Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

LELBA Rietumu apgabals

Pateicībā par Gara augļiem

Dr. Daira Cilne, prāveste

Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēprātība, savaldība. (Gal 5:22–23a)

Šis ir tāds gads, kad pastiprināti varam būt pateicīgi par Gara augļiem — it sevišķi izturību. Pandēmijai izplatoties, šķita, ka draudžu darbība apstāsies, ja nevarēsim pulcēties dievkalpojumos un sadraudzībā, kā bijām raduši. Bet Gara vadībā ir atrastas citas, jaunas iespējas būt kopā un stiprināt ticību.

Pateicoties prāvestei Dr. Sarmai Eglītei, katrs LELBA apgabals sagatavoja videosvētbrīdi Klusajai nedēļai un Lieldienām. Tāpat kopīgi varējām svinēt Ģimenes dienu, Vasarsvētkus un atzīmēt mūsu tautas sēru dienu 14. jūnijā. Paldies visiem, kas pielika pūles, lai mēs varētu justies kā viens — pat vēl vairāk nekā citos gados!

Rietumu apgabalā esam sešas draudzes: Denverā, Vankūverā BC, Sietlā, Portlendā, Ziemeļkalifornijā, Dienvidkalifornijā, Sandjego. Pie Ziemeļkalifornijas draudzes ir dievkalpojumu kopa Sakramento.

Sandjego draudzes bērni dievkalpojumā ar diak. G. Reinu

Sandjego draudzes bērni dievkalpojumā ar diak. G. Reinu

Denveras draudze vairāk nekā gadu meklēja pilna laika mācītāju, tajā laikā draudzi apkalpoja amerikāņu mācītājs Larry Bowe, mācītāja Liena Apšukrapša, kura ir kapelāne kādā Denveras slimnīcā, un draudzes priekšnieks mācītājs Mārtiņš Rubenis. Šī gada sākumā draudze ievēlēja mācītāju Lienu par nepilna laika mācītāju. Diemžēl pandēmijas dēļ vēl nav bijis iespējams viņu ievest amatā, bet, tiklīdz būs iespējams, ceram to izdarīt un pateicībā Dievam svinēt kopā ar denveriešiem.

Kalifornijas draudzēs — Sanfrancisko, Losandželosā un Sandjego — kalpo diakone Guna Reina. Sandjego ir izveidojusies jauka sadarbība ar latviešu skoliņu, kurā diakone Guna vada ticības mācību un nodarbības, bērni piedalās dievkalpojumos (skat. fotogrāfijas!).“Paliec mājās” laikā, kas Kalifornijā nav beidzies, diakone Guna izgatavoja videoierakstus, ko bērni var skatīties (un piedalīties nodarbībās) kopā ar vecākiem.

Sandjego draudzes bērni un diak. G. Reina

Sandjego draudzes bērni un diak. G. Reina

Ziemeļkalifornijā pieci jaunieši gatavojās iesvētībām, kas bija paredzētas maijā, bet šobrīd vēl nav skaidrs, kad tās varēs notikt. Sakramento kopā ir atsākti regulāri dievkalpojumi — tos apmeklē kupls skaits dalībnieku.

Dienvidkalifornijā ir izveidotas māju dievkalpojumu grupas, lai tiem, kuriem nav iespējams mērot tālo ceļu uz pilsētu, būtu iespēja dzirdēt Dieva Vārdu un saņemt Svēto Vakarēdienu. Draudze šogad svinēs 70 gadu jubileju, kā arī 45 gadus, kopš tika uzcelts dievnams (dievnama altāris valsts svētku rotā redzams fotogrāfijā). Diakone Guna ir sagatavojusi videosvētbrīžus, kas tiek piedāvāti visu triju draudžu locekļiem.

Dienvidkalifornijas dievnama altāris

Dienvidkalifornijas dievnama altāris

Dienvidkalifornijas draudzes dievkalpojumā uzstājas bērni

Dienvidkalifornijas draudzes dievkalpojumā uzstājas bērni

Portlendas draudzē priekšnieces amatu pārņēma Dr. Rita Sēja — pēc 27 gadiem Juris Orle devās pelnītā atpūtā. Pandēmijas sākumā mācītājs Viesturs Bambāns noturēja Zoom dievkalpojumus. Diemžēl maija beigās diakonei Rutai Bambānei pasliktinājās veselība un pēc gandrīz20 gadiem Portlendā mācītājs Viesturs un diakone Ruta atgriezās Latvijā. Ruta ļoti sirsnīgi pateicās LELBA un LELBĀL par palīdzību segt ceļa izdevumus, bet jo sevišķi par lūgšanām, kas viņu stiprinājušas. Draudzi apkalpos apgabala prāveste ar laju dievkalpojumu vadītājiem.

Pirms pandēmijas Vankūveras draudzē dievkalpojumi notika reizi mēnesī, bet tad Kanādas robeža tika slēgta. Draudzes darbinieki sagatavo un izsūta videoierakstus, ko katru nedēļu sagatavojam Sietlā.

Sietlas draudzē, skatoties fotogrāfijās, atceramies skoliņas bērnu pirmo skolas dienu, kad viņi katrs no mājām atnesa puķi un, tās visas saliekot kopā, izveidoja skaistu altāra rotu. Citā fotogrāfijā — Adventa svecīšu dievkalpojumā — redzami bērni, kas klausās Ziemsvētku stāstu. Tagad dievnamā pulcējamies tikai tie, kuri gatavo iknedēļas videosvētbrīdi. Mūsu uzticīgajā video komandā esam trīs: ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš un Pauls Zommers, kurš to ieraksta savā mobilajā telefonā, un es. Kā teksta lasītāji — vai nu uz vietas, vai attālināti — piedalās draudzes laju kalpotāji: priekšnieks Jānis Šulcs (ar visu ģimeni!), Ēriks un Dr. Inese Raisteri, Dr. Jānis Sīpols un Dita Kanapinska, visa Pružinsku ģimene, Dr. Indra Ekmane (no Mineapoles!), Inta Wiest, Dr. Vaira Christopher un Janīna Janšēvica. Jā, un Jāņu dienas svētbrīdī — trīs Jāņi (Atvars, Rubenis un Šulcs). Vēl jāpiemin, ka ierakstus YouTube ievieto Andrejs Zommers un ziņojumus par tiem izsūta Ēriks Raisters. Tik daudz palīgu, bez kuriem nebūtu iespējams izmantot šo iespēju attālināti, bet tomēr kopīgi slavēt Dievu un izlūgties Viņa palīdzību. Paust Viņa mīlestību un mieru!

Pateicība Dievam par to, kas bijis, un par to, kas ir un būs.

Bērnu nestie ziedi — Sietlas dievkalpojuma rota

Bērnu nestie ziedi — Sietlas dievkalpojuma rota

Sietlas draudzes bērni dievkalpojumā ar prāv. Dr. D. Cilni

Sietlas draudzes bērni dievkalpojumā ar prāv. Dr. D. Cilni

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju