Laura Brauna ordinēta mācītājas amatā

26. maija pēcpusdienā “Zvanniekos” pulcējas daudzi LELBP Latvijas apgabala garīdznieki un vairāk kā 100 viesi no tuvienes un tālienes, lai piedalītos Lauras Braunas ordinācijas dievkalpojumā. Ordinācijas dievkalpojumu attālināti vadīja archibīskape Lauma Zušēvica, klātienē — archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, piedaloties bīskapei emeritai Jānai Jērumai–Grīnbergai, prāvestei Ievai Puriņai un prāvestam emeritus Dr. Jurim Cālītim. Par mūziku un kopdziesmu pavadījumu rūpējās Ieva Lapšāne (kokle) un Lauma Gaile (klavieres).

Lauras Braunas ordinācija mācītājas amatā “Zvanniekos”

Dievkalpojuma ievadā uzklausījām 139. Psalma lasījumu, grēksūdzes lūgšanā mūs vadīja prāv. emeritus Kārlis Žols. Prāv. Ieva Puriņa nolasīja LELBP Virsvaldes lēmumu ordinēt mācītājas amatā Lauru Braunu.

Pateicoties mūsdienu sakaru sniegtajām iespējām, archibīskape Lauma Zušēvica vadīja dievkalpojuma ordinācijas daļu attālināti, uz vietas klātienē asistējot archibīskapam emer. Elmāram Ernstam Rozītim, kurš, uzliekot rokas uz Lauras galvas, lūdza:  

“Tagad, sava amata pilnvarā, sekojot apustuļu paraugam, ar roku uzlikšanu, es tev uzticu šo svēto mācītājas amatu — sludināt Dieva vārdus un izdalīt sakramentus. Es tevi ieceļu un iesvētu par tā Kunga kalpu mūsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”

Prāv. Ievai Puriņai pasniedzot Laurai Braunai mācītājas amata krustu un stolu, archibīskape Lauma Zušēvica teica:

“Saņem mācītājas amata zīmi, šo krustu. Tas lai Tev atgādina kalpot Kristus žēlastībā, mīlestībā un patiesībā. Saņem šo stolu, tā ir dāvana Tev no prāvestes Dairas Cilnes, kuŗa ar visu Sietlas draudzi ir kopā ar tevi lūgšanās.”

Lauras Braunas ordinācija mācītājas amatā “Zvanniekos”. No kreisās: Laura Brauna, prāvests emeritus Dr. Juris Cālītis, bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, prāveste Ieva Puriņa, archibīskape Lauma Zušēvica.

Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis svētīja māc. Lauru Braunu ar vārdiem “Dievs Tas Kungs lai Tevi svētī, ka Tava kalpošana nes daudz augļus, un ka šie augļi paliek par svētību Dievam, Kristus baznīcai un Tev.” Noslēgumā visi klātesošie ordinētie garīdznieki un Virsvaldes locekļi svētīja Lauru Braunu ar pašu izvēlētu Bībeles pantu vārdiem.

Lauras Braunas ordinācija mācītājas amatā “Zvanniekos”. No kreisās: prāvests emeritus Dr. Juris Cālītis, Laura Brauna, bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, prāveste Ieva Puriņa.

Dievkalpojuma turpinājumā prāvests emeritus Dr. Juris Cālītis sprediķoja par Rom 8:14–17. Sekoja Sv. Vakarēdiens, ko vadīja māc. Laura Brauna kopā ar archibīskapu emer. Elmāru Ernstu Rozīti un bīskapi emer. Jānu Jērumu–Grīnbergu, piedaloties citiem Latvijas apgabala garīdzniekiem.

Pēc dievkalpojuma bija māc. Lauras Braunas sveikšana — ziedi, šampanietis, svētku kliņģeris, bučas un daudz sirsnīgu laba vēlējumu.

Māc. Laura Brauna

Laura Brauna 2000. gadā beidza Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, pēc absolvēšanas gadu ir strādājusi Gaiļezera slimnīcā kā kapelāne. 2007.–2008. gadā kalpoja kā vikāre Sidnejas evaņģēliski luteriskā latviešu draudzē, palīdzot māc. Kolvinam Makfersonam. Austrālijā Laura pabeidza Klīniskās pastorālās izglītības kursa divus līmeņus. Šobrīd Laura jau piecus gadus strādā kā kapelāne Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā.

Paldies Zvannieku saimei par lielisko dievkalpojuma norises vietas un apstākļu nodrošināšanu!

Raksts un foto: Guntis Bukalders, 
Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs

Citi Jaunumi