Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

LELBA Austrumu apgabals

Piedzīvot Dieva klātieni

Anita Vārsberga–Pāža, prāveste
Un notika, kad viņš to svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs. (Lk 24:51)

Kalpošana pandēmijas laikā

Debesbraukšanas diena — diena, kad Jēzus sāka strādāt no mājām!

Debesbraukšana — Vašingtonas altāra vitrāža, māksl. L. Linauts

Debesbraukšana — Vašingtonas altāra vitrāža, māksl. L. Linauts

Kopš Augšāmcelšanās bija pagājušas 40 dienas. Jēzus devās atpakaļ uz turieni, no kurienes nācis, bet Viņa darbs neapstājās. Arī Viņš, tāpat kā mēs daudzi šogad, tagad strādā no mājām.

Un viss notiek! Jēzum jau bija plāns, kā jaunajos apstākļos — attālināti! — gādāt, lai Viņa darbs virs zemes turpinātos. “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” (Jņ 14:26)

Vasarsvētkos solītais Gars nolaidās uz Kristus sekotājiem, viņus apveltīdams ar dažādām dāvanām, ko lietot, lai turpinātos Jēzus iesāktā kalpošana. Katram Kristus sekotājam un katrai sekotāju draudzei Jēzus ir uzticējis uzdevumu Viņa vārdā kalpot Dievam un līdzcilvēkiem,  un Dievs mums devis Svēto Garu, lai zinātu, kā vislabāk to darīt.

Lai gan Austrumu apgabala dievnamu durvis bija jāslēdz (un vairākums mūsu draudžu nezina, kad tās atkal varēsatvērt), Kristus Baznīca nav, nebija un nebūs slēgta – tā darbojas Svētā Gara spēkā!

Daudzviet joprojām nevaram dievnamā fifiziski stāvēt viens otram blakus, tomēr draudzes turpina darboties un kalpot. Ar izdomu,jaunām iemaņām un dziļi izjustām lūgšanām katra draudze neparastajos apstākļos ir svētīgi kalpojusi. Viens mūsu garīdznieks katru dienu izsūta savai draudzei (un daudziem citiem ārpus tās!) ikrīta video lūgšanu. Dažas sanāk kopā virtuāli, citas izplata video ierakstītus dievkalpojumus, un pāris jau sākušas tikties brīvā dabā. Šajā laikā mūsu cilvēki miruši, laulājušies, dzimuši… pilnīgā paļāvībā, ka Dievs ir ar mums arī tad (varbūt īpaši tad), kad mēs nevaram būt kopā. Draudžu locekļu garīgā veselība ir kopta, izmantojot parasto pastu, telefona zvanus, ar ieturētu distancēšanos apciemojuma laikā. Draudžu padomes un garīdznieki, rūpējoties par visu veselību un drošību, ir pieņēmuši nopietnus lēmumus, kas ietekmē draudžu ierasto kārtību. Bet galvenais – nekas nav apturējis Svētā Gara darbību un mūsu kalpošanu.

Lai gan mums tagad jāstrādā no mājām (burtiski vai pārnestā nozīmē), mēs katrs varam atrast veidu, kā ar savām specifiskajām dāvanām kalpot tam, kam palīdzība nepieciešama.

Kaut arī attālināti cits no cita, tomēr esam Kristū cieši vienoti. Grūti iedomāties, kā šo laiku pārdzīvot bez tādas pārliecības. Ar Dievpalīgu turamies stipri ticībā, veseli miesā un garā!

Apgabala draudzes un ļaudis

Filadelfijas draudzes dievnamā atjauno vitrāžas, māksl. S. Utāne

Filadelfijas draudzes dievnamā atjauno vitrāžas, māksl. S. Utāne

Apgabalā darbojas 14 draudzes. 12 draudzēs uzticīgi kalpo deviņi garīdznieki (viena prāveste, septiņi mācītāji, viena diakone) un draudžu vadītāji, pēc vajadzības izpalīdzot trim apgabala vikārēm mācītājām. Šoruden Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes mācītājai Ievai Dzelzgalvei aizejot pensijā, draudze sākusi jauna mācītāja izraudzīšanas procesu. Pēc ilggadīgas kalpošanas novēlam mācītājai Ievai baudīt mieru pelnītā atpūtā!

2020. gada pirmajā mēnesī pēc īsas slimošanas Dieva mierā aizgāja diakone Abija Vents. Ar pateicību par viņas kalpošanu atceramies dedzīgo ticību un sirsnīgo prieku, ar kādu viņa kalpoja. Venecuēlas un Brazīlijas draudzēs kalpo vietējie mācītāji. Austrumu apgabalu pārsteidza vēsts, ka 2019. gada rudenī negaidīti miris mūsu pagājušajā gadā ievēlētais Dienvidamerikas referents Guntars Gedulis. Lai Dievs mielo viņa dvēseli!

Draudžu dienas 2019 — ATELPA

Pirms pandēmijas, pirms mūsu ikdiena tika pagriezta kājām gaisā, pirms mūs pašus, mūsu sabiedrību, visu pasauli pārņēma rūpes, bailes, nemiers…

2019. gada vasaras pašās beigās mūsu apgabala izkārtojumā Ņujorkas draudzes lauku īpašumā Katskiļu kalnos notika LELBA 21. Draudžu dienas — ATELPA. Ar psalmista mudi “Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs dara tev labu” (Ps 116:7) vairāk nekā simts ļaužu piedzīvoja mieru Dievā, dabā, sadraudzībā.

Draudžu dienu dalībnieki

Draudžu dienu dalībnieki

Mūsu prātus uzrunāja Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne mācītāja Dr. Dace Balode ar lekciju ciklu “Kā viss sākās? Dievkalpojums pirmdraudzē un mūsu draudzēs”. Toties prāveste emerita Ilze Kuplēna–Ewart no Kanādas mūsu dvēselēm sniedza ieskatu, kā psalmos izskan viss cilvēka dzīves ritms — līksmība, likstas, slava Dievam, bet arī Dieva meklēšana izmisuma brīdī.

Draudžu dienu dalībniekus (gan pašus dziedātājus, gan klausītājus) aizkustināja diriģentes Daces Aperānes vadītais koris, kā arī viņas piedalīšanās vakara programmā “Mūzika, miers un garīgā dzīve”. Galvenokārt ar latviešu komponistu darbiem apdziedājām Dieva radīto pasauli, kā arī izjūtas par ticību, cerību un Dieva mīlestību. Rezultātā diriģentes iecerētais piepildījās — dziedāšana ikvienam dalībniekam sagādāja gaišas un prieka pilnas kopības izjūtas!

Dabiska pulcēšanās vieta Katskiļu nometnē ir ēdamzāles verandā ar skatu uz kalniem. Tur Draudžu dienu laikā sveicām katru rītu ar lūgšanu, bet vēlāk darbojās kafejnīca “Aizvējš” un risinājās sarunas pie apaļā galda. Programma piedāvāja daudz — rīta lūgšanas, svētbrīžus, dievgaldu, rīta vingrošanu, dievkalpojumu kalna svētnīcā, īsreferātus un pārrunas, vakaru pie ugunskura, pastaigas, izbraukumu uz Brāļu kapiem, īpašas nodarbības bērniem un, protams, laiku atelpai.

Sirsnīgs un liels paldies Rīcības komitejai, Ņujorkas draudzei, programmas izpildītājiem, katram, kas pielika roku, un katram, kas piedalījās, lai tik brīnišķīgi izdotos plānotais: piedāvāt iespēju atiet no ikdienas, dziļi ieelpot atsvaidzinošo kalnu gaisu un piedzīvot Dieva klātieni — dabā un līdzcilvēkos, vienatnē un sadraudzībā, lūgšanās un mācībās, dziesmās un klusumā. Lai psalmista mude vēl šodien uzrunā mūsu dvēseles: “Atgriezieties savā mierā, jo Tas Kungs tev dara labu.”

Pēc Draudžu dienu dievkalpojuma — daļa garīdznieku uz laipas Katskiļu ezerā

Pēc Draudžu dienu dievkalpojuma — daļa garīdznieku uz laipas Katskiļu ezerā

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju