LELBA SATVERSME


Pieņemta un apstiprināta 1981. gadā.
Mainīta 6. Sinodē, 1990. gadā, 7. Sinodē, 1993. gadā un 8. Sinodē, 1996. gadā.

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AMERIKĀ
SATVERSME

I
Vispārējie noteikumi
1. Latviešu Evanģeliski Luteriskā Baznīca Amerikā (saīsināti LELBA) apvieno
latviešu evanģeliski luteriskās draudzes, kas darbojas Amerikas kontinentos.
Piezīme: Latviešu evanģeliski luteriskās draudzes, kas pieder arī pie kādas citas luteriskas
Baznīcas, pagaidām tiesīgas sastāvēt un darboties Latviešu Evanģeliski Luteriskā Baznīcā Amerikā ar tās satversmē un saistošajos noteikumos paredzētām tiesībām un pienākumiem.
2. Latviešu Evanģeliski Luteriskā Baznīca Amerikā ir Latvijas Evanģeliski
Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas reģionāla sastāvdaļa, darbojas uz šīs satversmes un
1968. g. 14. maija noteikumu pamata par Latvijas Evanģeliski Luteriskās Baznīcas
darbību ārpus Latvijas un savā iekšējā dzīvē ir autonoma.
3. Baznīcas mērķis ir veicināt reliģisko dzīvi, tradicijas un paražas Baznīcā
ietilpstošās draudzēs saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas un Atanazija
ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera lielo un mazo
katķismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem.
4. Baznīca ir inkorporēta publiski tiesiska rakstura reliģiska organizācija. Tās
zīmogs angļu valodā ir “Latvian Evangelical Lutheran Church in America”.

II
Pārvaldes orgāni
Latviešu Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Amerikā pārvaldes orgāni ir: sinode,
Baznīcas pārvalde, revīzijas komisija un apgabalu konferences.

Sinode
5. Baznīcas augstākās lēmēja tiesības pieder šīs Baznīcas sinodei, atskaitot
jautājumus, kas piekrīt Latvijas Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Virsvaldei un
Archibīskapa kompetencēm.
6. Sinodē ar lēmējtiesībām piedalās: Archibīskaps, Amerikā dzīvojošie Latvijas
Ev. Lut. Baznīcas Virsvaldes locekļi, Baznīcas pārvaldes locekļi un revidenti, pārvaldes
nozaru un pastāvīgo komisiju vadītāji, Baznīcā ietilpstošo draudžu mācītāji un diakoni un
tie mācītāji un diakoni kam nav draudzes, bet kas atrodas apgabalu prāvestu rīcībā, katra
apgabala dāmu komiteju referente un draudžu delegāti.
Katra draudze, kuŗas sastāvā pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 20 pilntiesīgi aktīvi
draudzes locekļi par kuŗiem ir samaksātas šīs Baznīcas obligātās nodevas un kuŗā ir
notikuši vismaz 6 dievkalpojumi gadā, latviešu valodā, pie kam vismaz vienam to starpā
jābūt ar Svēto Vakarēdienu, var sūtīt vienu balstiesīgu delegātu.
Draudzes, kuŗu sastāvā ir 251 un vairāk pilntiesīgi aktīvi draudzes locekļi, par
kuŗiem ir samaksātas šīs Baznīcas obligātās nodevas, no katriem šādiem pilniem vai
nepilniem 250 draudzes locekļiem var sinodē sūtīt vienu balstiesīgu delegātu.
Prasības par 3 gadu periodu nav attiecināmas uz jaundibinātām un apvienotām
draudzēm pirmajos trīs gados.
7. Kārtējas sinodes sasaucamas ik pa trim gadiem.
8. Ārkārtas sinodes sasaucamas, ja to pieprasa Baznīcas pārvalde ar revīzijas
komisijas piekrišanu, vai trešā daļa no Baznīcā ietilpstošām draudzēm.
9. Sinodes sasauc pārvalde un tās izziņojamas vismaz divus mēnešus pirms to
sanākšanas. Sinodes ir pilntiesīgas pie katra dalībnieku skaita.
10. Sinodes sēdes vada prezidijs, kas sastādās no pārvaldes priekšnieka, tā
vietniekiem un diviem sinodes izvēlētiem prezidija locekļiem.
Sēdes protokolē pārvaldes sekretārs un divi sinodes izraudzīti protokolisti.
Protokolējami vienīgi lēmumi un sēžu gaitas norise.
11. Sinode pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 16.,
40., 42. un43. pantos paredzētos gadījumus.
12. Balsošana izdarama atklāti, izņemot ja aizklātu balsošanu pieprasa 1/3
sinodes dalībnieku. Aizklāta balsošana izdarāma, ja balso par personām, bet arī tad var
balsot atklāti, ja visi sinodes dalībnieki tam piekrīt.
13. Sinodes uzdevumos ietilpst:
a. nospraust Baznīcas darba vadlīnijas;
b. ievēlēt pārvaldi un revīzijas komisiju uz 3 gadiem;
c. noklausīties un apspriest pārvaldes un revīzijas komisijas ziņojumus;
d. dot norādījumus pārvaldei budžeta jautājumos un apstiprināt pārvaldes
darbības pārskatus;
e. noteikt draudžu minimālos maksājumus Baznīcai;
f. lemt par Baznīcas nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu un
atsavināšanu;
g. nodibināt dažādus fondus, nozares un komisijas;
h. rūpēties par jaunu teologu sagatavošanu;
i. noteikt 29. pantā paredzētos apgabalus;
j. lemt par iestāšanos citās organizācijās;
k. lemt par satversmes grozīšanu;
l. morāli un materiāli atbalstīt Latvijas Evanģeliski Luterisko Baznīcu ārpus
Latvijas tās Dieva valstības celšanas darbā;
m. lemt par Latviešu Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Amerikā likvidēšanu.

Pārvalde
14. Baznīcas izpildu organs un garīgās dzīves vadītājs ir pārvalde.
15. Pārvalde sastāv no 4 garīgiem un 3 laicīgiem locekļiem: priekšnieka,
prekšnieka garīgā vietnieka, priekšnieka laicīgā vietnieka, sekretāra, kasieŗa un diviem
locekļiem.
16. a. Pārvaldes priekšniekam jābūt ordinētam garīdzniekam. Kandidāti
priekšnieka amatam ir visi ordinētie garīdznieki, kas ir kalpojuši latviešu draudzēs, kam
vēlēšanu brīdī kopš ordinēšanas ir pagājuši ne mazāk kā 10 gadi, un kas nav pārsnieguši
72 gadu vecumu.
b. Pārvaldes priekšnieku ievēlē atsevišķi ar sinodē reģistrēto dalībnieku absolūto
balsu vairākumu.
c. Ja pirmajā balsošanas gājienā neviens pārvaldes priekšnieka amata kandidāts
nav dabūjis šādu balsu vairākumu, otrā gājienā balso par diviem lielāko balsu skaitu
ieguvušiem kandidātiem. Par pārvaldes priekšnieku ir ievēlēts tas kandidāts, kas ieguvis
vienkāršo balsu vairākumu.
17. Pārējos pārvaldes locekļus ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienu un to
pašu pārvaldes locekli nevar ievēlēt vairāk kā 3 reizes pēc kārtas. Pēc viena sinodes
perioda pārtraukuma to var atkal ievēlēt no jauna nākamajiem gadiem.
18. Ja ievēlētais pārvaldes loceklis atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj
pildīt, vai nomirst, viņa vietu pārvaldē ieņem nākošais pārvaldes locekļa kandidāts.
19. Kandidātus pārvaldes un revīzijas komisijas amatiem izrauga nominācijas
komisija, draudzes un sinode.
20. Nominācijas komisiju izrauga pārvalde. Nominācijas komisija veic arī visu
vēlēšanu technisko darbu sagatavošanu. Nominācijas komisijas un draudžu nominēto
kandidātu saraksts izsūtams 2 mēnešus pirms sinodes visiem 6. pantā minētiem sinodes
balstiesīgiem dalībniekiem.
21. Kandidāti izraugāmi un nominējami tik lielā skaitā, lai mazāk balsu
dabūjušie kandidāti varētu skaitīties kā garīgo un laicīgo locekļu kandidāti, kas
automatiski stājas amatos, ja šāda vajadzība rastos.
22. Sinodes balstiesīgo dalībnieku sarakstu pārbauda pārvaldes izraudzīta
mandātu komisija. Balsošanas norisi vada sinodes ievēlētie balsu skaitītāji un pārbauda
Baznīcas revīzijas komisija.
23. (Svītrots ar 7. sinodes lēmumu 1993. gadā.)
24. Pārvaldes sēdes sasauc pārvaldes priekšnieks vai, viņa prombūtnes laikā,
viņa vietnieks.
25. Pārvaldes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 4 pārvaldes locekļi,
ieskaitot priekšnieku, vai viņa prombūtnē, garīgo vietnieku.
Pārvalde savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas
izdarāmas ievērojot šīs satversmes 12. panta noteikumus.
26. Pārvaldes kompetencēs ietilpst:
a. izpildīt sinodes lēmumus;
b. saskaņot un veicināt latviešu evanģeliski luterisko draudžu darbību Amerikā;
c. dibināt komisijas un komitejas un apstiprināt to darbības noteikumus;
d. apstiprināt draudžu satversmes un uzņemt Baznīcā jaunas draudzes;
e. sastādīt un kārtot Baznīcas garīgo darbinieku sarakstu, ieteikt kandidātus
garīdznieku ordinācijai;
f. izmeklēt un lemt par sūdzībām pret draudžu amatpersonām par rīcību, kas
vērsta pret šīs Baznīcas mērķiem;
g. rūpēties par garīgās literatūras izdošanu un izplatīšanu, par svētdienas skolām,
jaunatnes darbu un citiem garīgā darba veidiem;
h. izveidot un uzturēt sakarus ar citām Baznīcām un Baznīcu apvienībām.

Revīzijas komisija
27. Pārvaldes darbības pārbaudei sinode ievēlē uz 3 gadiem revīzijas komisiju
trīs locekļu sastāvā. Revīzijas komisija no sava vidus izrauga priekšsēdi, viņa vietnieku
un sekretāru.
28. Revīzijas komisijas sēdes sasauc, pēc vajadzības, komisijas priekšsēdis, vai
viņa vietnieks. Revīzija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās 2 revīzijas komisijas locekļi.

Apgabali, apgabalu konferences, apgabalu prāvesti un laicīgie pārstāvji Baznīcas
Virsvaldē
29. Baznīcā ietilpstošās draudzes iedala apgabalos, kuŗu robežas nosaka sinode,
vai, sinožu starplaikā, pārvalde. Pārvaldes lēmums apstiprināms nākošā sinodē.
30. Katru apgabalu pārzina apgabala konferences uz 3 gadiem ievēlēts apgabala
prāvests.
a. Kandidāti apgabala prāvesta amatam ir visi apgabalā ordinētie mācītāji;
b. Apgabalu prāvestu vēlēšanas procesam pielietojami 16. b. un c. panti;
c. Ja ievēlētais prāvests atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj veikt, vai
nomirst, sasaucama ārkārtēja apgabala konference jauna apgabala prāvesta ievēlēšanai.
Līdz jauna apgabala prāvesta ievēlēšanai, Baznīcas pārvalde izrauga apgabala prāvesta
vietas izpildītāju.
31. Konference ievēlē uz 3 gadiem arī savu laicīgo pārstāvi Baznīcas Virsvaldē.
Kandidātus izrauga konference un ievēlē tos ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja ievēlētais pārstāvis atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj veikt, vai nomirst,
viņa vietā automātiski stājas kandidāts, kas saņēmis lielāko balsu skaitu. Ja tāda nav,
apgabala prāvests ieceļ vietas izpildītāju līdz nākošai apgabala konferencei.
32. Apgabala prāvests sasauc apgabala konferenci pēc vajadzības, bet ne retāk
kā katru otro gadu. Par konferences sasaukšanu prāvests informē pārvaldes priekšnieku.
33. Apgabala konferencē ar lēmēja tiesībām piedalās Archibīskaps, pārvaldes
priekšnieks, pārvaldes locekļi, revidenti, nozaŗu vadītāji, 6. pantā minētie apgabalā
ietilpstošo draudžu garīdznieki, ievēlētie apgabala valdes locekļi, apgabala dāmu
komiteju referente, draudžu laicīgie delegāti, saskaņā ar tā paša 6. panta noteikumiem, un
apgabala laicīgais pārstāvis Baznīcas Virsvaldē.
34. Konferences ir pilntiesīgas pie katra dalībnieku skaita.
35. Konferences izziņošana, vadība, lēmumu pieņemšana un balsošana izdarāma
attiecīgi piemērojot šīs satversmes 9., 10., 11., 12., 16., 17. un 21. pantos paredzētos
noteikumus.
36. a. Apgabala prāvests apstiprina apgabala garīdzniekus, kuŗiem ir balstiesības
sinodē, 6. panta ietvaros.
b. Uz vakantu draudzes mācītāja vietu garīdznieks var kandidēt tikai ar attiecīgā
apgabala prāvesta piekrišanu.
c. Apgabala darbu regulē šī satversme un apgabalā izstrādāti darbības noteikumi.
Ja šādi darbības noteikumi ir pieņemti, tos, pirms to spēkā stāšanās, apstiprina Baznīcas
pārvalde.

Dievkalpojumu kopas
37. Par dievkalpojumu kopām ir saucamas latviešu evanģeliski luterticīgo
vienības, kuŗās ir mazāk par 20 locekļiem, vai kuŗās notiek mazāk kā 6, bet vismaz 4
dievkalpojumi gadā, kuŗus latviešu valodā vada Baznīcas apstiprināts mācītājs vai
diakons.
38. Dievkalpojumu kopas ir pakļautas apgabala prāvestam un, ja iespējams, savu
darbību saista ar ģeografiski tuvāko Baznīcā sastāvošo draudzi. Apgabala prāvesta
pienākums ir rūpēties par šo kopu garīgo aprūpi.
39. Kopu darbību tuvāk regulē Baznīcas pārvaldes izstrādāti, vai apstiprināti,
noteikumi, piemēroti katrai atsevišķai dievkalpojumu kopai.

III
Satversmes grozīšana
40. Latviešu Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Amerikā satversmi var grozīt
sinode ar 2/3 reģistrēto sinodes balstiesīgo dalībnieku balsīm, vai rakstveida nobalsošanā,
ja par šādu nobalsošanas veidu lemj pārvalde, un par grozījumiem rakstveidā nobalso 2/3
no satversmes 6. pantā minētiem sinodes balstiesīgiem locekļiem.
41. Satversmes grozījumus var ierosināt:
a. Baznīcas pārvalde;
b. apgabala konference,
c. draudze.
Ierosinājumi rakstveidā iesniedzami pārvaldei vismaz 1 gadu pirms nākošās
sinodes.
Pārvalde sagatavo satversmes grozījumu projektus nobalsošanai un izsūta tos 2
mēnešus pirms sinodes sanākšanas, vai rakstveida nobalsošanas dienas, visiem 6. pantā
minētiem sinodes balstiesīgiem locekļiem. Šī darba veikšanai pārvalde izrauga īpašu
komisiju, izstrādājot īpašas instrukcijas.

IV
Likvidācija
42. Latviešu Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Amerikā likvidāciju var ierosināt
šīs Baznīcas sinode ar 2/3, satversmes 6. pantā minēto, sinodē reģistrēto balstiesīgo
locekļu balsīm.
43. Likvidācijas izlemšanai sasaucama likvidācijas sinode. Baznīca likvidējama,
ja par likvidāciju balso 3/4, satversmes 6. pantā minēto, sinodē reģistrēto balstiesīgo
locekļu vairākums, vai rakstveida nobalsošanā, ja sinode nolemj to izdarīt rakstveidā, un
par Baznīcas likvidāciju nobalso 3/4 satversmes 6. pantā minēto sinodes balstiesīgo
locekļu.
Reizē ar lēmumu par Baznīcas likvidāciju tāpat izlemjams arī likvidācijas veids.
44. Ierosinājuma projekti sagatavojami un izsūtami ievērojot šīs satversmes 41.
panta noteikumus.
45. Visi Baznīcas īpašumi un citi aktīvi nododami Latvijas Evanģeliski
Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas, vai, ja tādas nebūtu, Latviešu evanģeliski luteriskām
draudzēm Amerikā, kuŗas pastāv likvidācijas brīdī, vai, ja tādu vairs tai laikā nebūtu,
Luterāņu Pasaules Federācijai, jeb tās pēcnācējai.
46. Baznīcas likvidācijas lēmums apstiprināms Archibīskapam.

V
Apstiprināšana
47. Šī satversme un tās grozījumi stājas spēkā, kad to apstiprinājusi Baznīcas
Virsvalde.
Šo satversmi Latvijas Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Virsvalde apstiprinājusi
1983. gada 15. novembrī.