LIELBRITĀNIJAS APGABALA DARBĪBAS NOTEIKUMI


Sastādīti pamatojoties uz Latvijas Ev. Lut. Baznīcas 1928. gada Satversmes, vadlīnijām par Latvijas Ev. Lut. Baznīcu emigrācijas zemēs – Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Virsvaldes sēdē Esslingenā 22.5.1949., Instrukcijām par baznīcas kopu un draudžu pārvaldes kārtību – pieņemtu Baznīcas Pārvaldes Lielbritānijā 1948. gada 5. augusta sēdē un Instrukcijām par Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Pārvaldes Lielbritānijā vēlēšanām un darbību – apstiprinātas no Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Archibīskapa 1950. gada 6. martā, rediģētas mācītāju konferencē no 6. līdz 8. februārim 1951. gada un galīgā veida pieņemts Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Lielbritānijā sinodē no 2. līdz 3. jūnijam 1951. gadā un 1951. gada 2. novembrī apstiprinājis Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Archibīskaps.

Latvijas Evanģeliskās Luteriskās Trimdas Baznīcas Lielbritānijā iekārtas un darbības noteikumi

1. Vispārējie noteikumi
1.     Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīca Lielbritānijā ir Latvijas Ev. Lut. Baznīcas eksīlā reģionālā sastāvdaļa un padota Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Archibīskapam un Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Virsvaldei.

2.     Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīca Lielbritānijā aptver visus latviešu tautības luterticīgos Lielbritānijā, kuŗi šīs baznīcas draudzēs skaitās par locekļiem.

3.     Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīca Lielbritānijā paliek pie Latvijas Ev. Lut. Baznīcas mācības, valodas, dievkalpojumu kārtības un baznīcas tradicijām.

4.     Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Lielbritānijā mazākā vienība ir draudze, kas sastāv no vienas vai vairākām kopām.

2. Draudze
5.     Evanģeliski-luteriskās ticības personas, kas reģistrētas kādā no draudzēm, skaitas par šīs draudzes locekļiem.

6.     Kas vēlas turēties pie kādas citas draudzes, tam pašam vai jaunās draudzes mācītājam par to jāpaziņo agrākās draudzes mācītājam.

7.     Vietās, kur dzīvo grupa reģistrēto draudzes locekļu, var dibināt draudzes kopas.

8.     Draudzes kopu pārstāv un vada kopas vecākie, ko no sava vidus izvēl kopā reģistrēto pilntiesīgo draudzes locekļu sapulce, un to skaits ir 1 – 5. Kopas vecākos apstiprina un uz pašu lūguma, vai dibinātas sūdzības pamata atbrīvo draudzes valde. Kopas vecākie sadala savā starpā kopas priekšnieka, sekretāra un pēc vajadzības arī kasiera amatus. Viena persona var uzņemties vairākus amatus.

9.     Kopu vecāko pienākumi ir: (1) rūpēties par dievkalpojumu izziņošanu un noturešanu kopas apgabalā, (2) saņemt kolektes un draudzes locekļu maksājumus un tos izlietot vai nodot pēc draudzes valdes norādījuma, (3) sekot draudzes locekļu garīgām vajadzībām un veicināt kopas garīgo aprūpi un (4) apzināt un reģistrēt kopas locekļus.

10.  Draudzes kopai, kas vēlas pāriet citas draudzes aprūpē, nepieciešams ¾ kopā reģistrēto pilntiesīgo locekļu lēmums, kas caur draudzes valdi iesūtams Baznīcas Pārvaldei izlemšanai.

3. Draudzes Pārvalde
A. Draudzes Padome
11.  Draudzes padomi sastāda tajā ietilpstošo draudzes kopu priekšnieki, ja kopā reģistrēto locekļu skaits nepārsniedz 50. No katriem tālākiem 50 reģistrētiem draudzes locekļiem pilnsapulce ievēl vienu delegātu.

12.  Draudzes padomi ievēl uz trim vai pieciem gadiem un to apstiprina Baznīcas Pārvalde.

13.  Padomes loceklis ir arī draudzes mācītājs.

14.  Draudzes padomes tiesības un pienākumi ir: (1) apstiprināt draudzes budžetu un gada pārskatu, (2) revidēt draudzes valdes un atsevišķu amatpersonu darbību, (3) atvēlēt kredītus draudzes valdei, (4) ierosināt un apspriest draudzes un baznīcas dzīves jautājumus.

15.  Padomes sēdes sasauc un vada draudzes priekšnieks, paziņojot par to 2 nedēļas iepriekš katram padomes loceklim. Ikvienā padomes sēdē ievēlams protokolists. Ārkārtejās padomes sēdes jāsasauc 2 nedēļu laikā uz Baznīcas Pārvaldes pieprasījuma vai ja to rakstiski pieprasa puse valdes vai padomes locekļi, vai 2 revidenti, vai draudzes mācītājs.

16.  Draudzes padomes sēdes pilntiesīgas, ja tajās piedalas vismaz 1/3 padomes locekļu, bet pie mācītāja vēlēšanas, budžeta un gada pārskata apstiprināšanas, kā arī svarīgu jautājumu izlemšanā jābūt klāt ¾ no padomes locekļiem. Par klātesošiem tiek skaitīti padomes lccekļi, kas savu viedokli apspriežamos jautājumos paziņojuši rakstiski.

17.  Padome savā pirmā sēdē ievēl uz trim vai pieciem gadiem draudzes valdi 5 locekļu un 3 valdes kandidātu sastāvā un revizijas komisiju 3 locekļu un 2 kandidātu sastāvā. Draudzes valdi apstiprina Baznīcas Pārvalde un valdes locekļus pirms pilnvarojuma laika notecēšanas atbrīvo Baznīcas Pārvalde uz paša lūguma vai dibinātas sūdzības pamata.

18.  Ja draudzes padome (valde) uz atkārtotu aicinājumu atsakas izpildīt Baznīcas Pārvaldes rīkojumus, Baznīcas Pārvalde, saņemot Archibīskapa piekrišanu, atceļ draudzes padomi (valdi) un noteic jaunas vēlēšanas, kuŗas vada Baznīcas Pārvaldes pilnvarota persona.

B. Draudzes Valde
19.  Draudzes valdes sastāvs ir: draudzes priekšnieks, viņa vietnieks, mācītājs, sekretārs, kasieris un viens valdes loceklis.

20.  Kādam valdes loceklim aizejot viņa vietā nāk nākošais valdes kandidāts.

21.  Draudzes valdes sēdes sasauc pēc vajadzības draudzes priekšnieks, vai viņa vietnieks. Sēdes pilntiesīgas, ja tajās bez draudzes priekšnieka un viņa vietnieka piedalas vēl 2 valdes locekļi. Ārkārtējas sēdes sasaucamas 2 nedēļu laikā uz Baznīcas Pārvaldes pieprasījuma, kā arī uz draudzes mācītāja, vai 3 valdes locekļu vai 2 revidentu rakstiska pieprasījuma.

22.  Draudzes valdes pienākumi ir: (1) izvest dzīvē draudzes padomes un Baznīcas Pārvaldes lēmumus, (2) reprezentēt draudzi un slēgt darījumus draudzes vārdā, (3) vest draudzes locekļu sarakstus un grāmatas, (4) izlemt jautājumus, kuŗu izlemšana nepiekrīt draudzes padomei, (5) sekmēt draudzes garīgo apkopšanu, (6) sastādīt budžetu un vest norēķinus ar draudzes kopām, (7) pārvaldīt draudzes mantu, (8) vākt ziedojumus draudzes vajadzībām un tos izlietot, (9) pieņemt un atlaist draudzes algotos darbiniekus.

4. Sinode
23.  Sinodi sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi pa divi gadiem, Baznīcas Pārvaldes priekšnieks. Ārkārtejās sinodes sasauc, ja to rakstiski pieprasa puse no Baznīcas Pārvaldes locekļiem, vai puse no tiesiskiem sinodes dalībniekiem, vai 2 revidenti.

24.  Sinodes dalībnieki ir: Baznīcas Pārvaldes locekļi, visi mācītāji, kas Lielbritānijā saistīti baznīcas darbā, pa vienam delegātam no katras Baznīcas Pārvaldes apstiprinātas draudzes un prāvests Lielbritānijā.

25.  Sinodi vada pašas sinodes ievēlēts prezidijs un savus lēmumus sinode iznes ar vienkāršu balsu vairākumu.

26.  Sinode ir Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Lielbritānijā gribas izteicēja un augstākā lēmēja instance jautājumos, kas skar Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcu Lielbritānijā, izņemot jautājumus, kuŗu izlemšana piekrīt Archibīskapam.

27.  Sinodes uzdevums ir:  (1) noklausīties baznīcas vadības ziņojumus par draudžu garīgo un materiālo stavokli, (2) apspriest draudžu garīgo apkopšanu, (3) lemt par baznīcas budžetu un draudžu nodevām, lemt par periodiskiem rakstiem, ko izdod baznīca, (4) ierosināt un apspriest iesniegumus Archibīskapam,  (5) ievēlēt prāvestu uz pieciem gadiem un 4 Baznīcas Pārvaldes locekļus un 3 revidentus uz trim gadiem.

5. Baznīcas Pārvalde
28.  Baznīcas Pārvaldes sastāvs ir: prāvests, 2 laicīgie un 2 garīgie locekļi.

29.  Pirmā sēdē Baznīcas Pārvalde sadala amatus savā starpā, ievēlot pārvaldes priekšnieku, viņa vietnieku un sekretāru.

30.  Baznīcas Pārvaldi apstiprina Archibīskaps. Pirms pilnvarojuma laika notecēšanas Baznīcas Pārvaldes locekli atbrīvo Archibīskaps uz paša lūguma vai dibinātas sūdzības pamata.

31.  Baznīcas Pārvaldes sēdes sasauc un vada Pārvaldes priekšnieks pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gada ceturksnī. Baznīcas Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 2/3 no locekļiem. Baznīcas Pārvaldes sēdes jautājumus izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Ārkārtejās sēdes sasauc uz puses no Baznīcas Pārvaldes locekļu pieprasījumu. Baznīcas Pārvaldes locekļi, kas nepiedalās sēdē, bet savu viedokli apspriežamos jautājumos paziņo rakstiski, skaitās par klātesošiem.

32.  Baznīcas Pārvaldes uzdevumi ir:– (1) Izpildīt sinodes lēmumus un Archibīskapa rīkojumus, (2) vadīt Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Lielbritānijā, (3) pārstāvēt Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcu Lielbritānijā un slēgt darījumus baznīcas vārdā, (4) izdarīt revizijas draudzēs, (5) sastādīt un iesniegt ziņojumus un priekšlikumus Archibīskapam un Luteriešu Padomei, (6) izšķirt draudžu sūdzības, (7) dot instrukcijas baznīcas amatpersonām, (8) pieņemt un atlaist Baznīcas Pārvaldes darbiniekus, (9) apstiprināt mācītājus amatā, apstiprināt un atbrīvot no amata draudžu padomes un valdes locekļus, (10) skatīties lai garīgie darbinieki neizplāta Evanģeliski Luteriskai ticībai pretējas mācības un lai amata pienākumi tiktu izpildīti pēc aģendas, (11) lai macītāja slimības gadījumā draudze tiktu garīgi apkopta, (12) vest norakstu grāmatu par draudzēs izdarītiem amata darbiem, (13) sekot garīgu rakstu izdošanai un svētdienas skolām, (14) uzstādīt kopēju baznīcas budžetu un sekot draudžu budžetu izpildīšanai, (15) kārtot pabalstu lietas Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas darbam, (16) apstiprināt jaunas draudzes un pastāvošās dalīt iepriekš pieprasot draudzes valdes atzinumu.

33.  Šajos Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Lielbritānijā Iekārtas un darbības noteikumos neparedzētos gadījumos izrīcība piekrīt Baznīcas Pārvaldei.

6. Konferences
34.  Draudzes mācītājs pēc vajadzības sasauc savas draudzes garīgos kopējus uz konferenci pārrunāt draudzes garīgās vajadzības.

35.  Prāvests sasauc pēc vajadzības draudžu mācītājus uz konferenci apspriest jautājumus par macītāja amata vajadzībām un draudžu garīgo dzīvi.

36.  Konferences rīkojas pēc pašu izstrādātas darba kārtības. Konferenču protokolu noraksti iesniedzami Baznīcas Pārvaldei zināšanai.

7. Baznīcas garīgie darbinieki
37.  Draudzes garīgās dzīves vadītājs ir mācītājs. Mācītājs par savu darbu atbild saviem garīgiem priekšniekiem.

38.  Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcas Lielbritānijā garīgais priekšnieks ir sinodes ievēlēts prāvests. Viņa pienākumus un tiesības nosaka Archibīskaps un Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Satversme.

39.  Prāvests pārstāv Latvijas Ev. Lut. Trimdas Baznīcu Lielbritānijā uz ārieni un ir pilntiesīgs loceklis Baznīcas Virsvaldē.

40.  Draudžu neordinētie garīgie darbinieki padoti draudzes valdei un izpilda savus pienākumus saskaņā ar draudzes mācītāja norādījumiem, uzskatot draudzes mācītāju par savu garīgo priekšnieku.

8. Revidenti
41.  Draudžu padomes un sinode Lielbritānijā, ievēlēdama revidentus, uzdod vienam no tiem sasaukt pirmo sēdi, kuŗā tad paši revidenti ievēl savu priekšsēdētāju, kas turpmāk sasauc un vada sēdes.

42.  Attiecīgai revizijas komisijai ir tiesība un pienākums skatīt cauri un pārraudzīt draudzes valdes, Baznīcas Pārvaldes, kā arī to dienestā esošo personu darbību, grāmatas un rēķinus. Savus lēmumus viņi pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un iesniedz savu ziņojumu pēc piekritības – draudzes padomei vai sinodei.

43.  Revizijas komisijas ārkārtējās sēdes sasaucamas 2 nedēļu laikā uz Baznīcas Pārvaldes vai 2 revidentu pieprasījumu.

9. Ziņojumi un sūdzības
44.  Draudžu valdes iesniedz savus ziņojumus Baznīcas Pārvaldei. Mācītāji iesniedz savus ziņojumus prāvestam.

45.  Sūdzības par neordinētiem baznīcas darbiniekiem pārbauda draudzes mācītājs un izspriež draudzes valde. Lēmumu var pārsūdzēt Baznīcas Pārvaldē, kuŗas lēmums ir galīgs.

46.  Sūdzības par mācītājiem pārbauda prāvests un izspriež sinode. Lēmumu var pārsūdzēt Archibīskapam.

47.  Sūdzības par draudzes padomi un valdi izlemj Baznīcas Pārvalde.

48.  Sūdzības par Baznīcas Pārvaldi izlemj sinode.