Austrālijas apgabala darbības noteikumi


DARBĪBAS NOTEIKUMU VĒSTURISKĀ GAITA
 Pirmos Austrālijas latviešu evanģēliski luterisko draudžu Apvienības Iekārtas un darbības noteikumus pieņēma vispārējā konferencē Melburnā, 1961. gada 23. aprilī un tos apstiprināja Dr T Grīnbergs.
 Pārlabotus un papildinātus Iekārtas un darbības noteikumus apstiprināja archibīskaps Arnolds Lūsis 1970. gada maijā.
Jauni Noteikumi pieņemti Apvienības vispārējā konferencē 1976. gada 22. un 23. maijā un tos apstiprināja archibīskaps Arnolds Lūsis.
 Darbības noteikumus atkal pārstrādā pamatojoties uz 1994. gada 11.-13. marta ģenerālkonferences lēmuma.

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU EVANĢĒLISKI LUTERISKO DRAUDŽU APVIENĪBAS
DARBĪBAS NOTEIKUMI

 

I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1 Austrālijas latviešu evanģēliski luterisko draudžu apvienība, saīsināti nosaukta ALELDA (turpmāk šajos Darbības noteikumos nosaukta „Apvienība”), apvieno latviešu evanģēliski luteriskās draudzes kas darbojas Austrālijā.
2 Apvienības angliskais nosaukums ir Association of Latvian Evangelical Lutheran Congregations in Australia.
3 Apvienības mērķis ir Apvienībā ietilpstošās draudzēs veicināt reliģisku dzīvi, turpināt latviskas evanģēliski luteriskas baznīcas tradicijas un paražas saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nikajas un Artanazija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera lielo un mazo kateķismu un citiem Vīenprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem.
4 Apvienība pieder pie Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) un ir padota tās archibīskapam un tās Virsvaldes darbības noteikumiem un norādījumiem.
5 Apvienības pārvaldes orgāni ir:
5.1 Apvienības sinode;
5.2 Apvienības pārvalde; un
5.3 Apvienības revīzijas komisija.

II APVIENĪBAS SINODE
6 Apvienībā augstākās lēmēja tiesības pieder Apvienības sinodei, izņemot jautājumos kas piekrīt LELBĀL Virsvaldes vai archibīskapa kompetencēm.
7 Apvienības sinodēs ar balss tiesībām piedalas:
7.1 LELBĀL archibīskaps un Austrālijā dzīvojošie LELBĀL Virsvaldes locekļi;
7.2 Apvienības pārvaldes locekļi;
7.3 Apvienībā sastāvošie prāvesti, mācītāji un diakoni; un
7.4 Apvienībā sastāvošo draudžu delegāti.
7.5 Katram dalībniekam kas minēts šo noteikumu pantos 7.1, 7.2 vai 7.3 Apvienības sinodē ir tikai viena balss neatkarīgi no viņa ieņemto amatu skaita, bet ja tas ir arī kādas Apvienībā sastāvošas draudzes delegāts tam ir tiesības balsot arī pārstāvētās draudzes balsis.
7.6 Persona, kas Apvienības sinodē nav klāt bet ir minēta šo noteikumu pantos 7.1, 7.2 vai 7.3, drīkst ar rakstu pilnvarot citu Apvienības sinodes dalībnieku, kurš tad drīkst balsot arī ar pilnvaras devēja balsi.
7.7 Katrai Apvienībā sastāvošai draudzei ir tiesības uz Apvienības sinodi sūtīt vienu delegātu kam sinodē ir viena balss un arī vēl viena balss par katriem pilni divi simts piecdesmit draudzes locekļiem par kuriem draudze ir Apvienībai samaksājusi Apvienības nodevas par gadu pirms tā kuŗā notiek Apvienības sinode.
8 Kārtējas Apvienības sinodes sasaucamas ne retāk kā reizi pa trim gadiem.
9 Ārkārtējas sinodes sasaucamas ja to pieprasa Apvienības pārvalde vai Apvienības revīzijas komisija vai trīs Apvienībā sastāvošas draudzes.
10 Apvienības sinodi sasauc Apvienības pārvalde un tā izziņojama vismaz divi mēneši pirms tās sanākšanas. Sinode ir pilntiesīga pie katra dalībnieku skaita.
11 Sinodes dalībnieki ievēl sinodes prezidiju un trīs balsu skaitītājus, kas vada un reģistrē sinodes norisi. Apvienības sinodes prezidijs sastāv no sinodes vadītāja, viņa vietnieka un diviem protokolistiem.
12 Sinodes mandātu komisiju izrauga Apvienības pārvalde.
13 Sinodes balstiesīgo dalībnieku sarakstu pārbauda mandātu komisija un to nodod sinodes prezidijam.
14 Protokolējami vienīgi lēmumi un sinodes norise.
15 Balsošanas norisi vada prezidijs un sinodes ievēlētie balsu skaitītāji. Balsošana parasti izdarāma atklāti, bet aizklāti ja to pieprasa viena trešā daļa no sinodes dalībniekiem.
16 Apvienības sinode pieņem savus lemumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šo noteikumu pantos 20.1, 21.1, 33, 35 un 36 paredzētos gadījumos. Balsīm vienlīdzīgi daloties, izšķīrēja balss piekrīt sinodes vadītājam.
17 Sinodes uzdevumos ietilpst:
17.1 veicināt Apvienībā sastāvošo draudžu darbu;
17.2 dot norādījumus Apvienības pārvaldes darbībai;
17.3 ievēlēt LELBĀL Austrālijas apgabala prāvestu;
17.4 ievēlēt Apvienības pārvaldi un revīzijas komisiju ar darbības laiku līdz nākošai kārtējai sinodei;
17.5 noklausīties un apspriest Apvienības pārvaldes un revīzijas komisijas ziņojumus;
17.6 apstiprināt Apvienības pārvaldes darbības pārskatus un pieņemt Apvienības budžetu nākamam darbības laikam;
17.7 noteikt Apvienības nodevas un citus draudžu maksājumus Apvienībai;
17.8 dibināt fondus, nozares un komisijas Apvienības vajadzībām;
17.9 rūpēties par jaunu teologu sagatavošanu;
17.10 lemt par Apvienības iestāšanos citās organizācijās;
17.11 lemt par Apvienības darbības noteikumu grozīšanu;
17.12 morāli un materiāli atbalstīt LELBĀL un Latvijas evanģēliski luterisko baznīcu Dieva valstības celšanas darbā; un
17.13 lemt par Apvienības likvidēšanu.

III APVIENĪBAS PĀRVALDE
18 Apvienības izpildorgāns ir Apvienības pārvalde kuŗā sastāv:
18.1 Apvienības priekšnieks;
18.2 Apvienības priekšnieka garīgais vietnieks;
18.3 Apvienības priekšnieka laicīgais vietnieks;
18.4 Apvienības sekretārs; un
18.5 Apvienības kasieris.
19 Apvienības priekšnieks un viņa laicīgais vietnieks ir Austrālijas apgabala pārstāvji LELBĀL Virsvaldē.
20 LELBĀL Austrālijas apgabala prāvests ir ex officio Apvienības priekšnieks.
20.1 LELBĀL Austrālijas apgabala prāvestu Apvienības sinode ievēl ar tās reģistrēto dalībnieku absolūto balsu vairākumu, t.i. ar vairāk kā pusi no sinodes dalībnieku balsīm. Ja pirmā balsošanas gājienā neviens prāvesta amata kandidāts nav dabūjis šādu balsu vairākumu, tad otrā gājienā balso tikai par diviem lielāko balsu skaita ieguvējiem. Par prāvestu tad ir ievēlēts tas kandidāts, kas ieguvis lielāko balsu skaitu.
20.2 Ja ievēlētais prāvests atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj veikt vai nomirst, sasaucama ārkārtēja sinode jaunā prāvesta ievēlēšanai. Līdz jaunā prāvesta ievēlēšanai prāvesta vietu izpilda, ar LELBĀL archibīskapa piekrišanu, Apvienības priekšnieka garīgais vietnieks.
20.3 LELBĀL Austrālijas apgabala prāvestu var pārvēlēt kārtējā vai ārkārtējā sinodē ja tādas vēlēšanas rakstveidā pieprasa ne mazāk kā divas trešdaļas šo Darbības noteikumu 7. pantā minētie sinodes balstiesīgie dalībnieki.
21 Katra kārtējā sinode nākamam darbības laikam ievēl:
21.1 Apvienības priekšnieka laicīgo vietnieku ar absolūtu balsu vairākumu;
21.2 Apvienības priekšnieka garīgo vietnieku, sekretāru un kasieri ar vienkāršu balsu vairākumu.
22 Par Apvienības priekšnieka garīgo vietnieku jābūt mācītājam, bet sekretāra un kasiera amatos ievēl laicīgas personas.
23 Ja kāds Apvienības pārvaldes loceklis atsakās no amata, slimības dēļ to nespēj pildīt vai normirst, viņa vietu pārvaldē ieņem tas tā amata kandidāts kas sinodes vēlēšanās saņēma nākošo lielāko balsu skaitu.
24 Pārvaldes vēlēšanas rezultātus tūlīt paziņo LELBĀL archibīskapam.
25 Pārvaldes sēdes sasauc Apvienības priekšnieks vai, viņa prombūtnē, viņa garīgais vietnieks.
26 Pārvaldes sēde ir pilntiesīga ja tajā piedalās vismaz trīs pārvaldes locekļi ieskaitot priekšnieku vai viņa garīgo vietnieku. Pārvalde savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
27 Pārvaldes uzdevumos ietilpst:
27.1 pārstāvēt Apvienībā sastāvošās draudzes;
27.2 uzturēt sakarus ar LELBĀL archibīskapu, Virsvaldi un citiem orgāniem;
27.3 ziņot sinodei par Apvienības darbu un sniegt saimniecisko pārskatu par pagājušo darba laiku;
27.4 iesniegt sinodei apstiprināšanai Apvienības budžetu nākamam darbības laikam;
27.5 izpildīt sinodes lēmumus;
27.6 saskaņot un veicināt latviešu evanģēliski luterisko draudžu darbību Austrālijā;
27.7 dibināt komisijas un komitejas un apstiprināt to darbības noteikumus;
27.8 uzņemt Apvienībā jaunas draudzes un apstiprināt viņu satversmes;
27.9 sastādīt un kārtot Apvienības garīgo darbinieku sarakstu, ieteikt kandidātus garīdznieku un diakonu ordinācijai;
27.10 izmeklēt un lemt par sūdzībām pret draudžu amatpersonām par rīcību, kas vērsta pret LELBĀL mērķiem.
27.11 rūpēties par garīgās literātūras, ieskaitot dziesmu grāmatu un Baznīcas gadu grāmatu, izdošanu un izplatīšanu, par svētdienas skolām, jaunatnes darbu un citiem garīgā darba veidiem;
27.12 izveidot un uzturet sakarus ar citām baznīcām un baznīcu apvienībām;
27.13 savākt no draudzēm statisiku par draudzes darba norisi, locekļu skaitu, maiņām un nodevu lielumu, savāktās ziņas sakopot un publicēt gadskārtējā apkārtrakstā;
27.14 uzturēt kopīgu Apvienības draudžu archīvu, ievākt statistiskas ziņas par mācītāju amatdarbiem un uzglabāt materiālus kam ir vēsturiska nozīme par draudžu dzīvi; un
27.15 visus pārvaldes lēmumus nosūtīt apstiprināšanai vai zināšanai LELBĀL archibīskapam un orgāniem.
28 Apvienības pārvaldes locekļiem piekrīt šādi pienākumi:
28.1 Priekšniekam:
28.1.1 Pārvaldes darba pārzināšana un koordinēšana;
28.1.2 pārstāvēt Apvienību LELBĀL Virsvaldē; un
28.1.3 uzturēt ciešus sakarus ar LELBĀL archibīskapu un Virsvaldi.
28.2 Priekšnieka garīgam vietniekam:
28.2.1 padomdevējs garīgos jautājumos; un
28.2.2 izpilda pienākumus garīgā darba administrācijā.
28.3 Priekšnieka laicīgam vietniekam:
28.3.1 pārstāvēt Apvienību LELBĀL virsvaldē;
28.3.2 sakārtot nākošās sinodes darba kārtību, vietu un laiku un vadīt sinodes mandātu komisijas darbu;
28.3.3 savākt draudžu statistiku un to publicēt kā tas prasīts;
28.3.4 rūpēties un izkārtot bībeļu, dziesmu grāmatu, Baznīcas gada grāmatu un citas literātūras piegādi un sadali, attiecīgi ziņot Apvienības kasierim par izstāvošiem maksājumiem; un
28.3.5 rūpējas par Apvienības saimniecisko lietu izkārtošanu.
28.4 Sekretāram:
28.4.1 Sinodes protokolu, apkārtrakstu, Apvienības paziņojumu un vispārējas informācijas izsūtīšana draudzēm, mācītājiem un pārējiem Apvienības locekļiem;
28.4.2 vest Apvienības sēžu protokolu grāmatas; un
28.4.3 kārtot Apvienības saraksti.
28.5 Kasierim:
28.5.1 izsūtīt atgādinājumus draudzēm par izstāvošām nodevām un ievākt samaksas;
28.5.2 izdarīt samaksas par budžetā paredzētiem un Apvienības priekšnieka apstiprinātiem izdevumiem;
28.5.3 vest attiecīgu grāmatvedību;
28.5.4 sagatavot un sniegt saimniecisku pārskatu par Apvienības pagājušo darba laiku; un
28.5.5 sagatavot Apvienības budžetu nākošam darba laikam.
Pārvaldes locekli paši sadala citus pienākumus 27. pantā minēto un pārējo uzdevumu veikšanai.

IV APVIENĪBAS REVĪZIJAS KOMISIJA
29 Apvienības pārvaldes darbības pārbaudei sinode ievēl revīzijas komisiju un divus kandidātus līdz nākošai kārtējai sinodei.
30 Revīzijas komisija sastāv no trīs personām, kuŗas no sava vidus ievēl priekšsēdi, viņa vietnieku un sekretāru.
31 Revīzijas komisijas sēdes sasauc pēc vajadzības komisijas priekšsēdis vai viņa vietnieks. Revīzija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās divi revīzijas komisijas locekļi.
32 Revīzijas komisija pārbauda Apbienības pārvaldes darbību un par saviem atzinumiem ziņo sinodei.

V APVIENĪBAS DARBĪBAS NOTEIKUMU GROZĪŠANA
33 Šos darbības noteikumus var grozīt sinodē ar divu trešdaļu sinodes reģistrēto balstiesīgo dalībnieku balsu vairākumu, vai rakstveida nobalsošanā ja par šādu nobalsošanas veidu lemj Apvienības pārvalde un par grozījumiem rakstveidā nobalso divas trešdaļas šo Darbības noteikumu 7. pantā minētie Apvienības sinodes balstiesīgie dalībnieki.
34 Darbības noteikumu grozījumus drīkst ierosināt:
34.1 LELBĀL archibīskaps;
34.2 Apvienības pārvalde; kā arī
34.3 Apvienībā sastāvoša draudze.
Ierosinājumi rakstveidā iesniedzami pārvaldei vismaz sešus mēnešus pirms nākošās sinodes. Pārvalde sagatavo Darbības noteikumu grozījumu projektus nobalsošanai un izsūta tos divus mēnešus pirms sinodes sanākšanas, vai rakstveida nobalsošanai visiem šo Darbības noteikumu 7. pantā minētiem Apvienības sinodes balstiesīgiem dalībniekiem.

VI LIKVIDĀCIJA
35 Apvienības likvidāciju var ierosināt Apvienības pārvalde ja to rakstveidā pieprasa divas trešdaļas šo Darbības noteikumu 7. pantā minētie Apvienības sinodes balstiesīgie dalībnieki. Par likvidāciju lemj:
35.1 kārtējā sinodē; vai
35.2 Apvienības pārvaldes sasauktā ārkārtējā sinodē; vai
35.3 Apvienības pārvaldes izkārtotā rakstveida balsošanā.
36 Apvienība likvidējama, ja kārtējā vai ārkārtējā sinodē, vai rakstveida balsošanā, par to nobalso trīs ceturtdaļas šo Darbības noteikumu 7. pantā minētie Apvienības sinodes balstiesīgie dalībnieki.
37 Visi Apvienības īpašumi, archīvs un citi aktīvi nododami LELBĀL.
38 Lēmums par Apvienības likvidāciju tūlīt paziņojams LELBĀL Virsvaldei.

VII DARBĪBAS NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANA
39 Šie Darbības noteikumi un to grozījumi stājas spēkā tad, kad tos apstiprinājusi LELBĀL Virsvalde.
Piezīme: Visi šajos Darbības noteikumos uzskaitītie amati domāti kā sieviešu tā vīriešu dzimumam.