Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Lielbritānijā

Ticības darbs turpinās

Dr. Andris Abakuks, prāvests

Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet man! (Jņ 14:1)

Citus gadus, rakstot pārskatu par mūsu Baznīcas darbību Lielbritānijā, ir notikusi gadskārtējā Sinode, kad esam sanākuši kopā, lai izvērtētu savu darbību. Šogad tas tā nav, jo korona vīrusa dēļ Sinode bija jāatceļ. Tā nu šogad, kad vismaz pagaidām nevaram sanākt kopā dievkalpojumos, tāpat kā citur pasaulē, noskaņa ir savādāka. Ar interneta starpniecību gan varam personīgi sazināties ar brāļiem un māsām Kristū un kopīgi piedalīties pārraidītajos dievkalpojumos. Kad valdības noteikumi sāka atļaut pulcēties,11. jūlijā noturējām Kapu svētkus Latviešu kapos Brukvudā. Sadarbībā ar Latvijas firmuCemety šie kapi tagad ir dokumentēti internetā (cemety.co.uk).

Kapu svētki Latviešu kapos Brukvudā

Kapu svētki Latviešu kapos Brukvudā

Citādi mūsu Baznīcas Lielbritānijā pēdējā gada laikā lielākā pārmaiņa ir mācītājas Elīzas Zikmanes atgriešanās Latvijā, lai uzņemtos kalpošanu anglikāņu Sv. Pestītāja draudzē Rīgā. 2019. gada beigās Apvienotā Londonas Latviešu un Miera draudze atvadījās no Elīzas, kas kopš 2002. gada bijusi draudzes garīgā aprūpētāja, no 2004. gada — ordinēta mācītāja. Draudze sirsnīgi pateicās par šo 17 gadu kalpošanuun novēlēja Dieva svētību un prieku jaunajos pienākumos. Ar 2020. gadu vismaz pagaidām esmu pārņēmis draudzes garīgo aprūpi.

Apvienotās Londonas Latviešu un Miera draudzes priekšn. N. Barons un māc. E. Zikmane atvadu dievkalpojumā

Apvienotās Londonas Latviešu un Miera draudzes priekšn. N. Barons un māc. E. Zikmane atvadu dievkalpojumā

Mūsu četras draudzes Anglijas vidienē un ziemeļos, kur dievkalpojumi notiek astoņās dažādās vietās, aprūpē mācītāju pāris Daira un Viesturs Vāveres. Pašreiz draudzes apsver iespēju apvienoties vai citādi pārveidot savu administratīvo struktūru. Pārvaldei ir izdevies no Luterāņu padomes Lielbritānijā (Council of Lutheran Churches) iegūt nozīmīgu finansiālu pabalstu nākamajam gadam, kas atvieglinās mācītāju uzturēšanu šajās draudzēs, kurās strauji dilst finansiālie līdzekļi.

Māc. V. Vāvere Ziemsvētku dievkalpojumā Lesterē

Māc. V. Vāvere Ziemsvētku dievkalpojumā Lesterē

Mācītājs Guntars Rēboks turpina kalpot Church of England draudzē, bet viņam ir bijusi izdevība kalpot arī mūsu Baznīcā. Valsts svētkos viņš novadīja svētbrīdi Straumēnos, bet Ziemsvētkos dievkalpojumu Edinburgā, Skotijā, kur gadu desmitiem mums nebija notikuši dievkalpojumi. Beidzamajā gadā no mums šķīrušies mīļi Baznīcas darbinieki un draugi, vecākās trimdas paaudzes pārstāvji. 2019. gada 12. oktobrī 93 gadu vecumā mūžībā devās profesors Reinhards Vītols. Reinis bija pazīstams kā ilggadīgs Baznīcas Pārvaldes priekšnieks Lielbritānijā un līdz ar to Baznīcas Virsvaldes loceklis. Gandrīz līdz pēdējam elpas vilcienam viņš vēl joprojām bija Austrumanglijas draudzes priekšnieks. 2020. gada 9. martā 102 gadu vecumā mūžībā aizgāja Aina Rumba. Aina savā laikā bija aktīva draudzes darbiniece un 2015. gadā saņēma LELBĀL Atzinības rakstu.

Māc. D. Vāvere Ziemsvētku dievkalpojumā Bradfordā

Māc. D. Vāvere Ziemsvētku dievkalpojumā Bradfordā

Īrijā diakons Imants Miezis beidzis divu gadu teoloģijas studijas The Church of Ireland Theological Institute Dublinā, bet aktīvā Īrijas draudzes darbiniece Dace Lazdiņa beigusi pirmo no četriem studiju gadiem Dublin City University bakalaura grāda iegūšanai teoloģijā un reliģiju studijās kombinācijā ar cilvēka attīstību. Imanta un Daces studijas ar stipendijām atbalsta LELBĀL archibīskapa Arnolda Lūša Piemiņas fonds. Varam priecāties, ka Īrijas draudze turpina plaukt un ka korona vīrusa laikā internetā ir bijis iespējams piedalīties iknedēļas svētdienas dievkalpojumos, ko raida no Imanta un draudzes priekšnieces Ingunas Miezes mājām.

Dievkalpojums internetā Dublinā. No kreisās: draudzes priekšn. I. Mieze, ērģeln. A. Ābele, diak. I. Miezis

Dievkalpojums internetā Dublinā. No kreisās: draudzes priekšn. I. Mieze, ērģeln. A. Ābele, diak. I. Miezis

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju