Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs pasaulē — LELBĀL

Astoņi mēneši un tad četri

Lauma Zušēvica,
archibīskape

Astoņus mēnešus šķita, ka mūsu Baznīcas dzīvē viss ritēja raiti uz priekšu, kādreiz pat pārāk raiti, bet arī tas likās normāli. Tad nāca nākamie četri. Vai tas bija likteņsakarīgi, ka 2020. gada Baznīcas gadagrāmatas tēma bija “Nebīsties!”? Mēs taču 2019. gadā nevarējām paredzēt, kā sīks un neredzams, bet ārkārtīgi spēcīgs vīruss pārveidos visu pasauli. Bailes vairojās līdz ar mirušo skaitu un drastiski lieliem finansiāliem zaudējumiem. Domājot par šīs gadagrāmatas tēmu, pārliecinoši atskanēja Virsvaldes Prezidija locekļa Miķeļa Strīķa ieteikums: “Pārmainies!” Jo nekas vairs nav tā, kā bijis iepriekš.

Savas darbības sākumā Jēzus mūs sagatavo pārmaiņām: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!” (Mk 1:15) Pavēlē atgriezties atskan grieķu vārds metanoia, kas nozīmē piedzīvot būtiskas pārmaiņas domāšanā, kas izmaina cilvēku un viņa izturēšanos pret Dievu, sevi, citiem — pret visu! Tas kādreiz prasa mainīt dzīves virzienu, doties citā ceļā, atvērties jaunām iespējām. Viss, lai dziļāk varētu ticēt Evaņģēlijam,t. i., labām ziņām par Jēzu Kristu, mūsu Pestītāja piedāvāto žēlastību un mieru, atpestīšanu.

Covid–19 laikā maz dzirdam labas ziņas. Statistika rada mūsu sirdīs dziļas rūpes, sēras un neziņu par nākotni. Visur skan brīdinājumi, ka vairs nebūs, kā bijis. Cilvēkiem parasti nepatīk pat īslaicīgas pārmaiņas, kur nu vēl doma, ka esam zaudējuši iespēju atgriezties ierastajā dzīves un kalpošanas ritmā. Kristus Baznīca ir pastāvējusi gadu simteņiem ilgi, un, lai tā dzīvotu, tai jāaug, un katra izaugsme to pārmaina.

No pagājušā gada marta līdz jūlija noslēgumam, kad šo rakstu, LELBĀL darbība apliecinājusi mūsu spēju pārmainīties. Varam būt pateicīgi un lepni, ka pandēmija nav apklusinājusi Kristus Evaņģēlija sludināšanu mūsu draudzēs. No visas sirds pateicos gan LELBĀL Virsvaldes locekļiem, gan visiem mūsu garīdzniekiem un neordinētajiem Kristus kalpiem. Mūsu draudzes atrada veidu, kā mainīt savas darbības ierasto gaitu, lai turpinātu aprūpēt un garīgi stiprināt draudzes locekļus. Vēl arvien notiek dievkalpojumu tiešraides. Meklējam arī citas iespējas būt klāt un pildīt savu misiju pasaulē, kuŗai Kristus miers patiešām nestu lielu svētību. Lūgsim, lai caur visām pārmaiņām uzticīgais Dievs arvien iedvesmo mūsu Baznīcu atbildīgi un atjautīgi sludināt Kristus Evaņģēliju! Tas iratskanējis videoformātā, rakstiski un Zoom platformā. Šī un citas internetā pieejamās platformas ir paplašinājušas iespēju atspēkot izolācijas uzspiesto attālināšanos.

Kaut šajā vasarā neesmu tikusi uz Latviju, tomēr esmu bijusi klāt sarunās ar advokātiem, Tieslietu ministriju, mūsu Latvijas iecirkņa Pārvaldi. Kopā esam strādājuši, lai LELBĀL iegūtu legālu tiesisko statusu Latvijā, nezaudējot savu pēctecību. Tas ir būtiski, jo mūsu priekšgājēji nekad nepārtrauca būt Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas daļa pat tad, kad tuvojās kaŗš un daudzi bija spiesti doties bēgļu gaitās. Tagad tiek gatavots sinodāls balsojums apstiprināt mūsu Baznīcas nosaukuma maiņu. Vārda maiņa atspoguļo realitāti, ka jau gadiem neesam ārpus Latvijas Baznīca un ka Latvijā jau gadiem Kristum kalpo sešas mūsu draudzes!

Šajā darbības posmā daudz esam kavējušies atmiņās un dalījušies pateicības lūgšanās par kopā pavadītiem brīžiem ar tiem, ko Dievs aicinājis pie Sevis mūžīgā dzīvībā. Ar dziļu pateicību Dieva priekšā pieminam diakoni emeritu Mildu Dauku, diakoni emeritu Abiju Ventu, mācītāju Ainu Pūliņu, mācītāju emeritus profesoru emeritus Dr. Egilu Grīsli, mācītāju emeritu Brigitu Saivu, mācītāju emeritus Vitautu Grīnvaldu un mācītāju Edgaru Petrēvicu. Mūsu Pestītājs Jēzus katru bija aicinājis kalpot mūsu Baznīcā. Katrs ar savām unikālajām dāvanām un spējām atsaucās Viņam un strādāja, lai nestu svētību citiem. Lai miers viņiemdebesu mājās, un lai tos, kas sēro, Kristus atjauno un dziedina augšāmcelšanās cerībā.

Lai Dievs dod acis saredzēt šo laiku arī cerības gaismā. Lēnākā darba ritmā atspirga daba, gaiss tapa tīrāks, ceļmalās atkal plauka ziedi, kā Gaŗezerā, kur vairākus gadus tādus varēja atrast daudz mazāk. Mēs labāk iepazināmies ar saviem kaimiņiem, kļuvām tuvāki ar draudzes, arī ģimenes locekļiem. Kaut no sirds lūdzam, lai mēs neslimotu un šī pasaule nenonāktu vēl lielākās ekonomiskās grūtībās, vienlaicīgi lūdzam, lai paši spējam atklāt, ka esam kļuvuši stiprāki laikā, kad šķiet, ka kāds nospiedis reset pogu.

Gaŗezera pļava

Gaŗezera pļava

Uzticēsimies Dievam, ka caur pārmaiņām spēsim vēl pilnīgāk kalpot mūsu Kungam ar prieku un mīlestības un žēlastības Garā mūsu latvju tautai. Turpināsim lūgt par Kristus Baznīcu visā pasaulē, lai izbeigtos Covid–19 un visi taptu dziedināti. Astoņi mēneši ritēja ļoti ātri, tad nāca pēdējie četri. Lai šis laiks turpina mūs pārveidot pēc sava prāta, katru pildot ar mieru, kas ļauj ievilkt dziļāku elpu, un sagatavot visām iespējamām pārmaiņām.

Chronika

2019. gads, sākot ar augustu

20. augustā notika LELBĀL Virsvaldes Prezidija sēde. Tika pārrunātas iespējas atbalstīt Kalamazū draudzi, kuŗai jūlijā nodega dievnams. Tika pārrunāts Sadarbības padomes darbs, veidojot attiecības ar LELB. Šis darbs turpinājās un tiek augstu novērtēts.

No 28. augusta līdz 1. septembrim biju Katskiļos, kur notika LELBA rīkotās, brīnišķīgās Draudžu dienas “ATELPA. Laiks dabā. Laiks Dievam”. Pateicos Rīcības komisijai, īpaši prāvestei Anitai Vārsbergai–Pāžai par lielo darbu! Noslēguma dievkalpojumā prāvesta amatā tika ievests mācītājs Dāvis Kaņeps. Novēlam Dieva svētību, kalpojot par Kanādas apgabala garīgo vadītāju un LELBA Pārvaldes locekli.

LELBA Draudžu dienās. Vidū archib. L. Zušēvica

LELBA Draudžu dienās. Vidū archib. L. Zušēvica

7. septembrī Klīvlandē biju klāt Maijas Grendzes sēru piemiņas brīdī. Viņa mira 20. augustā. Maija Grendze ilgus gadus līzdarbojās LELBA Skolas nozarē, vadīja Gaŗezera bērnu nometni, Klīvlandes draudzes skolu. Viņa nesa lielu svētību daudziem un jo sevišķi bērniem un jaunatnei.

16. septembrī saņēmām somu profesora Arto Rannila aicinājumu atbalstīt grāmatas izdošanu par godu profesoram Jouko Talonen. Virsvalde vienprātīgi piekrita un ziedoja grāmatas izdošanai. Atkārtoti pateicos kasierei Baibai Rodiņai, kas izkārto neskaitāmus maksājumus un uztur kārtībā mūsu kasesgrāmatas. Paldies arī Ivaram Petrovskim par viņa darbu.

28. septembrī biju klāt Dzintara Abula atvadu dievkalpojumā Kalamazū. Dzintars Abuls bija ilggadējs draudzes padomes loceklis. Viņš bija mūsu administrators, Tijas Abulas vīra tēvs. Pateicos Dievam par visiem, kas, kā Maija un Dzintars, tik uzticīgi kalpo mūsu Baznīcā. Bez tik pašaizliedzīgiem, neordinētiem garīdzniekiem un garīdzniecēm Kristus darbs mūsu Baznīcā nenestu tik lielu svētību, kā visus šos gadus esam piedzīvojuši. Jūs patiesi esat zemes sāls!

28. un 29. septembrī Klīvlandē piedalījos LELBA Vidienes apgabala konferencē un Klīvlandes latviešu skolas gada atklāšanas svētbrīdī. Konferencē sniedzu ziņojumu un piedalījos dievkalpojumā.

5. oktobrī vadīju Pļaujas svētku dievkalpojumu Čikāgas Ciānas draudzē un biju klāt Krišjāņa Barona skolas sarīkojumā. Prieks piedalīties brīžos, kad tik daudzus bērnus un viņu vecākus redz sapulcētus vienā vietā! Lai Dievs vairo iespēju uzrunāt nākamās paaudzes un sēt sirdīs Dieva Vārda un ticības sēklas.

No 23. oktobŗa līdz 2. novembrim biju Latvijā un Tallinā.

 • 24. oktobrī piedalījos sanāksmē COBALT birojā. Tika pārrunāta vēstule un dokumenti, ko iesniegt tieslietu ministram Jānim Bordānam. Bija klāt arī LELBA Pārvaldes priekšnieks Gunārs Lazdiņš. Vakarā notika LELBĀL Latvijas iecirkņa Pārvaldes sēde.
 • 25. oktobrī tikšanās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu. Iesniedzām vēstuli, lūdzot atbalstu likuma izstrādāšanā un pieņemšanā, ar kuŗu tiktu nostiprināts LELBĀL tiesiskais statuss Latvijā. Klāt bija prāvests Kārlis Žols, bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga, prāvests Klāvs Bērziņš, Jānis Putnis, COBALT juristi Mārtiņš Aljēns un Lauris Liepa, kā arī es.
 • Sekoja LELB un LELBĀL Latvijā Sadarbības padomes sēde. Pirms šīs sēdes tikos ar arhibīskapu Jāni Vanagu. Starp pārrunām par aktualitātēm jautāju par Rudītes Losānes statusu LELB, jo viņai netika atbildēts uz lūgumu, kalpot gan LELBĀL, gan LELB. To LELB neatļāva.Sekoja pārrunas Sadarbības padomes sēdē. Tajā mūs pārstāvēja prāvests Kārlis Žols, prāvests Gunārs Lazdiņš, mācītājs Tālis Rēdmanis un mācītājs Varis Bitenieks.
 • 26. oktobrī Latvijas Universitātē (LU) notika Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) un LU Teoloģijas fakultātes rīkotā starptautiskā konference “Luteriskais garīgums šodien”. Konferenci sveica Zviedrijas Karalistes vēstniece Latvijā V. E. Annika Jagandere. Lektores bija no Vācijas, Zviedrijas, Islandes, ASV un Latvijas. Izmantojot tehnoloģiju iespējas, no savām mājām mūs uzrunāja mācītāja Dr. Dace Balode. Viņas lekcijas tēma — “Sievietes kalpošana Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā”. Bīskapes emeritas Jānas Jērumas–Grīnbergas lekcija — “Luteriskais garīgums Lielbritānijā”. Manas uzstāšanās tēma — “Mūsdienu luteriskā garīguma dažādi veidi Amerikas Savienotajās Valstīs”.Konferences noslēgumā atzīmējam mācītājas Sarmītes Fišeres 30 gadu ordinācijas jubileju. Paldies LLSTA par labi noorganizētu, izcilu konferenci!
 • 27. oktobrī devāmies uz mūsu autonomās draudzes dievnamu Cīravā, kur mācītājas amatā tika ordinēta Rudīte Losāne. Dievnamu pildīja dievlūdzēji gan no Cīravas draudzes, kuŗā mācītāja Rudīte Losāne kalpos, gan no Aizputes, gan no Vangažu draudzes, kurā Rudīte kalpoja kā evaņģēliste 16 gadus. LELB neļauj viņai turpināt to darīt. Bija klāt arī mācītāja emerita Vaira Bitēna. Rīgas sieviešu cietuma vadītāja pateicās par Rudītes izcilo kapelānes darbu. Televīziju reportieri filmēja un vakarā “Panorāmā” varēja redzēt fragmentus no dievkalpojuma. Cīravas draudzes Svētdienas skolas bērni dziedājaun dāvināja zvanu koŗa dziesmu. Dziedāja Ieva un Aivars Lapšani, ērģeles spēlēja Juris Griņēvičs. Prezidija loceklis Miķelis Strīķis nolasīja Virsvaldes lēmumu, prāvests Gunārs Lazdiņš un prāvests Kārlis Žols asistēja ordinācijā. Bija klāt arī vairāki viesi no LLSTA konferences un daudz mūsu garīdznieku, arī superintendents Klaus Looft no Vācijas, kas dedzīgi un dāsni atbalstījis mūsu Baznīcas darbu Cīravā un Aizputē. Dievs svētīja mūs un dāvināja brīnišķīgu iespēju kopā sveikt jauno Kristus aicināto kalpu.
 • 28. oktobrī bija tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tikšanās reizē bija klāt arī Prezidenta biroja vadītājs Andris Teikmanis. Dalījos ar tieslietu ministram iesniegtajiem materiāliem. Pārrunas par mūsu Baznīcas darbu Latvijā un cerībām to paplašināt ritēja raiti un laipni. Atbildējām uz vairākiem prezidenta jautājumiem par mūsu cerību atrast sev vietu Rīgā. Dalījos, kā esam jau sadarbojušies ar Latvijas valsts iestādi, Rīgas bērnu nama filiāli Kapseļu ielā. Pieminēju rūpes, ka diasporas latviešiem grūtiadoptēt bērnus no Latvijas bez milzīgiem izdevumiem. Uz to zināja labi atbildēt Andris Teikmanis. Tikšanās rezultātā prezidenta Levita Preses dienests ziņoja:“Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapi Laumu Zušēvicu, pārrunājot aktualitātes pasaules latviešu evaņģēliski luteriskajās draudzēs. L. Zušēvica informēja E. Levitu, ka ir tikusies ar tieslietu ministru Jāni Bordānu un ministrs ir apstiprinājis, ka veidos darba grupu, lai izskatītu jautājumu par LELBĀL reģistrāciju Latvijā.
  Gaidot vizīti pie prezidenta E. Levita

  Gaidot vizīti pie prezidenta E. Levita

  Prezidents izteicās, ka LELBĀL reģistrācija Latvijā, pēc viņa domām, atbilstu remigrācijas politikas nostādnēm, jo LELBĀL ir diasporas dzīves pilnvērtīga daļa un arī veicina saikni ar Latviju. L. Zušēvica piekrita E. Levita jau agrāk paustajai domai, ka Latvijas evaņģēliski luteriskābaznīca un LELBĀL ir “viena stumbra divi zari”, kam ir kopīgas saknes un savs teoloģisks skatījums uz atsevišķiem jautājumiem.

  Tikšanās laikā tika pārrunāts arī pasaules latviešu evaņģēliski luterisko draudžu un Latvijā darbojošos draudžu atbalsts dažādiem labdarības projektiem.”

  Pateicos prezidentam Egilam Levitam par iespēju tikties un par viņa apliecināto atbalstu.

 • No 28. oktobŗa pēcpusdienas līdz 30. oktobrim Tallinā piedalījos Pasaules Luterāņu federācijas konferencē. Konferences tēma Diversity and Identity — Different Kings of Gifts, but the Same Spirit… (I Corinthians 12, 2–6). Novēroju līdzības ar lekcijām, kuŗas bija sniegtas Rīgā. Pārmaiņu pilnā laikā visas Baznīcas meklē jaunu ietērpu sludināšanai. Jo sevišķi uzsvērts darbs ar jauno paaudzi. Vairāki dažādu konfesiju teologi pēta un raksta par pneumatoloģiju — tā ir mācība par garu un tā ietekmi cilvēku, vairāku grupu dzīvēs. Luteriskā Baznīca tika aicināta vairāk uzsvērt Svētā Gara lomu savā un draudžu dzīvē.

  PLF sēdes Tallinā neformālā daļa. Uzrunu saka archib. U. Viilma, labā pusē priekšplānā –prāv. K. Žols

  PLF sēdes Tallinā neformālā daļa. Uzrunu saka archib. U. Viilma, labā pusē priekšplānā — prāv. K. Žols

 • 31. oktobrī tikšanās ar Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretāru Valdi Tēraudkalnu. Atbalstījām Jēkaba darbu grāmatas izdošanu. Vēlāk Metodistu baznīcas dievnamā kopā ar mācītāju Ievu Puriņu un citiem vadīju ekumēnisku Reformācijs dienas dievkalpojumu. Piedalījās arī metodistu draudzes mācītāja, bīskape emerita Gita Medne.
 • 1. novembrī kopā ar prāvestu Kārli Žolu vadīju svētbrīdi valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē Kapseļu ielā. Prāvests Kārlis Žols katru nedēļu tur vada svētbrīdi. Šī kalpošana nes neatsveramu svētību centra darbiniekiem un bērniem. Paldies mācītājai Dr. Dacei Skudiņai, kas no ASV ir kontaktā ar Kapseļu ielas centra vadītāju Ilzi Dzeni un kopā ar viņu ir attīstījusi mūsu misijas darbu centrā. Lai Dievs svētī un pašķir vēl iespējas kalpot kristīgā mīlestībā.

8. novembrī piedalījos LELBA Pārvaldes telekonferencē. Paldies mīļajam amatbrālim prāvestam Gunāram Lazdiņam, kas vada LELBA un ir gatavs katrā laikā būt klāt un atbalstīt mūsu kopējo darbu. LELBA Pārvaldes telekonferencēs parasti piedalās visu apgabalu prāvesti un dalās ar informāciju par savām draudzēm.

16. novembrī vadīju svētbrīdi Latvijas valsts svētku dienā Milvokos.

7. decembrī vadīju LELBĀL Prezidija telekonferenci. Tika pārrunāts, kā finansiāli atbalstīt mūsu Latvijas iecirkņa garīdzniekus. Visi tiekam aicināti turpināt ziedot LELBĀL Misijas fondam. Fonda līdzekļi nes lielu svētību mūsu Latvijas iecirkņa mācītājiem un tā arī mūsu misijas darbam Latvijā. Ziedojumus var nosūtīt mūsu kasierei Baibai Rodiņai.

Decembrī darbs turpinājās vairākās sarunās par mūsu legālo statusu Latvijā. Bija arī prieks uzzināt par vairākiem garīdzniekiem, kas vēlas ienākt mūsu Baznīcā no citām Baznīcām. Vairākas reizes kopā ar mācītāju Jāni Ginteru kalpoju Milvoku draudzē. Ar jauniešiem turpinājām senas tradīcijas un meklējām dažas jaunas. Sagatavoju rakstus mūsu mājas lapai un Facebook lapai. Kopā ar Tiju Abulu izveidojām Ziemsvētku apsveikumu un to Virsvaldes vārdā izsūtījām māsām un brāļiem Pasaules Luterāņu federācijas (Lutheran World Federation) baznīcās, kā arī Pasaules Baznīcu padomei (World Council of Churches). Arvien uzturu labus sakarus ar šo un citu organizāciju pārstāvjiem. Tāpat labas attiecības ir ar GEKE (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa), kas vieno protestantu Baznīcas Eiropā. Paldies archibīskapam emeritus Elmāram Ernstam Rozītim, kas arvien mūs pārstāv vairākās sanāksmēs Vācijā un uzraksta ļoti vērtīgus ziņojumus par pārrunāto.

Milvoku draudzes locekles cep piparkūkas. Trešā no kreisās — archib. L. Zušēvica, otrā no labās — Dāmu kom. priekšn. K. Petrovska

Milvoku draudzes locekles cep piparkūkas. Trešā no kreisās — archib. L. Zušēvica, otrā no labās — Dāmu kom. priekšn. K. Petrovska

2020. gads

No 2. līdz 16. janvārim biju Austrālijā. Pateicos visiem par tiksirsnīgu uzņemšanu un iespēju būt kopā ar visu paaudžu latviešiem!

 • Paldies Melburnas draudzes priekšniekam Kārlim Kasparsonam, Valdei, Dāmu komitejai, draudzes locekļiem, īpaši Ilzei Nagelai, Andrim Atvaramun jo sevišķi Mārai Kūlniecei par tik sirsnīgu viesmīlību un gādību. Tiešām bija labi būt ar jums kopā! Draudzē vadīju Zvaigznes dienas dievkalpojumu 5. janvārī.
 • No sirds pateicos arī Melburnas latviešu ciema vadībai. Ciemā vadīju dievkalpojumu 6. janvārī. Bija iespēja tikties ar vairākiem iemītniekiem un pasniegt viņiem Svēto Vakarēdienu. Lai Dievs svētī, ka visi būtu tik gādīgi aprūpēti un iepriecināti gados, kad nav viegli vai nav iespējams būt vieniem.Vakarā tikos ar mācītāju Aldi Elbertu. Laiks paskrēja sirsnīgās pārrunās ģimenes lokā.
 • 7. janvārī apciemoju Tērvetes bērnu nometni. Brīnišķīga iespēja redzēt, cik līdzīgi darbojas visas mūsu latviešu bērnu nometnes. Paldies Andrim Atvaram ar kundzi par jauko ceļojumu. Redzējām daudz sadegušu koku, gaiss bija smags. Dūmi bija īpaši manāmi dažas dienas, karstuma vietā bija samērā vēsas dienas un vakari. Lielie ugunsgrēki izpostīja tik daudz, bet par to maz dzirdējām pēc tam, kad pasauli pārņēma vīruss. Tomēr jālūdz, lai Dievs palīdz dabai atspirgt pēc tik liela posta.
  Tērvetes bērnu nometnē

  Tērvetes bērnu nometnē

  Apdegušie koki pie bērnu nometnes

  Apdegušie koki pie bērnu nometnes

 • 8. janvārī devos uz Annas Ziedares vasaras vidusskolu. Paldies prāvestam Dr. Jānim Priedkalnam par transportu un interesantām pārrunām. Vidusskolas vadītāja Iveta Laine sagaidīja ar lielu sirsnību un viesmīlību. Audzēkņi bija absolūti burvīgi! Mācījās 54 jaunieši — labu, sirsnīgu skolotāju mudināti. Gandrīz visi skolotāji bija no Latvijas. Paldies Dievam par tādiem cilvēkiem, kam tik ļoti rūp jaunieši un kas ar profesionālu pieeju spēj uzrunāt viņu sirdis. Sevišķi lielu sajūsmu radīja mūzikas programmas vadītājs, Latvijā pazīstamais un atzītais diriģents Gints Ceplenieks. Man šķiet, ka kalpošanas darbs ar bērniem un jauniešiem tagad ir būtiskāks, nekā jebkad tas bijis. Lai Dievs dod, ka mēs atrastu veidu, kā to paplašināt. Šis misijas darbs pārtapis, pateicoties jauno tehnoloģiju attīstības iespējām. Nākamajā gadā turpināsim meklēt vairāk iespēju būt blakus viņiem — sarunās un tikšanās reizēs, visās pārmaiņās!

  Brīvdabas dievnams “Dzintaros”

  Brīvdabas dievnams “Dzintaros”

 • 12. janvārī kopā ar vidusskolas audzēkņiem piedalījos Adelaides draudzes izkārtotā dievkalpojumā. Jauniešu koŗa dziesmas ielīksmoja, un Adelaides draudzes Dāmu komiteja Maijas Sils vadībā mūs visus paēdināja un iepriecināja.

  Jauniešu dievkalpojums Adelaides Sv. Pētera baznīcā

  Jauniešu dievkalpojums Adelaides Sv. Pētera baznīcā

 • 16. janvārī devos atceļā uz mājām. Kļuva skaidrs, ka jau tad vīruss sācis izplatīties.

21. februārī COBALT birojā notika pārrunas par mūsu Baznīcas legālo statusu Latvijā. No sirds pateicos prāvestam Kārlim Žolam, kas mūs visus turpina informēt par šīm svarīgajām sarunām un centieniem iegūt pilnvērtīgas tiesības Latvijā.

25. janvārī vadīju LELBĀL Virsvaldes telekonferenci. Turpinājās pārrunas par mūsu Baznīcas pēctecības dokumentu sakopošanu, Baznīcas nosaukuma maiņu, sadarbības turpināšanu ar LELB.

27. februārī piedalījos LELBA Pārvaldes paplašinātajā telekonferencē. Ar LELBA Teoloģijas nozares vadītāju prāvesti emeritu Ilzi Kuplēnu–Ewart tika pārrunātas iespējas atjaunot laju kursus. Iespējams, ka pandēmijas dēļ tie būs jāsniedz neklātienē, virtuāli.

29. februārī notika Prezidija telekonference. Starp daudzām pārrunām bija mācītājas Dr. Daces Skudiņas ziņojums par LELBĀL darbu Rīgas bērnu nama filiālē Kapseļu ielā. Viņa ziņoja, ka centrs “Teika” izteicis vēlmi sadarboties ar mums. Prezidijs apstiprināja aicinājumu paplašināt šo darbu.

Ciešanu laikam sagatavoju rakstu un Bībeles lasīšanas plānu. Paldies mācītājam Tālim Rēdmanim un Tijai Abulai par palīdzību tehniskās lietās, paldies arī mācītājai Aijai Graham, kas bieži pārlasa rakstus.

8. martā vadīju dievkalpojumu Kolumbus draudzē. Bija labi kopā lūgt un citam citu uzklausīt. Paldies dedzīgajai draudzes priekšniecei Ivetai Grantai par svētīgo kalpošanu! Šī tad bija pēdējā iespēja ceļot līdz augustam, kad ceru būt Kalamazū, Indianapolē un Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzē.

12. martā notika Virsvaldes telekonference. Pārrunājām iespējas paplašināt sadarbību ar LELB. Dalījāmies ar ieteikumiem, ko sniedzis prezidenta Egila Levita kancelejas vadītājs Andris Teikmanis. Ziņojot par mūsu sadarbību ar vairākām internacionālām Baznīcām un organizācijām, minēju, ka Covid–19 dēļ tiek atceltas visas konferences, arī 2021. gadā.

LELB Sinode, kuŗā biju aicināta piedalīties kopā ar prāvestu Gunāru Lazdiņu, atcelta līdz 2021. gadam. Dažas starptautiskas sanāksmes notiks virtuālā formātā. Korona vīruss smagi ierobežo mūsu iespējas veidot tālākus plānus. Uzticēsimies, ka varam turpināt veikt Dieva darbu caur virtuālo pasauli un rakstiem. LELBĀL gatavo jaunu mājas lapu. Mūsu Facebook lapā bieži tiek ievietota informācija. Aicinām rakstīt un nosūtīt rakstus mācītājam Tālim Rēdmanim. Palīdzēsim cits citu garīgi stiprināt!

12. aprīlī piedalījos virtuālos Kristus Augšāmcelšanās latviešu un angļu valodas dievkalpojumos Milvokos. Labā Gana svētdienai ierakstīju īsu svētbrīdi vairākām paaudzēm. Mācos arvien, kā jaunos apstākļos pārmainīties, lai to, kas nekad nemainās, efektīvāk sniegtu tālāk. Jēzus reiz teica: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt 28:19–20) Iet var ar kājām, doties ar mašīnu, ceļot ar lidmašīnu, sasniegt arī pa elektroniskiem viļņiem. Dieva valstības darbam nav ierobežojumu! Paldies, ka kopā turpināt pildīt Kristus pavēli!

21. aprīlī piedalījos LELBA Pārvaldes telekonferencē, 24. aprīlī vadīju LELBĀL Prezidija telekonferenci un 28. aprīlī Zoom biju kopā ar mūsu Latvijas iecirkni. Sākot ar 30. aprīli, vairākkārt Zoom satikos ar prāvesti Dr. Sarmu Eglīti, prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu, mācītāju Igoru Safinu, mācītāju Rolandu Eimani un mācītāju Birutu Puiķi, izveidojot Vasarsvētkiem paredzēto video formāta dievkalpojumu. Paldies par labo sadarbību!

7. maijā elektroniski biju klāt sarunās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu par LELBĀL Latvijā reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

15. maijā notika mācītāja Aināra Kostandas kolokvijs. Virsvalde apstiprināja komisijas ieteikumu viņu uzņemt LELBĀL un viņam piešķirt mācītāja amata zīmi. Viņš kalpo par vikāru Latvijas iecirknī.

16. maijā piedalījos Latvijas apgabala Konventā, kur arī notiek mācītāju kopīgs darbs dievkalpojumu videoversiju sagatavošanā. Nekad nav bijis iespējams tā būt klāt un iejusties citas draudzes dzīvē, kā to ļāva pandēmijas uzspiestā izolācija. Negaidīta svētība grūtos laikos.

16. maijā notika Virsvaldes telekonference. Īpaši lūdzām par Toronto Latviešu aprūpes nama “Kristus dārzs” ļaudīm, kur bija vairāki ar vīrusu saslimušie un diemžēl arī daži mirušie. Arī citās draudzēs locekļi ir miruši ar vīrusu, kaut gan, paldies Dievam, ne lielā skaitā. Katra dvēsele dārga piederīgiem un Dievam. Lai Kristus miers dziedina. Tika ziņots, ka mūsu draudžu locekļus turpina stiprināt LELBĀL draudžu un apgabalu video formāta dievkalpojumi un koncerti. Tajos esmu gan piedalījusies, gan sagatavojusi dažus svētbrīžus. Elektroniski tiek nosūtīti arī materiāli, kas palīdzētu pierādīt mūsu pēctecību. Liels paldies LELBA arhīva vadītājam Jurim Pūliņam un Ivaram Zušēvicam par darbu, nogādājot dokumentus advokātiem. Tika informēts par pārmaiņām Baznīcas gadagrāmatas izdošanā. Tā tiks drukāta ASV. Paldies prāvestei Dr. Sarmai Eglītei un ilggadējai redaktorei Valdai Lutiņai par labo sadarbību un veikto darbu.

21. maijā gan elektroniski, gan ar vēstuli apsveicu Detroitas draudzi 70 gadu jubilejā. Lai Dievs svētī! 27. maijā elektroniski notika LELB un LELBĀL Sadarbības padomes sēde. Turpinājām pārrunāt aktualitātes un turpmākāsdarbības plānu. 28. maijā piedalījos LELBA Pārvaldes sēdē ar ziņojumu.

31. maijā Vasarsvētkos visa LELBĀL tika aicināta piedalīties video formāta dievkalpojumā. To un daudzus citus var atrast mūsu mājas lapā lelbal.org.lv, kā arī mūsu Facebook lapā. Maijā vadīju vienu trešdienas svētbrīdi Vašingtonas draudzē Zoom platformā.

10. jūnijā notika sarunas ar mūsu advokātiem Rīgā. Vakarā piedalījos latviešu centra “Gaŗezers” tautas sapulcē. Covid–19 dēļ tika nolemts atcelt visas klātienes bērnu nometnes un vasaras vidusskolas programmas, bet tās piedāvāt attālināti. Tiku aicināta mācīt Gaŗezera vasaras vidusskolas 4. klasei Zoom veidā. Piedalījos arī vairākās neklātienes tikšanās reizēs ar Vidienes apgabala garīdzniekiem. Šāda veida komunikācija tuvina, kaut esam attālināti.

27. jūnijā vadīju LELBĀL Virsvaldes telekonferenci. Galvenās pārrunas saistījās ar vajadzību mainīt mūsu nosaukumu. Turpinām darbu, noskaidrojot un nokārtojot jautājumus par mūsu Baznīcas inkorporācijām. Uzklausījām ziņojumus no visiem Virsvaldes locekļiem. Runājām arī par to, kā labāk apvienot/samazināt/izplatīt informāciju par mūsu Baznīcu un tās iecirkņiem.

No 6. līdz 31. jūlijam mācīju virtuālā Gaŗezera vasaras vidusskolā. Centos būt klāt 118 jauniešiem rīta lūgšanās, ko vadīja vairāki LELBĀL garīdznieki. Paldies par līdzdarbību! Visi manījām, cik pandēmija radījusi dziļas, nelabvēlīgas sekas jauniešu un visu mūsu dzīvēs. Tomēr pateicamies par iespēju vismaz virtuāli sapulcēties. Cik liela svētība, ka no Latvijas līdzdarbojās daudz skolotāju un mentoru. Vidusskolu skaisti un nozīmīgi apsveica prezidents Egils Levits.

11. jūlijā notika Intas Meieres ordinācijas pārbaudījums. Bija saņemts lūgums viņu ordinēt diakones amatā. Ordinācijas komisijas ieteikums Virsvaldei bija pozitīvs. Lai Dievs dod, ka drīz varēsim tikties ordinācijas dievkalpojumā! Uz tādu gaida arī diakone elekta Lilija Tennhāgena. Viņas jūnijā paredzētā ordinācija nevarēja notikt.

18. jūlijā notika ārkārtas Virsvaldes telekonference. Tika nolemts izkārtot sinodālu balsojumu par Virsvaldes apstiprināto ieteikumu pārmainīt mūsu Baznīcas nosaukumu. Proponētais nosaukums ir Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē. Tika apstiprināta komisija, kas sagatavos balsošanas instrukcijas. To vada prāveste Anita Vārsberga–Pāža. Tajā darbojas Prezidija locekle Sandra Kalve, Virsvaldes locekļi Dr. Jānis Krēsliņš un Vilnis Ore. Tika apstiprināta otra komisija, kas kārtos jautājumus par LELBĀL inkorporācijas jautājumiem. To vada Prezidija loceklis Miķelis Strīķis. Tajā līdzdarbojas prāvests Dāvis Kaņeps. Abās komisijās piedalos ex–officio.

LELBA Draudžu dienās 2019. gadā

Archib. Lauma Zušēvica LELBA Draudžu dienās 2019. gadā

Visā šajā darbības posmā katrs mūsu Prezidijā un Virsvaldē atzinīgi veica savus uzticētos pienākumus. Sevišķi liels paldies mūsu sekretārei Unai Torsterei par ārkārtīgi labi uzrakstītiem protokoliem. Pateicos viņiem visiem! Visā pārmaiņu laikā esam kopā lūguši, domājuši, strādājuši un atraduši, kā doties uz priekšu.

Mēs visi zinām, ka bez jums, mūsu draudžu uzticīgajiem un darbīgajiem locekļiem, nebūtu mūsu draudžu. Bez draudzēm nebūtu mūsu Baznīcas. Tai arvien ir svēts uzdevums pārmaiņās nepazust. Mīļie Kristus draugi, paldies! Jūsu lūgšanas dziļi izjūtam, jo sevišķi tad, kad skaļākas kļūst nemiera un pat naida pilnas balsis.

Nepazaudēsim pamatu zem kājām, lai kādi vēji pūstu. Tagad vēl svarīgāk katram, kas pieder kristīgajai draudzei, atklāt pasaulei, kas ir patiesa vienība Dievā un ka mīlestība nav tukšs vārds, bet spēks, kas saved kopā un nes svētību, mieru un taisnību.

1948. gadā Amsterdamā notika Pasaules Baznīcu padomes pirmā pilnsapulce. Ar pilnsapulces vēstījumu tolaik dalījās toreizējais teoloģijas students Paulis Urdze: “Mums jāmācās stāties pretī teroram, nežēlībai un rasu naidam, aizstāvēt izstumtos, gūstekņus un bēgļus. Mums kopīgi no jauna jāmācās droši Kristus vārdā runāt kā uz tautu, tā arī uz tiem, kam pieder vara. Mums jālūdz Dievs, lai Viņš mūs māca teikt patiesu “jā” visam, kas ar Kristus mīlestību ir saskaņā, tiem, kas meklē taisnību, kas cenšas pēc miera, visiem, kas cer, cīnās un cieš, lai cilvēkiem būtu labums, visiem, kuŗi, pat paši nezinot, meklē jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.”

Cik laikmetīgi skan šie senie vārdi! Būsim tā Baznīca, kas nes mieru, kopā lūdz par cietējiem un tiem, kas dziedina. Būsim tā Baznīca, kas sludina Kristus Evaņģēliju un patiesību, dalās Dieva žēlastībā, vairo taisnības darbus un ticības spēkā pateicas mūžīgajam Dievam caur visām pārmaiņām!

 

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju