Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Latvijā

Ceļš Dieva žēlastībā

Kārlis Žols, prāvests (līdz 01.08.2020.)

Aizvadītā gada laikā LELBĀL Latvijas iecirkņa darbinieki kopā ar Virsvaldes locekļiem, īpaši ar archibīskapes Laumas Zušēvicas atbalstu un klātesamību gan klātienē, gan ar virtuālās pasaules starpniecību, ir aktīvi meklējuši ceļu, lai atzītu LELBĀL par pilntiesīgu Baznīcu Latvijā. Ir tikuši izvērtēti dažādi ceļi, taču šobrīd šis vairāku gadu ilgais darbs ar Dieva palīdzībunorit tik intensīvi, kā vēl nekad iepriekš, un mēs ceram, lūdzam un darām visu iespējamo, lai šis process tuvākajā laikā vainagotos ar sekmēm. Te ir iesaistīta gan plašāka LELBĀL darbnieku saime, gan juristi Latvijā. Droši varam teikt, ka LELBĀL Latvijā arvien vairāk atgriežas kā savās mājās, nostiprinoties gan draudzēs un draudžu misijas kopās, gan cilvēku prātos un dvēselēs. Esam pārliecināti par savas Baznīcas — LELBĀL — vietuun nozīmību Latvijā. LELBĀL nestās kristīgās vēsts īpašā bagātība un krāšņums, kuru tā ir smēlusies ārpus Latvijas, tagad arvien vairāk atgriežas savā senču zemē kā pilntiesīga luteriskā Baznīca. Lai gan LELBĀL Latvijā īpašumu, baznīcu ēku nav daudz, un ir draudzes, kuras arvien sastopas ar tiesvedības un īpašuma jautājumiem, tomēr patiesas garīgās mājas esam raduši neskaitāmu Latvijas ļaužu sirdīs, kas arvien vairāk kuplina mūsu draudzes un draudžu kopas.

Pandēmijas laikā LELBĀL Latvijas iecirkņa garīdznieki savas uzrunas un pārdomas bieži ievietoja sociālajos tīklos Facebook un Youtube. Šobrīd, kad ārkārtas stāvokļa ierobežojumi ir mīkstināti, pakāpeniski draudžu darbs atsākas klātienē, daudzviet gan ar paliekošām maiņām.

Visās iecirkņa draudzēs darbs ir noritējis aktīvi un ir izveidojušās arī jaunas draudžu misijas kopas.

Liepājas Krusta draudze

Liepājas Krusta draudzē kalpo mācītājs Mārtiņš Urdze. Tā kā Krusta draudze ir diakoniska draudze, tāsdarbība cieši saistīta ar to, ka mērķauditorija ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Par draudzes un diakonijas aktivitātēm vairāk var uzzināt draudzes mājas lapā www.kalpot.lv.

Īpaši jāizceļ divi pasākumi, kurus varēja īstenot, pateicoties atbalstam, ko sniedza latvieši ārzemēs. Jau daudzus gadus ir izveidojusies laba sadarbība ar Toronto “Daugavas Vanagu” nodaļu Kanādā, no kurienes tiek saņemti ziedojumi, lai īsi pirms Ziemsvētkiem varētu atbalstīt daudzbērnu ģimenes ar pārtiku. Arī šogad tika sagatavotas 50 pārtikas pakas. Daudzbērnu ģimenēm Krusta baznīcā mācītājs vadīja svētbrīdi, kurā ar muzikāliem priekšnesumiem piedalījās draudzes ansamblis. Pēc tam pārstāvis no katras ģimenes saņēma paciņu.

Ziemsvētku pasākums

Ziemsvētku pasākums

Draudze ir ļoti pateicīga Dienvidkalifornijas draudzei, kā arī Ciānas un Latviešu Sv. Pētera draudzes Dāmu komitejām Čikāgā, kuru sarūpētie ziedojumi palīdz iegādāties pārtiku kopīgām pusdienām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katru piektdienu draudzes namā tiekas atbalsta grupa “Dvēseles enkurs“, kur apmēram 10–15 dalībnieki sanāk kopā, lai dalītos ar savas dzīves jaunumiem, iemācītos kaut ko par sevi un Liepāju un kopā labi pavadītu laiku. Tā kā daudziem ir ļoti zemi ienākumi, šīs kopīgās pusdienas ir ļoti svarīgas.

Atbalsta grupas “Dvēseles enkurs” jaunieši gatavo Ziemsvētku paciņas

Atbalsta grupas “Dvēseles enkurs” jaunieši gatavo Ziemsvētku paciņas

Sakarā ar tiesvedībām nav iespējams plānot lielākus dievnama remonta darbus. Baznīcas dārzā tika apzāģēti koki un krūmi, kā arī, pateicoties draudzes locekļu Daigas Graudužes, Ainas Grosmanes un Vernera Baikova iniciatīvai, tika iestādīti jauni augi un košumkrūmi.

Kopš 2016. gada, kad draudze izstājās no LELB, ir pagājuši jau četri gadi. Pašlaik notiek divas tiesvedības. Pirmajā runa ir par to, vai draudze bija tiesīga izstāties no LELB un vai nolikums, ko draudze parakstīja 2006. gadā, ir spēkā. Pēc tam turpināsies otra tiesvedība par to, ka LELB grib atņemt draudzei ēkas.

Tiesvedības neļauj atslābt, visu laiku jākoncentrē spēki, lai uzturētu modrību un arī izdarītu nepieciešamo. Draudzei ir jārēķinās, ka tā būs vēl kādu laiku. Tomēr šis laiks dod arī iespējas garīgi pieaugt, daudz ko dziļāk izprast, piedzīvot un izvērtēt dažādas situācijas.

Aizputes autonomā draudze

2019. gada augustā Aizputes draudzei iesākās lielu pārmaiņu laiks. Tika pabeigta Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīcas jumta otrā kārta. Šos darbus atbalstīja Apvienotie Kurzemes fondi, pateicoties Vācijas federālās valdības finansiālajai palīdzībai, Aizputes novada dome un Ņūbransvikas un Leikvudas draudzes ASV. Par jumta projekta vadīšanu paldies mācītājam Varim Biteniekam. Pēc jumta projekta noslēguma draudze palika bez mācītāja, jo draudzes mācītājs pēc paša vēlēšanās atstāja mācītāja amatu. Darbi baznīcā neapstājās. Draudzei vajadzīgs jauns mācītājs. Dievs draudzi saveda kopā ar mācītāju Gundaru Bērziņu. Draudzei mācītājs patīk, un arī viņam patīk draudze.

Mācītājs G. Bērziņš

Mācītājs G. Bērziņš

Kā jau katru gadu draudzei ir laba sadarbība ar Aizputes novada domi.

2019. gadā notika četri ērģeļmūzikas un garīgās mūzikas koncerti. Katru koncertu apmeklēja ap 100 cilvēkiem. 2019. gadā koncertos piedalījušies populāri mākslinieki — vokālā grupa “Putni” un ērgeļniece Larisa Carjkova. Pilsētas svētku laikā notika ērģelniekam, bijušajam aizputniekam Tālivaldim Deksnim veltīts ikgadējais piemiņas koncerts, kurā katru gadu piedalās populāri latviešu mākslinieki. 2019. gadā koncertā piedalījās ērģeļniece Edīte Alpa un operdziedātāja Ilona Bagele. Notika Kurzemes zonas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu festivāls “Ērģeļmūzika krāsās”. Vasaras vidū dievnamā ar koncertu viesojās koristi no Minesotas, ASV, ar diriģenti Sofia Ardalan.

Dievnams apskatei atvērts katru sestdienu no plkst. 11.00 līdz 13.00.

2019. gada rudenī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākās Svētdienas skolas nodarbības, Bībeles stundas, mūzikas stundas, praktiskās nodarbības kulinārijā, apsveikumu un rotājumu gatavošana. Nodarbības brīvprātīgi vada draudzes māsas.

Aizputnieki ciemos pie ilggadējās draudzes kora diriģ. E. Ozolas (otrā no labās puses)

Aizputnieki ciemos pie ilggadējās draudzes kora diriģ. E. Ozolas (otrā no labās puses)

Regulāri notiek kristīgi sadraudzības pasākumi ar Liepājas Krusta draudzi.

Atceramies un godinām nozīmīgo gadskārtu jubilārus, apciemojam bijušos draudzes locekļus.Pagājušajā gadā apciemojām arī ilggadējo kora vadītāju Ernu Ozolu un draudzes cilvēkus Rokaižu pansionātā. Tika sveikti Svētdienas skolas bērni, kuri šogad pabeidza pamatskolu.

Ar draudzes atbalstu iespēju robežās tiek sniegta diakoniskā palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti un sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm.

No 2020. gada maija līdz jūnijam notika elektroiekārtu, elektroinstalāciju atjaunošana visā baznīcā. Darbu laikā tika nomainīti vecie elektrības vadiun instalācijas. Vecās apgaismojuma spuldzes nomainītas pret jaunām energoefektīvām spuldzēm. Visi šie darbi ne tikai uzlabos drošību baznīcā, bet arī sniegs ievērojamu elektroenerģijas ekonomiju.

Dievkalpojumi notiek trīs reizes mēnesī 1., 2., 3. svētdienā. Laika periodā no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada jūnijam ir nokristīti 32 bērni un notikušas četras laulību iesvētes.

Dievkalpojumā

Dievkalpojumā

Jūlijā ar Aizputes novada domes finansiālu atbalstu tiks īstenots projekts par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanu.Gatavojamies mācītāja Gundara Bērziņa iesvētei jaunajā amatā, kas notiks 25. jūlijā.

Valtaiķu autonomā draudze

Valtaiķu autonomajā draudzē kalpo mācītājs Varis Bitenieks. 2019. gadā dievkalpojumi notika vienu reizi mēnesī. Šajos dievkalpojumos notika arī kristības. Nokristīti tika18 cilvēki. Vasarā draudze kopā ar Laidu pagastu rīkoja kapusvētkus 11 kapsētās un piecus svecīšu vakarus novembrī. Tāpat kopā ar pagastu tika svinēta Lāčplēša diena ar svētbrīdi Laidu pagastā, kas pulcējavietējos iedzīvotājus. Pēc LELB atteikuma Valtaiķu autonomajai draudzei rīkot dievkalpojumu 24. gan 25. decembrī Valtaiķu baznīcā draudzes vadība pieņēma lēmumu turpmāk dievkalpojumus rīkot Valtaiķu tautas namā. 2020. gadā sakarā ar Covid–19 ir notikuši trīs dievkalpojumi. Gada laikā pēdējā gaitā kristīgi pavadīti četri cilvēki. Laulības iesvētības saņēmuši trīs pāri.

Valtaiķu dievnamā

Valtaiķu dievnamā

Snēpeles autonomā draudze

Snēpeles autonomajā draudzē kalpo mācītājs Varis Bitenieks. Lai gan draudze nav oficiāli LELBĀL sastāvā, tomēr ar mācītāja Vara Bitenieka gādību tai ir ciešas saiknes ar LELBĀL.

Dievkalpojumā. Kancelē māc. V. Bitenieks

Dievkalpojumā. Kancelē māc. V. Bitenieks

2019. gadā Snēpeles draudzē dievkalpojumi notika vienu reizi mēnesī. Vasarā draudze rīkoja kapusvētkus apkārtnes četrās kapsētās. Ziemsvētkos dievkalpojumu ar savu klātbūtni pagodināja archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis ar kundzi Veru Rozīti. Abu šo cilvēku dalīšanās ar personisko ticības pieredzi bija liels garīgs pacēlums sanākušajam kuplajam baznīcēnu skaitam. Snēpeles dievnamam ir uzbūvēts jauns balkons, lai atjaunotu baznīcas agrāko iekštelpas interjeru, kas padomju laikos tika izpostīts.

Cīravas autonomā draudze

2019. gada vasara Cīravas draudzes pastāvēšanas vēsturē bija ļoti nozīmīga. Ordinācijas notikums parasti saistās ar lieliem, slaveniem dievnamiem. Ar Dieva žēlastību mūsu mazā, senā Cīravas baznīca piedzīvoja neaizmirstamus brīžus, sagaidot un ar mīlestību uzņemot LELBĀL archibīskapi Laumu Zušēvicu, prāvestus, mācītājus(no dažādām valstīm, arī no ASV un Austrālijas), LELBĀL Latvijā draudžu ļaudis, Cīravas iedzīvotājus un, protams, mūsu mācītāju Rudīti Losāni. Svinīgais dievkalpojums, mācītāju skanīgais, expromptus veidotā kora dziedājums, augsti godātās archibīskapes sprediķis un viņas svētība — viss ordinācijas dievkalpojums saviļņoja ikvienu baznīcēnu. Draudzes vēsturē šim vienreizējam notikumam ir nozīmīga un paliekoša vieta.

Pēc ordinācijas dievkalpojuma — archib. L. Zušēvica un māc. R. Losāne

Pēc ordinācijas dievkalpojuma — archib. L. Zušēvica un māc. R. Losāne

Pēc dziļi uzrunājošā ordinācijas dievkalpojuma visi tika mīļi aicināti uz Cīravas kultūras namu, lai kopā baudītu svētku mielastu, iesaistītos interesantās domu apmaiņās, veidotu draudzīgus kontaktus. Ieguvums Cīravas draudzei — gudra, zinoša mācītāja. Draudzesprāt, vēl viens apstiprinājums sievietes mācītājas spēkam, gudrībai, dziļām kristīgās mācības zināšanām.

Baznīcas gadā viens no svarīgiem notikumiem laukos joprojām ir kapusvētki — satiekas radi, draugi un seni paziņas, tādēļ ļoti nozīmīgi ir dzirdēt neizskaistinātu Evaņģēlija mācību. Svētbrīdī kalpoja mūsu mācītāja Rudīte Losāne, cilvēki dzirdēja patiesu Dieva Vārdu.

Noteikti jāpiemin aizvadītie Ziemsvētki. Draudze vienmēr sapoš dievnamu un krāšņu egli, tomēr kulminācija šajos svētkos — visas aizpildītās baznīcas sēdvietas! Cilvēki ir izslāpuši pēc Dieva Vārda, īpaši tik brīnišķos svētkos kā Ziemsvētki. Ir labs sākums — Rudīte Losāne ar Dieva Vārdu uzrunā cilvēkus svētkos, draudzei jāturpina to darīt ik dienu.

Aizvadītajā gadā draudze tika iepriecināta ar Milvoku draudzes laužu sarūpētajām mīļajām dāvanām. Paldies visai draudzei, īpašus sveicienus sūtām mūsu sirsnīgajiem, arī ciemošanās reizē Latvijā satiktajiem vēstuļu draugiem Maijai un Vilnim Strēlniekiem. Paldies visiem mīļajiem cilvēkiem šajā draudzē, kuriem esam nozīmīgi!

Ticībā stipra un kupla draudze ir katras baznīcas lolots sapnis. Jau trešo gadu darbojas mūsu Svētdienas skola, par kuru stāsta skolotājas Signe un Megija: “Šī mācību gadā sākumā (2019. gada vasara) Svētdienas skola sākās ar interesantu ekskursiju uz Rīgas Evaņģēlisko draudzi. Liels paldies visiem brāļiem un māsām par nesavtīgo mīlestību un darbu, mūs sagaidot un izklaidējot. Ekskursijā piedalījās 32 cilvēki, to vidū 26 bērni.

Svētdienas skolas nodarbības notiek Cīravas bibliotēkas telpās reizi mēnesī. Tās vidēji apmeklē 20–25 bērni. Apgūtās tēmas: “Pasaules radīšana” (1Moz 1), “Bābeles tornis”, (1Moz 11:1–9), “Baušļi” (2Moz 25:31–40), “Eņģeļa vēsts ganiem” (Lk 2:9–14), “Jēzus kārdināšana” (Mt 4:1–11), “Kāzas Kānā” (Jņ 2:1–11). Nodarbībās ne tikai mācāmies, bet arī kopā dziedam un muzicējam, skandinot Kalamazū draudzes dāvinātos zvanus.

Nodarbība Svētdienas skolā

Nodarbība Svētdienas skolā

Diemžēl, sākoties ārkārtas situācijai valstī, pārējās ieplānotās tēmas apgūt nevarējām. Svētdienas skolas bērniem liels piedzīvojums un pārdzīvojums bija piedalīšanās mūsu mācītajas Rudītes Losānes ordinācijas dievkalpojumā Cīravas baznīcā, iepriecinot visus klātesošos viesus ar zvanu spēli.

2020. gads Cīravas draudzei iesākās ļoti cerīgi — mums ir mācītāja Rudīte Losāne. Pirmajos divos ziemas mēnešos, kā ierasts, pēc dievkalpojuma apspriedām dzirdēto sprediķi, plānojām nākamajā mēnesī darāmo. Līdz šim draudzes dievkalpojums notika reizi mēnesī, nospriedām, ka tik daudz vēl jāuzzina, tāpēc tiksimies biežāk.

Un tad — Covid–19. Bērni neapmeklēja Svētdienas skolu, mēs, pieaugušie, skumām pēc dievkalpojuma. Ar Dieva žēlastību plašajā pasaulē mums ir draugi, kuri steidzās palīdzēt. Dieva mīlestība un mūsu pateicība vācu labdarim, mācītājam emeritus Klaus Looft.

Mācītājs K. Looft ar bērniem, kuri dzīvo draudzes īpašumā

Mācītājs K. Looft ar bērniem, kuri dzīvo draudzes īpašumā

Pandēmijas laikā, ziedojot savus naudas līdzekļus, viņš rūpējās par draudzes īpašumā “Mācītāja ferma” dzīvojošiem 14 nepilngadīgiem bērniem, sagādājot visiem dezinfekcijas un citus aizsardzības līdzekļus, augļus un kārumus. Visas tikšanās un saņemtā palīdzība ir apliecinājums, ka Trīsvienīgais Dievs nekad neatstās savus bērnus.

Draudzei ir izveidojusies laba sadarbība ar Cīravas pagasta vadību. Augusta otrajā svētdienā notiek kapusvētki abās Cīravas kapsētās. Lūgsim iespēju jau šajā rudenī kuplināt Mirušo piemiņas atceres brīžus Cīravas kapsētā. Augustā vēl viens brīnišķīgs notikums — Ingas Jērumas grāmatas “Sieviete, kura maina likteņus”, stāsta par mūsu mācītāju Rudīti Losāni, atvēršanas svētki.

Šobrīd daļai cilvēku ir jāizvēlas — vai nu būt saprātīgiem, vai būt neatkarīgiem un rīkoties pēc sava prāta. Mēs, Cīravas draudzes ļaudis, lūdzam un lūgsim Tevi, Trīsvienīgais Dievs: “Esi man žēlīgs, ak, Kungs, jo es Tevi piesaucu augu dienu! Iepriecini Sava kalpa dvēseli, jo Tev pretī es paceļu savu sirdi. Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc.” (Ps 86:3–5)

Rīgas Evaņģēliskā draudze

Būtiskākais Rīgas Evaņģēliskās draudzes pagājušā gada notikums ir mācītājas Dr. Daces Balodes kļūšana par draudzes mācītāju, kas turpina draudzes tradīciju noturēt divus dievkalpojumus mēnesī. Pirmā dievkalpojuma laikā bērniem tiek piedāvātas Svētdienas skolas nodarbības, bet pēc dievkalpojuma visi draudzes locekļi joprojām ar prieku tiekas pie kafijas galda. Mēneša otrā dievkalpojuma laikā mācītāja Dace piedāvā arī Svēto Vakarēdienu, savukārt Covid–19 ārkārtas situācijas laikā draudzei tika piedāvāts piedalīties attālinātos tiešsaistes dievkalpojumos. Šos dievkalpojumus mācītāja papildināja ar personiskām pārdomām un mūsdienu mākslas darbu vizualizācijām, ko draudze atzinīgi novērtēja. Kopumā draudzes locekļu skaits nav būtiskimainījies. Draudze savu iespēju robežās joprojām uztur un paplašina iesākto palīdzības darbu, tā arī šogad Rugājupirmklasnieki saņēma jaunas skolas somas un mācību piederumus.

Draudzes māc. Dr. D. Balode

Draudzes māc. Dr. D. Balode

Rīgas Reformātu–Brāļu draudze

Draudzes dzimšanas vieta ir Rīga, bet jau vairāk nekā sešus gadus regulāri iksvētdienu dievkalpojumi notiek divās vietās — Rīgā Anglikāņu draudzes dievnamā un Cēsu pusē Zvannieku mājās. Draudze ir bezgala pateicīgapar abiem mācītājiem — Dr. Juri Cālīti un Ivo Rodi –, kas māca un iedvesmo, ceļ un atjauno. Mācītājs Juris Cālītis regulāri vada arī Bībeles studijas. Dievkalpojumiem Zvannieku mājās ir īpašs formāts — vairāk vērsts uz bērnu un jauniešu vajadzībām. Kopš šā gada marta notiek arī svētbrīži tiešsaistē Skype un Zoom platformā. Visi bija priecīgi pārsteigti, cik vienojoša un uzmundrinoša var būt satikšanās arī virtuālajā vidē.

Zvannieku saime ar saviem mācītājiem I. Rodi un J. Cālīti

Zvannieku saime ar saviem mācītājiem I. Rodi un J. Cālīti

Draudzes praktiskais darbs ir saistīts ar Zvannieku māju kopienu, kur ikvienam ir iespēja iesaistīties, palīdzēt visdažādākajā veidā. Dziļa pateicība visiem lielākiem un mazākiem, tuvākiem un tālākiem Zvannieku māju atbalstītājiem lielajā LELBĀL lokā. Bez šo draugu atbalsta un pleca nevarētu audzināt Zvannieku kopienas bērnus un jauniešus.

Ikviens mīļi gaidīts svētdienās uz dievkalpojumiem:

  1. Tiešsaistē plkst.11.00 (pieteikšanās pie rakstvedes Lindas Baļčūnes, linda.balcune@gmail.com);
  2. Zvannieku mājās plkst.12.00;
  3. Rīgā plkst.17.00.

Draudzes priekšnieks — Deniss Piļkēvičs, deniss.pilkevics@gmail.com

Mācītāji: Juris Cālītis, Ivo Rode

Adrese: Rīgas Evaņģēliski luteriskā Reformātu–Brāļu draudze, Anglikāņu iela 2a, Rīga, LV–1010

Blomes un Valmieras draudzes kopas

Kalpo mācītājs Zigmārs Ziemanis. Aizvadītajā gadā Blomes draudzes kopā dievkalpojumi notika tāpat kā parasti — divas reizes mēnesī, izņemot tad, kad valstī Covid–19 dēļ tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Draudzes kopā notika arī kristību un iesvētību dievkalpojumi. Īpaši jāpiemin tas, ka 2019. gada 25. augustā mācītājs Zigmārs Ziemanis pateicības dievkalpojumā svinēja savas ordinācijas 10 gadu jubileju. Šajā dievkalpojumā viesojās un klātesošos uzrunāja bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga. Tāpatarī aizvadītajā gadā draudzes kopā viesojās mācītāja Gundega Puidza un prāvests Kārlis Žols.

Pēc Pateicības dievkalpojuma. Vidū: bīsk. emer. J. Jēruma–Grīnberga un māc. Z. Ziemanis

Pēc Pateicības dievkalpojuma. Vidū: bīsk. emer. J. Jēruma–Grīnberga un māc. Z. Ziemanis

Īpaši jāpiemin tas, ka 2019. gada 27. oktobrī tika svinēts pirmais dievkalpojums LELBĀL Valmieras draudzes kopā. Arī šajā kopā dievkalpojumi notika divas reizes mēnesī, izņemot ārkārtas stāvokļa laikā. Valmieras draudzes kopā aizvadītajā gadā tika iesvētīts viens cilvēks. Ārkārtas stāvokļa laikā mācītājs kalpošanu pārsvarā veica ar telefona starpniecību, katru nedēļu izsūtot draudžu kopu WhatsApp grupā uzrunas un lūgšanas.

Vīķu draudzes kopa

Kalpo bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga. Pirmie dievkalpojumi Vīķos sākās 2018. gadā. Tos apmeklē 15–25 cilvēki, pārsvarā Vīķu Rehabilitācijas centra iemītnieki un personāls, bet ir notikuši arī svētbrīži un kristību dievkalpojumi ciema iedzīvotājiem. Tikšanās notiek reizi mēnesī, kā arī svētku dienās.

2020. gada sākumā Covid–19 iespaidā kādu laiku nebija ļauts tikties, jo Rehabilitācijas centrs dzīvoja stingros karantīnas apstākļos.

Svētbrīdis svaigā gaisā

Svētbrīdis svaigā gaisā

Ilzu draudzes kopa

Jau vairāk nekā gadu katru mēnesi Lietuvas pierobežā, Viesītes novada Rites pagasta Ilzu baznīcā uzsākti dievkalpojumi un jaunas draudzes pulcēšana. Tieši pie dievnama dzīvo Sarkaņu ģimene, kas arvien ir rūpējusies par baznīcas ēku un to kopusi un uzturējusi kārtībā.

Dievkalpojumos katru reizi uzstājas mūziķi no dažādām Latvijas vietām, kā arī ir notikuši dzejas un prozas lasījumi. Rites pagasta ļaudīm uz Ziemsvētkiem savus sveicienus prakstiskas palīdzības veidā sūtījusi arī Stokholmas latviešu draudze. Šobrīd nav skaidrības par Ilzu dievnama turpmāko piederību un Viesītes novada pašvaldība ir lēmusi par šī īpašuma izsoli. Tā notiks tuvākajā laikā. Tomēr, neskatoties uz to, kam dievanama ēka turpmāk piederēs, LELBĀL draudzes iniciatīva un garīgā aprūpe Rites pagastā turpināsies. Draudzes kopu vada mācītājs Kārlis Žols.

Dievkalpojumā

Dievkalpojumā

Āgenskalna draudzes kopa

Āgenskalnā, metodistu baznīcas telpās katru otro ceturtdienu plkst. 18.00 uz Bībeles studijām, meditāciju, lūgšanu un arī Svēto Vakarēdienu sanāk neliela LELBĀL atbalstītāju kopa. Pandēmijas laikā tikšanās tika pārtrauktas, tomēr tagad šī nelielā kopiena atkal atjauno satikšanos. Esam pateicīgi metodistu baznīcai par iespēju izmantot viesmīlīgās telpas. Tikšanās reizes tiek izziņotas arī sociālajos tīklos. Ikviens sirsnīgi aicināts pievienoties šīs kopas tikšanās reizēs. Tikšanās vada mācītājs Kārlis Žols.

Svētbrīdis. Vidū māc. K. Žols

Svētbrīdis. Vidū māc. K. Žols

Darbs valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga”

Katru otrdienu valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” mācītājs Kārlis Žols vada svētbrīdi aprūpes centra darbiniekiem, kā arī pašiem iemītniekiem — bērniem. LELBĀL ir izveidojusies svētīga sadarbība ar šo aprūpes centru. Šīs sadarbības iniciatīvas iesācēja ir mācītāja Dr. Dace Skudiņa no LELBA. Sadarbība ar aprūpes centru ir plašāka, ne tikai svētbrīžu vadīšana. LELBĀL arī praktiski ir atbalstījusi šī aprūpes centra darbu. Ir svarīgi,ka īpašo bērnu aprūpes darba darītājiem ir pieejama garīgā aprūpe un ka arī aprūpes centra bērniem tiek dota iespēja pieredzēt lūgšanu un garīgu atbalstu. Pandēmijas laikā karantīnas dēļ svētbrīži tika pārtraukti, bet tagad tie ir atsākti.

LELBĀL draudžu chronikā apkopoti notikumi no 2019. gada vidus līdz 2020. gada vidum.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju