Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Mūsu darbs pasaulē — LELBĀL

Ceļš, pa kuru ved Dievs

Jēzus tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt — kas es esmu?” (Mt 16:15)

Lauma Zušēvica,
archibīskape

LELBĀL iepriekšējā darbības gadā Jēzus jautājums vairākkārtīgi izaicinājis pārdomāt, kā mēs Viņam atbildētu. Škiet, ka daudz vairāk esam strādājuši, lai atbildētu uz jautājumu: kas ir LELBĀL, kas aizstāv savu pēctecību, vēsturi un identitāti? Šinī procesā esam iesaistījuši lietpratējus, juristus, lobistus, diasporas citas latviešu organizācijas. Esam dziļi pārdomājuši, ko mums nozīmē tagadējā Latvijas Republikas prezidenta Egila Levita vārdi: “.. ka no sākotnējās pirmsokupācijas Baznīcas “stumbra” — ārkārtēju apstākļu rezultātā — ir izaugušas divas “lapotnes” — LELB un LELBĀL, kas abas nes sākotnējās Baznīcas identitāti.” (Par tiesisko situāciju un iespējamiem risinājumiem pēc Satversmes tiesas 2018. gada 26. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2017-18-01 24. punkta otrā rindkopa) Vēsturiskie jautājumi par mūsu Baznīcas identitāti neizbēgami ietekmē mūsu nākotnes izpratni.

Ticu, ka tas, kā mēs katrs, vai nu LELBĀL, vai LELB, vai kādā citā Baznīcā atbildētu uz Jēzus jautājumu, būs arvien nozīmīgāk nekā viss cits šajā kristietības eksistences kristiskajā laikmetā. Pēteris Jēzum atbildēja, apliecinot: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!” (Mt 16:16) Nozīmīgi, ka tobrīd Jēzus atradās ārpus savas dzimtenes, Filipa Cezarejas robežās. Ģeogrāfijai ir liela loma Bībelē un arī LELB un LELBĀL vēsturē. Mēs kā LELBĀL no paša sākuma esam dzīvojuši globālā kontekstā. Tagad, kad ļoti nozīmīgais Diasporas likums sācis nest svētību visiem latviešiem Latvijā un ārpus tās, radies jauns izaicinājums, kā citam citu atbalstīt, iesaistīt.

Pēteŗa atbilde atklāj globālu domāšanu par Jēzu, kas nav tikai cilvēks Jēzus, bet ir Kristus, dzīvā (un vienīgā) Dieva Dēls! Un ja vēl būtu šaubu! Tad Jēzus apliecina, ka tādu atbildi Pēterim deva: “..mans debesu Tēvs! Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzveiks.” (Mt 16:17b–18) Kristus neapsola, ka nebūs jācīnās, ceļot Baznīcu, Viņš piešķir to Gara spēku, kas spēj atvairīt ļaunumu, grēku — visu, kas mūs varētu šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā! (Rm 8:39)

CHRONIKA

Iesākot darbības atskaiti, gribu atgādināt, ka informāciju par notikumiem mūsu Baznīcā varat atrast LELBĀL mājaslapā (lelbal.org) un Facebook lapā. Pateicos LELBĀL Virsvaldes loceklim mācītājam Tālim Rēdmanim, kas turpina šo svarīgo darbu. Paldies arī Patrīcijai Breķei–Safinai, kas vada lelba.org mājaslapu.

2018. gads

No 15. līdz 28. jūlijam mācīju Gaŗezera vasaras vidusskolā. Atzīmējot Latvijas simtgadi, 22. jūlijā tur vadīju ekumenisku dievkalpojumu. Piedalījās baptistu mācītājs Pauls Barbins, Markus Baginskis no katoļu Baznīcas un Gaŗezera jaunieši.

14. augustā piedalījos LELBA Pārvaldes telekonferencē. Labā sadarbība ar prāvestu Gunāru Lazdiņu un Pārvaldes locekļiem veicina kopīgo darbu. Es augsti novērtēju biežās sarunas ar LELBA Pārvaldes priekšnieku prāvestu Gunāru Lazdiņu un viņa laicīgo vietnieci Sandru Kalvi.

11. septembrī notika LELBĀL Prezidija Virsvaldes telekonference. Tādas rīkojam gandrīz vai ik pa sešām nedēļām. Katrs aicināts ziņot par darbību savā apgabalā, tomēr visbiežāk dalāmies domās par to, kas notiek Latvijā un kā mēs varam atbalstīt LELBĀL Latvijā.

5. oktobrī biju Stokholmā, kur mani sagaidīja Virsvaldes locekle Kristīne Bergholca ar vīru Jāni. Tāda viesmīlība un gādība veicina iespējas labāk iepazīties ar katra mūsu apgabala vajadzībām un cerībām. No sirds pateicos! Nākamajā dienā kopā ar Virsvaldes locekli Dr. Jāni Krēsliņu devos uz Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām Stokholmā. Bija patiess prieks redzēt, cik daudz jaunu latviešu nāca balsot! Šis novērojums izraisīja pārrunas par to, kā mūsu Baznīcai labāk iepazīties un iesaistīt katru kopīgā Dieva darbā.

7. oktobrī piedalījos vietējās zviedru draudzes dievkalpojumā Stokholmas katedrālē, sakot dievgalda svētības vārdus angliski. Šo iespēju izkārtoja mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis, kas kalpo katedrālē par kanonisko teologu (Canon Theologian). Jauka iespēja attīstīt arvien labākas attiecības ar vietējo baznīcu. Vēlāk devāmies uz somu baznīcu, kurā notika mūsu dievkalpojums. Tajā prāvestes amatā tika ievesta mācītāja Zilgme Eglīte un par Stokholmas un Upsalas draudžu mācītāju tika ievests prāvests Kārlis Žols. Lai Dievs svētī viņu abu kalpošanu! Pavadīju skaistu dienu kopā ar mūsu Baznīcu Zviedrijā, kas dziļi pateicās prāvestei emerita Ievai Graufeldei par ilggadējo kalpošanu. Apustulis Pāvils rakstīja: “Es iestādīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs audzēja; tā ka nedz stādītājs ir kaut kas, nedz laistītājs, bet gan Dievs, kas audzē!” (1Kor 3:6–7) Lai Dievs dāvina iedvesmu, stiprinājumu un kalpošanas prieku visiem, kas turpina Viņa darbu!

8. oktobrī Rīgā satikos ar garīdzniekiem un lajiem no LELBĀL Latvijā. 11. oktobrī kopā ar prāvestu Kārli Žolu devos uz Tallinu, kur notika Porvo sanāksme. Mūs sagaidīja prāvests Dr. Andris Abakuks, kas ir mūsu ļoti cienītais pārstāvis Porvo advisors grupā. Referāti un diskusijas atklāja, cik līdzīgas ainas atkārtojas katrā Baznīcā. Daudzviet cīnās ar dilstošo dievlūdzēju skaitu, ar konfliktu situācijām, ko izraisa katras Baznīcas tradīcijas, arvien vairāk sekularizētās pasaules izaicinājumi, pārmaiņas. Mums jautāja par LELBĀL un LELB attiecībām. LELB pārstāvēja bīskaps Einārs Alpe un Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš. Man bija lūgts sprediķot atklāšanas dievkalpojumā un piedalīties 14. oktobŗa dievkalpojumā, kuŗā tika atzīmēta Lambetas konvencijas 80. gadadiena.

Porvo sanāksmes dalībnieki

Porvo sanāksmes dalībnieki

Atgriežoties Rīgā, notika pārrunas ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes vadību. Šinīs dienās arī pārrunājām attiecības ar vācu draudzi un mūsu darbību Kurzemē. Apstiprinājām cerību, ka jautājums par Aizputes draudzes dievnama īpašuma tiesībām nokārtosies mums labvēlīgi (tā arī, paldies Dievam, notika ar 2019. gada jūlija Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu!). Aizputes dievnams paliek draudzei. Tikāmies Cobalt firmā, kur mūs informēja par centieniem nodrošināt LELBĀL legālo statusu Latvijā. Kā vienmēr prāvesta Kārļa Žola sirsnīgā izpalīdzība laikā, kad esmu Rīgā, samazināja rūpes par daudzām praktiskām lietām. Paldies!

19. oktobrī biju Filadelfijā LELBA Austrumu apgabala konferencē. Ziņoju par LELBĀL darbu, dalījos ļoti nozīmīgās pārrunās par LELBĀL un LELB attiecībām un par mūsu pēctecības jautājumiem. Pateicos prāvestei Anitai Vārsbergai–Pāžai un draudzes priekšniekam Vilnim Orem par vadību. Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes 125. jubilejas dievkalpojumā sprediķoju, un mēs visi pateicāmies Dievam par Viņa žēlastību. Šīs draudzes vēsture pati par sevi apliecina, kā esam kalpojuši ārpus Latvijas. Draudzes vēsturē saredzama Augšāmcelšanās! Vairākas reizes draudze pārtapa, pārveidojās, atjaunojās, augšāmcēlās Kristus dzīvajā spēkā!

No 26. līdz 28. oktobrim biju Rietumu apgabala konferencē un laju kursos. Kursus lieliski vadīja prāveste Dr. Sarma Eglīte. Kopā ar prāvesti Dr. Dairu Cilni pateicamies par katru, kas mācās, lai vēl pilnvērtīgāk varētu kalpot savā draudzē! Paldies Virsvaldes loceklei Tamārai Rūsei par lielo darbu un sirsnīgo viesmīlību! Īpašā un svētīgā dievkalpojumā 28. oktobrī diakones amatā tika ordinēta Guna Reina. Viņas kalpošanas augļu svētība ir jau manāma. Lai Dievs svētī, ka arī viņas darbs palīdz apgabalā, kuŗā grūtības bieži rada ģeogrāfiskie apstākļi.

3. novembrī Čikāgā ievadīju Latvijas simtgades sarīkojumu ar svētbrīdi.

13. novembŗa LELBĀL Virsvaldes telekonferencē pārrunājām Austrumu apgabala iesniegto rezolūciju, ko izraisīja mācītāja Juŗa Saivara sagatavotais raksts. Pozitīvi visi atsaucās uz domu rīkot Vispasaules kristīgo jauniešu saietu latviešiem.

Latvijas simtgadei sagatavoju pārdomas mūsu LELBĀL mājaslapā.

18. novembrī vadīju dievkalpojumu Milvokos. Sekoja pateicības brīdis ārpus dievnama pie pieminekļa aizvestajiem un cietušajiem. Visa diena bija veltīta Latvijas 100. dzimšanas dienai. Svētku aktu ievadīju ar svētbrīdi. Svētku runu teica Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Sekoja koncerts un saviesīgs vakars. Pasaules malu malās kopā lūdzām, lai Dievs svētī Latviju un tos, kas to vada pretī gaišai, svētīgai nākotnei.

Atvadodies no Milvoku draudzes

Atvadodies no Milvoku draudzes

Atvadodies no Milvoku draudzes30. novembrī tika sasaukta LELBĀL Virsvaldes ārkārtas telekonference par to, kā reaģēt uz negatīvo publikāciju par LELBĀL, kas publicēta LELB mājaslapā. Nolēmām neatbildēt presē, bet doties tiešās sarunās ar LELB Virsvaldi. Gala rezultātā LELBĀL aicināja LELB uz Sadarbības padomes sēdi martā.

Decembrī Virsvaldes locekļi turpināja savu darbu, jo īpaši ar juridiskiem jautājumiem Latvijā.

16. decembrī piedalījos Toronto Sv. Jāņa draudzes 70. gadadienas dievkalpojumā. Sekoja brīnišķīga iespēja apsveikt draudzi un novēlēt mācītājam Ģirtam Grietiņam un visai draudzei Dieva svētību.

Gada otrajā pusē lūdzu savas mīļotās Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes vadību sākt jauna mācītāja meklēšanu. Šis bija viens no grūtākajiem lēmumiem manā mūžā. Pamazām sapratu, ka vairs nespēju ar godu izpildīt archibīskapes un mācītājas pienākumus tā, kā draudzei pienākas sagaidīt no pilna laika mācītāja. No visas sirds pateicos Dievam par katru dienu šajos 33 gados, kad varēju kalpot šajā īpašajā draudzē. Šī draudze tik ārkārtīgi svētījusi gan manu, gan manas ģimenes dzīvi, ka nekad nebeigšu lūgt par katru no tās locekļiem. Pateicos savai ģimenei, visai draudzei, tās Padomei, Virsvaldei, amata māsām un brāļiem par labajiem padomiem, atbalstu, mīlestību, pacietību un lūgšanām. Oktobrī draudze ievēlēja mācītāju Jāni Ginteru no Latvijas. Draudzes priekšniece Sandra Kalve vadīja šo pārmaiņu pilno procesu miera un mīlestības garā. Tāds Gars turpina svētīt draudzi, un pateicos Dievam par tik labo sadarbību ar mācītāju Jāni Ginteru. Lai Dievs svētī!

2019. gads

8. janvārī notika LELBĀL Virsvaldes telekonference. Tika pārrunāts aicinājums izkārtot Sadarbības padomes sēdi martā Dublinā. Virsvaldes locekļi apstiprināja, ka mūsu Baznīcu pārstāvēs prāvests Gunārs Lazdiņš, prāvests Kārlis Žols, mācītāja Dr. Dace Balode, mācītājs Varis Bitenieks, mācītājs Tālis Rēdmanis, Prezidija locekle Sandra Kalve un es.

23. janvāra LELBA Pārvaldes sēdē ziņoju par mūsu darbu. Prezidija un Sadarbības padomes locekļu telekonference sekoja 29. janvārī. LELB pieņēma mūsu aicinājumu, un darbi turpinājās. No sirds pateicamies diakonam Imantam Miezim, Dublinas Kristus draudzei un priekšniecei Ingunai Miezei par lielo palīdzību, sarunājot telpas, transportu un veicot visus priekšdarbus!

31. janvarī Skype notika kolokvijs mācītājam Rolandam Eimanim. LELBĀL Prezidijs apstiprināja kolokvija komisijas ieteikumu uzņemt mācītāju Rolandu Eimani mūsu garīdznieku sarakstā, un ar prieku varam viņam novēlēt Dieva svētību, kalpojot Vācijas apgabalā.

26. februārī notika LELBĀL Virsvaldes telekonference. Sevišķi nozīmīgs bija prāvesta Kārļa Žola ziņojums par sarunu Tieslietu ministrijā un Saeimas Juridisko lietu komisijā par Reliģisko organizāciju likuma izmaiņām. Sarunās klāt bija bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga un mūsu lobisti. Saeimas deputāti Juris Jurašs un Olga Zeile, kā arī Tieslietu ministrijas atbildīgie bija vienisprātis ar LELBĀL nostāju, ka no likuma jāizņem “tradicionālo baznīcu” uzskaitījums. Šinī telekonferencē arī tika ziņots, ka iespējams iegādāties īpašumu LELBĀL vajadzībām. Nākamajās nedēļās to pārbaudot, Virsvalde nolēma turpināt meklēt citu.

28. februārī biju LELBĀL Rītdienas fonda sēdē Klīvlandē. Priekšnieks prāvests Dr. Andris Abakuks iepazīstināja ar savām domām par Rītdienas fonda nākotni un iecerēm. Tika ziņots par finansēm un stipendiju pieprasījumiem. Ar 1. martu sākās LELBA paplašinātā Pārvaldes sēde, kuŗā sniedzu ziņojumu un piedalījos pārrunās. Jo sevišķi svētītas bija sarunas par darbu mūsu Svētdienas skolās un ar bērniem. Rūta Abakuka no Lielbritānijas tikai aicināta uz sēdi un piekrita vadīt LELBA Kristīgās audzināšanas nozari, tālāk arī LELBĀL dalot savu sagatavoto programmu. To var atrast mūsu mājaslapā. Viņa ir ilggadēja skolotāja ar lielu pieredzi un dziļu ticību. Lai Dievs svētī!

Paplašinātā sēde noslēdzās 3. martā ar mācītājas Dr. Sarmas Eglītes prāvestes amatā ievešanas dievkalpojumu. Tajā piedalījās LELBA priekšnieks Gunārs Lazdiņš, mācītājs Dr. Juris Cālītis un es. Pateicamies Dievam par šo skaisto un svētīgo iespēju LELBA Vidienes apgabala draudžu pārstāvjiem būt kopā un sveikt savu prāvesti! Arī viņai izlūdzamies dzīvā Dieva Gara iedvesmotu kalpošanu!

No 19. marta biju Dublinā, kur pulcējās LELB un LELBĀL Sadarbības padomes locekļi. LELB pārstāvji bija archibīskaps Jānis Vanags, Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš, mācītājs Andris Krauliņš, mācītājs Rinalds Grants, Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš un Tiesību nozares vadītāja Anitra Vanaga. Sēdei iesākoties, katram tika dota iespēja izteikt gan savas cerības, gan rūpes par to, ko gribam panākt. Tika identificēti “ziloņi istabā”. Gribējām vismaz saprast to, kas kavē mūsu sadarbību. Kā pirmais kavēklis tika minēta neuzticēšanās. Starp citiem šķēršļiem tika minēti tiesvedības jautājumi par LELBĀL nodomiem Latvijā, negatīvie raksti. Atskanēja sāpīgi jautājumi, patiesas un reizēm skaudras pārrunas, bet arī cerība, ka sadarbība var nest svētību. Katru dienu ievadīja rīta lūgšana, ko pārmijus vadīja garīdznieki no abām Baznīcām. Darbs turpinājās, un tika apstiprināta šāda preses relīze: “No 19. marta līdz 21. martam Dublinā norisinājās Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Sadarbības padomes sēde. Baznīcu pārstāvji, pārrunājot savstarpējo attiecību attīstību, apstiprināja, ka tās vieno kopīga izcelšanās, vēsture, valoda, ticība un sakramenti. Sadarbības turpināšanai tika nolemts regulāri tikties, lai veicinātu Baznīcu tālāku sadarbību.” Video sižetu par mūsu tikšanos var redzēt mājaslapā www.baltic-ireland.ie.

Sadarbības padomes sēdes laikā notika divi dievkalpojumi. 19. marta vakarā LELBĀL Dublinas Kristus draudzē notika pirmais. Bija aicināti visi, klāt bija mūsu draudzes locekļi, LELBĀL pārstāvji. Pēc dievkalpojuma sarunas raiti ritēja ap draudzes locekļu bagātīgi klātajiem galdiem. Vairāk iepazināmies ar draudzes locekļiem, kā arī ar Latvijas Republikas vēstnieku Īrijā Jāni Sīli. Pateicamies draudzei par izjusto viesmīlību un kristīgo sadraudzību.

20. marta dievkalpojums bija kopīgs LELB un LELBĀL. Pie altāŗa kalpoja archibīskaps Jānis Vanags un es. Kopīgi tika iestādīts Svētais Vakarēdiens, viens otram to pasniedzām. Kaut visu mūsu pārrunu iznākums bija viena preses relīze, dievkalpojumā piedzīvotā vienotība Kristū paliks spilgtākais apliecinājums, ka un kā Dievs bija svētījis Sadarbības padomes darbu.

Sadarbības padomes dievkalpojumā — archib. J. Vanags un archib. L. Zušēvica

Sadarbības padomes dievkalpojumā — archib. J. Vanags un archib. L. Zušēvica

No 21. marta biju Rīgā. Nākamajās dienās tikos ar mūsu LELBĀL Latvijā garīdzniekiem un advokātiem. Vēlreiz tika apliecināts, cik svētīgs bijis 2018. gada Latvijas Republikas Saeimas Satversmes tiesas spriedums. Tas deva iespēju turpināt centienus LELBĀL reģistrēt par reliģisku organizāciju ar juridiskas personas statusu.

23. martā biju klāt LELBĀL Latvijā Sinodē, kas notika anglikāņu Sv. Pestītāja draudzes dievnamā. Piedalījās arī prāvests Gunārs Lazdiņš un Prezidija locekle Sandra Kalve. Diskusijas bija spraigas, tika meklēti atrisinājumi, kas dotu iespēju garīdzniekiem un draudžu locekļiem labāk iepazīties cerībā, ka tie veicinātu pilnvērtīgāku kalpošanu un savstarpēju sadarbošanos.

Balsojums LELBĀL Latvijā Sinodē

Balsojums LELBĀL Latvijā Sinodē

24. martā kopā ar prāvestu Kārli Žolu un Sandru Kalvi devos uz mūsu Aizputes un Liepājas draudzēm. Piedalījāmies dievkalpojumos un pārrunās ar abu draudžu vadībām. Sasāpējušām lietām jātop dziedinātām. Lai īstenotos šī cerība, tika lemts biežāk tikties un turpināt sarunas.

Dievkalpojumā Aizputes baznīcā

Dievkalpojumā Aizputes baznīcā

25. martā prāvests Kārlis Žols, Sandra Kalve, mācītājs Rinalds Gulbis un es tikāmies ar valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Rīga” Kapseļu ielā vadītāju Ilzi Dzeni. Bija klāt Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Elvīra Grabovska, VSAC “Rīga” direktore Elvīra Kisele, filiāles “Rīga” Veselības aprūpes sektora vadītāja Ilze Kalniņa. Tā brīža Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs savā vietā bija lūdzis piedalīties savas partijas biedreni Ivetu Ziemeli. Visiem rūp, kā palīdzēt bērniņam saņemt atbalstu un, cerams, iespēju nokļūt ģimenē. No ASV mācītāja Dr. Dace Skudiņa jau bija ieguvusi LELBA un LELBĀL apstiprinājumu veidot pirmo kopīgo projektu. Tika izkārtots, ka jūnijā trīs augsti kvalificētas neiroterapeites no ASV uz desmit dienām brīvprātīgi darbosies ar bērniem ar smagiem neirokustību ierobežojumiem. LELBA sedza ceļa izdevumus, LELBĀL izkārtoja naktsmājas. Paldies Dievam par visiem, kas ar tādām rūpēm un sirds atdevi gādāja, lai visi šie bērniņi izjustu, cik viņi ir dārgi un Dieva mīlēti. Ir izveidojusies laba sadarbība, prāvests Kārlis Žols regulāri vada svētbrīžus centra darbiniecēm un darbiniekiem, mēs atbalstām iespējas iegūt atelpu un stiprinājumu.

Ceļš mājās tika pavadīts pārdomās par tik atšķirīgiem piedzīvojumiem. Cik katrs esam daudzveidīgs savā ticības un pat vēstures izpratnē! Tomēr varēja manīt to, cik LELBĀL draudzes pasaules malu malās ir vienotas, aprīlī “kopā” kalpojot Kristus ciešanu laikā un daloties pateicībā un priekā par Viņa Augšāmcelšanos!

2. aprīlī notika LELBĀL Virsvaldes telekonference.

28. aprīlī vadīju pēdējo dievkalpojumu savā mīļajā Milvoku draudzē kā šīs draudzes gans.

30. aprīlī piedalījos LELBA Pārvaldes telekonferencē.

7. maijā vēlreiz sasaucu LELBĀL Virsvaldes telekonferenci. Tika ziņots ne tikai par notikumiem Īrijā un Latvijā, bet uzklausījām arī mācītāju Dr. Daci Skudiņu, kuŗa mūs iepazīstināja ar jauno labdarbības projektu “Dzīvības ceļš — no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām”. Par to plašāka un vērtīgāka informācija lasāma LELBA mājaslapā.

No 15. līdz 16. maijam Gaŗezerā piedalījos Vidienes apgabala garīdzieku sanāksmē.

17. maijā devāmies uz Detroitu, kur Sv. Pāvila dievnamā pulcējāmies LELBĀL padomnieka, diakona Friča Sīpola izvadīšanā. Kristus mūžībā savu kalpu aizsauca 6. maijā. Diakonu Sīpolu pieminējām ne tikai kā uzticīgu Kristus kalpu savā Detroitas Sv. Pāvila draudzē, bet arī vairākās Vidienes apgabala draudzēs, kuŗās viņš labprāt novadīja dievkalpojumus. Viņš bija izcils un atzīts skautu vadītājs — darbs ar jaunatni viņam vienmēr bija tuvu pie sirds. Lai Viņam prieks debesu mūžīgās dzīvības valstībā! “Kas Man kalpo, lai seko Man, un, kur esmu Es, tur būs arī Mans kalps; kas Man kalpos, to Tēvs godās.” (Jņ 12:26)

30. maijā piedalījos mūsu Vācijas Baznīcas konferencē Freiburgā. Bija prieks pirmoreiz būt Bērzainē! Sniedzu ziņojumu, centos atbildēt uz jautājumiem un noslēguma dievkalpojumā sprediķoju. Elektroniski noklausījāmies mācītāja Rolanda Eimaņa lekciju, uzklausījām Vācijas un Briseles draudzes pārstāvju ziņojumus. Sevišķs notikums bija ārkārtīgi skaisti izkārtotais vakara koncerts mācītājas Dr. Ilzes Ķezberes–Herles vadībā un izpildījumā. Šī, šķiet, bija viņas dāvana mūža draugam profesoram mācītājam Dr. Vilfrīdam Herlem, kam mūsu Baznīca dziļā cieņā tajā vakarā piešķīra goda zelta amata krustu. Viņa sasniegumi teoloģiskajā laukā ir ievērojami, un viņš ar mums uzticīgi dalījies ar savām zināšanām un atbalstu. Latviešu valodā tulkotas divas viņa grāmatas — “Evaņģēliskās teoloģijas teksti” un “Kristus uzdevumā. Bībeles argumenti par labu sieviešu ordinācijai”. Liels paldies par sirsnīgo sadarbību! Dievpalīgu visos darbos!

No 2. līdz 8. jūnijam Rīgā pārrunās dalījos ar LELBĀL Latvijā Pārvaldi un darbiniekiem. Kopā ar prāvestu Kārli Žolu Zvanniekos apciemojām mīļo brāli Kristū mācītāju Dr. Juri Cālīti, novēlot atveseļoties un drīz vien atgriezties darbā. 7. jūnijā Kapseļu ielas bērnu centrā notika Dārza svētki. Tie tik svētīgi izdevās! Medijos parādījās arī informācija par LELBĀL līdzdarbību šī centra darbā. Varēju dalīties ar LELBĀL cerību turpināt attīstīt mūsu darbu ar Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāli “Rīga” caur sadarbības projektu “Dzīvības ceļš — no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām”.

Ciemojoties VSAC “Rīga” filiālē “Rīga”. Labajā pusē filiāles vadītāja Ilze Dzene

Ciemojoties VSAC “Rīga” filiālē “Rīga”. Labajā pusē filiāles vadītāja Ilze Dzene

Bija arī iespēja iegūt ieskatu vairākās lietās, tiekoties pārrunās ar cienījamo, sirsnīgo Vili Vītolu. Tā kā mūsu Virsvalde turpina Rīgā meklēt īpašumu savām vajadzībām, der katrs labs padoms un informācija, kas var palīdzēt un nest svētību.

5. jūnijā notika Rudītes Losānes ordinācijas pārbaude. Ar lielu prieku ordinācijas pārbaudes komisija varēja viņu ieteikt ordinācijai. LELBĀL Virsvaldes locekļi apstiprināja komisijas ieteikumu. Rudītes Losānes ordinācija paredzēta 27. oktobrī viņas aprūpētās Cīravas draudzes dievnamā. Lai Dievs svētī un turpina iedvesmot, kalpojot ticībā, cerībā, mīlestībā!

7. jūnija vakarā piedzīvoju atvērto Baznīcu nakts vienreizējo svētību! Paldies mācītājai Ievai Puriņai, kas bija kopā ar citiem metodistu dievnamā un piedalījās vakara garīgajā sniegumā. Aicinu iegriezties mūsu LELBĀL mājaslapā vai Facebook lapā, lai tuvāk iepazītos ar visiem 7. jūnija notikumiem.

10. jūnijā Šverīnes Domā piedalījos Vācijas Ziemeļu Baznīcas jaunās bīskapes Kristīnas Kenbaumas Šmitas konsekrācijas dievkalpojumā un pēc tam brīnišķīgā piedzīvojumā, kad pilsētas centrā arī es palīdzēju izdalīt Svēto Vakarēdienu. Pienāca klāt arī tie, kas nebija konsekrācijas dievkalpojumā. Tajā brīdī sevišķi nozīmīgā veidā piedalījās arī bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga. Visu centās filmēt mācītājs Tālis Rēdmanis. Bija klāt arī mūsu archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. Mūsu sadarbība arvien nes augļus, jo viņš mūs bieži pārstāv Vācijas Baznīcas sanāksmēs un turpina informēt viņus par mūsu darbību. Pateicos viņam visu mūsu vārdā!

Vācijas Ziemeļu Baznīcas bīskapes Kristīnas Kenbaumas Šmitas ievešanas amatā dievkalpojumā

Vācijas Ziemeļu Baznīcas bīskapes Kristīnas Kenbaumas Šmitas ievešanas amatā dievkalpojumā

15. jūnijā piedalījos Milvoku draudzes jaunā mācītāja Jāņa Gintera amatā ievešanā. Lai Dievs svētī kalpošanā!

Mācītāja Jāņa Gintera amatā ievešana. No kreisās: prāv. Dr. S. Eglīte, archib. L. Zušēvica, prāv. G. Lazdiņš, māc. J. Ginters

Mācītāja Jāņa Gintera amatā ievešana. No kreisās: prāv. Dr. S. Eglīte, archib. L. Zušēvica, prāv. G. Lazdiņš, māc. J. Ginters

20. jūnija LELBĀL Virsvaldes telekonferencē dalījāmies informācijā par piedzīvojumiem un uzklausījām, kādas pārmaiņas notikušas arī citur LELBĀL. Turpinājām pārrunāt grūtības, kas saistās ar mūsu Baznīcas identitātes jautājumiem, jo īpaši, kā prasa mūsu draudze Liepājā. Turpinām strādāt, lai LELBĀL Latvijā būtu vienota un stipra Kristus Evaņģēlija sludinātāja. Turpinām meklēt, kā piepildīt savu misiju arvien pilnvērtīgāk un patiesāk, lai mūsu latvju tautai gan Latvijā, gan ārpus tās mēs vārdos un darbos apliecinātu Kristu tā, ka katrs ilgotos saņemt Viņa dziedinošās mīlestības, žēlastības un svētības dāvanas.

No 4. līdz 7. jūlijam, pulcējoties Latviešu dziesmu un deju svētkos Toronto kopā ar tik lielu tautas daļu — gan no diasporas, gan no Latvijas –, man tas šķita kā vēl viens veids būt tur, kur mūsu tauta! Atklāšanā biju aicināta nodot sveicienus no mūsu Baznīcas, bet noslēguma dievkalpojumā Sv. Jāņa draudzes dievnamā kalpoja vairāki garīdznieki. Mēs bijām sabraukuši no Kanādas, ASV un pat no Īrijas. Diakons Imants Miezis sprediķoja, un visi kopā pateicāmies Dievam, ka Viņš mūs ir svētījis, ka esam dzimuši latvieši vai arī ienākuši latviešu lokā ar aicinājumu izjust šīs piederības svētību un apliecināt Kristu. Mūsu garīdznieki un vairāki Virsvaldes Prezidija locekļi dziedāja un pat dejoja līdz ar citiem, kas kopā skaisti veidoja gan dziesmu, gan deju svētkus!

30. jūnijā vadīju dievkalpojumu Mineapoles — St. Paulas draudzē un priecājos par bērniem, kas visus iepriecināja ar dziesmu! Mācītājs Dāgs Demandts ar savu ģimeni atradās Latvijā, tur arī ievācot informāciju, kas palīdzēs viņam veidot nākamo LELBA Jaunatnes nozares projektu.

14. jūlijā negaidīti pulcējāmies Kalamazū, lai kopā ar sērojošo draudzi atvadītos no izdegušā dievnama. Šajā šķiršanās brīdī bija klāt LELBA priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš, Vidienes apgabala prāveste Dr. Sarma Eglīte, garīdznieki un māsas un brāļi Kristū no visa Vidienes apgabala un es. No Gaŗezera bija klāt visa vidusskola. Jaunieši spēlēja vijoles, skaisti dziedāja — arī viņu devums dāvāja mieru. Cits citu stiprinājām, lūgšanās meklējot pēc dziedināšanas. Klāt bija arī Dieva Svētais Gars, to nenoliedzami izjutām katrā mācītājas Aijas Graham vārdā un visās lūgšanās. Nodegušo dievnamu nevarēs atjaunot, bet mēs lūdzam, lai katrs izjustu, kā Kristus dziedinošais miers un mīlestība atjauno draudzē cerību un ticībā dāvina spēku.

Piemiņa no Kalamazū baznīcas

Piemiņa no Kalamazū baznīcas

No 15. līdz 27. jūlijam mācīju Gaŗezera vasaras vidusskolā. Darbs ar jaunatni ne tikai atjauno ticības degsmi, bet ļauj arī uzturēt kontaktu ar tiem, kam arvien mūsu Baznīca ir svarīga, kaut arī, kā paši atklāja, vairākums šobrīd mazāk piedalās tās aktīvajā dzīvē. Lielais vairums apliecināja savu ticību un gatavību meklēt dziļāk atbildes uz Kristus jautājumu par Viņa identitāti.

Pateicos Dievam par visiem garīdzniekiem, kas ik vasaru dodas strādāt mūsu bērnu nometnēs un vasaras vidusskolās. Vadīju dievkalpojumu 21. jūlijā, un tajā piedalījās vairāki mūsu jaunieši. Bija sagatavota īpaša dāvana mācītājai Aijai Graham no stikliņiem, ko biju salasījusi ārpus izdegušā dievnama Kalamazū. To izveidoja mākslinieks Uldis Stepe.

Noslēdzot šo ziņojumu, aicinu līdzīgi lūgt par katru mūsu LELBĀL draudzi. Aicinu lūgt par visiem mūsu garīdzniekiem un garīdzniecēm. Aicinu lūgt par mūsu Virvaldes locekļiem un par visiem lajiem, kas turpina kalpot savās baznīcās, izkaisīti pasaules malu malās, tie kopā arvien ir viena miesa! Aicinu lūgt par katru latvieti un cilvēku, par jūsu tuviniekiem un par kaimiņiem! Tik daudziem šie laiki ir grūti, lūgsim par bēgļiem un jo sevišķi par bērniem. Neaizmirsīsim darīt to, ko mēs katrs spējam tad, kad Dievs mūsu acu priekšā atklāj, kas ir mūsu tuvākais un kādas ir viņa vajadzības.

Aicinu lūgt jums katram arī par sevi! Ka sevi spējat saredzēt tā, kā Dievs jūs redz! Vai uz mirkli varam iedomāties, ka mēs, kas ticam Trīsvienīgajam Dievam, varētu teikt, ka Dievs mūs ir radījis pēc sava Dēla Kristus tēla un līdzības? Un ja nu mēs katrs tā identificētos ar Kristu? Un katrā censtos saredzēt Kristu? Ticu, ka tad mūsos un pasaulē daudz mainītos. Sargāsim šo pasauli, kā spējam, jo to Dievs arvien mīl! Mīlēsim to arī mēs, lai daba, kas tik daudz jau cietusi, arī mūsu rīcības dēļ, sāktu atveseļoties.

Noslēdzot 2019. gada darbību un ieejot 2020. gadā, no sirds pateicos Dievam par mūsu Baznīcu, par tās Virsvaldi, Prezidiju un Revīzijas komisiju! Pateicos par katru no jums, kas patiešām pašaizliedzīgi un ar lielu sirds degsmi kalpo Kristum un Viņa Baznīcai! Lūdzu, lai Dieva Gars arvien mūs iedvesmotu un katram dāvinātu 20/20 redzi! Zinu, ka Latvijā tā neapzīmē perfekto redzi, bet 2020. gads īpaši atgādina, cik dārga tā redze, kas ļauj skaidri saredzēt citam citu un to ceļu, pa kuŗu Dievs tālāk vedīs LELBĀL un kuru palīdzēs visiem atpazīt un identificēt ar Kristu. Ar Viņa mīlestību un žēlastību. Lai Dievs svētī LELBĀL gan Latvijā, gan pasaulē un visus savus bērnus! Viņam vien lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi!

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju