Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Amerikā — LELBA

Ticība — dziļāka un stiprāka 

Un Tas Kungs gāja viņam garām, un Viņš sauca: “Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā.” (2Moz 34:6) 

Gunārs Lazdiņš,
prāvests, LELBA Pārvaldes priekšnieks 

Šajā laikā visus skāris liels izaicinājums — globālā pandēmija. Piedzīvojam to, ka cilvēces pastāvēšanas šķietami lielākais apdraudējums ir vīruss un tā izraisītās sociālās un ekonomiskās sekas. Tas liek mums pievērst vairāk uzmanības ne tikai savai fiziskajai veselībai, bet arī domāt par savu garīgo veselību. Cik stipri mēs patiesībā esam? Cik stipra ir mūsu Baznīca un draudzes? Cik gatavi esam šādiem pārbaudījumiem, lai tos izturētu un turpinātu augt? Cik ilgi vēl līdz pierastajai ikdienai? Un ko no šī laika būsim mācījušies? 

Laiks ir mainījies, bet Dieva Vārds turpina pastāvēt. Tas palīdz saskatīt, vai mūsu ticība un kalpošana ir tā stiprais pamats un nemainīgais Evaņģēlijs, kuru nespēj iznīcināt neviens vīruss. Būsim savā dzīvē stipri ticībā Kristum, kas rūpējas par savu un draudzes garīgo veselību, kas ir pamats mūsu kalpošanai Dievam un sabiedrībai. Turpināsim lūgt un strādāt, lai stiprinās mūsu piederības apziņa visai latviešu luterāņu saimei, kuras viena daļa atrodas Latvijā, meklēdāma jaunus ceļus, un otra — vairākos kontinentos ārpus Latvijas. Mums ir labs iemesls pateikties Dievam par Viņa vadību un atbildētām lūgšanām. 

Virtuālajā pasaulē turpinām veicināt maiņas. Gadskārtējā Sinode, kas bija paredzēta šī gada oktobrī, ir pārlikta uz nākamā gada jūniju. Tāpēc mums jāvelta laiks jautājumiem par darbības saskaņošanu, par ieņemamo amatu pienākumiem. Turpinām modernizēt LELBA statūtus, pielāgojoties laicīgiem apstākļiem. Nozares, lai gan tās ir ierobežotas darbībā, turpina veicināt svētīgus darbus un projektus. Tas prasījis inovācijas atrast jaunus ceļus un veicināt alternatīvas pielāgoties jauniem laikiem. 

Administrācijas darbs ir savests kārtībā. Liels paldies Andrim Celchertam un visiem pārējiem, kas nāca talkā, lai varētu apstiprināt gaidīto LELBA budžetu. 

Kā LELBA priekšnieks esmu centies sasaukt Pārvaldes sēdes un lēmumus pieņēmis tad, kad gūta vispārēja vienošanās. Bet arī atzīstos, ka dažos lēmumos esmu kļūdījies. Pateicos katram Pārvaldes loceklim, kas nācis ar labiem un konstruktīviem ierosinājumiem un pozitīvu kritiku, vienmēr jautājot: kas mūsu draudžu darbam nāk par labu un kas ceļ mūsu Baznīcas dzīvi? Mēs visi mācāmies. 

Esmu turpinājis pārstāvēt mūsu Baznīcu īpašos notikumos: LELBA Kanādas, Austrumu, Rietumu un Vidienes apgabala konferencēs, Draudžu dienās, Baznīcas Virsvaldes sēdēs (LELBĀL), ordinācijās, kolokvijos, jubilejās, bērēs un citos sabiedriskos pasākumos. 

Pēc iespējas sarunās un sarakstēs esmu uzturējis attiecības ar mūsu LELBĀL archibīskapi Laumu Zušēvicu, citu zemju Pārvaldēm un citām luterāņu Baznīcam un to institūcijām. 

Katra LELBA apgabala vadīšana ir tā prāvesta pārziņā, viņi savos ziņojumos plaši apraksta darbību. Paldies par lielo darbu. 

Nozares vadītājs veido un veic savu darbu pēc Pārvaldes norādījumiem un savām spējām. Pārvalde vienmēr atbalstījusi projektus un darbus saskaņā ar mūsu Baznīcas noteikumiem. 

Ļoti liels paldies mīļajiem draudzes locekļiem un draudzēm, kas atceras savu Baznīcu un novēl savā testamentā līdzekļus LELBA darbam. 

Dažas draudzes svinēja jubilejas: 70 gadi Detroitas Sv. Pāvila draudzei un 70 gadi Otavas Miera draudzei Kanādā. 

Sāpīgi bija, ka mīļās Kalamazū draudzes baznīca 2019. gada 8. jūlijā cieta ugunsgrēkā. Ēka nodega pilnīgi. Bet Dievs savā žēlastībā un mīlestībā mūs pulcināja pēc gada 12. jūnijā uz pirmās lāpstas simbolisku dūrienu jaunās baznīcas ēkas celšanai. 

LELBA turpina atbalstīt Misijas fondu. Pastorālais fonds, ja tiek lūgts, turpina atbalstīt mūsu garīdznieku vajadzības. Nozares ir bijušas ļoti darbīgas un ir darījušas svētīgu darbu, kalpojot mūsu un pasaules vajadzībām. Turpināsim būt atsaucīgi un devīgi. Lai Dievs turpina mūs svētīt! 

Kā LELBA priekšsēdis turpinu piedalīties Sadarbības padomes sēdēs. Jaunajos apstākļos tās notiek virtuāli. 

LELBA piederīgie ir atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par nākamajām paaudzēm. Ir neparasts laiks, kas dod iespēju būt par liecību mūsu jaunākajām paaudzēm, par piemēru tam, kā pārvarēt grūtības un izturēt pārbaudījumus. Mēs varam jaunākajām paaudzēm parādīt, kā grūtībās un pārbaudījumos mūsu ticība Evaņģēlijam katru dienu kļūst vēl dziļāka un stiprāka. Mīlēsim, negaidot pretmīlestību, būsim gudri un pacietīgi, uzticēsimies, dāvāsim cerību! 

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju