pateicības dievkalpojumi.

Prāvests Dr. Jānis Priedkalns un Adelaides Latviešu skolas saime pēc Ģimenes dienas dievkalpojuma

Prāvests Dr. Jānis Priedkalns un Adelaides Latviešu skolas saime pēc Ģimenes dienas dievkalpojuma

Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes darbojas Adelaidē, Brisbanē (Kvīnslandes draudze), Kanberā, Kraistčērčā ( Jaunzēlandē), Melburnā, Volongongā. Draudzes Pertā un Sidnejā darbojas autonomi un nesastāv ALELDA. ALELDA draudžu priekšnieki ir Dr. Ivars Ozols Adelaidē, Māra Siksna Brisbanē, Egons Eversons Kanberā, Miervaldis Altments Kraistčērčā, Kārlis Kasparsons Melburnā un Dr. Juris Reinfelds Volongongā.

Austrālijas Latviešu vasaras vidusskolas saime pēc dievkalpojuma Adelaides draudzes Sv. Pēteŗa baznīcas zālē bauda draudzes dāmu gādāto cienastu

Austrālijas Latviešu vasaras vidusskolas saime pēc dievkalpojuma Adelaides draudzes Sv. Pēteŗa baznīcas zālē bauda draudzes dāmu gādāto cienastu

ALELDA Pārvaldē kalpo līdzšinējās amatpersonas: prāvests Dr. Jānis Priedkalns, mācītājs Dainis Markovskis (līdz 23.06.2019., kad paredzējis atgriezties Latvijā), juriskonsults Miķelis Strīķis, sekretāre Ilga Vēvere–Priedkalna, kasieris Dr. Ivars Ozols. ALELDA apgabalā par vikāriem kalpo mācītājs Ivars Osis, diakone Rota Stone un B. Th.–LL.B. Ivonna Danbergs. Kā viesmācītājs ir kalpojis mācītājs no Latvijas Guntars Baikovs, kuŗš vada divas austrāliešu luteriskās draudzes Tanundā, Dienvidaustrālijā. Baznīcas Virsvaldē no ALELDA kalpo prāvests Dr. Jānis Priedkalns un jurists Miķelis Strīķis. ALELDA revidenti ir Pēteris Saulītis, Kārlis Kasparsons un Mārtiņš Biršs.

Prāvests Dr. Jānis Priedkalns un Kvīnslandes draudzes valde. No kreisās: D. un R. Vanagi, saimniece un prāvests, draudzes priekšn. M. Siksna,A. Lācis

Prāvests Dr. Jānis Priedkalns un Kvīnslandes draudzes valde. No kreisās: D. un R. Vanagi, saimniece un prāvests, draudzes priekšn. M. Siksna, A. Lācis

Draudžu dzīvi raksturo draudzes locekļu pašaizliedzīga kalpošana Baznīcai un latviešu sabiedrībai, bet turpinās novecošanās un materiālās rūpes par draudžu īpašumu saglabāšanu. Tomēr, neskatoties uz grūtībām, draudzes piedalās palīdzības programmās, kas saistītas ar Misijas fondu, LV aprūpes centru “Dzīvības ceļš”, rūpēm par bērniem ar invaliditāti un par ārpusģimeņu bērniem, kā arī ar kolektēm tiek atbalstīts Okupācijas muzejs un ik gadu organizēts konteinera sūtījums ar dāvanām mazturīgiem ļaudīm Latvijā.

Austrālijas Latviešu vasaras vidusskolā 2019. gada janvārī ALELDA izkārtoja garīgo vērtību un ticības mācības pasniegšanu mācītāja Guntara Baikova vadībā. Iecerēts izkārtojumu turpināt. Atbalsti tiek veltīti arī Austrālijas Latviešu jaunatnes dienām un sestdienas skolām.

Raugoties nākotnē, ALELDA cer, ka LELBĀL un LELB Latvijā atradīs laikmetīgus kopsaucējus, lai atjaunotu sadarbību un kopdarbību, ievērojot, ka abas Baznīcas ir izaugušas no viena celma — Latvijas luteriskās Baznīcas ar 1928. gadā apstiprinātu Baznīcas Satversmi.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju