Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

LELBA Vidienes apgabals

Dievs atver logu

Ikreiz, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam par jums visiem ikvienā savā lūgšanā; es ar prieku nododos lūgšanām par mūsu kopību evaņģēlija sludināšanā. (Flp 1:3–5)

Dr. Sarma Eglīte, prāveste

LELBA Vidienes apgabals

Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un palīdzību mūsu apgabala draudzēm un garīdzniekiem kalpot Viņam ar prieku, sludinot Viņa prieka vēsti! Pateicos Dievam par LELBA Vidienes apgabala draudžu darbiniekiem un uzticīgajiem dievlūdzējiem! Pateicos Dievam par tiem, kuŗi apmeklēja LELBA rīkotos Laju kursus; tas liecina, ka mīlat Dievu un rūpējaties par savas draudzes nākotni. (Ceturtā daļa Laju kursu dalībnieku bija no Vidienes apgabala!)

Aizvadītajā gadā sapratām, ka mūsu dzīve ļoti mainījusies. Covid–19 vīruss spiedis pārvērtēt, ko un kā darām. Gandrīz visas draudzes piedzīvojušas to, ka dievlūdzēju skaits klātienes dievkalpojumos sarucis. Draudžu vadība par to norūpējusies un meklē, kā sludināt Evaņģēliju jaunajos apstākļos, piedāvājot dažādus variantus dievkalpojumiem un Bībeles stundām: klātienē, virtuāli, hibrīda veidā. Galvenais — meklēt un censties! Pasaule ir mainījusies. Mēs esam mainījušies. Kā teikts filmā “Mūzikas skaņas” — kad Dievs aizveŗ durvis, tad kaut kur Viņš atveŗ logu. Jāmeklē šis logs…

Krievijas nelikumīgais uzbrukums Ukrainai mūs visus satricināja. Tas lika apstāties un iesaistīties atbalsta darbā. Pateicos Dievam par dāsnajiem ziedotājiem un personām, kas palīdz izdibināt, kur nodot šos atbalsta ziedojumus.

Parasts skats — mūsu dievnamos izlikts arī Ukrainas karogs

Parasts skats — mūsu dievnamos izlikts arī Ukrainas karogs

Priecājos, ka pēc divu gadu pārtraukuma jūnija sākumā apgabala garīdznieki pulcējās Gaŗezerā un oktobrī noturēsim apgabala konferenci Kalamazū draudzes telpās.

Apgabalā darbojas 15 draudzes un viena kopa, kuŗās kalpo deviņi garīdznieki — viena mācītāja aprūpē divas apgabala draudzes un viena aprūpē trīs apgabala draudzes. Indianapoles draudze ir ievēlējusi sev jaunu mācītāju un sākusi kārtot iebraukšanas dokumentus. Trīs draudzes paļaujas uz apgabala vikāru aprūpi. Trīs draudzes atalgo savu garīdznieku nepilna laika darbam. Apgabalā kalpo pieci vikāri, dzīvo divi pensionēti mācītāji, kā arī archibīskape, kuŗa kalpo visai LELBP.

Mineapoles — St. Paula draudzes mācītājas Ilzes Larsen amatā ievešana. No kreisās: māc. Dr. D. Skudiņa, prāv. Dr. S. Eglīte, māc. A. Sedliņš, no mugurpuses — māc. I. Larsen

Mineapoles — St. Paula draudzes mācītājas Ilzes Larsen amatā ievešana. No kreisās: māc. Dr. D. Skudiņa, prāv. Dr. S. Eglīte, māc. A. Sedliņš, no mugurpuses — māc. I. Larsen

Prāveste Dr. Sarma Eglīte apgabala vārdā apsveic Mineapoles –St. Paula draudzes mācītāju Ilzi Larsen ar jauno amatu

Prāveste Dr. Sarma Eglīte apgabala vārdā apsveic Mineapoles –
St. Paula draudzes mācītāju Ilzi Larsen ar jauno amatu

Maiņas draudžu dzīvē

 • 2021. gada 17. oktobrī mācītāja Ilze Larsen amatā ievesta Mineapoles — St. Paula draudzē.
 • 2022. gada sākumā Grand Rapidu draudze ar Kalamazū draudzi vienojās par reģionālu aprūpi.
 • 2022. gada 10. jūlijā Indianapoles draudze ievēlēja Ivo Rodertu par savas draudzes jauno mācītāju.

Garīdznieki

Kopš pēdējā pārskata šķīrāmies no mūsu apgabala diakones Jautras Ķelpes. Viņa dzimusi 1938. gada 17. februārī, ordinēta 2002. gada 1. septembrī un mirusi 2022. gada 31. martā Indianapolē. Pateicamies Dievam par viņas kalpošanu!

Draudžu un apgabala darbība

Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū svētnīca iesvētīta 2021. gada 5. septembrī.

Turpinājām pulcēties virtuāli — kā garīdznieki, tā laji. Nolēmām 2022. gada oktobrīnoturēt apgabala konferenci Kalamazū.

Čikāgas Sv. Pēteŗa draudze 2022. gada 24. aprīlī atzīmēja savu 25 gadu darbošanās jubileju ar svinīgu dievkalpojumu un cienastu.

Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes 25 gadu atceres dievkalpojumā svētku draudzi svēta archibīskape Lauma Zušēvica. No kreisās: draudzes māc. O. Freimanis, Ciānas draudzes māc. G. Puidza, archib. L. Zušēvica un prāv. Dr. S. Eglīte

Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes 25 gadu atceres dievkalpojumā svētku draudzi svēta archibīskape Lauma Zušēvica. No kreisās: draudzes māc. O. Freimanis, Ciānas draudzes māc. G. Puidza, archib. L. Zušēvica un prāv. Dr. S. Eglīte

Svētku draudze

Svētku draudze

Apgabala garīdznieku saietu noturējām Gaŗezerā no 31. maija līdz 2. jūnijam. Baudījām iespēju cits citu atkal redzēt vaigu vaigā!

Vidienes apgabala pienākumos ietilpstGaŗezers. Ticības mācību Gaŗezera Vasaras vidusskolā mācīja: 1. klasei Silvija Kļaviņa–Barshney, 2. klasei mācītāja Aija Graham, 3. klasei prāveste Dr. Sarma Eglīte un 4. klasei archibīskape Lauma Zušēvica. Nodarbības vadītas arī Bērnu nometnei un Sagatavošanas skolai.

Dievkalpojumu Gaŗezera saimei vada prāveste Dr. Sarma Eglīte

Dievkalpojumu Gaŗezera saimei vada prāveste Dr. Sarma Eglīte

Dievkalpojumus Gaŗezerā 2022. gada vasarā vadīja apgabala garīdznieki: archibīskape Lauma Zušēvica, mācītāja Aija Graham un prāveste Dr. Sarma Eglīte. (Mācītājam Ojāram Freimanim bija paredzēts vadīt dievkalpojumu, bet vētras postījumu dēļ dievkalpojumu atcēla.)

Dievkalpojums brīvdabas baznīcā nevarēja notikt vētrā nolauztās koka galotnes dēļ, kas karājās virs altāŗa, kā arī daudzo nogāzto koku dēļ

Dievkalpojums brīvdabas baznīcā nevarēja notikt vētrā nolauztās koka galotnes dēļ, kas karājās virs altāŗa, kā arī daudzo nogāzto koku dēļ

Vidienes apgabala vārdā un labad kalpo:

 • Mārīte Grīnberga (Kalamazū) — apgabala Dāmu komiteju referente,
 • Uģis Grīnbergs (Kalamazū) — LELBP Virsvaldē,
 • Eduards Petrovskis (Milvoki) — Vidienes apgabala kasieris,
 • Sandra Kalve (Milvoki), Uldis Pūliņš (Čikāgas Sv. Pēteŗa) un Ivars Zušēvics (Milvoki) — Revīzijas komiteja.

LELBA Pārvaldē ievēlētie locekļi no Vidienes apgabala:

 • Andris Celcherts (Klīvlande) — LELBA Pārvaldes loceklis un kasieris, • mācītāja Aija Graham — LELBA Pārvaldes locekle,
 • Sandra Kalve (Milvoki) — LELBA Pārvaldes priekšnieces laju vietniece un Palīdzības nozares vadītāja.

LELBA nozares vadītāji no Vidienes apgabala:

 • Silvija Kļaviņa–Barshney (Čikāgas Ciāna) — Kristīgās audzināšanas nozare,
 • mācītāja Dr. Dace Skudiņa — Ārmisijas nozare,
 • mācītāja Dr. Kristīne Sūna–Koro — LIRS nozare,
 • prāveste Dr. Sarma Eglīte — BLUM nozare un Arodskolu stipendiju fonda vadītāja, kontaktpersona Zvannieku bērniem.

Paldies visiem fotogrāfiem!

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju