Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Mūsu darbs Lielbritānijā

Darbs patiesā ticībā

Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis
audžu audzēs! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties,
mūsu roku pūliņiem — izdoties! (Ps 90:1, 17)

Dr. Andris Abakuks, prāvests

Lielbritānijas iecirkņa 2019. gada Sinodē, kas pēc daudziem gadiem atkal notika Londonā, Daugavas Vanagu fonda (DVF) namā, varējām atskatīties uz 70 gadiem kopš pirmās Sinodes, kas sanāca 1949. gada rudenī Latvijas sūtniecībā Londonā archibīskapa Teodora Grīnberga un prāvesta Edgara Berga vadībā, un tā bija pirmā Sinode visā mūsu Baznīcā ārpus Latvijas. Sadarbība ar vēstniecību turpinās, un šoreiz Sinodē vēstniecību pārstāvēja vēstnieces vietniece Katarina Plātere.

Sinodes dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: māc. D. Vāvere, māc. Elīza Zikmane, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšs. L. Zobens, prāv. Dr. A. Abakuks, vēstnieces vietn. K. Plātere, prof. emer. R. Vītols

Sinodes dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: māc. D. Vāvere, māc. Elīza Zikmane, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšs. L. Zobens, prāv. Dr. A. Abakuks, vēstnieces vietn. K. Plātere, prof. emer. R. Vītols

2018. gada oktobrī bijušās Rofantas baznīcas iekārtu no DVF Straumēniem prāvests emeritus Juris Cālītis pārveda uz Zvannieku mājām Latvijā, kur tā jau izvietota dievnamā.

Pateicība pienākas DVF valdei un tās priekšsēdim Aivaram Sinkam par sadarbību iekārtas transportēšanā un tās pagaidu uzglabāšanā Straumēnos.

Pēc sinodes. Māc. V. Vāvere ar Pīterborovas kopas loceklēm M. Senkovu un G. Alksni

Pēc sinodes. Māc. V. Vāvere ar Pīterborovas kopas loceklēm M. Senkovu un G. Alksni

2019. gada 18. janvārī biju aicināts novadīt svētbrīdi Brukvudas Latviešu kapos. Pasākumu, kas notika Latvijas diplomātiskā dienesta simtgades zīmē, rīkoja vēstniecība. Brukvudas kapos apglabāts kāds ducis bijušo Latvijas diplomātu un trimdas laika sūtniecības darbinieku, ieskaitot sūtni Kārli Zariņu, kas bija īpaši liels mūsu Baznīcas darba veicinātājs.

Brukvudas kapos. No kreisās: Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas pārst. N. Angel, vēstn. B. Braže, prāv. Dr. A. Abakuks

Brukvudas kapos. No kreisās: Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas pārst. N. Angel, vēstn. B. Braže, prāv. Dr. A. Abakuks

Galvenais, protams, mūsu Baznīcas pastāvēšanā ir darbs draudzēs, kas turpinājies bez lielākām pārmaiņām. Pieminams gan, ka mācītāji Daira un Viesturs Vāveres pārcēlušies no mājvietas Straumēnos uz Vidusanglijas draudzes māju Lesterē, kur agrāk dzīvoja prāvests Juris Jurģis. Daira un Viesturs pa abiem turpina aprūpēt mūsu draudzes Anglijas vidienē un ziemeļos. ApvienotoLondonas draudzi turpina aprūpēt mācītāja Elīza Zikmane, kas reizē aprūpē Lutheran Church in Great Britain (LCiGB) Londonas draudzi un nesen iecelta par LCiGB prāvesti. Rietumanglijas–Velsas draudzē pēc dažu gadu pārtraukuma atsākti dievkalpojumi Gērnsijas salā, ko organizē goda konsule Lilita Krūze. Atsākām ar 2018. gada Adventa/Ziemsvētku laika dievkalpojumu, reizē atzīmējot Latvijas simtgadi.

Gērnsijā grupa dievlūdzēju pēc Adventa/Ziemsvētku dievkalpojuma. Kancelē prāv. Dr. A. Abakuks ar vietējās draudzes mācītāju M. Barrett

Gērnsijā grupa dievlūdzēju pēc Adventa/Ziemsvētku dievkalpojuma. Kancelē prāv. Dr. A. Abakuks ar vietējās draudzes mācītāju M. Barrett

Sinodē piedalījās arī mācītājs Guntars Rēboks, kas darbojas Church of England Šerbornas draudzē. Pēc pašreizējā darba izbeigšanās viņš cer turpināt darboties kādā citā anglikāņu draudzē Lielbritānijā. Ja jaunā darba vieta būtu tuvāk kādam centram, kur ir rosīga latviešu sabiedrība, tad Guntars ar laiku varētu aktīvi iesaistīties LELBĀL darbā Lielbritānijā.

Pie misijas Īrijā atzīmējams, ka diakons Imants Miezis beidzis teoloģijas studiju pirmo gadu The Church of Ireland Theological Institute Dublinā, reizē turpinot sniegt garīgo aprūpi LELBĀL draudzei Īrijā. Arvien ir iepriecinoši dzirdēt, ka draudze rosīgi darbojas un skaitliski pieaug.

Sinodē bija jāpārvēl Baznīcas Pārvalde. Pēc savstarpējas vienošanās Pārvaldē mācītāja Viestura Vāveres vietā ienākusi mācītāja Daira Vāvere.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju