Vācijas apgabala darbības noteikumi


Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Vācijā Darbības noteikumu izmaiņas ierosinātas un pieņemtas 9.maijā 1997.g. XII Sinodes laikā Bonnā un apstiprinātas LELBĀL Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē 1999.g. aprīļa beigās Toronto, Kanādā.

Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Vācijā
DARBĪBAS NOTEIKUMI

I Vispārējie noteikumi

1. Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Vācijā / turpmāk lie­tots saīsinājums Baznīca / pastāv ticībā uz Trīsvienīgo Dievu, uzskatot Vecās un Jaunās Derības kanoniskos rakstus par savu dzī­ves un mācības pamatu un atzīstot kā Svēto Rakstu paskaidrojumu kristīgās baznīcas vēstures gaitā radītās: Apustuļu, Nlkejas un Atanāzija ticības apliecības, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera Mazo katķismu un citus Vienprātības grāmatā “Liber Concordiae” sakopotos rakstus.

Paļaujoties uz sava Kunga žēlastību, viņa grib būt dzīva Viņa apliecinātāja baznīca savā vidē.

2. Baznīca apvieno latviešu evaņģēliski luterticīgās draudzes, kas darbojas Vācijas Federatīvā Republikā, Beļģijā, Dānijā un Čechijas Republikā.

3. Baznīca ir Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvi­jas teritorijas reģionālā sastāvdaļa. Savā iekšējā dzīvē tā ir autonoma, cik tālu tas neskaŗ virsvaldes un archibīskapa kompe­tences.

4. Tā atzīst Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas 1928. gadā iz­doto satversmi un 1968.g.14.maijā virsvaldes plenārsēdes izdotos Noteikumus Latvijas Ev. Lut. Baznīcas darbībai ārpus Latvijas.

II Draudzes un dievvārdu kopas

5. Baznīcas mazākās vienības ir draudzes un dievvārdu kopas. Draudzi veido vismaz 20 vienā apgabalā dzīvojoši ev. luterticīgi iesvē­tīti latvieši.

Vietās, kur draudzes locekļu skaits ir mazāks par 20, pastāv dievvārdu kopas. Lai sekmīgāk darbotos, vairākas kopas var apvie­noties vienā draudzē.

6. Draudzē darbojas kā lēmēju un izpildu orgāni: Draudzes locekļu sapulce, draudzes valde, revīzijas komisija un pēc vietējiem ap­stākļiem arī draudzes padome un dāmu komiteja.

Dievvārdu kopu vada viens vai vairāki vēlēti kopas pārstāvji.

7.  Draudzes locekļu sapulci vismaz ik pa 3 gadiem reiz sasauc drau­dzes valde. Dievvārdu kopas sapulci vismaz ik pa 3 gadiem reiz sasauc tās pārstāvis. Sapulce izziņojama vismaz 3 nedēļas pirms tās sanākšanas. Balsstiesīgi ir visi iesvētītie draudzes locekļi.

Draudzes locekļu sapulcei ir sekojošie pienākumi un tiesības:

a)   apstiprināt draudzes valdes darbību ar finanšu pārskatu,

b)   ierosināt un izlemt draudzes darbības plānu,

c)   ierosināt un iepriekš apspriest draudzes un Baznīcas dzī­ves jautājumus, kuŗu galīgā izšķiršana piekrīt Baznīcas virsvaldei, sinodei vai pārvaldei.

d)   ievēlēt draudzes valdi, revīzijas komisiju, draudzes pado­mi un dāmu komiteju, nosakot arī to locekļu skaitu. Drau­dzes pārvaldes orgānus draudzes locekļu sapulce ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu.

Draudzes locekļu sapulce ir pilntiesīga pie katra sanākušo skai­ta, Dievvārdu kopu sapulcēm ir līdzīgi pienākumi, tiesības un kārtība kā draudzes locekļu sapulcēm.

8.  Draudzes valdi 3 līdz 5 locekļu sastāvā uz 3 gadiem ievēl drau­dzes locekļu sapulce. Valdē var ievēlēt iesvētītus, pilngadīgus draudzes locekļus.

Valde no sava vidus izvēl draudzes priekšnieku, kasieri un sek­retāru.

Ievēlēto draudzes valdi apstiprina Baznīcas pārvalde.

Pie draudzes valdes un padomes ar balsstiesībām pieder arī drau­dzes mācītājs, bet amatos viņu ievēlēt nevar.

Draudzes valdes sēdes pēc vajadzības sasauc draudzes priekšnieks ja tas ir aizkavēts, tad priekšnieka uzdevumā viens no draudzes valdes locekļiem. Draudzes valde ir lemttiesīga, ja ir sanākusi vismaz puse no tās locekļiem.

Draudzes valdes uzdevums irt

a)     rūpēties par draudzes dzīvi,

b)     ar savu līdzdarbību sekmēt draudzes garīgo apkopšanu,

c)     vest draudzes locekļu sarakstus un apzināt apkārtnē dzīvojošos ev. luterticīgos latviešus,

d)     vākt līdzekļus draudzes darba izvešanai un citām mūsu Baznīcas vajadzībām,

e)     īstenot Baznīcas virsvaldes, archibīskapa, sinodes un pār valdes lēmumus un norādījumus

9.  Draudzes locekļu sapulce ievēl uz 3 gadiem revīzijas komisijas locekļus, mazās draudzēs un dievvārdu kopās 1 revidentu.

Revīzijas komisija izvēl no sava vidus tās priekšnieku.

Revīzijas komisijas vai revidenta uzdevums ir vismaz reizi gadā revidēt valdes darbību, kases stāvokli un grāmatvedību.

10. Draudzes padomi un dāmu komiteju uz 3 gadiem izvēl draudzes lo­cekļu sapulce. Draudzes valdes priekšnieks ir reizē draudzes pa­domes priekšnieks. Dāmu komiteja no sava vidus izvēl priekšnieci.

Draudzes padomes un dāmu komitejas uzdevums ir: atbalstīt darbā draudzes valdi un mācītāju, gādāt par draudzes dzīvi aprūpējot vecos un slimos draudzes locekļus, palīdzēt izkārtot dievkalpoju­mus un citus draudzes sarīkojumus, apspriest un veikt sevišķus uzdevumus kā kapu kopšanu u.c.

III Baznīcas pārvaldes orgāni

11. Baznīcas pārvaldes orgāni ir sinode, pārvalde un revīzijas komi­sija.

12. Sinodei pieder augstākās lēmēja tiesības baznīcas lietās, izņe­mot tos jautājumus, kuŗu izšķiršana piekrīt archibīskapam vai Baznīcas virsvaldei.

Sinodē ar balsstiesībām piedalās archibīskaps, Vācijā dzīvojošie Baznīcas virsvaldes locekļi, Baznīcas pārvaldes un revīzijas komisijas locekļi, tās aktīvie mācītāji un diakoni, kā arī pa vienam draudžu delegātam no katra iecirkņa.

Pārvalde sasauc kārtējās sinodes vismaz ik pa 3 gadiem.

Ārkārtējās sinodes sasaucamas, ja to pieprasa Baznīcas virsvalde revīzijas komisija vai trešā daļa no Baznīcā ietilpstošām draudzēm.

Sinode izziņojama, minot paredzēto dienas kārtību, vismaz k nedē ļas pirms tās sanākšanas.

Sinode ir pilntiesīga pie katra dalībnieku skaita.

Sinodes sēdes vada tās balsstiesīgo dalībnieku ievēlēts prezidijs sinodes vadītājs, vadītāja vietnieks un 2 protokolisti.

Sinode pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņe­mot lēmumu par satversmes grozījumiem.

Sinodes uzdevumos ietilpst:

a)   nospraust Baznīcas darba vadlīnijas,

b)   noklausīties, apspriest un pieņemt Baznīcas pārvaldes un revizijas komisijas ziņojumus kā arī finanšu pārskatu,

c)   sniegt ierosinājumus archibīskapa un Baznīcas virsvaldes darbam,

d)   noteikt draudžu minimālos maksājumus Baznīcai,

e)   ievēlēt pārvaldes priekšnieku – prāvestu,

f)   ievēlēt pārvaldes locekļus un revīzijas komisiju uz 3 ga­diem,

g)   grozīt Baznīcas Darbības noteikumus.

Pārvaldes priekšnieku – prāvestu, pārējo pārvaldi un revīzijas komisiju, pēc ievēlēšanas, apstiprina Baznīcas virsvalde.

13. Baznīcas pārvalde sastāv no pārvaldes priekšnieka – prāvesta, 2 garīgiem un 2 laicīgiem locekļiem. Tie izvēl no sava vidus pār­valdes priekšnieka garīgo vietnieku, laicīgo vietnieku, kasieri un sekretāru.

Pārvaldes uzdevumos ietilpst:

a)   rūpēties par latviešu evaņģēliski luterisko draudžu dzīvi Vācijā,

b)   izpildīt Baznīcas virsvaldes, archibīskapa un sinodes lē­mumus, rīkojumus un norādījumus,

c)   dot rīkojumus, norādījumus un paskaidrojumus draudžu val­dēm, dievvārdu kopu pārstāvjiem, Baznīcas ordinētiem un neordinētiem darbiniekiem,

d)   izdarīt vizitācijas draudzēs un dievvārdu kopās,

e)   apstiprināt jaunas draudzes vai dievvārdu kopas,

f)   apstiprināt draudžu un dievvārdu kopu valdes un pārstāvjus

g)   pieņemt un atlaist darbiniekus darbam Vācijā,

h)   pārstāvēt Baznīcu Vācijā un citur,

i)   pēc mācītāju iesniegtiem ziņojumiem sastādīt gada pārska­tus par Baznīcas darbu,

j)   uzstādīt Baznīcas budžetu,

k)   rūpēties par dažādu sanāksmju un citu Baznīcas sarīkojumu noturēšanu,

l)   sasaukt sinodi, uzstādot tās dienas kārtību,

m)   pārvaldīt Baznīcas mantu un līdzekļus,

n)   rūpēties par garīgo literatūru un citiem palīglīdzekļiem draudzes darbam,

o)   rūpēties par atbalstu trulumā nonākušiem draudžu locekļiem ja vietējās draudzes nespēj palīdzēt,

p)   sevišķiem uzdevumiem nozīmēt īpašus referentus.

Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas, ja viņās piedalās pārvaldes priekšnieks, vai, viņam klāt neesot, priekšnieka vietnieks un vēl vismaz 2 pārvaldes locekļi. Sēdes sasauc pārvaldes priekš­nieks.

14. Revīzijas komisija izvēl no sava vidus komisijas priekšnieku. Viņas uzdevums ir vismaz reizi gadā revidēt pārvaldes darbību, kases stāvokli un grāmatvedību.

IV Baznīcas garīgie darbinieki

Ordinētie darbinieki, Ordinētie darbinieki ir mācītāji un diakoni, abu dzimumu.

15. Draudžu garīgo dzīvi vada ordinētais darbinieks. Viņa amata pie­nākumus noteic Vecās un Jaunās Derības Svētie raksti un to iz­skaidrojums Evaņģēliski – Luteriskās baznīcas simboliskās grāma­tas.

Ordinētajam darbiniekam jācenšas pēc labas sadarbības ar savām draudzēm un to vadītājiem, kā arī ar citiem ordinētiem darbinie­kiem un baznīcas vadību, paturot prātā, ka galējā atbildība ir Dieva priekšā. Viņam ir jāievēro Baznīcas satversme un tās darbī­bas noteikumi.

Rīkojumus un norādījumus viņš saņem no sava prāvesta, pārvaldes, sinodes, archibīskapa un virsvaldes. Par savu darbību viņš atbild šiem saviem priekšniekiem.

16. Ikvienam, kas vēlas Latviešu Ev. Lut. Baznīcā Vācijā iegūt mācī­tāja tiesības, ir jāiesniedz pārvaldei dzīves apraksts, norādot uz savu garīgo attīstību, kristīšanas un iesvētīšanas apliecības un apliecību par studiju sekmīgu nobeigšanu evaņģēliskās teoloģi­jas fakultātē vai kādā citā mācību iestādē ar līdzīgu kvalifikā­ciju. Tiem, kas vēlas iegūt diakona tiesības, jāvadās pēc spēkā esoša­jiem Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas Dar­bības Noteikumiem. Kandidāta izvēle, pārbaude un ordinācija notiek saskaņā ar spēkā esošajiem LELBĀL Darbības Noteikumiem.

17. Pārvalde var iesaistīt darbā citās zemēs ordinētus darbiniekus, iepriekš pārbaudot to kvalifikāciju.

18. Ordinētajam darbiniekam vismaz reizi gadā ir jāiesniedz prā­vestam ziņojums par savu darbu un par viņa apkalpoto draudžu stāvokli, tāpat arī ceļa naudu norēķini pēc pārvaldes norādīju­ma.

19. Ja ordinētais darbinieks, vai nu izlietojot savu atvaļinājumu, pildot citur kādus sevišķus pienākumus, vai kāda cita iemesla dēļ ilgāk par 3 dienām atstāj savas draudzes, viņam ir jāgādā, lai cits viņu atvieto un jāziņo par to savam prāvestam. Viņa atvaļinājuma ilgumu nosaka pārvalde, vadoties no spēkā esošā Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Vācijā sinodes lēmuma.

20. Ordinētā darbinieka darbības apgabalus nosaka pārvalde, uz­klausot šī apgabala draudžu valdes.

21. Ordinētais darbinieks var emeritēties, ja viņš ir sasniedzis 65 gadu vecumu. Uz paša vēlēšanos ar pārvaldes piekrišanu viņš var savu darbu turpināt arī pēc šīs noliktās vecuma robežas sa­sniegšanas.

22. Prāvests. Baznīcas garīgās dzīves vadītājs Vācijā ir prāvests, kam piekrīt arī pārvaldes priekšnieka amats. Viņš ir mācītāju un citu garīgo darbinieku tuvākais priekšnieks un padomdevējs. Prāvests sasauc mācītāju konferences, archibīskapa uzdevumā ie­ved mācītājus amatā, saņem no mācītājiem ziņojumus un sniedz tiem rīkojumus un norādījumus. Viņš ir arī starpnieks nesaskaņu gadījumā draudžu, viņu vadības un darbinieku starpā. Viņš uztur sakarus ar Evaņģēliskās Baznīcas Vācijā vadību, kā arī ar citiem vācu un internacionāliem baznīcas orgāniem.

23. Ja prāvests slimības vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt savus amata pienākumus, viņa vietā stājas pārvaldes priekšnieka garī­gais vietnieks.

A.     Neordinētie darbinieki

24. Neordinēto garīgo darbinieku tuvākais priekšnieks un padomde­vējs ir tas ordinētais darbinieks, kuŗa iecirkni viņi darbojas. Ja neordinēto garīgo darbinieku pārvaldes noliktais uzdevums ir vairākos iecirkņos vai visā Vācijas Baznīcā, tad viņu tuvākais priekšnieks ir prāvests. Neordinētie garīgie darbinieki, tāpat kā ordinētie, strādā saskaņā ar Baznīcas satversmi un noteikumiem, kā arī saskaņā ar archibīskapa, virsvaldes, sinodes, pārvaldes norādījumiem un instrukcijām.

V Darbības noteikumu grozīšana

25. Baznīcas noteikumus var grozīt tās sinode ar 3/4 balsu vairā­kumu. Noteikumu grozījumu projekti sagatavojami un izsūtāmi sinodes dalībniekiem vismaz 1 mēnesi pirms sinodes sanākšanas un liekami sinodes darba kārtībā.

VI Apstiprināšana

26.   Šie darbības noteikumi un to grozījumi stājas spēkā kad tos apstiprinājusi Baznīcas virsvalde.