Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Mūsu darbs Amerikā — LELBA

Apliecināt un godināt Jēzu

Cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. (Rm 15:13) 

Gunārs Lazdiņš,
prāvests, LELBA Pārvaldes priekšnieks

Daļēji jau visi ir informēti par aprisēm LELBA draudzēs un četros apgabalos. Informācija visiem plaši tiek sagādāta individuāli un mājaslapā www.lelba.org. Martā sapulcējāmies Klīvlandē LELBA paplašinātajā sēdē, jo bija nopietna vajadzība pārrunāt pieredzi, lai formulētu LELBA nākotnes skatījumu un savas sūtības izpratni.

Kopš pēdējās Sinodes Kanādā man bijušas dažādas pārdomas par bijušo un iespējamo nākotni. Laiks ir mainījies, bet Dieva Vārds ir nostiprinājies. Manāmi spēcīgāk ir izpaudusies mūsu savstarpējā piederības apziņa visai latviešu luterāņu saimei, kuras viena daļa atrodas Latvijā, meklēdama jaunus ceļus, un otra — vairākos kontinentos ārpus Latvijas. Mums ir labs iemesls pateikties Dievam par Viņa vadību un atbildētām lūgšanām.

Mūsu darbā ir notikušas daudzas maiņas, tāpēc jāvelta laiks dažādiem jautājumiem par darbības saskaņošanu, par pienākumiem, kas saistās ar ieņemamo posteni. Centīgi, uzticīgi, paļaujoties uz Dieva vadību, intensīvi darbojas komiteja, kas atbildīga par LELBA statūtu modernizēšanu un pielāgošanu laicīgiem apstākļiem. Pašlaik Evaņģelizācijas nozarei nav vadītāja. Priecājamies, ka Teoloģijas nozari turpmāk vadīs prāveste emerita Ilze Kuplēna–Ewart un Kristīgās audzināšanas nozari vadīt uzņēmusies Rūta Abakuks.

Daudz laika esam veltījuši mūsu administrācijas (finanšu) savešanai kārtībā. Liels paldies Andrim Celchertam un visiem pārējiem, kas nāca talkā, lai varētu apstiprināt LELBA budžetu. LELBA draudzes saņēma vēstuli, kurā paskaidrots, kas darīts, lai LELBA finanses tiktu pasargātas no nelikumīgas naudas lietošanas.

Kā Pārvaldes priekšnieks esmu plānojis un savlaicīgi sasaucis Pārvaldes sēdes. Lēmumus esmu pieņēmis tad, kad gūta vispārēja vienošanās. Katram Pārvaldes loceklim ir bijuši labi un konstruktīvi ierosinājumi un pozitīva kritika, vienmēr domājot par to, kas mūsu draudžu darbam nāk par labu un kas ceļ mūsu Baznīcas dzīvi.

Esmu pārstāvējis mūsu Baznīcu īpašos notikumos: LELBA Kanādas, Austrumu, Rietumu un Vidienes apgabalu konferencēs, Draudžu dienās, Virsvaldes sēdēs (LELBĀL), ordinācijās, kolokvijos, jubilejās, bērēs un citos sabiedriskos pasākumos.

LELBA apgabalu vadītājas. No kreisās: prāv. Dr. D. Cilne, prāv. Dr. S. Eglīte, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, prāv. A. Vārsberga–Pāža

LELBA apgabalu vadītājas. No kreisās: prāv. Dr. D. Cilne, prāv. Dr. S. Eglīte, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, prāv. A. Vārsberga–Pāža

Pēc iespējas sarunās un sarakstēs esmu uzturējis attiecības ar mūsu LELBĀL archibīskapi Laumu Zušēvicu, citu zemju Pārvaldēm un citām luterāņu Baznīcām un tās institūcijām.

Katra LELBA apgabala vadīšana ir prāvesta pārziņā, Pārvaldes priekšniekam ir jābūt informētam par apgabalā notiekošo.

Katras nozares vadītājs veido un veic savu darbu pēc Pārvaldes norādījumiem un savām spējām. Pārvalde vienmēr atbalstījusi projektus un darbus saskaņā ar mūsu Baznīcas noteikumiem.

Garīdznieku sastāvā ir notikušas maiņas. Aiva Rozenberga–Drummond tika ordinēta un kalpo Dienvidfloridas draudzē. Guna Reine tika ievesta amatā par diakoni un turpmāk kalpos Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas draudzē. Milvoku Sv. Trīsvienības draudze ir izraudzījusies jaunu mācītāju Jāni Ginteru, ko amatā ieveda 15. jūnijā. Maijā ar skumjām atvadījāmies no mīļā un cienītā diakona Friča Sīpola. 3. martā prāvestes amatā ievedām mācītāju Dr. Sarmu Eglīti, kas turpmāk vadīs Vidienes apgabalu. Kanādas apgabals par savu vadītāju iecēla prāvestu Dāvi Kaņepu.

Ļoti liels paldies mīļajiem draudzes locekļiem un draudzēm, kas atceras savu Baznīcu un testamentā novēl līdzekļus LELBA darbam.

Dažas draudzes ir beigušas savu darbu — pēc 69 gadiem Vilimantikas draudze un Bukskauntijas draudze. Bet esam arī svinējuši draudzes jubilejas: 70 gadus Sv. Jāņa draudze un Toronto Sv. Andreja draudze Kanādā, 125 gadus Filadelfijas Jāņa draudze ASV un 62 gadus Karakasas Augšāmcelšanās draudze Venecuēlā.

LELBA ir bijusi svētīta ar daudziem dāvinājumiem. Bet arī mēs paši esam devuši un turpināsim dot. LELBA izlēma atbalstīt Misijas fondu ar 20 000 USD. Turpinām atbalstīt mūsu garīdzniekus no Pastorālā fonda.

Esmu proponējis 50.000 USD ziedojumu kā sēklas naudu baznīcu būvēšanai Latvijā.

Mani pienākumi bija Sadarbības padomes sēdē, kas pulcējās Dublinā Īrijā no 18. līdz 21. martam, pēc tam devos uz mūsu reģionālo Latvijas baznīcas Sinodi. Atgriežoties piedalījos Kanādas apgabala konferencē un Sv. Andreja draudzes jubilejā.

Turpināsim censties paaicināt kādu līdzi uz baznīcu! Veicināsim devīgas sirdis! Labais Gans svētīs, sargās un atjaunos mūs, ja uzticēsimies Viņam. Pateicībā pieminēsim visu, ko Dievs mums labu darījis, un turpināsim lūgt, lai Viņa Gars mūs stiprina un vada tā, ka savās draudzēs un Baznīcā Jēzus Kristus tiek apliecināts un pagodināts.

Pēc LELBA paplašinātās Pārvaldes sēdes un mācītājas Dr. Sarmas Eglītes ievešanas amatā par Vidienes apgabala prāvesti

Pēc LELBA paplašinātās Pārvaldes sēdes un mācītājas Dr. Sarmas Eglītes ievešanas amatā par Vidienes apgabala prāvesti

 

AUSTRUMU APGABALS

Piedrība Dievam un Latvijai

Anita Vārsberga–Pāža, prāveste

No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies, un esam. (Apd 17:26–28a)

Pēc Latvijas simtgades nosvinēšanas iestājies mazliet klusāks laiks. Jācer, ka 2018. gada svinīgie dievkalpojumi un lūgšanas, tautas kopā sasaukšana un sanākšana — mūsu centieni kaut taustoties atrast Dievu mūsu vēsturē, mūsu tautā, mūsu nākotnē un vispārējs atskats uz piedzīvoto un padarīto — vēl ilgi mudinās mūsu sabiedrību atjaunot savu piederību Dievam un Latvijai.

Pēc rosīga gada jūtama vēlēšanās pēc mazliet mierīgākas darba slodzes. Pēc ieelpas ir jāseko izelpai! Tas arī atspoguļojas Austrumu apgabala darbībā, kuŗu sākām ar apgabala konferenci un vasaras beigās noslēgsim ar “Atelpu” — Draudžu dienām Katskiļos.

Apgabala konference 2018

2018. gada oktobrī Filadelfijā notika gadskārtējā apgabala konference. Šoreiz tēmu mūsu sanākšanai deva pati Filadelfijas Sv. Jāņa draudze, jo kopā svinējām draudzes 125. jubileju. Filadelfijas draudze ir vecākā latviešu evaņģēliski luteriskā draudze ASV.

Filadelfijas draudzes 125. jubilejas dievkalpojums

Filadelfijas draudzes 125. jubilejas dievkalpojums

Pateicoties mācītāja Juŗa Saivara rūpīgi sagatavotai uzrunai, kas skāra aktuālus LELBĀL jautājumus, konferences dalībnieki bija gatavi ieklausīties archibīskapes Laumas un Virsvaldes locekļu atstāstījumos par vasarā notikušo LELBĀL Virsvaldes plenārsēdi.

Toties Guntars Gedulis no Venecuēlas mūs informēja par Dienvidamerikas draudžu un latviešu darbību, kā arī dziļi aizkustināja, aprakstot pašreizējos politiski ekonomiski grūtos, pat katastrofālos apstākļus, īpaši Venecuēlā. Lai veicinātu labāku sadarbību un kristīgas mīlestības un atbalsta iespējas starp mums un latviešu draudzēm Dienvidamerikā, konferences delegāti radīja jaunu amatu — Dienvidamerikas referents — un tūlīt uzticēja šo uzdevumu Guntaram Gedulim. Pie apgabala kases tika nodibināts īpašs fonds Dienvidamerikas draudžu atbalstam.

Draudžu dienas 2019 — “Atelpa”

Ar psalmista mudi “Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs dara tev labu” (Ps 116:7) Austrumu apgabals ir aicinājis draudžu locekļus, kā arī tos, kas ir ārpus baznīcas, uz “Atelpu” Katskiļu kalnos. LELBA 21. Draudžu dienas notiks Ņujorkas draudzes lauku īpašumā Katskiļos no 2019. gada 28. augusta līdz 1. septembrim. Rīcības komiteja ir labi sadarbojusies, lai radītu vidi, kur piedzīvot mieru Dievā un dabā.

Katskiļu svētnīcas altāris. Indriķa Kaņepa zīmējums

Katskiļu svētnīcas altāris. Indriķa Kaņepa zīmējums

Apgabala draudzes un ļaudis

Apgabalā darbojas 14 draudzes — lielākas un mazākas, 12 ASV un 2 Dienvidamerikā — visas vienotas ticībā un kalpošanā. Diemžēl divas draudzes (Argentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudze un Vilimantikas draudze Konektikutā, ASV) pēc ilggadējas svētīgas kalpošanas pieņēma grūto lēmumu slēgt savas durvis.

Draudžu dienu rīcības komiteja

Draudžu dienu rīcības komiteja

ASV 12 draudzēs uzticīgi kalpo deviņi garīdznieki un draudžu vadītāji, pēc vajadzības izpalīdzot trim apgabala vikārēm mācītājām. Mūžīgās dzīvības cerībā 2018. gada oktobrī atvadījāmies no ilggadējā, uzticīgā, priekšzīmīgā Dieva kalpa — diakona Indriķa Kaņepa. Iemīļotais diakons pastāvīgi kalpoja Ņujorkas draudzē, bet arī daudz izpalīdzēja apgabala draudžu aprūpēšanā.

Venecuēlas un Brazīlijas draudzēs kalpo vietējie mācītāji. Priecājamies, ka jaunu rosību un jaunu amatpersonu izraudzīšanu ir veicinājis jaunais apgabala Dienvidamerikas referents Guntars Gedulis.

Apgabala amatpersonas

2018. gada konference uz nākamiem trim gadiem apgabala vadībā ievēlēja:

  • apgabala garīgā vadītāja — prāveste Anita Vārsberga–Pāža (Vašingtonas, DC draudze)
  • laicīgais pārstāvis Baznīcas Virsvaldē un apgabala kasieris — Vilnis Ore (Filadelfijas draudze)
  • garīgās vadītājas vietnieks — mācītājs Laris Saliņš (Ņujorkas draudze)
  • sekretāre — Tija Budkēvica (Filadelfijas Sv. Jāņa draudze)
  • Dāmu komiteju referente — Daina Lazdiņa (Ņujorkas draudze)
  • Dienvidamerikas referents — Guntars Gedulis (Venecuēlas draudze)

Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā, viņš, debesu un zemes Kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. (Apd 17:24–25)

Archibīskape Lauma Zušēvica ieved amatā apgabala amatpersonas

Archibīskape Lauma Zušēvica ieved amatā apgabala amatpersonas

 

Austrumu apgabala konferences dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: prāv. G. Lazdiņš, prāv. A. Vārsberga–Pāža, archib. L. Zušēvica, Dienvidamerikas referents G. Gedulis, diak. L. Sniedze Taggart, apgabala pārst. BV V. Ore

Austrumu apgabala konferences dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: prāv. G. Lazdiņš, prāv. A. Vārsberga–Pāža, archib. L. Zušēvica, Dienvidamerikas referents G. Gedulis, diak. L. Sniedze Taggart, apgabala pārst. BV V. Ore

 

VIDIENES APGABALS

Domāt un darīt

Dr. Sarma Eglīte, prāveste

Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini — vai es sēdu vai ceļos — Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. (Ps 139:1–2, 5–6)

Apgabalā darbojas 15 draudzes un viena kopa (St. Luisa draudze kļuvusi par dievkalpojuma kopu), kuŗās kalpo 12 garīdznieki. Trim mācītājām ir katrai pa divām draudzēm, un divas draudzes paļaujas uz apgabala vikāru aprūpi. Četras draudzes atalgo savu garīdznieku par nepilna laika darbu. Apgabalā kalpo trīs vikāri un dzīvo astoņi pensionēti garīdznieki. Mūsu apgabalā dzīvo archibīskape, kalpojot visā LELBĀL. Lai gan mācītājs Vitauts Grīnvalds pārcēlies uz Latviju, turpinām viņu pieskaitīt Vidienes apgabala pensionēto garīdznieku sarakstam.

2018. gadā no 25. līdz 29. jūnijam kopā ar Vidienes apgabala laju pārstāvi Ivaru Petrovski pārstāvējām Vidienes apgabalu LELBĀL Virsvaldes plenārsēdē Rīgā.

2018. gadā no 12. līdz 14. oktobrim notika Vidienes apgabala konference Čikāgā. Konferences laikā mani ievēlēja par apgabala garīgo vadītāju un Uģi Grīnbergu no Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū ievēlēja par mūsu laju pārstāvi Baznīcas Virsvaldē. Mūs abus amatā ieveda LELBA paplašinātās Pārvaldes noslēguma dievkalpojumā 2019. gada 4. martā. Apgabals izteica pateicību prāvestei Ilzei Larsen un līdzšinējam Baznīcas Virsvaldes laju pārstāvim Ivaram Petrovskim par pašaizliedzīgo kalpošanu.

Konferencē aicināju draudzes atbalstīt akciju Gaŗezeŗa Kalpaka telpu remontam, kam nepieciešami 22.500 USD. Deviņas draudzes saziedoja 18 900 USD, un četras personas ziedoja 3100 USD, tātad kopā 22.000 USD.

Milvoku Sv. Trīsvienības draudze 2018. gada 14. oktobrī ievēlēja mācītāju Jāni Ginteru par savas draudzes jauno ganu, kuŗš draudzes garīgo vadību pārņēma 2019. gada maija sākumā. 2019. gada 28. aprīlī draudze ar lielu sirsnību atvadījās no sava ilggadējā draudzes gana — archibīskapes Laumas Zušēvicas.

Milvoku draudze atvadās no sava ilggadējā gana — archibīskapes Laumas Zušēvicas

Milvoku draudze atvadās no sava ilggadējā gana — archibīskapes Laumas Zušēvicas

2019. gada 6. maijā Dieva mūžībā iegāja Dieva uzticīgais kalps, Baznīcas padomnieks, diakons Fricis Sīpols. 17. maijā pulcējāmies Detroitas draudzes dievnamā viņu pavadīt šīs zemes pēdējā gaitā.

Gadskārtējais mācītāju saiets notika Gaŗezerā no 14. līdz 17. maijam. Veicām “mini talku” Gaŗezeŗa brīvdabas dievnamā.

Talcinieki Gaŗezerā. No kreisās: māc. R. Franklins, prāv. Dr. S. Eglīte, māc. A. Pelds, māc. A. Graham, archib. L. Zušēvica, māc. J. Ginters

Talcinieki Gaŗezerā. No kreisās: māc. R. Franklins, prāv. Dr. S. Eglīte, māc. A. Pelds, māc. A. Graham, archib. L. Zušēvica, māc. J. Ginters

15. jūnijā amatā ievedām Milvoku Sv. Trīsvienības jauno draudzes ganu — mācītāju Jāni Ginteru.

Mācītāja Jāņa Gintera ievešana amatā. No kreisās: māc. O. Freimanis, prāv. Dr. S. Eglīte, māc. J. Ginters, archib. L. Zušēvica, prāv. G. Lazdiņš

Mācītāja Jāņa Gintera ievešana amatā. No kreisās: māc. O. Freimanis, prāv. Dr. S. Eglīte, māc. J. Ginters, archib. L. Zušēvica, prāv. G. Lazdiņš

8. jūlijā ugunsgrēks iznīcināja Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū pašcelto dievnamu. Apgabals izrādīja savu vienotību ar draudzi, saziedojot līdzekļus dievkalpojuma piederumiem, kā arī draudzei sarūpējot Dziesmu grāmatas. LELBA garīdznieki saziedoja līdzekļus mācītājas Aijas Graham amata tērpu iegādei. 14. jūlijā pulcējāmies Kalamazū draudzes dievkalpojumā tās īpašuma pagalmā. Dievlūdzēji bija sabraukuši no tuvienes un tālienes. Piedalījās arī Gaŗezeŗa vasaras vidusskolas saime, un dziedāja tās ansamblis.

Kalamazū draudze dievkalpojumā pēc dievnama nodegšanas

Kalamazū draudze dievkalpojumā pēc dievnama nodegšanas

Sadegusī Dziesmu grāmata

Sadegusī Dziesmu grāmata

Vidienes apgabala pienākums ir Gaŗezerā sarūpēt garīdzniekus svētdienas dievkalpojumiem, ticības mācības stundām vasaras vidusskolā un sagatavošanas skolā, kā arī bērnu nometnes nodarbībām. 2019. gadā dievkalpojumus Gaŗezerā vadīja mācītāji: Ojārs Freimanis, Aija Graham, Dāvis Kaņeps, Dāgs Demandts un Lauma Zušēvica. Sakarā ar Kalamazū draudzes bēdām Gaŗezers atcēla savu 14. jūlija dievkalpojumu, lai būtu kopā ar sērojošo draudzi. Tā nenotika dievkalpojums, ko bija paredzēts vadīt man.

Gaŗezera vasaras vidusskolas ansamblis Kalamazū draudzes dievkalpojumā

Gaŗezera vasaras vidusskolas ansamblis Kalamazū draudzes dievkalpojumā

Gaŗezeŗa vasaras vidusskolā mācīja mācītāji: Aija Graham — 1. klases, Dāvis Kaņeps — 2. klases, Sarma Eglīte — 3. klases un Lauma Zušēvica — 4. klases. Bērnu nometnē un sagatavošanas skolā mācīja mācītāji: Ilze Larsen, Dāgs Demandts un Lauma Zušēvica. Paldies gan mācītājiem, gan draudzēm par atsaucību!

Septembŗa nogalē Vidienes apgabala pārstāvji pulcēsies savā konferencē.

Atgādinu, ka LELBA mājaslapā sadaļā “Kalpošana” un “BLUM” ievietoti liturģiski materiāli, to starpā “Propriumi”. Autortiesību likumu dēļ cita informācija pieejama vienīgi ar paroli — garīdzniekiem un lajiem katram sava sadaļa.

Lūdzu meklēt stipendiātus LELBA Arodskolu stipendiju fondam Latvijas lauku bērniem. Vītola fonds atbalsta Latvijas visgudrākos jauniešus, bet Arodskolu stipendiju fonds no tā atšķiŗas, jo uzsvars ir uz centību un arodiem. Stipendija domāta Latvijas lauku bērniem, jo bieži tieši lauku ģimenēm ir grūtības atbalstīt savu jauniešu centienus iegūt izglītību.

Gaŗezera vasaras vidusskolā

Gaŗezera vasaras vidusskolā

 

RIETUMU APGABALS

Kalposim kopā!

Dr. Daira Cilne, prāveste

Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tās loceklis. (1Kor 12: 27)

Rietumu apgabalā vēl joprojām ir septiņas draudzes, bet ordinēto garīdznieku skaits ir audzis — pagājušā gada Reformācijas svētkos archibīskape Lauma Zušēvica ordinēja Gunu Reinu diakones amatā.

Tajā pašā Reformācijas nedēļas nogalē notika Rietumu apgabala konference. Piektdienas vakarā satikāmies viesnīcā, lai pārrunātu apgabala lietas. Denveras draudzes priekšnieks mācītājs Mārtiņš Rubenis ziņoja, ka draudze turpina meklēt pilna laika mācītāju, bet dievkalpojumi kā līdz šim notiek katru svētdienu. Tos uz maiņām vada mācītāja Liena Apšukrapša — viņai ir darbs amerikāņu baznīcā, bet labprāt izpalīdz, un kāds amerikāņu mācītājs, kura draudze kādreiz nomāja latviešu dievnamu. Palīgā nāk arī laju kalpotāji un pats draudzes priekšnieks. Prieks par Denveras draudzes rosmi!

Portlendas draudzes diakone Ruta Bambāne telefoniski bija ziņojusi, ka viņai radušās nopietnas veselības grūtības, un izlūdzās mūsu visu lūgšanas. Ar dievpalīgu un lūgšanu spēku viņa apņēmīgi turpina darboties, vadīt dievkalpojumus. Mēs, pēc viņas aicinājuma, turpināsim lūgt!

Ar aklamāciju tika ievēlēti līdzšinējie apgabala darbinieki: laju pārstāve Baznīcas Virsvaldē Tamāra Rūse, kasieris sekretārs Andrejs Zāmelis, Dāmu komiteju referente Zinta Kūlīte, prāveste Dr. Daira Cilne.

Pēc diakones Gunas Reinas ordinācijas. No kreisās: archib. L. Zušēvica, diak. G. Reina, prāv. G. Lazdiņš, prāv. Dr. D. Cilne

Pēc diakones Gunas Reinas ordinācijas. No kreisās: archib. L. Zušēvica, diak. G. Reina, prāv. G. Lazdiņš, prāv. Dr. D. Cilne

Sestdien konferenci turpinājām draudzes dievnamā, kur notika laju kalpošanas minikurss, ko vadīja prāveste Dr. Sarma Eglīte. Mūsu apgabalā jau ilgāku laiku vairākas draudzes ir bez ordinēta garīdznieka, tāpēc esam piedzīvojuši laju kalpotāju nepieciešamību un viņu darbības svētību. Klausoties prāvestes Sarmas rūpīgi, profesionāli sagatavotajās lekcijās, varējām padziļināt savu izpratni par kalpošanu un gūt jaunas iemaņas. Vairāki klātesošie delegāti jau kalpo savās draudzēs un ļoti novērtēja kursa saturu. Visi no sirds pateicāmies prāvestei Sarmai par viņas devumu un izturību visas dienas garumā!

Bijām pateicīgi, ka mūsu Baznīcas vadītāji — archibīskape Lauma Zušēvica un LELBA Pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš — bija mūsu vidū, ar savu klātieni apliecinot, cik svarīga ir laju kalpošana un kalpošanas kursi.

Svētdiena bija īsta svētku diena — konferences noslēguma un Reformācijas diena un ordinācijas dievkalpojums kopā ar Dienvidkalifornijas draudzi. Archibīskape Lauma sprediķoja un arī uzrunāja latviešu skolas bērnus, kuri, katrs pasniedzot vienu skaistu baltu rozi, apsveica savu ticības mācības skolotāju Gunu viņas jaunajā amatā. Klausījāmies dziesmas un dziedājām paši. Skaisti!

Reformācijas dienā Sietlas draudze apciemo savu Luterkoku

Reformācijas dienā Sietlas draudze apciemo savu Luterkoku

Guna sākusi regulāri apkalpot Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas draudzi un pavasarī palīdzēja sagatavot četrus jauniešus iesvētei, kas notika maijā Sandjego.

Iesvētītie Sandjego draudzē. No kreisās: diak. G. Reina, M. Lee, K. Lee, M. Beķeris, L. Werbelow, prāv. Dr. D. Cilne, draudzes priekšn. J. Legzdiņš

Iesvētītie Sandjego draudzē. No kreisās: diak. G. Reina, M. Lee, K. Lee, M. Beķeris, L. Werbelow, prāv. Dr. D. Cilne, draudzes priekšn. J. Legzdiņš

“Kalposim kopā!” — šos vārdus izvēlējos par virsrakstu šim pārskatam — ir tas, ko Guna (kā man pastāstīja kāds draudzes loceklis) saka tad, kad, atsveicinoties pēc dievkalpojuma, baznīcēni viņai saka paldies. Tas atskatoties varētu būt bijis arī mūsu apgabala konferences moto! Kopā — laji un ordinēti draudzes locekļi, un draudzes darbinieki, cits citu atbalstot. Kalposim! Ar dievpalīgu. Ar mieru un ar prieku! Pateicība Dievam!

 

KANĀDAS APGABALS

Iespējas kalpot un darboties

Dāvis Kaņeps, prāvests

Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. (2Pēt 3:8)

Retais nebūs dzirdējis anekdoti par sarunu starp cilvēku un Dievu. Cilvēks jautā Dievam: “Kas ir miljons dolāru Tavās acīs?” Uz to Dievs atbild: “Santīms.” Cilvēks vēlreiz jautā: “Un kas ir gadu tūkstotis Tavā priekšā?” Dievs atbild: “Viena diena.” Cilvēks apdomājas un prasa: “Kungs, vai Tu varētu, lūdzu, man iedot vienu santīmu? Dievs saka: “Labi, pēc vienas dienas.”

Vispirms vēlos izteikt lielu paldies bijušajai apgabala garīgajai vadītājai Ilzei Kuplēnai–Ewart. Ar pastorālu pieredzi un vadītājas gudrību prāveste Ilze Kuplēna–Ewart pratusi atšķirt vēlamāku risinājumu no vienkārši laba. Cik ģeogrāfiski plašs ir apgabals, tik izaicinošs ir bijis viņas kalpošanas darbs! Tagad mums atliek turpināt līdzšinējos darbus, īstenot agrāk izteiktās ieceres un novērtēt, kur un kā savus resursus izmantot.

Aizvadītais 2018. gads bija Latvijas simtgades zīmē. Kur vien latvieši dzīvo — vai nu lielos pilsētu centros, vai mazos puduros tuvu cits citam —, tie gatavojās Latvijas dzimšanas dienu atzīmēt ar stilu! Arī Kanādas lielākos un mazākos centros dažādos gadalaikos ļaudis sapulcējās uz pasākumiem, kas īpaši veltīti valsts simtgadei. Lūk, daži piemēri. 2019. gada jūlijā izdziedātie un izdejotie Kanādas XV Dziesmu un deju svētki staroja Latvijas apaļās jubilejas gaismā; Vinipegā iestādīja liepu vācu Sv. Pētera baznīcas dārzā, kam sekoja dievkalpojums mācītājas Indras Skujas–Grīsles vadībā; Otavā Stratkonas parkā iestādīja ozolu; edmontonieši un halifaksieši arīdzan veiks vai ir jau veikuši koku stādīšanu. un ja padomājam — to koku paēnā tikai nākamās paaudzes varēs pasēdēt un minēt, kas tos kādreiz iestādīja.

Latvijas simtgadē iestādītas liepas iesvētīšana. Ar muguru māc. I. Skuja–Grīsle

Latvijas simtgadē iestādītas liepas iesvētīšana. Ar muguru māc. I. Skuja–Grīsle

Ja godīgi padomājam, tad — vai mēs visu to būtu varējuši tik bagātīgi padarīt, ja nebūtu esošās un bijušās apgabala draudzes un to spējīgie locekļi?

Sv. Andreja draudzes dibinātājs un vēl aktīvs tās loceklis Viesturs Zariņš ar kundzi Edīti

Sv. Andreja draudzes dibinātājs un vēl aktīvs tās loceklis Viesturs Zariņš ar kundzi Edīti

Kaut lielu uzmanību veltījām LV–100, tomēr nepagāja nepamanītas draudžu un citas jubilejas 2018./19. gadā. To starpā šis bija jubilejas gads Toronto Sv. Jāņa un Sv. Andreja draudzēm, kuras abas atskatījās uz 70 pastāvēšanas gadiem. Sv. Andreja draudzes lauku īpašumam “sidrabene” nosvinēti 65 gadi. Bet prāvestei emerita Ilzei Kuplēnai–Ewart — 35 gadi kopš ordinācijas.

Toronto Sv. Andreja draudzes jubilejas dievkalpojuma procesija. No kreisās: prāv. emer. F. Kristbergs, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, māc. Ģ. Grietiņš, prāv. G. Lazdiņš un I. Ķivlis

Toronto Sv. Andreja draudzes jubilejas dievkalpojuma procesija. No kreisās: prāv. emer. F. Kristbergs, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, māc. Ģ. Grietiņš, prāv. G. Lazdiņš un I. Ķivlis

Prāveste emerita Ilze Kuplēna–Ewart 35 gadu ordinācijas jubilejā

Prāveste emerita Ilze Kuplēna–Ewart 35 gadu ordinācijas jubilejā

Jana Kopmane — ilggadēja Sv. Jāņa draudzes darbvede, daudzus gadus Toronto Austrumu draudzes priekšniece devusies pelnītā atpūtā

Jana Kopmane — ilggadēja Sv. Jāņa draudzes darbvede, daudzus gadus Toronto Austrumu draudzes priekšniece devusies pelnītā atpūtā

Gadi iet, un gadi nāk. Dieva priekšā gadu nasta vai vieglums nav cilvēkam noteicošais. Garīgās dimensijas daudz vairāk nosacīs, kam cilvēks ir gatavs atvērties un pievērst savu uzmanību nekā fiziskie gadi un ierobežojumi. Kad redzam, piemēram, Otavas Miera draudzes locekļus sanākam kopā talkās, Lieldienu rītā dāmas glaunās cepurēs vai piedaloties kādos kalpošanas projektos, tad ieraugām seju, kurā mirdz vairāku paaudžu smaids. Tas atspoguļojas draudzes pamata būtībā — apliecinājumā, ka šī ir svētā sadraudze. Un ne tikai Otavas Miera draudzē, bet ikkatrā no Kanādas apgabala draudzēm un dievkalpojumu kopām.

Izglītojoši mirkļi notiek, kad cilvēks ir gatavs pamēģināt kaut ko jaunu. Piemēram, Toronto iesvētāmie piedalījās žēlsirdības projektā “Out of the Cold” un Hamiltonas Dāmu komitejas locekles sponsorēja vienas piektdienas “Barbeque” pie kaimiņu katoļu Sv. Patrika draudzes. Abi projekti palīdz uz laiciņu apmierināt trūkumcietēju grūtības, un jāsecina, paši uz savas ādas pieredzēja, cik raiti var lietas notikt, kad uzrullē piedurknes un metas iekšā darbā. Vai prieks arīdzan neveidojas par to, ka viņi uzdrīkstējās iziet no ērtības robežām un sastapties seju sejā ar cilvēku grūtībām?

“Out of the Cold” akcijas dalībnieki

“Out of the Cold” akcijas dalībnieki

Sv. Jāņa draudzes padome

Sv. Jāņa draudzes padome

“Out of the Cold” akcijā jaunieši sagatavoja higiēnas preču paciņas un savāca citas nepieciešamās mantas bezpajumtnieku vajadzībām. Savukārt Hamiltonas Kristus draudzes Dāmu komitejas locekles par 500 USD sponsorēja vienas Sv. Patrika katoļu draudzes piektdienas “Barbeque” pusdienas un kopā ar kaimiņiem palīdzēja tās izdalīt vairāk nekā 300 izsalkušiem cilvēkiem.

Hamiltonas vīru ansamblis dzied Latvijas Valsts svētku sarīkojumā

Hamiltonas vīru ansamblis dzied Latvijas Valsts svētku sarīkojumā

Apzinot, ka prasības ir krietni prāvākas nekā preces un pusdienas, šis izglītošanās moments liek pārdomāt, kādi ir dziļākie nevienlīdzības cēloņi, kas to veicina un pakāpeniski sasprindzina.

Taču vēl viens sākuma punkts ir otra, cita apziņa, ka kopā ar partneriem vieniem pašiem nav jāizdomā no jauna ritenis vai pašiem jānes uz savām mugurām lielais vezums. Daudzi sīkie darbi sakrājas un top par miljonu.

2019. gada marta beigās draudžu delegāti pulcējās kārtējā apgabala konferencē Hamiltonā. LELBA Pārvaldes priekšnieks un kasieris bija ieradušies raudzīties, ko mēs, ziemeļnieki, darām. Prāvests Gunārs Lazdiņš atreferēja svaigākās ziņas par norisēm Īrijā un Latvijā, kur LELBĀL delegācija satikās ar LELB pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus. Savukārt LELBA kasieris Andris Celcherts paziņoja par LELBA kases stāvokli un par aktualitātēm saistībā ar Baznīcas rīcībā esošajiem fondiem un plāniem, kā tos efektīvāk izmantot.

Hamiltonas pilsētas namā, atklājot nedēļu Latvijai, Ivetas Kaņepas ceptais kliņģeris paēdināja daudzus. Attēlā: I. Kaņepa, V. Darkevica, R. Sīlis un A. Sīlis

Hamiltonas pilsētas namā, atklājot nedēļu Latvijai, Ivetas Kaņepas ceptais kliņģeris paēdināja daudzus. Attēlā: I. Kaņepa, V. Darkevica, R. Sīlis un A. Sīlis

Konferences ietvaros pārvēlēja iepriekšējos apgabala darbiniekus, izņemot garīgo vadītāju, prāvestei Ilzei Kuplēnai–Ewart dodot mājienu, ka viņa priecātos par cita kandidāta ievēlēšanu par apgabala garīgo vadītāju. Šo rindu autors pateicas delegātu izrādītajai uzticībai un centīsies pildīt savus pienākumus ar labāko sirdsapziņu un māku. Jaunajā amatā mani ievedīs Draudžu dienu 2019 “Atelpa” ietvaros Ņujorkas draudzes īpašumā, kur ir pavadītas daudzas vasaras bērnu nometnēs.

Hamiltonas Kristus draudzes dāmas darbojoties pie kaimiņiem — Sv. Patrika katoļu baznīcas

Hamiltonas Kristus draudzes dāmas darbojoties pie kaimiņiem — Sv. Patrika katoļu baznīcas

Sakām paldies Dievam par iespējām kalpot un darboties, par sadarbību ar apgabala amatpersonām, par atbalstītājiem, kuri veicina kalpošanu apgabalā, par draudzēm, kuras neskaita ne laiku, nedz naudu, lai atbalstītu Kristus misijas izplatīšanos savā apkaimē un plašajā pasaulē!

Apgabala konferences dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: kasiere D. Brauna, prāv. G. Lazdiņš, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, māc. Ģ. Grietiņš, A. Libere, A. Grinvalds, LELBA kasieris A. Celcherts; otrajā rindā: A. Reboka, prāv. emer. F. Kristbergs, I. Zemīte, māc. I. Zvirgzds, māc. R. Caune, apgabala pārst. LELBĀL U. Dāboliņš, J. Grinvalds, E. Bērziņš, prāv. D. Kaņeps

Apgabala konferences dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: kasiere D. Brauna, prāv. G. Lazdiņš, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, māc. Ģ. Grietiņš, A. Libere, A. Grinvalds, LELBA kasieris A. Celcherts; otrajā rindā: A. Reboka, prāv. emer. F. Kristbergs, I. Zemīte, māc. I. Zvirgzds, māc. R. Caune, apgabala pārst. LELBĀL U. Dāboliņš, J. Grinvalds, E. Bērziņš, prāv. D. Kaņeps

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju