Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Mūsu darbs Latvijā

Aizvien dziļākas saknes Latvijā

Kungs, Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un Tava uzticība līdz padebešiem. ( Ps 36:6)

Kārlis Žols, prāvests

Kopš 2016. gada, kad mūsu iecirknis dibināts, esam izgājuši nopietnu attīstības ceļu, kas saistās gan ar draudžu darbu, gan ar LELBĀL darbību Latvijā. Esam kļuvuši tuvāki cits citam, iepazinuši viens otru labāk, kopīgi pieredzējuši gan priekus, gan pārbaudījumus.

LELBĀL Latvijas iecirknis ir iesaistījies likumdošanas procesos, aizstāvot LELBĀL vietu Latvijā, to turpinām un turpināsim darīt. Patiesi izjūtam visas lielās LELBĀL atbalstu, sajūtot šo lielo kopību, kas mums ir kā vienai lielai kristīgai ģimenei, kas ir pārstāvēta visā pasaulē. Mums, LELBĀL Latvijā, ir īpašs uzdevums, jo esam mūsu Baznīcas pārstāvji mūsu tēvzemē, tik daudzo LELBĀL locekļu saikne ar mūsu dzimteni. Tādēļ nešaubīgi pastāvam par mūsu vietu un legālu statusu Latvijā kā daļu no Latvijas neatņemamas garīgās vides un Baznīcu kopuma.

Sinodes dalībnieki

Sinodes dalībnieki

23. martā Sv. Pestītāja anglikāņu baznīcā notika LELBĀL Latvijas apgabala trešā sinode. Par apgabala prāvestu atkārtoti ievēlēja Kārli Žolu, bet apgabala Pārvaldē darbosies mācītāja Dr. Dace Balode, mācītāja Ieva Puriņa un Jānis Putnis. Paralēli aktīvam darbam Pārvaldē Sinode izveidoja četras darbības nozares. Par Teoloģijas nozares vadītāju ievēlēja prāvestu emeritus Dr. Juri Cālīti, par Ekumeniskās nozares vadītāju — bīskapi emerita, mācītāju Jānu Jērumu–Grīnbergu, par Sabiedrisko attiecību nozares vadītāju — mācītāju Rinaldu Gulbi, bet par Diakonijas nozares vadītāju — Jāni Putni.

Jaunievēlētā apgabala Pārvalde. No kreisās: māc. I. Puriņa, J. Putnis, prāv. K. Žols, māc. Dr. D. Balode

Jaunievēlētā apgabala Pārvalde. No kreisās: māc. I. Puriņa, J. Putnis, prāv. K. Žols, māc. Dr. D. Balode

Mūsu garīdznieki katru mēnesi tiekas konventos, kur pārrunājam gan iecirkņa darbības aktualitātes, gan teoloģiskus jautājumus. Viena tēma, ko esam pārrunājuši nu jau vairākos konventos, ir jautājumi, kas saistās ar kristībām. Reizi gadā tiekamies Veldzes dienās, kur varam būt kopā neformālākā gaisotnē.

Pēdējā laikā arī konventos iesaistām draudžu priekšniekus un citus draudžu pārstāvjus, tā stiprinot saikni starp mūsu draudzēm.

Esam pateicīgi, ka mūsu iecirkni bieži apmeklē archibīskape Lauma Zušēvica.

Mūsu sešām jau reģistrētajām draudzēm un misijas vietai Āgenskalnā, kur meditatīvus svētbrīžus vada prāvests Kārlis Žols, un Ādažos, kur svētbrīžus vada mācītājs Gundars Bērziņš, un Blomē, kur kalpo mācītājs Zigmārs Ziemanis, ir pievienojusies misijas vieta arī Vīķos, netālu no Staiceles, kur svētbrīžus vada bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga. Tāpat jauna vieta, kur prāvests Kārlis Žols notur tikšanās un svētbrīžus, ir Rites pagastā, Viesītes novadā.

Esam patiesi priecīgi par izveidojušos sadarbību ar valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Rīga” filiāli “Rīga” Pārdaugavā. Šī iniciatīva ir izveidojusies, pateicoties mācītājas Dr. Daces Skudiņas darbībai, organizējot palīdzību šajā aprūpes centrā mītošajiem bērniem. Šobrīd VSAC “Rīga” filiālē “Rīga” prāvests Kārlis Žols katru nedēļu vada svētbrīžus.

Svarīgākais darbs norisinās pašās draudzēs, kas katra mūsu Baznīcā ir ļoti nozīmīga.

Liepājas Krusta draudzē kalpo mācītājs Mārtiņš Urdze. Draudze septembrī nosvinēja 90 gadu jubileju. Draudze turpina diakonisko kalpošanu. Oktobrī tika sarīkots ikgadējais labdarības pasākums “Ābolsvētki”. Baznīcas dārzā un mazajā zālē notika Ziemassvētku un Jāņu sadraudzības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Draudzes senioru kopa “Atvasara” atzīmēja 20 gadu kopā būšanu. Kopīgi tiek strādāts pie tā, lai draudzē veicinātu savstarpējo palīdzību un atbalstu. Vēl arvien turpinās tiesas process ar LELB par draudzes tiesībām izstāties no Baznīcas un īpašumu jautājumu. Draudzē pašreiz ir 103 locekļi. Draudzes namā, kas ir arī Liepājas Diakonijas centrs, darbojas Dienas centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā notiek dažādas nodarbības: kokapstrāde, lietišķās mākslas rokdarbi, sveču liešana, keramika, mākslas terapija — gleznošana, zīmēšana, mozaīku veidošana u. c. Pašlaik tiek īstenoti trīs projekti, kuru mērķis ir palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām gan Liepājā, gan lauku reģionos. Tāpat cilvēkiem ar īpašām vajadzībām regulāri tiek organizētas ekskursijas. Jūnijā pirmie interesenti devās ekskursijā ārpus Latvijas — uz Gdaņsku Polijā.

Snēpeles draudzē kalpo mācītājs Varis Bitenieks. 2018. gadā dievkalpojumi notika mēneša trešajā svētdienā plkst. 14.00.

Draudzes dievnamā iesākta balkona atjaunošana. Ziemassvētku dievkalpojumā kalpoja Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dr. Dace Balode un archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. Pēc dievkalpojuma bija kafijas galds, ko sarūpējusi draudzes priekšniece Ārija Brūdere. Nokristīti: 4, laulību iesvēte: 1.

Valtaiķu draudzē kalpo mācītājs Varis Bitenieks. 2018. gadā draudze noturēja dievkalpojumus mēneša ceturtajā svētdienā plkst. 14.00. Dievkalpojumi notika gan baznīcā, gan tautas namā. Par katru dievkalpojumu Valtaiķu baznīcā draudzei bija jāsaņem LELB piekrišana.

Nokristīti: 37, laulību iesvētes: 3.

Aizputes draudzē arī kalpo mācītājs Varis Bitenieks. 2018. gadā notika pieci lieli koncerti, kuros bija labs apmeklējums — 400–700 cilvēki. Gada laikā ar aptuveni 400 cilvēkiem notika pastorālas sarunas par kristībām, laulībām un citiem jautājumiem.

2018. gada vasarā Aizputes draudzē viesojās LELBĀL Virsvalde.

2018. gada sākumā Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā Aizputes Sv. Jāņa baznīcai tika izstrādāta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, notika dievnama zvanu torņa kāpņu un platformu restaurācija, lai nodrošinātu drošu piekļūšanu

zvanu tornim un zvanam. 2018. gada 13. septembrī tika uzsākts Aizputes Sv. Jāņa baznīcas jumta atjaunošanas projekts, ko kopā finansē Apvienotie Kurzemes fondi, Ņubransvikas un Leikvudas draudze (LELBĀL) un Aizputes novada pašvaldība.

Draudze aizstāvēja savas īpašumu tiesības gan pirmās, gan otrās instances tiesā pret apsūdzību, ko cēla LELB. 2019. gadā trešā tiesa noraidīja visas LELB prasības, un spriedums nav pārsūdzams.

Draudzes ganam ir atbalsts no Aizputes novada sabiedriskajām organizācijām, Aizputes iedzīvotājiem un draugiem ārpus Latvijas (Vācija, Šveice, ASV).

Nokristīti: 56, laulību iesvētes: 4, iesvētīti: 4, mūžībā pavadīti: 2.

Cīravas autonomajā evaņģēliski luteriskajā draudzē kalpo evaņģēliste Rudīte Losāne, kas drīz tiks ordinēta par LELBĀL mācītāju. Svētdienas un svētku dievkalpojumus draudze gaida ar prieku, jo evaņģēliste Rudīte Losāne spēj uzrunāt draudzi ar patiesi saturīgu sprediķi. Mīļi gaidīts vienmēr ir prāvests Kārlis Žols — draugs un aizbildnis.

Draudzes cilvēki ļoti vēlas sakārtot savu dievnamu, kura vecums ir cienījams — 239 gadi. Draudze skaitliski nav liela, tās cilvēki godā savu baznīcu un veic darbības, lai rastu iespēju ēku sakārtot, lai nākamās paaudzes varētu lepoties ar Dieva namu. Pēdējos trīs gadus draudze piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotajos konkursos, lai iegūtu finanšu līdzekļus dažādu dokumentu sakārtošanai. Baznīcā ļoti ilgi nav veikti remontdarbi. Šajā gadā tiek izstrādāta dokumentācija, lai varētu atjaunot jumta konstrukcijas un veikt jumta seguma nomaiņu.

Kristības Cīravas draudzē

Kristības Cīravas draudzē

Nozīmīga ir draudzes rūpe par īpašumā “Mācītāja ferma” dzīvojošiem maznodrošinātajiem cilvēkiem un viņu bērniem. No labdariem Vācijā, Šveicē un Amerikā tiek saņemta liela palīdzība ēkas atjaunošanai, cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanai.

Cīravas draudzes īpašums

Cīravas draudzes īpašums

Draudze lielu paldies saka Milvoku Sv. Trīsvienības draudzei, īpaši Maijai Strēlnieks. Milvoku draudzes sūtītās ļoti noderīgās un vērtīgās dāvanas ir liels atspaids daudziem cilvēkiem Cīravā. Maijas kundzes sūtītais izdevums “Gudrā pūce 68” rudenī noderēs draudzes Svētdienas skolas darbā.

Cīravas draudze palēnām noveco. Daļai tās locekļu ir pāri 70 gadiem, protams, arī vēl vecāki ļaudis, mazākumā ir pavisam jauni cilvēki. Tomēr draudze tic nākotnei — bērnu, kuri agrā bērnībā apmeklē Svētdienas skolu un iepazīst Jēzu Kristu, ir daudz.

Par Svētdienas skolas darbu stāsta skolotāja Signe Paula: “Svētdienas skolu apmeklē 35 bērni. Liela daļa ir no daudzbērnu ģimenēm. Bērnu vecumi ir ļoti dažādi: vecākajiem 15 gadi, jaunākajam tikai 10 mēneši. Nodarbības notiek no septembra līdz maijam. Svētdienas skola sākās ar ekskursiju pie Andra Leimanta Grobiņā, kurš ar vienu roku (pēc negadījuma) izgatavo dažādas interesantas lietas un audzē vairāk nekā 100 dāliju šķirņu. Ziemassvētkos cepām un izgreznojām piparkūkas, lai iepriecinātu draudzes locekļus un mācītos ne tikai ņemt, bet arī dot. Svētdienas skolas nodarbību noslēgumā — brauciens uz Rīgu.

Šogad tika kristīti 13 bērni. Dievkalpojumā Svētdienas skolas bērni muzicēja ar zvaniem, ko ziedojusi Kalamazū draudze.

Svētdienas skolas nodarbību plāns: septembrī — galda lūgšana, oktobrī — kristības (Mt 3:11–17), novembrī — dzīvība ir Dieva dāvana (Lk 10:25–37), decembrī — Ziemassvētki (Lk 2:1–7), janvārī — Tas Kungs ir mans gans (Lk 15), februārī — kas ir Dievs? (Ps 100), martā — grēks, divi dzīves ceļi (Mt 7), aprīlī — Lieldienas (Mt 26:36–44), maijā — Svētais Gars ( Jņ 14:16, 26; Gal 5:22).”

Svētdienas skolas nodarbība. Bērnus uzrunā evaņģ. R. Losāne

Svētdienas skolas nodarbība. Bērnus uzrunā evaņģ. R. Losāne

Rīgas Evaņģēliskajā draudzē (RED) kalpo prāvests Klāvs Bērziņš un mācītāja Ieva Puriņa. Draudzē nav notikušas lielas pārmaiņas, tas gan nenozīmē, ka nekas nenotiek. Draudžu locekļu skaits diezgan nemainīgs. Dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī, pirmajā — iemīļotais kafijas galds, kura laikā ir iespēja izrunāt sociālas, ikdienišķas un arī politiskas problēmas. Draudze savu iespēju robežās uztur un paplašina iesākto palīdzības darbu — Rugāju sākumskolas skolēniem, kā arī pirmo reizi Cīravas draudzes Svētdienas skolas bērniem, tos uzņemot ciemos Rīgā. Daudziem bērniem tā bija pirmā iespēja būt Rīgā un kādā citā draudzē. Draudzes dzīvē skaists notikums bija kādas jaunietes iesvētības — sirsnības un mīlestības pilns notikums.

Pēc dievkalpojuma — māc. I. Puriņa un māc. Dr. D. Balode

Pēc dievkalpojuma — māc. I. Puriņa un māc. Dr. D. Balode

Rugājiešus uzrunā prāv. K. Bērziņš

Rugājiešus uzrunā prāv. K. Bērziņš

Rīgas Reformātu–Brāļu draudzes dzimšanas vieta ir Rīga, bet jau vairākus gadus iksvētdienas dievkalpojumi notiek divās vietās — Rīgā anglikāņu draudzes dievnamā un Cēsu pusē — Zvannieku mājās. Abās vietās ir iespēja gan kristīties, gan laulāties. Jāpiemin, ka dievkalpojums Zvannieku mājās ir vairāk vērsts uz bērnu un jauniešu vajadzībām. Draudzē kalpo divi mācītāji — Dr. Juris Cālītis un Ivo Rode. Mācītājs Juris Cālītis regulāri vada Bībeles studijas.

Pateicoties Anglijas latviešu draudzei, kas saimniekoja Rofantas īpašumā, 2018. gadā Zvannieku draudze varēja iekārtot dievkalpojuma zāli. Zvannieku zāli rotā Rofantas nama brīnišķīgās vitrāžas, pamatīgais altārgalds, un tiek lietoti dievkalpojumu piederumi. Esam bezgala pateicīgi par šo rotu Zvannieku namam!

Draudzes praktiskais darbs ir saistīts ar Zvannieku māju kopienu, kur ikvienam ir iespēja iesaistīties, palīdzēt visdažādākajā veidā.

Ikviens mīļi gaidīts svētdienās uz dievkalpojumiem: Zvannieku mājās plkst.11.00 un Rīgā plkst.17.00.

Zvannieku dievnams

Zvannieku dievnams

Blomes draudzes kopā

kalpo mācītājs Zigmārs Ziemanis. Vēl aizvien dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī. Uz dievkalpojumiem draudze pulcējas Blomes tautas namā. Periodiski notiek arī Bībeles stundas. Pagājušajā gadā kristīgajā laulībā tika ievadīts un svētīts viens pāris. Decembrī no Stokholmas latviešu luterāņu draudzes saņemtas draudzes locekļu sarūpētās Ziemassvētku paciņas. Tās tika izdalītas draudzes bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī iepriecinātas trūcīgās daudzbērnu ģimenesSmiltenē. Savukārt šā gada Lielajā Piektdienā sadarbībā ar Brāļu draudzes misiju no Blomes tautas nama notika Krusta ceļš uz Brāļu draudzes Riņģu saiešanas namu. Šim gājienam kopā pulcējās Blomes draudzes kopa un Smiltenes draudzes locekļi. Draudzes kopa pavisam lēnām, bet tomēr aug. Šā gada Vasarsvētkos tika iesvētītas trīs dāmas.

Iesvētības Blomes draudzē. Māc. Z. Ziemanis un iesvētāmās

Iesvētības Blomes draudzē. Māc. Z. Ziemanis un iesvētāmās

Sirsnīgi pateicos visiem iecirkņa darbiniekiem un mācītājiem par svētīgo darbu!

LELBĀL draudžu hronikā apkopoti notikumi no 2018. gada vidus līdz 2019. gada vidum.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju