LELBA SATVERSME


Pieņemta un apstiprināta LELBA III Sinodē 1981. gadā
Aktuālā redakcija pieņemta LELBA XVI Sinodē 2021. gadā.

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AMERIKĀ
SATVERSME

I – VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. Latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīca Amerikā, turpmāk – LELBA, apvieno latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes, kas darbojas Amerikas kontinentos.
a. Šajā Satversmē minētos amatus var pildīt gan sievietes, gan vīrieši;
b. LELBA draudzes drīkst piederēt arī kādai citai luteriskai Baznīcai, ja draudze ievēro LELBA Satversmi un saistošajos noteikumos paredzētos pienākumus.
2. LELBA ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē, turpmāk – LELBP, reģionāla sastāvdaļa, kas savā iekšējā dzīvē ir autonoma, darbojas pēc LELBA Satversmes un LELBP Darbības noteikumiem.
3. LELBA mērķis ir veicināt reliģisko dzīvi, tradīcijas un paražas LELBA ietilpstošajās draudzēs saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas un Atanazija Ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katķismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem.
4. LELBA ir inkorporēta sabiedriski tiesiska rakstura reliģiska organizācija. Tās zīmogs angļu valodā ir “Latvian Evangelical Lutheran Church in America, Inc.”.

II – LELBA STRUKTŪRVIENĪBAS
LELBA struktūrvienības ir: Sinode, LELBA Pārvalde, Revīzijas komisija un Apgabalu konferences.

SINODE
5. LELBA augstākās lēmēja tiesības pieder LELBA Sinodei, atskaitot jautājumos, kas ir LELBP Baznīcas Virsvaldes vai LELBP Archibīskapa atbildību jomās.
6. Sinodē ar balsstiesībām piedalās:
a. LELBP Archibīskaps;
b. Amerikas kontinentos dzīvojošie LELBP Baznīcas Virsvaldes locekļi, LELBA Pārvaldes locekļi un revidenti, LELBA nozaru un pastāvīgo komisiju vadītāji;
c. mācītāji un diakoni, kuŗi atrodas LELBA garīdznieku sarakstā, katra apgabala Dāmu komiteju referente un draudžu delegāti.
Draudžu delegāti:
d. katra draudze, kuŗas sastāvā pēdējo 3 gadu laikā ir vismaz 20 pilntiesīgi aktīvi draudzes locekļi, par kuŗiem ir samaksātas LELBA noteiktās nodevas, un kuŗā ir notikuši vismaz 6 dievkalpojumi gadā (vismaz 1 no tiem ar Svēto Vakarēdienu) latviešu valodā vai citā valodā, vadoties pēc draudzes apstākļiem, var sūtīt 1 balsstiesīgu delegātu. Prasības par 3 gadu periodu nav attiecināmas uz jaundibinātām un apvienotām draudzēm pirmajos 3 gados;
e. katrai draudzei ir 1 delegāts no katriem pilniem vai nepilniem pilntiesīgiem, aktīviem 150 locekļiem, par kuŗiem ir samaksātas LELBA noteiktās nodevas;
f. personai, kuŗai vairāki amati, ir tikai 1 balss.
7. Kārtējas Sinodes sasaucamas ik pa 3 gadiem.
8. Ārkārtas Sinodes sasaucamas, ja to pieprasa LELBA Pārvalde, ar Revīzijas komisijas piekrišanu vai trešā daļa no LELBA draudzēm.
9. Sinodes sasauc LELBA Pārvalde un tās izziņojamas vismaz 2 mēnešus pirms to sanākšanas. Sinodes ir pilntiesīgas pie jebkuŗa dalībnieku s kaita.
10. Sinodes sēdes vada prezidijs, kas sastāv no LELBA Pārvaldes priekšnieka, tā vietniekiem un 2 Sinodes apstiprinātiem prezidija locekļiem.
Sēdes protokolē LELBA Pārvaldes sekretārs un 2 Sinodes izraudzīti protokolisti. Protokolējami vienīgi lēmumi un sēžu gaitas norise.
11. Sinode pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 16., 40., 42. un 43. pantos paredzētajos gadījumos. Balsošanā “atturos” balsojums netiek pieskatīts pie nodotajām balsīm, izņemot gadījumus, kad Satversme pieprasa absolūto balsu vairākumu.
12. Balsošana izdarāma atklāti, izņemot, ja aizklātu balsošanu pieprasa 1/3 Sinodes balsstiesīgo delegātu. Aizklāta balsošana izdarāma, ja balso par personām, bet arī tad var balsot atklāti, ja visi Sinodes balsstiesīgie delegāti tam piekrīt.
13. Sinodes uzdevumos ietilpst:
a. nospraust LELBA darba vadlīnijas un virzienu;
b. ievēlēt LELBA Pārvaldi un Revīzijas komisiju kalpošanai līdz nākamai kārtējai Sinodei;
c. apspriest un pieņemt LELBA Pārvaldes locekļu, kasieŗa, nozaŗu, fondu, komisiju un Revīzijas komisijas darbības pārskatus;
d. iepazīties ar kases stāvokli un jauno budžetu un dot LELBA Pārvaldei norādījumus budžeta jautājumos;
e. noteikt draudžu maksājumus un nodevas LELBAi;
f. lemt par LELBA nekustamo īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu un atsavināšanu;
g. nodibināt dažādus fondus, nozares un komisijas;
h. sekmēt jaunu teologu sagatavošanu;
i. noteikt 29. pantā paredzētos apgabalus;
j. lemt par iestāšanos citās or ganizācijās;
k. lemt par Satversmes grozīšanu, sekojot 40. pantam;
l. morāli un materiāli atbalstīt LELBP darbu;
m. lemt par LELBA likvidēšanu, sekojot IV nodaļas pantiem.

LELBA PĀRVALDE

14. LELBA garīgās dzīves vadītājs un izpildstruktūra ir LELBA Pārvalde.
15. LELBA Pārvaldē darbojas 4 ordinēti garīdznieki un 3 laji: priekšnieks, priekšnieka vietnieki (1 garīdznieks un 1 lajs), sekretārs, kasieris un 2 locekļi.
16. LELBA Pārvaldes priekšnieka vēlēšanas:
a. LELBA Pārvaldes priekšnieka amata kandidāti ir visi ordinētie LELBA mācītāji, kam vēlēšanu brīdī kopš ordinācijas mācītāja amatā ir pagājuši ne mazāk kā 10 gadi, un kas nav pārsnieguši 72 gadu vecumu. Sekojot Baznīcas senajam vēlēšanas procesam – “Ecclesiastical ballot” – visi LELBA mācītāji, kas atbilst uzskaitītām kvalifikācijām, ir uzskatāmi par kandidātiem;
b. LELBA Pārvaldes priekšnieku Sinode ievēl uz 3 gadiem atsevišķā balsojumā ar Sinodē reģistrēto balsstiesīgo delegātu absolūto balsu vairākumu;
c. ja pirmajā balsošanas kārtā neviens LELBA Pārvaldes priekšnieka amata kandidāts nav saņēmis absolūto balsu vairākumu, otrā kārtā balso par 2 lielāko balsu skaitu ieguvušajiem kandidātiem. Par LELBA Pārvaldes priekšnieku ir ievēlēts tas kandidāts, kas ieguvis vienkāršu balsu vairākumu;
d. LELBA Pārvaldes priekšnieku var ievēlēt priekšnieka amatā ne vairāk kā 3 reizes pēc kārtas; nokalpotie gadi LELBA Pārvaldē neizslēdz iespēju kandidēt priekšnieka amata vēlēšanās. Pēc 1 Sinodes perioda pārtraukuma bijušo LELBA Pārvaldes priekšnieku var ievēlēt LELBA Pārvaldē.

LELBA PĀRVALDES LOCEKĻI
17. LELBA Pārvaldes locekļus, izņemot priekšnieku, Sinode ievēl uz 3 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu. LELBA Pārvaldes locekli nevar ievēlēt vairāk kā 3 reizes pēc kārtas. Pēc 1 Sinodes perioda pārtraukuma to var atkal ievēlēt no jauna.
18. Ja ievēlētais LELBA Pārvaldes loceklis atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj pildīt vai nomirst, viņa vietu LELBA Pārvaldē ieņem nākošais LELBA Pārvaldes locekļa kandidāts.
19. Kandidātus LELBA Pārvaldes un Revīzijas komisijas amatiem ierosina Nominācijas komisija, draudzes, garīdznieki un Sinode. Garīdzniekiem jābūt LELBA garīdznieku sarakstā. Laju kandidātiem ir jābūt LELBA draudzes pilntiesīgiem locekļiem, kuŗi ir nokārtojuši savas saistības ar savu draudzi.
20. Nominācijas komisiju izrauga LELBA Pārvalde. Nominācijas komisija sagatavo nepieciešamos materiālus vēlēšanu procesam.Kandidāti nominējami tik lielā skaitā, lai mazāk balsu dabūjušie paliktu kandidātos.
21. Sinodes balsstiesīgo delegātu sarakstu pārbauda LELBA Pārvaldes izraudzīta Mandātu komisija. Balsošanas norisi vada Sinodes ievēlētie balsu skaitītāji un pārbauda LELBA Revīzijas komisija.
22. (Svītrots ar VII Sinodes lēmumu 1993. gadā.)

LELBA PĀRVALDES SĒDES
23. LELBA Pārvaldes sēdes sasauc LELBA Pārvaldes priekšnieks vai viņa prombūtnē, 1 no viņa vietniekiem.
24. LELBA Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 4 LELBA Pārvaldes locekļi, ieskaitot priekšnieku vai viņa prombūtnē gar īgo vietnieku. LELBA Pārvalde savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas izdarāmas ievērojot šīs Satversmes 12. panta noteiku mus.
25. LELBA Pārvaldes atbildībā ietilpst:
a. izpildīt Sinodes lēmumus;
b. saskaņot un veicināt LELBA draudžu darbību;
c. dibināt komisijas un komitejas un apstiprināt to darbības notei kumus;
d. apstiprināt draudžu satversmes un uzņemt LELBA jaunas draudzes;
e. sastādīt un kārtot LELBA garīdznieku, draudžu un kopu sarakstus, un LELBP Archibīskapam ieteikt kandidātus ordinācijai;
f. izmeklēt un lemt par sūdzībām pret draudžu vai LELBA amatpersonu rīcību, kas traucē LELBA darbībai vai mērķiem;
g. rūpēties par svētdienas skolām, jaunatnes darbu un citiem garīgā darba veidiem;
h. izveidot un uzturēt sakarus ar citām Baznīcām un Baznīcu apvienībām.

REVĪZIJAS KOMISIJA
26. LELBA Pārvaldes darbības pārbaudei Sinode ievēl uz 3 gadiem Revīzijas komisiju 3 locekļu sastāvā. Revīzijas komisija no sava vidus izrauga priekšsēdi, viņa vietnieku un sekretāru. Revīzijas komisijas locekļus var ievēlēt ne vairāk kā 3 reizes pēc kārtas. Šie pienākumi nav apvienojami ar citu amatu LELBA.
27. Revīzijas komisijas darbība:
a. Revīzijas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdis vai viņa vietnieks.
Revīzija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās 2 Revīzijas komisijas locekļi;
b. ārējo auditu LELBA, tās Apgabalu vai nozaru kases grāmatām, var pieprasīt LELBA Pārvalde, Revīzijas komisija vai 2/3 no LELBA draudzēm.

APGABALI
29. LELBA draudzes iedala Apgabalos, kuŗu robežas nosaka Sinode vai, Sinožu starplaikā, LELBA Pārvalde. LELBA Pārvaldes lēmums apstiprināms nākošā Sinodē.

APGABALA GARĪGAIS VADĪTĀJS
30. Katru Apgabalu pārzina Apgabala konferences uz 3 gadiem ievēlēts Apgabala garīgais vadītājs (prāvests). Apgabals var lemt pagarināt šo termiņu pa vienu gadu.
a. Kandidāti Apgabala garīgā vadītāja amatam ir visi Apgabala ordinētie mācītāji, sekojot Baznīcas senajam vēlēšanas procesam – “Ecclesiastical ballot”;
b. Apgabalu garīgo vadītāju vēlēšanas procesam pielietojami 16. b. un c. panti.
c. Ja ievēlētais Apgabala garīgais vadītājs atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj veikt vai nomirst, sasaucama ārkārtas Apgabala konference jauna garīgā vadītāja ievēlēšanai. Līdz tā ievēlēšanai, LELBA Pārvalde nozīmē Apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāju.
d. LELBP Baznīcas Virsvaldes Prezidijs apstiprina Apgabala ievēlēto garīgo vadītāju un piešķir amata apzīmējumu “prāvests”, kas lietojams līdz tas vairs nepilda Apgabala garīgā vadītāja pienākumus.

LAJU PĀRSTĀVJI LELBP BAZNĪCAS VIRSVALDĒ
31. Katrs Apgabals savā konferencē ievēl uz 3 gadiem arī savu laju pārstāvi LELBP Baznīcas Virsvaldē ar vienkāršu balsu vairākumu. Apgabals var lemt pagarināt šo termiņu pa vienu gadu. Ja ievēlētais pārstāvis atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj veikt vai nomirst, viņa vietā stājas kandidāts, kas saņēmis nākamo lielāko balsu skaitu. Ja tāda nav, Apgabala garīgais vadītājs ieceļ vietas izpildītāju līdz nākošai Apgabala konferencei.

APGABALA KONFERENCES
32. Apgabala garīgais vadītājs sasauc Apgabala konferenci pēc vajadzības, bet ne retāk kā katru otro gadu. Par konferences sasaukšanu garīgais vadītājs informē LELBA Pārvaldes priekšnieku.
33. Apgabala konferencē ar balsstiesībām piedalās:
a. Archibīskaps;
b. LELBA Pārvaldes priekšnieks;
c. Apgabalā dzīvojošie LELBA Pārvaldes locekļi, revidenti un nozaŗu vadītāji;
d. Apgabala garīdznieki un draudžu laju delegāti saskaņā ar 6.b. p antu;
e. ievēlētie Apgabala valdes locekļi, Apgabala Dāmu komiteju referente un Apgabala laju pārstāvis LELBP Baznīcas Virsvaldē.
34. Konferences ir pilntiesīgas pie jebkuŗa dalībnieku skaita.
35. Konferences izziņošana, vadība, lēmumu pieņemšana un balsošana izdarāma attiecīgi piemērojot Satversmes 9., 10., 11., 12., 16.b, 16.c, 17. un 21. pantos paredzētos noteikumus.
36. Apgabala darbība:
a. Apgabala garīgais vadītājs apstiprina sava Apgabala balsstiesīgo sarakstu, vadoties pēc šīs Satversmes 6. panta;
b. uz vakantu draudzes mācītāja vietu ordinēts mācītājs vai mācītāja kandidāts var kandidēt tikai ar attiecīgā Apgabala garīgā vadītāja piekrišanu;
c. Apgabals darbojas pēc šīs Satversmes un Apgabala izstrādātajiem  Darbības noteikumiem. Apgabala pieņemtie Darbības noteikumi jāapstiprina LELBA pārvaldei.

DIEVKALPOJUMU KOPAS
37. Dievkalpojumu kopas ir LELBA vienības, kuŗās ir mazāk par 20 locekļiem vai kuŗās notiek mazāk kā 6, bet vismaz 4 dievkalpojumi gadā, kuŗus vada LELBA apstiprināts ordinēts garīdznieks vai laju kalpotājs. Dievkalpojuma valoda ir latviešu valoda vai cita valoda, vadoties pēc vietējiem apstākļiem.
38. Dievkalpojumu kopas ir pakļautas Apgabala garīgajam vadītājam, kuŗa pienākums ir rūpēties par kopas garīgo aprūpi. Vadoties pēc apstākļiem, kopa savu darbību saista ar ģeogrāfiski tuvāko LELBA draudzi vai kādu vietējo
luterisko draudzi.
39. Kopu darbību tuvāk regulē LELBA Pārvaldes izstrādāti noteikumi, piemēroti katrai atsevišķai dievkalpojumu kopai.

III – SATVERSMES GROZĪŠANA
40. LELBA Satversmi var grozīt Sinode ar 2/3 reģistrēto Sinodes balsstiesīgo delegātu balsīm vai Sinodālā rakstveida balsojumā, ja par šādu balsošanas veidu lemj LELBA Pārvalde un par grozījumiem rakstveidā nobalso 2/3 no Satversmes 6. pantā minētiem Sinodes balsstiesīgiem locekļiem.
41. Satversmes grozījumus var ierosināt:
a. Sinode vai LELBA Pārvalde;
b. Apgabala konference;
c. LELBA draudze;
d. LELBA garīdznieks.
Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā LELBA Pārvaldei vismaz 1 gadu pirms nākošās Sinodes.
LELBA Pārvalde sagatavo un visiem 6. pantā minētiem Sinodes balsstiesīgiem locekļiem izsūta Satversmes grozījumu projektus nobalsošanai vismaz 2 mēnešus pirms Sinodes vai rakstveida balsošanas dienas. Šī darba veikšanai LELBA Pārvalde izrauga īpašu komisiju.

IV – LELBA LIKVIDĀCIJA
42. LELBA likvidāciju var ierosināt LELBA Sinode ar 2/3 Satversmes 6. pantā minēto reģistrēto balsstiesīgo delegātu balsīm.
43. LELBA likvidācijas izlemšanai sasaucama likvidācijas Sinode – to var veikt rakstveida nobalsošanā, ja Sinode to tā lēmusi. LELBA likvidējama, ja par likvidāciju nobalso 3/4 Satversmes 6. pantā minēto Sinodes balsstiesīgo
locekļu vairākums.
Lemjot par LELBA likvidāciju, jālemj arī par likvidācijas procesu.
44. LELBA likvidācijas ierosinājuma projekti sagatavojami un izsūtāmi, ievērojot šīs Satversmes 41. panta noteikumus.
45. Visi LELBA īpašumi un citi aktīvi nododami LELBP. Ja LELBP vairs neeksistētu, tad latviešu evaņģēliski luteriskām draudzēm Amerikas kontinentos, kuŗas paredz turpināt darboties pēc LELBA likvidācijas vai, ja tādu vairs nebūtu, Sinodes izraudzītām latviešu luterāņu draudzēm pasaulē, Pasaules Luterāņu Federācijai (LWF) jeb tās pēcnācējai.
46. LELBA likvidācijas lēmums apstiprināms LELBP Archibīskapam.

V – LELBA SATVERSMES APSTIPRINĀŠANA
47. Šī Satversme un tās grozījumi stājas spēkā, kad to apstiprinājusi LELBP Baznīcas Virsvalde.
Satversmi apstiprinājusi tā laika Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Trimdā Baznīcas Virsvalde 1983. gada 15. novembrī.
Satversmes aktuālo redakciju apstiprinājusi LELBP Baznīcas Virsvalde 2021. gada 14. maijā.