Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

LELBA Vidienes apgabals

Tiekties un darīt

Dr. Sarma Eglīte, prāveste

Tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām! Un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu… Dzenieties pēc mīlestības!” (1Kor 12:31, 14:1)

Apgabalā darbojas 15 draudzes un viena kopa, kuŗās kalpo 12 garīdznieki, — trim mācītājām katrai pa divām apgabala draudzēm un divas draudzes paļaujas uz apgabala vikāru aprūpi. Četras draudzes atalgo savus garīdzniekus nepilna laika darbam. Apgabalā kalpo četri vikāri un dzīvo pieci pensionēti garīdznieki — četri mācītāji un viena diakone. Mūsu apgabalā dzīvo archibīskape, kalpojot visā LELBĀL.

Apgabala garīdznieki arī kalpo LELBA: mācītājs Dāgs Demandts — Jaunatnes un Informācijas nozares vadītājs un LELBA Pārvaldes loceklis, prāveste Dr. Sarma Eglīte — BLUM nozares, Arodskolu stipendiju fonda vadītāja, LELBA Pārvaldes locekle un kontaktpersona Zvannieku bērniem un to Izglītības konta vadītāja, prāvests Gunārs Lazdiņš — LELBA Pārvaldes priekšnieks, mācītāja Dr. Dace Skudiņa — Ārmisijas nozares vadītāja.

Aizvadītajā pārskata gadā nācies šķirties no trim mūsu garīdzniekiem:

  • 2019. gada 24. decembrī mira diakone Milda Dauka,
  • 2020. gada 23. martā mira mācītāja Aina Pūliņa,
  • 2020. gada 29. martā mira mācītājs Vitauts Grīnvalds.

Pateicamies Dievam par šo garīdznieku kalpošanu!

Apgabala amatpersonas: laju pārstāvis Baznīcas Virsvaldē — Uģis Grīnbergs (Kalamazū), kasieris — Eduards Petrovskis (Milvoki), Revīzijas komiteja — Sandra Kalve (Milvoki), Uldis Pūliņš (Čikāgas Sv. Pēteŗa draudze) un Ivars Zušēvics (Milvoki).

2019. gada Vidienes apgabala konference bija paredzēta 28. un 29. septembrī Latviešu apvienotās draudzes Kalamazū telpās. Sakarā ar to, ka 2019. gada jūlijā nodega draudzes dievnams, Kalamazū draudze atlūdzās no konferences rīkošanas. Paldies Klīvlandes Apvienotās draudzes Dāmu komitejai un valdei, kas pārņēma konferences izkārtošanu.

Apgabala akcijā, sarūpējot līdzekļus Gaŗezeŗa Kalpaka telpu remontam, iztrūka 500 USD (deviņas draudzes saziedoja 18 900 USD un četras personas ziedoja 3100 USD, kopā 22 000 USD). Konference nolēma iztrūkstošo summu segt no Apgabala kases.

Konferences noslēguma dievkalpojumā sprediķoja Milvoku draudzes māc. J. Ginters

Konferences noslēguma dievkalpojumā sprediķoja Milvoku draudzes māc. J. Ginters

Konferences dalībnieki baudīja Klīvlandes latviešu baptistu draudzes mācītāja Dr. Paula Barbina sniegumu “Atelpa — Izvērtes lūgšana” (Examen prayer), to atzīstot par vērtīgu.

Prāveste Dr. Sarma Eglīte konferences dalībniekiem paskaidroja ASV valsts jaunos IRS likumus,
kas skaŗ mācītāju nodokļus. To, ko agrāk varēja norakstīt kā darba izdevumus, turpmāk nedrīkstēs. Problēmu var risināt, pārveidojot budžeta

kategorijas, no algas atdalot housing allowance, kā arī izveidojot “Professional reimbursement” kontu. Prāveste uzsvēra, ka nav runas par algaspalielināšanu, bet pārkārtošanu. Draudzes padomēm ierosināms pārrunāt sava mācītāja pensijas un veselības apdrošināšanas jautājumus — kā tos atdalīt no algas, lai ietaupītu nodokļus. Konferences dalībnieki atzina šo praktisko informāciju par vērtīgu.

Konference pieņēma šādas rezolūcijas:

  • Konferences dalībnieki 2019. gada 29. septembŗa sēdē lūdz LELBĀL Virsvaldi gādāt, lai nākamo trīs gadu laikā notiktu Laju kursi, jo laji vēlas labāk sagatavoties kalpošanas darbam draudzē;
  • Konferences dalībnieki 2019. gada 29. septembŗa sēde lūdz LELBĀL Virsvaldi gādāt, lai mūsu Baznīca turpinātu finansiāli atbalstīt Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, jo Latvijai nepieciešama iestāde, kas sagatavo vispusīgiizglītotus teologus;
  • Konferences dalībnieki apņemas atgādināt savām draudzēm ziedot Rītdienas fondam;
  • Konferences dalībnieki iesaka Rītdienas fonda vadībai sagatavot rakstu, kuŗā ietverta informācija par atbalstu saņēmējiem, kas veicinātu apziņu par Rītdienas fonda nesto svētību mūsu Baznīcai.
Konferences dalībnieki dievkalpojumā bērniem

Konferences dalībnieki dievkalpojumā bērniem

2020. gada 18. janvāŗa dievkalpojumā Grandrapidu draudze atvadījās no sava dievnama, kuŗu pārdeva. Šajā dienā biju kopā ar draudzi. Draudze turpina savu darbību īrētās telpās.

Dievkalpojuma noslēgumā Grandrapidos. No kreisās: prāv. Dr. S. Eglīte, prāv. emer. I. Larsen

Dievkalpojuma noslēgumā Grandrapidos. No kreisās: prāv. Dr. S. Eglīte, prāv. emer. I. Larsen

Grandrapidu draudzes locekļi gatavojas iznest dievkalpojuma kulta piederumus

Grandrapidu draudzes locekļi gatavojas iznest dievkalpojuma kulta piederumus

Pēc Grandrapidu draudzes pēdejā dievkalpojuma pašu dievnamā

Pēc Grandrapidu draudzes pēdejā dievkalpojuma pašu dievnamā

Covid–19 vīrusa dēļ BLUM nozare ierosināja katram LELBA apgabalam uzņemties atbildību par vienu video dievkalpojumu Klusajā nedēļā vai Lieldienās. Vidienes apgabala atbildība bija par Lielās Piektdienas dievkalpojumu. Tā centrā bija Kristus ciešanu stāsta dramatisks lasījums, ko garīdznieki veica, izmantojot Zoom platformu.

Pandēmijas dēļ bijām spiesti atcelt gadskārtējo mācītāju saietu, kas bija paredzēts no 20. līdz 23. aprīlim. Gan garīdznieki, gan draudžu laju vadītāji tiekas ik pa 4–6 nedēļām Zoom platformā.

19. maijā Detroitas Sv. Pāvila draudzei apritēja 70. gadadiena. Slava Dievam! Arī šoreiz vīrusa dēļ izpalika šī notikuma atzīmēšana ar paredzēto svinīgo dievkalpojumu un sadraudzības mielastu.

Tā kā 2019. gada jūlijā nodega iemīļotā baznīca, sekojot garām diskusijām, Latviešu apvienotā draudze Kalamazū nolēma celt jaunu svētnīcu. Piedalījos draudzes 12. jūlija dievkalpojumā “Atceroties zaudēto, sējot cerību par jauno”, kuŗa laikā notika pirmās lāpstas simbolisks dūriens, uzsākot būvniecības darbus. Lai Dievs svētī!

Mācītāja Aija Graham dievkalpojumā Kalamazū

Mācītāja Aija Graham dievkalpojumā Kalamazū

Ceļavārdus jaunā dievnama celtniecībai saka prāv. G. Lazdiņš

Ceļavārdus jaunā dievnama celtniecībai saka prāv. G. Lazdiņš

Vidienes apgabala pienākumos ietilpst Gaŗezers. Covid–19 vīrusa dēļ tika atceltas 2020. gada vasaras programmas Gaŗezera teritorijā. Vasaras vidusskola nolēma mācības noturēt virtuāli — piedalījās 115 jaunieši. Katrs rīts sākās ar lūgšanu, kuŗu vadīja mācītāji Dāgs Demandts, Dr. Sarma Eglīte, Aija Graham, Dāvis Kaņeps, Ilze Larsen, Gunārs Lazdiņš un Gundega Puidza. Tā kā mācību laiks saīsināts uz četrām nedēļām, ticības mācība bija paredzēta vienīgi 4. klasei, un to mācīja archibīskape Lauma Zušēvica.

Dievkalpojums Kalamazū, ievērojot sociālo distanci

Dievkalpojums Kalamazū, ievērojot sociālo distanci

Atgādinu, ka LELBA mājaslapā sadaļā “Kalpošana” un “BLUM” ievietoti liturģiski materiāli, to starpā “Propriumi”. Autortiesību likumu dēļ cita informācija pieejama vienīgi ar paroli — garīdzniekiem un lajiem katram sava sadaļa.

Lūdzu meklēt stipendiātus LELBA Arodskolu stipendiju fondam Latvijas lauku bērniem. Vītola fonds atbalsta Latvijas visgudrākos jauniešus, bet Arodskolu stipendiju fonds no tā atšķiŗas, jo uzsvars ir uz centību un arodiem. Stipendija domāta Latvijas lauku bērniem, jo bieži tieši lauku ģimenēm ir grūtības atbalstīt savu jauniešu centienus iegūt izglītību.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju