Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs pasaulē — LELBP

Kalpot mīlestībā

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība; šās trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība! (1Kor 13:13)

Lauma Zušēvica, archibīskape

Mūsu darbs pasaulē — LELBP

Viens gads ir aizvadīts, arī tas bijis Dieva pavadīts. Pandēmijas laiks kļuva drošāks, kaut pierast pie slimošanas nav tas pats, kas nebaidīties saslimt. Atkalredzēšanās priekā pulcējās mūsu Baznīcas locekļi, kaut ne tā kā pirms Covid–19 vīrusa radītās pandēmijas. Vēl mācāmies, kā kalpot jaunos apstākļos. Tehnoloģijas atvērušas durvis iespējām tikties virtuālā pasaulē, bet tehnoloģijas var arī attālināt, kad tie, kuŗi varētu pulcēties dievnamā, izvēlas palikt mājās.

Ceļošana arvien rada grūtības un ir sadārdzināta, arī šī pārmaiņa ietekmējusi mūsu darbības apjomu. Tomēr paldies Dievam un Vašingtonas draudzei un tās macītājai, LELBA Pārvaldes priekšniecei prāvestei Anitai Vārsbergai–Pāžai, jo 28. aprīlī Vašingtonā, D.C. notika LELBP Virsvaldes plenārsēde.

Tur kopā atzīmējām vēsturisku notikumu! 2022. gada 12. aprīlī saņēmām lēmumu — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atzina, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP) ir atvasinājums no LELB. Mēs bijām pierādījuši valstiskās nepārtrauktības doktrīnas attiecināmību uz mūsu reģistrāciju Latvijā. Mēs, visa LELBP, pēdējā, ļoti aizņemtā darbības posmā daudz paspējām, lai šī reģistrācija varētu notikt. Paldies COBALT firmai, kuŗas advokāti tik profesionālā un labā sadarbībā mūs pārstāvēja un veicināja nozīmīgas sarunas ar Latvijas Republikas tieslietu ministru Jāni Bordānu.

Svarīgi balsojumi šinī darbības posmā

Jau pagājušajā darbības gada noslēgumā balsojām par mūsu jauno nosaukumu, bet bija arī jārevidē Darbības noteikumi. Tas prasīja milzīgu darbu! Īpaša pateicība pienākas prāvestei Dr. Sarmai Eglītei, LELBA Pārvaldes priekšniecei Anita Vārsbergai–Pāžai un prāvestei Ievai Puriņai.

LELBP Virsvaldes locekļi daudz palīdzēja, bet darba smagumu iznesa viņas. Jaunie Darbības noteikumi tika apstiprināti sinodālā balsojumā 2021. gada 13. augustā. Paldies prāvesta vietas izpildītājam mācītājam Larim Saliņam, kuŗš piestrādāja pie angļu valodas tulkojuma.

Balsojāt arī, lai vēl septiņus gadus man uzticētu archibīskapes amatu. No sirds pateicos par izrādīto uzticību. Grūti ticēt, ka pagājuši jau septiņi gadi. Daudz esmu iemācījusies šajos gados. Tik daudziem pateicos par pacietību, žēlastību un iedrošinājumiem, mīlestību, ko esat man piešķīruši. Pateicos Virsvaldes locekļiem, draudzēm, kuŗas mainīgos apstākļos izpratušas nespēju vienmēr būt klāt, bet turpinājušas aicināt kopā kalpot. Dziļi pateicos manai tik uzticīgajai un vienreizējai asistentei Tijai Abulai, kuŗa atlūdzās no amata, ko veica septiņus gadus kā archibīskapes asistente, bet pirms tam deviņus gadus, kad es kalpoju par LELBA Pārvaldes priekšnieci, arī kopā ar mani strādāja. Bez viņas es nebūtu varējusi veikt to darbu, ko kopā darījām. Lai Dievs turpina svētīt viņas dzīvi ar jauniem mērķiem!

Dievs ir tik labs, un ticu, ka gādāja par mūsu Baznīcu, kad Una Torstere, mūsu Virsvaldes ārkārtīgi spējīgā sekretāre, piekrita uzņemties manas asistentes darbu. Dieva Gars lai turpina iedvesmot mūsu kopīgo kalpošanu! Pateicos arī Valdai Lutiņai, mūsu Baznīcas gadagrāmatas (BGG) tik pacietīgai un izprotošai redaktorei! Pareizos mirkļos tiekam mudināti un iedrošināti veidot BGG. Liela pateicība arī māksliniecei maketētājai Laurai Briedei Tomko par lielisko ziedoto darbu! Ar viņām kopā sadarbojās redakcijas kolēģija: prāveste emerita Ieva Graufelde, prāveste Dr. Sarma Eglīte, prāveste Zilgme Eglīte, LELBP Virsvalde, arī es. Tik labi kopā strādāt, lai rastos kas skaists, vērtīgs un paliekošs!

Lūdzu, turpiniet lūgt, lai kopā ar Virsvaldi un jums, kas draudzēs veicat Kristus darbu, mēs varētu vēl pilnīgāk sludināt Kristus Evaņģēliju Viņa mīlestības, žēlastības un miera garā. Šie ir trauksmaini laiki, Dieva darbs aug plašumā līdz ar cilvēku vajadzībām. Virsvaldes plenārsēdē citējām Kristus vārdus galvenās tēmas virsrakstā: “..un uz šīs klints Es gribu celt Savu Baznīcu.” Līdz ar Pāvilu zinām, ka “citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus”. (1Kor 3:11) To nodrošināt varam, nostiprinot mūsu katra attiecības ar Viņu, kas ir mūsu Pestītājs un misijas Devējs. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, kas kopā mēs esam ar Svētā Gara dāvinātu mīlestību, radošiem iedvesmojumiem un tiem, kuŗi gatavi tik tālāk celt Viņa Baznīcu! Paldies Dievam, mūsu Baznīcai tādu netrūkst!

Aug LELBP garīdznieku skaits!

Jauna diakone Vācijā

No sirds apsveicam un izlūdzamies Dieva svētību Lilijai Tenhāgenai. 2021. gada 31. augustā archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis ar roku uzlikšanu viņu ordinēja diakones amatā, asistējot prāvestam Klāvam Bērziņam. Pandēmija ietekmēja ceļošanas iespējas. Es piedalījos virtuālā platformā. Paldies archibīskapam emeritus Elmāram Rozītim par atsaucību tā kalpot!

Jauna diakone Zviedrijā

Lai Dieva Gars turpina iedvesmot Intas Meieres kalpošanu mūsu Baznīcā! 2021. gada 10. oktobrī archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis viņu ordinēja diakones amatā. Prāveste Zilgme Eglīte asistēja. Todien man neizdevās pat virtuāli būt klāt. Lai Dievs svētī viņas kalpošanu!

Jauns mācītājs Īrijā

Kāds prieks bija 2022. gada 3. aprīlī kopā ar archibīskapu Maiklu Džeksonu (Michael Jackson) un prāvestu Dr. Andri Abakuku ordinēt mācītāja amatā diakonu Imantu Miezi. Mācītājs Imants Miezis jau kā diakons aktīvi kalpojis Īrijas Kristus draudzē. Ordinācijas dievkalpojums notika Dublinas Christ Church katedrālē. Dievkalpojumam sekoja otrs dievnamā, kuŗā parasti sapulcējas Dublinas Kristus draudzes locekļi. Pēc pateicības dievkalpojuma bija ļoti jauks sadraudzības laiks, baudot brīnišķīgu mielastu. Lai Dievs dāvina Svētā Gara dāvanas turpināt kalpot Kristus mīlestības garā un ticības dedzībā! Apsveicam! Lai Dievs svētī!

Jauns mācītājs Latvijā

Pa šo darbības posmu izveidoju ordinācijas pārbaudes, kā arī kolokviju komisijas un piedalījos tās darbā, pārbaudot garīdzniekus, kuŗi lūdza viņus ordinēt vai kuŗi ienāca mūsu Baznīcā no citām. Paldies prāvestei emeritai Ilzei Kuplēnai–Ewart par gatavību vadīt komisiju sēdes.

2021. gada 24. augustā Guntim Bukalderam notika ordinācijas pārbaudes kolokvijs; 2022. gada 25. janvārī Ivo Rodertam notika otrs ordinācijas pārbaudes kolokvijs (viņa ordinācija paredzēta 9. oktobrī); 6. jūlijā mācītājai Helgai Jansonei notika kolokvijs, viņa aicināta kalpot Melburnas latviešu draudzē.

Kopā ar mūsu Baznīcas Latvijas apgabala amata māsām un brāļiem, kā arī ar daudziem draugiem Kristū 2022. gada 10. aprīlī Metodistu draudzes dievnamā Rīgā notika Gunta Bukaldera ordinācijas dievkalpojums mācītāja amatā. Ordinācijā man asistēja prāveste Ieva Puriņa un prāvests Klāvs Bērziņš. Mācītājs Guntis Bukalders kalpo gan Rīgas Evaņģēliskajā draudzē, gan kā vikārs Latvijas apgabalā. Viņš arī uzņēmās atbildību palīdzēt attīstīt mūsu Baznīcas mājaslapu www.lelbp.lv. No sirds apsveicam un izlūdzamies Dieva svētību!

Atvadoties

Mūžīgu mieru, Dievs, dod…

2022. gada 31. martā aizgāja mūsu Baznīcas uzticīgā diakone Jautra Ķelpe. Viņas ģimene bija ar viņu, kuŗa tik daudzus stiprināja caur savām lūgšanām un ticību. Viņa dzīvoja Indianapolē un daudz kalpoja draudzē, garīgi stiprinot saslimušos.

Lai viņai mūžīgs miers un ģimenei mūsu līdzjūtība, Kristū dāvināta cerība.

Prāvests Dr. Jānis Priedkalns iegāja mūžīgā mierā 2022. gada 14. jūnijā. Viņš bija mūsu Virsvaldes loceklis un Austrālijas Latviešu evanģeliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) Pārvaldes priekšnieks. Pateicamies Dievam par viņa kalpošanu. LELBP Virsvalde pateicas prāvestam Dr. Jānim Priedkalnam par viņa veikto darbu, vadot ALELDA Pārvaldi un kalpojot Adelaides draudzē.

Izsakām līdzjūtību ģimenes locekļiem, draudzēm un visai mūsu Baznīcai. Mūžīgu mieru, Dievs, dod…

Jēzus solīja: “Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jņ 14:27)

Uzticēto darbu veicot kopā ar Virsvaldi un mūsu apgabaliem, un draudzēm

Laikā no 2021. gada augusta līdz 2022. gada jūlijam virtuālā platformā vadīju septiņas Virsvaldes sēdes. 2021. gada 3. septembrī, 16. oktobrī un 23. novembrī.

2022. gadā tās notika 6. janvārī, 12. februārī, 25. martā un 11. jūnijā.

Plenārsēde klātienē notika 2022. gadā no 28. aprīļa līdz 1. maijam.

Centos piedalīties Latviešu Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) Pārvaldes sēdēs, kad tiku aicināta. Sasaucu Zoom tikšanās ar LELBA apgabalu garīdzniekiem, piedalījos tādās arī Latvijas apgabalā.

Trīs reizes sasaucu darba sēdes par LELBP mājaslapu. Paldies mācītājam Tālim Rēdmanim, kas ilgus gadus strādāja pie mājaslapas, mācītājam Imantam Miezim, kas gadiem ir palīdzējis un turpina palīdzēt pie mājaslapas un mūsu Facebook lapas. Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu www.lelbp.lv un mūsu lapu Facebook. Paldies tagadējam mājaslapas veidotājam un uzturētājam mācītājam Guntim Bukalderam. Paldies viņam par mūsu Baznīcas jauno logo! To apstiprināja Virsvaldes locekļi 2022. gada 20. augusta sēdē!

Notika trīs sēdes par Virsvaldes plenārsēdi. 26. janvārī Milvokos tikos ar prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu, izstrādājot plenārsēdes darba seku. Piedalījos vairākas sēdēs, kopā izstrādājot Dziesmu svētku garīgā koncerta programmu un svētku dievkalpojumu. Notika vairākas Zoom sesijas ar Latvijas apgabala garīdzniekiem par Sv. Pēteŗa baznīcas jautājumiem, jo sevišķi laikā, kad biju aicināta uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēm. Tajās piedalījos 2021. gada 13., 20., 27. oktobrī un 9. novembrī, 2022. gada 9., 15. februārī un 2. martā.

Vairākas reizes virtuāli biju klāt Latviešu luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) Veldzes dienās, arī mūsu atbalstītā Rīgas Kapseļu ielas bērnu centra jaukajos sarīkojumos. Adventa laikā vadīju Zoom tikšanās garīdzniekiem. Paldies Unai Torsterei un mācītājam Tālim Rēdmanim par atbalstu!

Ceļš uz rīta lūgšanu Gaŗezerā

Ceļš uz rīta lūgšanu Gaŗezerā

Kalpojot draudzēs klātienē

Pandēmijai mazliet atkāpjoties, esmu varējusi būt klāt vairākās mūsu draudzēs, vai nu vadot, vai piedaloties dievkalpojumā. Visur varēju manīt, cik labi un daudz kalpo mūsu draudžu priekšnieki un valdes, Dāmu komitejas. Visur kristīgā sadraudzībā sanācām arī pēc dievkalpojuma. Paldies visiem, kuŗi tik uzticīgi kalpojat savā draudzē!

Dievkalpojumi, kuŗus vai nu vadīju, vai kuŗos piedalījos

2021. gada 1. augustā biju Gaŗezerā un 8. augustā — Čikāgas abu draudžuapvienotajā dievkalpojumā.

5. septembrī piedalījos dziļi nozīmīgā dievkalpojumā Kalamazū, kad tika iesvētīts draudzes jaunais dievnams. Dieva Gars un lūgšanas, draudzes drosme un daudz ziedojumu kopā panāca to, ka dievnams tika uzcelts īsā laikā. Iepriekšējais dievnams nodega 2019. gadā.

19. septembrī Linkolnā notika mirušā mācītāja Vitauta Grīnvalda piemiņas dievkalpojums.

25. septembrī vadīju uzrunu/lūgšanu bērniem Čikāgas Krišjāņa Barona skolā.

26. augustā Grandrapidu draudzē ar svētnīcas iesvēti iesācies jauns darbības posms. Lai Dievs svētī!

15. oktobrī bijušā PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa bērēs Kalamazū izteicu LELBP līdzjūtību; 17. oktobrī Milvoku Sv. Trīsvienības draudzē angļu valodā sacīju uzrunu bērniem.

18. novembrī svētbrīdis latviešiem, kuŗi dzīvo Reno, Nevadā. Pateicos diakonei Gunai Reinai un viņas vīram Dāvim, kuŗi izkārtoja ceļojumu ASV rietumu draudzēs un pie vairākiem latviešiem. 20. novembrī kopā ar diakoni Gunu Reinu Sandjego atzīmējām draudzes 70. gadadienu. Dziļi iepriecināja bērnu skaits (arī nākamajā dienā!).

Pēc dievkalpojuma Sandjego draudzē. Priekšplānā — archib. L. Zušēvica, aizmugurē — diak. G. Reina

Pēc dievkalpojuma Sandjego draudzē. Priekšplānā — archib. L. Zušēvica, aizmugurē — diak. G. Reina

21. novembrī kopā ar diakoni Gunu Reinu Dienvidkalifornijas draudzē atzīmējām Valsts svētkus. Sekoja skaists koncerts, bērnu un jauniešu tautas deju uzvedums un 18. novembŗa sarīkojums.

2. decembrī vadīju svētbrīdi Milvoku pensionāru biedrībā; 5. decembrī — Indianapoles draudzē, kuŗa uzticīgi notur dievkalpojumus latviešu centrā; 11., 12. un 24. decembrī teicu uzrunu bērniem Milvoku draudzē.

Milvoku draudzes loceklei Edītei Kalnītis — 90!

Milvoku draudzes loceklei Edītei Kalnītis — 90!

2022. gada 19. februāŗī Mineapoles – St. Paulas draudzei sagatavoju dziesmu lapiņu, svētrunu un lūgšanu laju vadītam dievkalpojumam. Mācītājas Ilzes Larsen dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks. Paldies Dievam, viss tagad labi viņai un meitai; paldies daudziem, kuŗi ziedoja viņu atbalstam. 27. februārī Mineapoles — St. Paulas draudzē (klātienē); 3. martā svētbrīdis Milvoku pensionāru biedrībai. 9. martā ar lūgšanu ievadīju demonstrāciju pret Krievijas uzbrukumu Ukrainai, tad vēlāk 25. martā vietējā pilsētā iesvētīju jaunu karoga mastu, kuŗā uzvilka Ukrainas karogu. 3. aprīlī Dublinā notika mācītāja Imanta Mieža ordinācija; vēlāk todien pateicības dievkalpojums Dublinas Kristus draudzē; 5. aprīlī svētbrīdis Kapseļu ielas bērnu centrā kopā ar prāvestu emeritus Kārli Žolu; 6. aprīlī lūgšana par Ukrainu kopā ar mācītāju Aināru Kostandu Aizputes Sv. Jāņa draudzes dievnamā; 9. aprīlī svētbrīdis Vīķu Rekreācijas centrā (RC) kopā ar bīskapi emeritu. Jānu Jērumu– Grīnbergu; 10. aprīlī Rīgā Metodistu draudzes dievnamā mācītāja Gunta Bukaldera ordinācijas dievkalpojums; 17. aprīlī Milvokos kalpoju kopā ar mācītāju Jāni Ginteru; 24. aprīlī Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzē — kopā ar mācītāju Ojāru Freimani; 28. aprīlī Vašingtonā, D.C., atklāju plenārsēdi; 1. maijā Vašingtonā, D.C., noslēdzu plenārsēdi; 5. maijā svētbrīdis Milvokos; 21. maijā Milvokos iesvētes dievkalpojums kopā ar mācītāju Jāni Ginteru; 29. maijā Gaŗezerā kalpoju kopā ar mācītāju Ojāru Freimani; 5. jūnijā Milvokos — kopā ar mācītāju Jāni Ginteru; 26. jūnijā biju Klīvlandē; 30. jūnijā lūgšana St. Paulā Dziesmu un deju svētku garīgajā koncertā; 3. jūlijā St. Paulā Dziesmu un deju svētku dievkalpojums kopā ar citiem garīdzniekiem; 24. un 31. jūlijā — Gaŗezerā.

Gaŗezerā

Gaŗezerā

Esmu centusies piedalīties LELBA Pārvaldes sēdēs tad, kad esmu aicināta. Biju klāt LELBA Pārvaldes sēdē 2022. gada 2. un 3. maijā, Vašingtonā, D.C., arī Latvijas apgabala sēdēs un garīdznieku sanāksmēs esmu piedalījusies pēc iespējas. Rakstiski un virtuālā platformā esmu apsveikusi draudzes. Cenšos sagādāt rakstus mājaslapai un sagatavot virtuālā platformā svētbrīžus un lūgšanas. Priecājos par katru iespēju kopā ar jums atzīmēt draudzes jubilejas un īpašos pasākumus — vai nu klātienē, vai virtuālā platformā.

Plenārsēde Vašingtonā, D.C., no 2022. gada 28. aprīļa līdz 1. maijam

Viens no svarīgākajiem notikumiem pagājušajā darbības posmā bija mūsu Virsvaldes plenārsēde. Tās tēma “..un uz šīs klints Es gribu celt Savu Baznīcu” (Mt 16:18) ierosināja pārrunas un dāvināja iespēju pārbaudīt mūsu LELBP pamatus.

Virsvaldes vārdā vēlreiz pateicos Latvijas Republikas vēstniekam ASV Mārim Selgam, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšniekam Pēterim Blumbergam par sveicieniem un laiku, ko viņi veltīja, piedaloties plenārsēdes sākumā.

Mācītājs Dr. Linards Rozentāls bija mūsu viesis no Latvijas un bagātināja plenārsēdi ar referātu “Kā šodienas cilvēki ienāk baznīcā? Kā saglabāt viņos piederību draudzei?”. Tas ierosināja mūs dziļāk ieskatīties savā darbībā un kalpošanā. Otru referātu sniedza Virsvaldes locekle, Zviedrijas prāveste Zilgme Eglīte par tēmu “Taisnīgums un mīlestība: kā runājam par jautājumiem, kuŗus atšķirīgi uztveram dažādās pasaules daļās”. Tikām iesaistīti dzīvās pārrunās, visas veicināja labāku iepazīšanos un iedrošināja vienotībā meklēt, kā vēl pilnīgāk tiešām būt Kristus miera nesējiem pasaulē.

Turpinājām dalīties ziņojumos un veikt praktisko darbu. Mūs vienreizēji uzņēma Vašingtonas draudze ar palīgiem un palīdzēm! Draudzes priekšniece Dace Zalmane mūs iepazīstināja ar Vašingtonas, D.C., vēsturiski nozīmīgo un skaisto pilsētu un prāveste Ieva Puriņa noslēdza plenārsēdi, pēc dievkalpojuma visus iepazīstinot ar mūsu Latvijas apgabalu. Latvijas apgabala iepazīstināšanu ar sevi varat apskatīt Youtube: https://youtu.be/Bogx5FSJu7A. Ziedojumi arvien lūgti Misijas fondam.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes plenārsēdē, kas norisinājās no 2022. gada 28. aprīļa līdz 1. maijam Rokvilā, ASV, pieņemts vēstījums.

VĒSTĪJUMS

  1. Mēs asi nosodām Krievijas Federācijas uzbrukumu Ukrainai, tās karaspēka veikto civiliedzīvotāju un apdzīvotu vietu iznīcināšanu, neiedomājamo vardarbību un nežēlību pret upuriem.
  2. Pateicībā par līdz šim tik dāsno atbalstu Virsvalde aicina draudzes neatslābt lūgšanās par Ukrainu, tās tautu, zemi un karavīriem, kā arī turpināt palīdzēt gan bēgļiem, gan visiem tiem, kas cieš no šī kara.
  3. Apzinoties mūsu draudžu un Baznīcas darba nozīmi gan garīgās aprūpes nodrošināšanā, gan latviskā mantojuma saglabāšanā, aicinām visās draudzēs šī gada 18. septembrī noturēt Kopbaznīcas dievkalpojumu, kura kolekti aicinām ziedot Misijas fondam, lai veicinātu šī svētīgā Dieva darba attīstību un izaugsmi.
  4. Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē starp citiem jautājumiem tika pārrunātas apgabalu raizes, atsākot darbu pēc kovida pandēmijas, kā arī iespējas mainīties un pielāgoties šī laika izaicinājumiem.
  5. Šajā Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē tika ievēlēts Baznīcas Virsvaldes Prezidijs šādā sastāvā: prezidente — LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, prezidentes garīgā vietniece — LELBA Pārvaldes priekšniece prāveste Anita Vārsberga–Pāža, prezidentes laju vietniece — LELBA Rietumu apgabala pārstāve Virsvaldē Tamāra Rūse, LELBA priekšnieces laju vietniece — Sandra Kalve, Eiropas pārstāve — Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa, Austrālijas pārstāvis — Austrālijas laju pārstāvis Virsvaldē Miķelis Strīķis, kasieris — LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvis Baznīcas Virsvaldē Uģis Grīnbergs, sekretāre — Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā Pārvaldes sekretāre un laju pārstāve Baznīcas Virsvaldē Una Torstere. Baznīcas Virsvalde izsaka pateicību līdzšinējiem Prezidija pārstāvjiem Pēterim Vīgantam, Baibai Rodiņai un Tālim Rēdmanim par viņu kalpošanu!
  6. Lai veicinātu ciešāku sadraudzību mūsu Baznīcas draudžu starpā, Virsvalde aicina veidot māsu draudžu attiecības ar jaunākajām draudzēm un kopām, īpaši Latvijā un Īrijā.
  7. Baznīcas Virsvalde pateicas sabiedriskām un valsts organizācijām par līdzšinējo ļoti veiksmīgo un abpusēji atbalstošo sadarbību. Mēs arvien jūs paturam savās lūgšanās, lai mums, visiem kopā arī turpmāk sadarbojoties, izdodas pietuvināt mieru un mūsu tuvāko labklājību un drošību.
  8. Baznīcas Virsvalde pateicas mūsu draudzēm par lielo darbu Dieva draudzes kuplināšanā, par jūsu lūgšanām un atbalstu mūsu kopīgajiem projektiem un aicinām arī turpmāk būt dāsniem gan ar lūgšanām, gan darbiem un finansēm.

Tapa jauns projekts “Vārds vieno!”

2021. gadā noslēdzām Bībeles lasīšanas projektu, kuŗā ik pa divām nedēļām tikāmies virtuālā platformā, lai pārrunātu tām nedēļām paredzētos Svēto Rakstu lasījumus. No augusta līdz decembrim vadīju četras Bībeles stundas mēnesī. Bija prieks piedzīvot to, ko Mārtiņš Luters mācīja: “Ticība ir Svēto Rakstu atslēga.” LELBP ir svētīta ar brīnišķīgiem, dziļi ticīgiem kristiešiem!

Gada beigās atskanēja lūgums turpināt sanākt un kopā pārrunāt Dieva Vārdu. Radās jauns projekts “Vārds vieno!” Apakšvirsraksts projektam ir “Vienosimies pārrunās ar LELBP garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!” Nosaukumu ieteica prāveste Anita Vārsberga–Pāža. Sākot ar 2022. gada janvāri, aicināju LELBP garīdzniekus pieteikties prāvestei Ievai Puriņai, kuŗa laipni piedāvāja palīdzēt koordinēt projektu un rīta sesijas, savukārt Silvija Kļaviņa–Barshney piekrita palīdzēt vakara sesijās. Visi aicināti, garīdznieki un laji, tie, kuŗiem pazīstami Bībeles teksti, un tie, kuŗi pirmoreiz tos lasa! Garīdzniekiem lūgts 15 minūtēs ievadīt pārrunas par viņu pašu izmeklētu tekstu. Pateicos visiem, jo sevišķi garīdzniekiem no Eiropas un Latvijas, kuŗi līdz šīm mūs vadījuši! “Vārds vieno!” notiek katru otru ceturtdienu no rīta plkst. 11:00 un vakarā plkst. 18:30 pēc Čikāgas laika. Kas par brīnišķīgu iespēju iepazīties un augt ticībā!

Iesākās LELBP Kristīgās audzināšanas nozares darbs!

Šo nozari vada Silvija Kļaviņa–Barshney. Darbā piedalās Rūta Abakuka un citi, kuŗiem pieredze bērnu un jauniešu kristīgajā audzināšanā. Cerība pastāv, ka nozares mājaslapā būs sakrāti mācību līdzekļi, kuŗi palīdzētu gan garīdzniekiem, gan neordinētiem garīdzniekiem (mūsu neatvietojamiem lajiem/skolotājiem!) atrast materiālus, sagatavojot ticības mācību stundas.

Aicinu sazināties ar Silviju Kļaviņu–Barshney, e–pasts: lelbpasaule.izglitiba@gmail.com.

Darbs ar bērniem un jauniešiem ir mīlestības darbs, katras Baznīcas atbildība, prieks un pienākums. Stiprināsim mūsu ģimenes un Svētdienas skolas to centienos! Sagādāsim materiālus un iesaistīsimies šinī izglītības nozares darbā! Paldies visiem garīdzniekiem un skolotājiem, kuŗi neatlaidīgi kalpo mūsu vasaras nometnēs un vidusskolās! Tuvumā un tālumā Dieva valstība aug plašumā! Viņš lai svētī!

Archibīskape Lauma Zušēvica uzrunā bērnus Milvoku draudzes dievkalpojumā

Archibīskape Lauma Zušēvica uzrunā bērnus Milvoku draudzes dievkalpojumā

Kopā kalpojot ar citām latviešu organizācijām

Arī šajā darbības posmā esam pateicīgi par arvien labo sadarbību ar Latvijas Republikas (LR) vēstniekiem visās zemēs, kuŗās darbojamies. Ir dziļi nozīmīgi, ka esam labās attiecībās arī ar citām latviešu organizācijām, jo sevišķi tagad, kad visiem kopā jālūdz par Ukrainu, jāpalīdz tai un arī jādara, ko varam, lūdzot un strādājot par Latvijas drošību.

2021. gada 24. oktobrī vadīju rīta svētbrīdi Amerikas latviešu apvienības (ALA) kongresā, kas notika Čikāgā.

2021. gada 6. decembrī ievadīju PBLA valdes sēdi ar svētbrīdi (virtuāli).

2022. gada 4. martā ar lūgšanu ievadīju ALA valdes sēdi.

2022. gada 28. aprīlī LELBP Virsvaldes plenārsēdi apsveica LR vēstnieks ASV Māris Selga, kā arī PBLA priekšnieks Pēteris Blumbergs. Augsti novērtējām viņu klātieni.

2022. gada 24. jūnijā Klīvlandē vadīju svētbrīdi, ievadot “Daugavas Vanagu” Centrālās valdes sēdi.

2022. gada 3. jūlijā Dziesmu un deju svētku dievkalpojumā bija klāt LR ministru prezidents Krišjānis Kariņš, kā arī LR vēstnieks ASV Māris Selga. Abi ir labi informēti par mūsu Baznīcas darbību. Izjūtam viņu sirsnīgo atbalstu un godīgumu, pildot tik svarīgus uzdevumus par svētību Latvijai.

Un Dziesmu svētki var sākties! Archib. L. Zušēvica, māc. Dr. A. Rozenberga– Drummond, prāv. Dr. D. Cilne, māc. J. Ginters

Un Dziesmu svētki var sākties! Archib. L. Zušēvica, māc. Dr. A. Rozenberga– Drummond, prāv. Dr. D. Cilne, māc. J. Ginters

Svētot Dziesmu svētku dievkalpojuma dalībniekus

Svētot Dziesmu svētku dievkalpojuma dalībniekus

Sadarbība ar Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu (LELB)

Šajā darbības posmā nenotika Sadarbības padomes sēdes, kaut vairākas reizes tās locekļi satikās un iesaistījās savstarpējās sarunās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs. Tajās tika risināti jautājumi par Sv. Pēteŗa baznīcas īpašuma tiesībām. Īpašuma tiesības tika piešķirtas uzņēmumam, ko vada Vācu evaņģēliski luteriskādraudze Latvijā. Draudze ir daļa no LELB. Ceram uz labu sadarbību, lai mūsu Baznīca īpašās reizēs varētu noturēt dievkalpojumu tik vēsturiskā, visai latvju tautai nozīmīgā dievnamā. Pateicos gan prāvestei Ievai Puriņai, gan mācītājaiDr. Dacei Balodei, gan bīskapei emeritai Jānai Jērumai–Grīnbergai par labo sadarbību, visiem apgabala garīdzniekiem par kopīgo darbu, risinot jautājumus.

Kopā ar savu garīgo vietnieci, prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu un Virsvaldes locekli, LELBA laju viceprezidenti Sandru Kalvi Milvokos 2022. gada 26. janvārī tikāmies ar LELB archibīskapu Jāni Vanagu un LELB Virsvaldes locekli mācītāju Andri Krauliņu. Bija atklātas, interesantas pārrunas, kopā baudot jaukas vakariņas. Centāmies cits citu labāk iepazīt un izprast. Cerība arvien ir, ka mēs, abas Baznīcas, varētu veikt savu darbu tā, kā katra Baznīca to paredzējusi. Kā reģistrēta Baznīca Latvijā ceram vairāk iesaistīties ekumēniskajā darbā Latvijā. Ir zīmīgi, ka vairāki mūsu garīdznieki Latvijā ne tikai uzticīgi kalpo savās draudzēs, bet arvien vairāk darbojas aprūpes un bērnunamos, cietumos, slimnīcās — tur, kur mūsu tuvākajam grūtāk klājas un cer uz mūsu žēlsirdības darbu un iespēju dzirdēt Dieva vārdus un kopā lūgt. Lai Dievs svētī! Paldies visiem indivīdiem un draudzēm, kas ziedo Misijas fondam, lai mēs varētu turpināt arī finansiāli atbalstīt viņu darbu!

Sadarbība ar citām Baznīcām un luterāņu organizācijām

Cenšos turpināt sava priekšteča, archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša priekšzīmi, piedaloties, cik iespējams, citu Baznīcu sanāksmēs un darbā. No sirds viņam pateicos par viņa gatavību mūs aktīvi pārstāvēt vairākās Vācu baznīcas sēdēs, sanāksmēs un programmās! Viņš arvien ir dziļi cienīts un nes lielu svētību mūsu Baznīcas darbam! Vācijas Evaņģēliskā baznīca un tās vadītās programmas daudz atbalstījušas mūsu Baznīcu. Ceram, ka vēl ilgi viņi sniegs atbalstu un padomus. Paldies arī tiem, kuŗi atsaukušies aicinājumiem piedalīties dažādās konferencēs, kad esmu bijusi aizkavēta vai kad bijis daudz ekonomiskāk sūtīt vietējo garīdznieku. Daudzas šīs konferences notiek Eiropā.

2021. gada 24. augustā virtuāli piedalījos Lutheran Immigration and Refugee Service seminārā.

29. novembrī piedalījos sēdē ar tēmu “The humanitarian crisis on the border with Belarus”. Sēdi sasauca Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland. Bija aicināti visu Baltijas valstu Baznīcu vadītāji, bija klāt Lietuvas archibīskaps Mindaugas Sabutis, mācītājs Tatnikovs un es. Sēdi vadīja Anna Wrzsinksa archibīskapa Jerzy Samiec uzdevumā. Par ārkārtīgi grūtām situācijām pie robežām mūs informēja garīdznieki no Polijas un Baltkrievijas. Tikām aicināti turpināt informēt pasauli par humanitāro krīzi, ko izraisījis Krievijas uzbrukums Ukrainai.

30. novembrī kopā ar mācītāju Imantu Miezi atbildējām uz Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) jautājumiem par tās stipendijām, atbalstot teoloģijas studijas Latvijā.

2022. gada 29. janvārī latviešu centrā “Gaŗezers” saņēmu “Kokneša” balvu. Darbs Gaŗezera Vasaras vidusskolā, sagatavošanās skolā un nometnē manu dzīvi neizmērojami bagātinājis. Pateicos par atzinību un iespēju kopā strādāt “Dievam un Latvijai!”, kas ir Gaŗezera devīze.

21. februārī piedalījos Eiropas Protestantu baznīcu apvienības (GEKE) virtuālā konferencē par tās organizācijas izcelsmi, darbību un iecerēm.

23. februārī sēde ar prāvesti Ievu Puriņu, mācītāju Dr. Daci Balodi un bīskapi emeritu Jānu Jērumu–Grīnbergu par ziņojumu, ko viņa būtu manā vietā pasniegusi Martin Luther Society rīkotajā konferencē Vācijā. Tēma — “What drives Christ — how the image of Christ brings us into the Holy Scripture.” Covida–19 dēļ atcēla sēdi, bet ziņojums tika nosūtīts. Paldies par labo sadarbību!

4. un 5. martā pieslēdzos konferencei “Baznīca krustcelēs”. To rīkoja mācītājs Dr. Linards Rozentāls ar palīgiem. Ļoti vērtīgas pārrunas par būtiski svarīgiem jautājumiem, kā visās Baznīcās notiek pārmaiņas, kuŗām neparedzamas sekas, kuŗas, protams, visas nezinām, bet no kuŗām varam mācīties.

25. martā sadarbojos ar vietējās Wauwatosa pilsētas vadību, kuŗai dziļi rūp kaŗš Ukrainā un kopā ar latviešiem grib atgādināt savējiem, ka šī cīņa ir mūsu visu, jo tā ir par taisnību un brīvību.

Kamēr biju Latvijā, 5. aprīlī kopā ar prāvestu emeritus Kārli Žolu apciemoju Rīgas Kapseļu ielas bērnu centru. 7. aprīlī ar prāvesti Ievu Puriņu biju Zvanniekos; 9. aprīlī kopā ar bīskapi emeritu Jānu Jērumu–Grīnbergu biju Vīķu RC Piksāros; tajā pašā dienā abas bijām kopā ar mācītāju Zigmāru Ziemani un tikāmies ar pilsētas pārstāvi; 12. aprīlī Rīgas Ilģuciema sieviešu cietumā kopā ar prāvesti Ievu Puriņu un mācītāju Rudīti Losāni tikāmies ar cietuma vadītāju, kuŗa augsti novērtē mācītājas Rudītes Losānes izstrādāto projektu “Mirjama”. Latvijā būdama, protams, biju mūsu draudzēs, un šie apciemojumi liecina, ka paplašinājās Kristus un LELBP darbs Latvijā.

No 31. augusta līdz 8. septembrim Pasaules Baznīcu Padome (WorldCouncil of Churches) notur savu asambleju Karlsruhē, Vācijā. Liela pateicība archibīskapam emeritus Elmāram E. Rozītim, kuŗš mūs pārstāvēs.

Tiek veikti visi priekšdarbi mūsu līdzdalībai Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) asamblejā. Pārstāvēšu mūsu Baznīcu kopā kopā ar prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu. Asambleja notiks 2023. gadā no 13. līdz 19. septembrim Krakovā, Polijā. Tēma — “One Body, One Spirit, One Hope.”

Kā palīdzēt nodrošināt, ka mūsu Baznīca ir stipra un augoša, veselīga? Lūdzot un ziedojot!

Bez Dieva svētītām lūgšanām, bez Kristus žēlastības un mīlestības prieka vēsts, bez Svētā Gara iedrošinājuma un iedvesmas neviena Baznīca nespēs pastāvēt. Bez līdzekļiem būs daudz grūtāk nodrošināt tās nākotni. Mūsu Pestītājs nebaidījās runāt par naudas lietām. Kādreiz gandrīz vai par pārsteigumu aptveram, cik bieži Viņš aicināja pārdomāt mūsu finanses un to, kā tās atspoguļo mūsu vērtības, “jo kur būs jūsu manta, tur arī būs jūsu sirds”.

Lielā, dziļā un sirsnīgā pateicībā par visiem, kuŗi tik pašaizliedzīgi daudzus gadus jau ir ziedojuši, lai mūsu Baznīca taptu, augtu un plauktu, lūdzam atkal atvērt sirdis un vēlreiz ziedot.

Aicinām paredzēt mūsu LELBP vietu savā testamentā. Katrs ziedojums — mazs vai liels — nesīs svētību! Atbalstot latviešu Baznīcas darbu, palīdzam latvju tautai. Tā būs stiprāka, ja katrs tās bērns zinās, pie kā griezties lūgšanās vai garīgās vajadzībās.

Mūsu latviešu tauta būs taisnīga, ja tā pazīs to patiesību, kuŗa nav mainīga, bet pastāv gadu simteņiem ilgi. Mūsu latviešu tauta būs drošāka, ja, visi kopā kalpojot, turpināsim palīdzēt nodrošināt katra dzīves pamatu un tālāk celt dzīvi ar Dieva dotiem “materiāliem”, starp kuŗiem ir mīlestība, žēlastība, laipnība, miers un savstarpēja cieņa. Nāciet palīgā, mēs lūdzam, lai Dieva darbs augtu!

Misijas fonds

No fonda dibināšanas 2015. gadā sakarā ar manu konsekrāciju archibīskapes amatā LELBP Misijas fonda galvenais uzdevums ir bijis sniegt Kristus Evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas kalpo mūsu LELBP draudzēs Latvijā un citur, kur nesen uzsākta darbība un lūgts atbalsts vai kur top jauna LELBP draudze. Biju iecerējusi, ka Misijas fonds būs tas, kas darbosies, neuzkrājot lielus līdzekļus, bet, tādus saņemot, tos izmantos un dalīs, lai segtu izdevumus, kuŗi saistās ar garīdznieku un draudžu aktīvo kalpošanu. To esam darījuši! Un tādēļ atkārtoti jālūdz papildināt tā kasi! Fonds netaupa lietainai dienai, jo jau līst no debesīm Dieva Gara žēlastība un aicinājums tagad vēl pilnīgāk veikt evaņģelizācijas darbu Latvijā, Īrijā un citur! Lūdziet, atbalstīsim, cik iespējams!

Misijas fonds nespēj atalgot mūsu garīdzniekus, bet ar ziedojumu, ko piešķiram, viņiem ir iespējamāk kalpot mūsu draudzēs. Latvijas apgabalā prāveste Ieva Puriņa vislabāk var informēt par to, cik daudz Misijas fonda sniegtais atbalsts palīdz mūsu draudzēm pastāvēt, augt un tapt jaunām!

Misijas fonda ziedojumus var sūtīt Virsvaldes kasierim Uģim Grīnbergam (10536 Lucas Rd., Three Rivers, MI 49093) vai caur PayPal: misijasfonds@gmail.com “Misijas Fonds”.

Rītdienas fonds

Šis fonds piešķir stipendijas teoloģijas izglītībai un arī atbalsta Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes darbu. Rītdienas fonds un arī archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonds ir atbalstījuši citus Baznīcas pasākumus, kuŗi paplašina teoloģiskās zināšanas gan garīdzniekiem, gan mūsu Baznīcas locekļiem. Rītdienas fondu vada mūsu Virsvaldes un Prezidija locekle Tamāra Rūse. Viņa labprāt atbild uz jautājumiem, rakstiet uz e–pastu: trusis@cox.net.

Tiešais atbalsts LELBP Virsvaldes darbam

Vienmēr būsim pateicīgi par ziedojumiem mūsu Baznīcai! Paldies visām draudzēm, kas turpina iemaksāt mūsu kasē. 2022. gadā 18. septembrī vai tuvākā datumā notiks Kopbaznīcas dievkalpojumi, cerams, visās mūsu draudzēs. Būsim vienoti Dieva vārdos, dziesmās un lūgšanās. No sirds aicinām vienotībā turpināt celt stipru mūsu Baznīcu. Tās uzdevums ir ļoti būtisks.

Uz priekšu raugoties

1965. gadā mācītājs Ernests Sarkanbārdis rakstīja, ka “Baznīcu veido nevis tās locekļu kopīgā subjektīvā ticība, bet gan Dieva paša objektīvais žēlastības darbs tanī”. Tikai cits citu uzklausot un kopā lūdzot, spēsim palīdzēt atklāt, kā pilnīgāk izprast, kas tieši tagad ir Dieva “objektīvais žēlastības darbs”, kad aug nežēlīgo uzbrukumu skaits un agresija pasaulē, un ko nozīmē būt Kristus miera nesējam un vienlaicīgi brīvības aizstāvim. Jo sevišķi jālūdz par mūsu garīdzniekiem Latvijā, kuŗi, šķiet, vairāk nekā citur dzird šādus jautājumus, īpaši pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai.

Pirms 15 gadiem mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis iedomājās par to, kāds varētu būt nākamais gads mūsu Baznīcai. Viņš rakstīja: “Atļausimies pārsteigties par vērto un labo, ko dzīvē ieraugām un piedzīvojam. Bieži pat tad, kad vismazāk to gaidām. Un jautāsim sev: “Kas sastāda mūsu dzīves vērto un labo? Kas ir tā mīlestība, kas izsaka un noteic mūs pašus?” Ieejot nākamajā, mums nezināmajā, bet Dievam skaidrā darbības posmā, — lai Dievs dod daudz vērto un labo! Lai Kristus dodas līdzi arvien caur savu Evaņģēliju, atverot mūsu acis, ka ieraugām un vēl dziļāk iemīlējam Viņu. Lai Svētais Gars dāvina gudrību un ilgas kopā augt ticībā, cerībā un mīlestībā uz ikkatru un sevi pašu, citā un sevī ieraugot to Mīlestību, kas izsaka un noteic mūs katru un visu mūsu Baznīcu.

Lai Dievs savā mīlestības spēkā svētī mūsu Baznīcu un Latviju, un visu pasauli. Lai Viņš pasargā no kaŗa briesmām, no dabas katastrofām, no slimībām un naida, izmisuma pieauguma. Lai katrs Viņa bērns aug drošībā, veselīgs un miera svētīts. Lai katrs atrod sev vietu mūsu Baznīcā un mūsu sirdīs. Dosimies droši uz priekšu, pateicoties Dievam, Viņu teicot, pielūdzot un dzīvojot Viņa dāvinātā ticībā, cerībā un — pāri visam — mīlestībā!

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju