Latvijas apgabala darbības noteikumi

Darbības noteikumi ar grozījumiem,
kas pieņemti 2021. gada 14. augusta sinodē,
LELBP Virsvaldes apstiprināti 2021. gada 16. augustā


LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ
LATVIJAS APGABALS
DARBĪBAS NOTEIKUMI

1. Nodaļa
Darbības noteikumos lietotie termini

 1. Darbības noteikumos ir lietoti šādi termini: 
 • LELBP jeb Baznīca – Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē;
 • Archibīskaps/-e – ordinēts Baznīcas vadītājs/-a;
 • Prāvests/-e – LELBP ordinēts/-a darbinieks/-ce, kurš/-a ir apgabala Pārvaldes priekšnieks/-ce un apgabala garīgo darbinieku vadītājs/-a un draudžu padomdevējs/-a;
 • Mācītājs/-a – Baznīcā ordinēts/-a un/vai LELBP garīdznieku sarakstā uzņemts darbinieks/-ce, kura/- as amats un pienākumi izriet no Dieva vārda un Evaņģēliski luteriskās baznīcas konfesionāliem rakstiem;
 • Vikārs/e – LELBP ordinēts/-a vai uzņemts/-a mācītājs/-a, kurš/-a nav piesaistīts/-a konkrētai draudzei, bet kalpo pēc prāvesta/-es norādījumiem.
 • Diakons/-e – ordinēts/-a darbinieks/-ce, kurš/-a kalpo draudzes mācītāja/-as vai apgabala prāvesta/- es uzraudzībā un saskaņā ar tā/tās norādījumiem;
 • Draudzes loceklis/-e – baznīcā kristīta un draudzē reģistrēta persona;
 • Draudze – noteiktā kārtībā LELBP uzņemta ticīgo kopa, kas savā teritorijā pilda tās misiju;
 • Dievkalpojumu kopas – noteiktā kārtībā LELBP uzņemtas latviešu evaņģēliski luterticīgo vienības, kurās ir mazāk par 20 locekļiem un/vai kurās notiek mazāk kā 6 dievkalpojumi gadā, kurus vada Baznīcas apstiprināts mācītājs/-a vai diakons/-e. Dievkalpojumu kopas ir pakļautas apgabala prāvestam/-ei. Apgabala dievkalpojumu kopām ir tiesības izvirzīt balsstiesīgu delegātu Latvijas apgabala sinodē;
 • Apgabals – LELBP teritoriāla vienība Latvijā, ko vada un pārrauga prāvests/-e un apgabala Pārvalde; Latvijas apgabala, tāpat kā LELBP kopīgais mērķis ir veicināt Apgabalā ietilpstošo draudžu dzīvi saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas un Atanasija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas ticības apliecību (Confessio Augustana), Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katehismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem;
 • LELBP Latvijas apgabala sinode – LELBP Latvijas apgabala augstākā lēmējinstance. Šī sapulce sastāv no šo Darbības noteikumu 8. Punktā norādītajām lēmējpersonām.
 • Pārvalde – LELBP Latvijas apgabala sinodes ievēlēta izpildinstitūcija;
 • Revidenti – LELBP Latvijas apgabala sinodes vēlēti darbinieki, kas savas kompetences ietvaros pārbauda Pārvaldes saimniecisko darbību.

2. Nodaļa
Draudze

 1. Latvijā esošās LELBP draudzes veido LELBP Latvijas Apgabalu.
 2. Pastāvošās draudzes dala vai savieno pēc LELBP Latvijas apgabala draudžu pilnsapulču, LELBP prāvesta/-es un Latvijas apgabala pārvaldes priekšlikuma. Par jaunas draudzes uzņemšanu LELBP sastāvā lemj LELBP, kuru pārstāv tās Virsvalde.
 3. Draudzes uzdevums ir rūpēties par Dieva vārda sludināšanu un svēto sakramentu izdalīšanu, jaunu draudzes locekļu sagatavošanu iesvētīšanai un draudzes locekļu kristīgās dzīves veidošanu un stiprināšanu.
 4. Draudze izvēlē draudzes mācītāju no LELBP ordinēto vai LELBP Virsvaldes apstiprināto garīdznieku saraksta vai no LELBP Virsvaldes apstiprināto ordinācijas kandidātu saraksta. Draudzei jāuztur savs mācītājs/-a, kā arī jāsagādā mācītājam/-ai draudzes kopšanai vajadzīgie palīgi un līdzekļi.
 5. Draudzei, kā LELBP sastāvdaļai, pienākas gādāt par šīs Baznīcas kopīgajām vajadzībām un diakonijas darba veicināšanu.

3. Nodaļa
Sinode

 1. LELBP Latvijas apgabala sinodes lēmējpersonas – delegāti ir: LELBP arhibīskaps/-e (ex officio), LELBP Latvijas apgabala prāvests/-e un LELBP Latvijas apgabala draudžu mācītāji, dievkalpojumu kopu mācītāji, diakoni un vikāri, LELBP Latvijas Apgabala pārvaldes locekļi un pa vienam delegātam no katras LELBP Latvijas apgabala draudzes un dievkalpojumu kopas. Ja vienā draudzē kalpo vairāki ievēlēti mācītāji, tad šī draudze deleģē tik daudz delegātu, cik tai mācītāju. Sinodē bez balss tiesībām var piedalīties viesi, par kuru dalību debatēs lemj sinode.
 2. Sinodes kā draudžu kopīgās gribas izteicējas, pārstāves un lēmējinstitūcijas uzdevumi ir:
  8.1. noklausīties un pārrunāt Prāvesta/-es ziņojumu par draudžu dzīvi apgabalā;
  8.2. noklausīties referātus un pārrunāt sinodē iztirzājamos jautājumus;
  8.3. iztirzāt un formulēt lēmumu jautājumos, kurus nodevusi sinodes izspriešanai Baznīcas Virsvalde;
  8.4. apspriest un lemt, kā uzlabot draudžu aprūpi un draudžu materiālo stāvokli;
  8.5. lemt par diakonijas darbu un tā attīstību apgabalā;
  8.6. pārrunāt teoloģiskus, ētiskus un citus Baznīcas dzīves jautājumus;
  8.7. noteikt un grozīt algu Apgabala darbiniekiem;
  8.8. lemt par Apgabala saimniecisko darbību, tajā skaitā jebkādiem darījumiem ar nekustamiem īpašumiem, ievērojot 46. punktā noteikto ;
  8.9. lemt par Apgabala finanšu līdzekļiem un to izlietojumu, ievērojot 46. punktā noteikto; noteikt draudžu iemaksas Apgabalam; lemt par periodiskiem un citiem rakstiem, kurus Apgabals izdod;
  8.10. ievēlēt Prāvestu – Apgabala Pārvaldes priekšnieku, un Apgabala Pārvaldi, kas tiek ievēlēta četru personu sastāvā gan no garīdzniekiem, gan lajiem uz trim gadiem, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas; Pārvaldes darba kontinuitāti nodrošina pēc iespējas vienā reizē nepārvēlot visus Pārvaldes locekļus;
  8.11. ievēlēt uz trīs gadiem Apgabala revidentu.
 3. Visus Pārvaldes locekļus un revidentu ievēlē ar sinodē klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu.
 4. Kārtējo sinodi var sasaukt ik gadu, bet ne retāk kā reizi trīs gados.
 5. Ārkārtas sinodes sasaucamas, ja to pieprasa Pārvalde, revidents vai trešā daļa no apgabalā ietilpstošām draudzēm.
 6. Sinodes sasauc Apgabala pārvalde. Kārtējās sinodes rakstiski izziņojamas katrai Apgabala Draudzei un Dievkalpojumu kopai, LELBP arhibīskapam/-ei, LELBP Virsvaldei vismaz divus mēnešus pirms to sanākšanas. Ārkārtas sinodes rakstiski izziņojamas katrai Apgabala Draudzei un Dievkalpojumu kopai, LELBP arhibīskapam/-ei, LELBP Virsvaldei vismaz mēnesi pirms to sanākšanas. Sinodes ir lemttiesīgas pie jebkura dalībnieku skaita. Sinodes var notikt klātienē un/vai attālināti. Par iespēju piedalīties attālināti Pārvalde norāda, izsūtot uzaicinājumu uz sinodi, kā arī nodrošina iespēju pieslēgties sinodei tiešsaistē tās notikšanas dienā (ar iespēju redzēt un piedalīties diskusijās).
 7. Sinodes delegāti ievēlē sēdes vadītāju un protokolētāju.
 8. Pārvalde ieceļ mandātu komisiju trīs personu sastāvā.
 9. Sinode ievēlē Balsu skaitīšanas komisiju triju personu sastāvā, kas balsojumus protokolē.
 10. Draudzes iesūta elektroniski Apgabala sekretāram savu delegātu sarakstu vismaz nedēļu pirms sinodes. Nepieciešamības gadījumā ar draudzes pilnvarojumu tā var mainīt savu sarakstu līdz sinodes sākumam.
 11. Mandātu komisija darbojas līdz nākamai sinodei.
 12. Balsstiesīgie sinodes delegāti reģistrējas sinodei, ierodoties sinodes norises vietā un apliecinot savu klātesamību ar parakstu vai, ja piedalīšanās notiek izmantojot attālināto pieeju, tas tiek norādīts protokolā.
 13. Protokolējami vismaz lēmumi un sēžu gaitas norise.
 14. Sinode pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Rakstiski mandāti nav pieļaujami. Ja sinode notiek attālināti, tad balsošanai izmanto datorprogrammu, ar kuru visi pirms tam ir iepazīstināti.
 15. Lēmumi par LELBP Latvijas apgabala darījumiem ar nekustamo īpašumu un apgabala darbības reorganizāciju tiek pieņemti sinodē ar 2/3 reģistrēto sinodes balsstiesīgo delegātu balsīm.
 16. Balsošana izdarāma atklāti, izņemot, ja aizklātu balsošanu pieprasa 1/3 sinodes klātesošo balsstiesīgo dalībnieku. Balsojot par personām, balsošana notiek aizklāti, izņemot, ja balsot atklāti piekrīt visi sinodes dalībnieki.

4. Nodaļa
Pārvalde un prāvests/-e

 1. Pārvalde ir LELBP Latvijas apgabala sinodes ievēlēta izpildinstitūcija, kas sastāv no pieciem locekļiem. Pārvalde no sava vidus izvēlē priekšnieka/-ces vietnieku/-ci, sekretāru/-i, kasieri un laju pārstāvi Baznīcas Virsvaldē.
 2. Apgabala pārvalde apstiprina garīdznieka ievēlēšanu draudzē.
 3. Apgabala prāvestam/-ei jābūt Baznīcā ordinētam/-ai darbiniekam/-cei. Kandidāti prāvesta amatam ir visi ordinētie mācītāji/-as, kas kalpojuši kādā no LELBP draudzēm vismaz piecus gadus.
 4. Pŗāvesta/-es ievēlēšanu amatā apstiprina LELBP Virsvalde.
 5. Apgabala Prāvests/-e vai Apgabala Pārvalde pēc vajadzības sasauc konferences, konventus vai cita veida sanāksmes, lai apspriestu Apgabalam saistošus teoloģiskus un praktiskus jautājumus.
 6. Pārvaldes sēdes sasauc Pārvaldes priekšnieks/-ce/prāvests/-e vai, viņa/-as prombūtnes laikā, viņa/-as vietnieks/-ce.
 7. Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz trīs pārvaldes locekļi. Sēdes var notikt klātienē vai attālināti, nodrošinot dalībniekiem iespēju piedalīties diskusijās.
 8. Pārvalde savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošajiem pārvaldes locekļiem.
 9. Pārvalde izsūta Apgabala draudzēm un LELBP Virsvaldei darbības gada pārskatu un ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu līdz 1. aprīlim.
 10. Apgabals ir tiesīgs veikt saimniecisku darbību atbilstoši LR spēkā esošiem tiesību aktiem.

5. Nodaļa
Revidenti

 1. Pārvaldes darbības pārbaudei sinode ievēlē uz laiku līdz nākamajai sinodei revidentus. Atkarībā no situācijās var tik ievēlēts revidents un tā vietnieks vai tikai viens revidents. .
 2. Ja ir ievēlēti divi revidenti, tad tie vienojas par savstarpējo sadarbību un darbu sadali.
 3. Revidentiem ir tiesības un pienākumi pārskatīt Apgabala pārvaldes finanšu un darbības atbilstību šiem un LELBP Darbības noteikumiem un ziņot par konstatētām nepilnībām, ja tās tiek atklātas.
 4. Pārvalde nosūta revidentiem atskaiti par savu darbību par iepriekšējo darbības periodu (kas ir periods no 1.janvāra līdz 31.decembrim) līdz 1.februārim. Revidenti iepazītas ar iesniegto informāciju un sagatavo ziņojumu, kas tiek nosūtīts Pārvaldei līdz 1.martam. Apgabala pārvaldei ir pienākums revīzijas rezultātus rakstiski izziņot Draudzēm, nosūtot to Draudžu priekšniekiem elektroniskā veidā līdz 15. martam. Revīzijas ziņojums par Pārvaldes darbu tiek izsūtīts arī Sinodes dalībniekiem vismaz divas nedēļas pirms Sinodes. Ja vienā kalendārajā gadā Sinode notiek vairākas reizes, revidenta ziņojumu nav nepieciešams izsūtīt atkārtoti.

6. Nodaļa
Darbības noteikumu grozīšana

 1. LELBP Latvijas apgabala Darbības Noteikumus var grozīt sinode ar vairāk kā pusi no sinodes delegātu balsīm.
 2. Darbības noteikumu grozījumus var ierosināt:
  38.1. Apgabala sinode,
  38.2. Draudze,
  38.3. Apgabala pārvalde,
  38.4. LELBP Virsvalde.
 3. Ierosinājumi rakstiski iesniedzami pārvaldei vismaz četrus mēnešus pirms kārtējās sinodes.
 4. Pārvalde sagatavo Darbības noteikumu grozījumu projektus nobalsošanai un izsūta tos vismaz divus mēnešus pirms Sinodes. Šī darba veikšanai Pārvalde izveido redakcijas komisiju.

7. Nodaļa
Apgabala likvidācija

 1. LELBP Latvijas apgabala likvidāciju var ierosināt šī Apgabala sinode vai LELBP Virsvalde ar balsu vairākumu.
 2. Likvidācijas izlemšanai sasaucama likvidācijas sinode. Apgabals likvidējams, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas no balsstiesīgajiem. Apgabalu var likvidēt arī ar LELBP Virsvaldes lēmumu.
 3. Reizē ar lēmumu par apgabala likvidāciju tāpat izlemjams arī likvidācijas veids.
 4. Visi apgabala īpašumi un citi aktīvi nododami LELBP, vai, ja tādas nebūtu, LELBP Latvijas apgabala draudzēm, kuras pastāv likvidācijas brīdī, vai, ja tādu vairs tai laikā nebūtu, Luterāņu Pasaules Federācijai, jeb tās pēcnācējai.

8. Nodaļa
Nobeiguma noteikumi

 1. Šie darbības noteikumi un to grozījumi stājas spēkā, kad tos apstiprinājusi LELBP Virsvalde.
 2. Visi šo noteikumu punkti par kustamiem un nekustamiem īpašumiem, saimniecisko darbību un finansēm stājas spēkā ar LELBP Latvijas apgabala juridiskā statusa iegūšanu un attiecīgu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā. Līdz tam brīdim revidenti pārrauga Apgabala darbības atbilstību šiem noteikumiem, neveicot finanšu revīziju.