Latvijas apgabala darbības noteikumi

Darbības noteikumi pieņemti

2017. gada 11. novembrī Rīgā

LELBĀL Latvijas apgabala konventā


LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA ĀRPUS LATVIJAS

LATVIJAS APGABALS

DARBĪBAS NOTEIKUMI

1. Nodaļa
Darbības noteikumos lietotie termini

1. Darbības noteikumos ir lietoti šādi termini:

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas, turpmāk tekstā LELBĀL jeb Baznīca;

Archibīskaps/-e – ordinēts Baznīcas vadītājs/-a;

Prāvests/-e – LELBĀL ordinēts/-a darbinieks/-ce, kurš/-a ir apgabala vadītājs/-a un apgabala garīgo darbinieku priekšnieks/-ce un draudžu padomdevējs/-a;

Mācītājs/-a – Baznīcā ordinēts/-a un/vai LELBĀL garīdznieku sarakstā uzņemts darbinieks/-ce, kura/-as amats un pienākumi izriet no Dieva vārda un evaņģēliski luteriskās baznīcas konfesionāliem rakstiem;

Diakons/-e – ordinēts/-a darbinieks/-ce, kurš/-a kalpo draudzes mācītāja/-as vai apgabala prāvesta/-es uzraudzībā un saskaņā ar tā/tās norādījumiem;

Draudzes loceklis/-e – kristīta un draudzē reģistrēta persona;

Draudze – noteiktā kārtībā LELBĀL uzņemta ticīgo vienība, kas savā teritorijā pilda tās misiju;

Dievkalpojumu kopas – noteiktā kārtībā LELBĀL uzņemtas latviešu evaņģēliski luterticīgo vienības, kurās ir mazāk par 20 locekļiem un/vai kurās notiek mazāk kā 6 dievkalpojumi gadā, kurus vada Baznīcas apstiprināts mācītājs vai diakons. Dievkalpojumu kopas ir pakļautas apgabala prāvestam. Katrai dievkalpojumu kopai ir tiesības izvirzīt vienu balsstiesīgu delegātu Latvijas apgabala sinodē;

Apgabals – LELBĀL teritoriāla vienība Latvijā, ko vada un pārrauga prāvests/-e un apgabala Pārvalde. Apgabala, tāpat kā LELBĀL kopīgais mērķis ir veicināt Apgabalā ietilpstošo draudžu dzīvi saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas un Atanasija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas ticības apliecību (Confessio Augustana), Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katehismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem;

LELBĀL Latvijas apgabala sinode – LELBĀL Latvijas apgabala augstākā lēmējinstance. Šī sinode sastāv no šo Darbības noteikumu 7. punktā norādītajām lēmējpersonām – sinodes delegātiem.

Pārvalde – LELBĀL Latvijas apgabala sinodes ievēlēta izpildinstitūcija;

Revīzijas komisija – LELBĀL Latvijas apgabala sinodes vēlēta darba grupa, kas savas kompetences ietvaros pārbauda pārvaldes saimniecisko darbību.

2. Nodaļa
Draudze

2.  Latvijā esošās LELBĀL draudzes veido LELBĀL Latvijas apgabalu.

3.  Pastāvošās draudzes dala vai savieno pēc LELBĀL Latvijas apgabala draudžu pilnsapulču, LELBĀL prāvesta/-es un Latvijas apgabala pārvaldes priekšlikuma. Par jaunas draudzes uzņemšanu LELBĀL sastāvā lemj LELBĀL Virsvalde.

4.  Draudzes uzdevums ir rūpēties par Dieva vārda sludināšanu un svēto sakramentu izdalīšanu, jaunu draudzes locekļu sagatavošanu iesvētīšanai un draudzes locekļu kristīgās dzīves veidošanu un stiprināšanu.

5.  Draudze izvēl draudzes mācītāju no LELBĀL ordinēto vai LELBĀL virsvaldes apstiprināto garīdznieku saraksta vai no LELBĀL Virsvaldes apstiprināto ordinācijas kandidātu saraksta. Draudzei jāuztur savs mācītājs/-a, kā arī jāsagādā mācītājam/-ai draudzes kopšanai vajadzīgie palīgi un līdzekļi.

6.  Draudzei, kā LELBĀL sastāvdaļai, pienākas gādāt par šīs Baznīcas kopīgajām vajadzībām un diakonijas darba veicināšanu.

3. Nodaļa
Sinode

7.  LELBĀL Latvijas apgabala sinodes lēmējpersonas – delegāti ir: LELBĀL arhibīskaps/-e (ex officio), Latvijā dzīvojoši LELBĀL Virsvaldes locekļi, LELBĀL Latvijas apgabala prāvests/-e un LELBĀL Latvijas apgabala draudžu mācītāji un diakoni, LELBĀL Latvijas apgabala pārvaldes locekļi un pa vienam delegātam no katras LELBĀL Latvijas apgabala draudzes un dievkalpojumu kopas. Ja vienā draudzē kalpo vairāki ievēlēti mācītāji, tad šī draudze deleģē tik daudz delegātu, cik tai mācītāju. Sinodē bez balss tiesībām var piedalīties viesi, par kuru dalību debatēs lemj sinode.

8.  Sinodes kā draudžu kopīgās gribas izteicējas, pārstāves un lēmējinstitūcijas uzdevumi ir:

8.1. noklausīties un pārrunāt prāvesta/-es ziņojumu par draudžu dzīvi apgabalā;

8.2. noklausīties un pārrunāt sinodē iztirzājamos jautājumus;

8.3. iztirzāt un formulēt lēmumu jautājumos, kurus nodevusi sinodes izspriešanai Baznīcas Virsvalde;

8.4. apspriest un lemt, kā uzlabot draudžu aprūpi un draudžu materiālo stāvokli;

8.5. lemt par diakonijas darbu un tā attīstību apgabalā;

8.6. pārrunāt teoloģiskus, ētiskus un citus Baznīcas dzīves jautājumus;

8.7. noteikt un grozīt algu apgabala pārvaldes locekļiem;

8.8. lemt par apgabala saimniecisko darbību, nekustamas mantas iegūšanu, pārdošanu, vai mainīšanu;

8.9. lemt par apgabala finanšu līdzekļiem un to izlietojumu; noteikt draudžu iemaksas apgabalam; lemt par periodiskiem un citiem rakstiem, kurus apgabals izdod;

8.10.  ievēlēt uz trim gadiem apgabala pārvaldi četru personu sastāvā – prāvestu, prāvesta vietnieku, sekretāru, kasieri;

8.11.  ievēlēt uz trīs gadiem revīzijas komisiju triju personu sastāvā.

9.  Visus pārvaldes locekļus ievēl ar sinodē klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu.

10. Kārtējo sinodi var sasaukt ik gadu, bet ne retāk kā reizi trīs gados.

11.  Ārkārtas sinodes sasaucamas, ja to pieprasa pārvalde vai revīzijas komisija, vai trešā daļa no apgabalā ietilpstošām draudzēm vai LELBĀL Virsvalde.

12.  Sinodes sasauc pārvalde. Kārtējās sinodes rakstiski izziņojamas katrai apgabala draudzei un dievkalpojumu kopai, LELBĀL arhibīskapam/ei, LELBĀL Virsvaldei vismaz divus mēnešus pirms to sanākšanas. Ārkārtas sinodes rakstiski izziņojamas katrai apgabala draudzei un dievkalpojumu kopai, un LELBĀL arhibīskapam/ei, LELBĀL Virsvaldei vismaz mēnesi pirms to sanākšanas. Sinodes ir lemttiesīgas pie jebkura dalībnieku skaita.

13.  Sinodes delegāti ievēl sēdes vadītāju un protokolētāju.

14.  Pārvalde ieceļ mandātu komisiju trīs personu sastāvā.

15.  Sinode ievēl balsu skaitīšanas komisiju triju personu sastāvā, kas balsojumus protokolē.

16.  Draudzes iesūta apgabala sekretāram savu delegātu sarakstu vismaz nedēļu pirms sinodes. Nepieciešamības gadījumā ar draudzes pilnvarojumu var tikt mainīts delegātu saraksts līdz sinodes sākumam.

17.  Mandātu komisija darbojas līdz sinodes beigām.

18.  Balsstiesīgie sinodes delegāti reģistrējas sinodei, ierodoties sinodes norises vietā un apliecinot savu klātesamību ar parakstu.

19.  Protokolējami vismaz lēmumi un sēžu gaitas norise.

20.  Sinode pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Rakstiski mandāti nav pieļaujami.

21.  Lēmumi par izmaiņām LELBĀL Latvijas apgabala Darbības noteikumos, darījumiem ar nekustamo īpašumu un apgabala darbības reorganizāciju, tiek pieņemti sinodē ar 2/3 reģistrēto sinodes balsstiesīgo delegātu balsīm.

22.  Balsošana izdarāma atklāti, izņemot, ja aizklātu balsošanu pieprasa 1/3 sinodes klātesošo balsstiesīgo dalībnieku. Balsojot par personām, balsošana notiek aizklāti, izņemot, ja balsot atklāti piekrīt visi sinodes dalībnieki.

4. Nodaļa
Pārvalde un prāvests/-e

23.  Pārvalde ir LELBĀL Latvijas apgabala sinodes ievēlēta izpildinstitūcija, kas sastāv no četriem locekļiem: priekšnieka/-ces – prāvesta/-es, priekšnieka vietnieka/-ces, sekretāra/-es un kasiera/-es.

24.  Apgabala pārvalde apstiprina garīdznieka ievēlēšanu draudzē.

25.  Apgabala prāvestam/-ei jābūt Baznīcā ordinētam/-ai darbiniekam/-cei. Kandidāti prāvesta amatam ir visi ordinētie mācītāji/-as, kas kalpojuši kādā no LELBĀL draudzēm vismaz piecus gadus.

26.  Prāvestu amatā Sinode ievēl uz trīs gadiem. Prāvesta ievēlēšanu amatā apstiprina LELBĀL Virsvalde.

27.  Apgabala prāvests/-e vai apgabala pārvalde pēc vajadzības sasauc konferences, konventus vai cita veida sanāksmes, lai apspriestu apgabalam aktuālus teoloģiskus un praktiskus jautājumus.

28.  Pārvaldes sēdes sasauc pārvaldes priekšnieks/-ce/ prāvests/-e vai, viņa/-as prombūtnes laikā, viņa/-as vietnieks/-ce.

29.  Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz trīs pārvaldes locekļi.

30.  Pārvalde savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošajiem pārvaldes locekļiem.

31.  Pārvalde izsūta apgabala draudzēm un LELBĀL Virsvaldei darbības gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu līdz 1. aprīlim.

32.  Apgabals drīkst veikt saimniecisku darbību.

5. Nodaļa
Revīzijas komisija

33.  Pārvaldes darbības pārbaudei sinode ievēlē uz laiku līdz nākamajai sinodei revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā. Revīzijas komisija no sava vidus izrauga priekšsēdi, viņa/-as vietnieku/-ci un sekretāru/-i.

34.  Revīzijas komisijas sēdes sasauc pēc vajadzības komisijas priekšsēdis/-e, vai viņa/as vietnieks/-ce. Revīzijas komisijas sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās divi revīzijas komisijas locekļi.

35.  Revīzijas komisijai ir tiesības un pienākums caurskatīt un pārraudzīt visu apgabala pārvaldes finanšu un darbības atbilstību šiem un LELBĀL Darbības noteikumiem.

36.  Savus lēmumus revīzijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu un iesniedz savu gadskārtēju ziņojumu apgabala pārvaldei un LELBĀL Virsvaldei līdz 1. martam. Apgabala pārvaldei ir pienākums revīzijas rezultātus rakstiski izziņot apgabala draudzēm līdz 15. martam. Revīzijas rezultāti ir jāizziņo sinodes dalībniekiem vismaz 3 dienas pirms sinodes.

6. Nodaļa
Darbības noteikumu grozīšana

37.  LELBĀL Latvijas apgabala Darbības noteikumus var grozīt sinode ar vairāk kā pusi no sinodes delegātu balsīm.

38.  Darbības noteikumu grozījumus var ierosināt:

38.1.   Apgabala sinode,

38.2.   Draudze,

38.3.   Apgabala pārvalde.

38.4.   Revīzijas komisija

38.5.   LELBĀL Virsvalde

39.  Ierosinājumi rakstveidā iesniedzami pārvaldei vismaz sešus mēnešus pirms kārtējās sinodes.

40.  Pārvalde sagatavo Darbības noteikumu grozījumu projektus nobalsošanai un izsūta tos vismaz divus mēnešus pirms sinodes. Šī darba veikšanai pārvalde izveido redakcijas komisiju.

7. Nodaļa
Apgabala likvidācija

41.  LELBĀL Latvijas apgabala likvidāciju var ierosināt šī apgabala sinode vai LELBĀL Virsvalde.

42.  Likvidācijas izlemšanai sasaucama ārkārtas sinode. Apgabals likvidējams, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas no balsstiesīgajiem. Apgabalu var likvidēt arī ar LELBĀL Virsvaldes lēmumu.

43.  Reizē ar lēmumu par apgabala likvidāciju tāpat izlemjams arī likvidācijas veids.

44.  Visi apgabala īpašumi un citi aktīvi nododami LELBĀL, vai, ja tādas nebūtu, LELBĀL Latvijas apgabala draudzēm, kuras pastāv likvidācijas brīdī, vai, ja tādu vairs tai laikā nebūtu, Luterāņu Pasaules Federācijai, jeb tās pēcnācējai.

8. Nodaļa
Nobeiguma noteikumi

45.  Šie darbības noteikumi un to grozījumi stājas spēkā, kad tos apstiprinājusi LELBĀL Virsvalde.