Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Amerikā — LELBA

Mūsu rokām veiktais Dieva darbs

Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki! (1Pēt 4:10)

Anita Vārsberga–Pāža, prāveste, LELBA Pārvaldes priekšniece

Mūsu darbs Amerikā — LELBA

Neatceros, kuras labdarības organizācijas akcijas skrejlapā bija uzsaukums “Let’s do something BIG together!” — Kopā darīsim kaut ko LIELU! Bet, domājot par Latviešu evaņģēliski luterisko Baznīcu Amerikā (LELBA), man šī frāze, šī doma nāk prātā. Jo LELBA pieredze ir, ka ar Dievpalīgu visi kopā, katram pēc savām spējām pieliekot roku, mēs patiesi varam kaut ko lielu paveikt.

Kā Sinodei, kas apvieno četrus apgabalus, viens no mūsu uzdevumiem ir atbalstīt draudzes, palīdzot tām pildīt savu sūtību tajā vietā un apstākļos, kuros tās darbojas. Šajā gadā LELBA nozares piedāvāja divus īpašus veidus, kā kopā “svētos sagatavot kalpošanas darbam”. (Ef 4:12) Tie bija sen loloti projekti, lieli darbi, ko kopā darījām un kas vēl ilgus gadus draudzēm kalpos, — Laju kursi un Kristīgās audzināšanas nozares atjaunošana.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 2022. gada pavasarī Teoloģijas nozare sarīkoja Laju kursus tiem draudzes locekļiem, kas savās draudzēs aicināti piedalīties dievkalpojumu vadīšanā. Paldies nozares vadītājai prāvestei emeritai Dr. Ilzei Kuplēnai–Ewart un Laju kursu plānošanai īpaši sasauktai darba grupai, kas izveidoja programmu jaunā, neklātienes formātā, tā paplašinot iespējamo dalībnieku un lektoru loku. Uz kursiem pieteicās 47 dalībnieki (no visiem četriem LELBA apgabaliem, kā arī no LELBP Latvijā un Zviedrijā), kuriem septiņi lektori (no visiem četriem LELBA apgabaliem) pasniedza lekcijas un sagatavoja kursu materiālus. Apustulis Pāvils bija pārliecināts, ka Kristus miesa veidojas un tiek stiprināta, kad visi kopā kalpojam. (Ef 4) Prieks, ka mūsu Baznīcā laji ir aktīvi dalībnieki ne tikai draudžu administrācijā vai labdarības un aprūpes darbā, bet arī dievkalpojuma vadīšanā! Jau tiek plānots kursu turpinājums šim gadam.

Kristīgās audzināšanas nozares jaunā vadītāja teol. bak. Silvija Kļaviņa–Barshney ar lielu sirdsdegsmi ir atjaunojusi nozares darbību. Liels darbs padarīts kopā ar jauno LELBP Izglītības nozari, kuras veidošanā piedalījās Silvija. LELBP nozares apraksts saskan ar LELBA nozares: “Nozare veidota, lai palīdzētu draudzēm un latviešu skolām ar ticības mācības programmu materiāliem veidot īpašas kristīgās audzināšanas nodarbības un aktivitātes un piedāvāt visāda veida palīdzību. Mūsu misija iesaista gan bērnus, gan jauniešus, gan pieaugušos — kristīgā audzināšana turpinājas visa mūža garumā.” Kopā ir izveidots kristīgās audzināšanas materiālu archīvs, kas atrodas Google Classroom un kurā var iekļūt, sazinoties ar Silviju vai rakstot uz e–pastu: lelbpasaule.izglitiba@gmail.com. Silvija, nebaidoties izkāpt no ierastās “kastes”, jautā: “Ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu, ka piedāvājam visu iespējamo, lai katrs, kam interesē kristīgā audzināšana, var atrast atbildes pie mums?” Paldies nozares vadītājai un tiem, kas jau dalījušies gan savā pieredzē, gan savos jautājumos un rūpēs, arī tiem, kas jau archīvam iesūtījuši materiālus, un tiem, kas jau archīvā meklējuši idejas, programmas, palīglīdzekļus. Pieredze ir, materiāli ir, archīvs visu laiku tiek papildināts. Nāc! Tie, kas meklē, atradīs!

Un tomēr atbalsts tika sniegts arī ierastajos veidos — ieskaitot, ka pagājušā gada Ziemsvētkos Baznīcas liturģijas un mūzikas nozares vadītāja prāveste Dr. Sarma Eglīte izkārtoja kopīgu Kristus piedzimšanas svētku video dievkalpojumu, līdzīgu tiem, kas mūs lūgšanās un dziesmās uzturēja pandēmijas pirmajā pusotra gadā. Paldies!

Otrs LELBA uzdevums ir atbalstīt draudzes, palīdzot tām būt daļai no plašākas kalpošanas pasaulē. Jau gadiem ilgi LELBA mudina piedalīties Palīdzības nozares darbā Latvijā, Ārmisijas nozares atbalstā trūkumcietējiem vai cietušajiem citās zemēs un, atminoties mūsu senču bēgļu gaitas, ziedot luterāņu bēgļu aprūpes organizācijai. Šogad liela uzmanība tika veltīta Ukrainai, LELBA Pārvaldei izsludinot īpašu mērķziedojumu akciju. Paldies katram, kas atbalstīja šo kalpošanu ar ziedojumu vai lūgšanām. Jūs un mēs, visi kopā, patiešām kaut ko lielu piedzīvojām un izdarījām!

Ukraina vēl arvien ir visu mūsu domās un lūgšanās. Krievijai uzsākot neattaisnojamo, nežēlīgo karu Ukrainā, īpaši izjutām nepieciešamību būt kopā lūgšanās, kā arī atbalstā. Tūlīt draudzes un draudzes locekļi rīkoja paši savus palīdzības pasākumus vai piedalījās apkaimes vai citu organizāciju akcijās. Tie, kam bija iespējams, arī fiziski “stāvēja ar Ukrainu” demonstrācijās un gājienos. Un uz LELBA aicinājumu piedalīties kopīgā ziedojumu akcijā atsaucība bija aizkustinoši liela! Kara pirmajos trīs mēnešos varējām starptautiskām palīdzības organizācijām, ieskaitot Ziedot.lv, nosūtīt kopā 90,000 USD un 22,600 CND. Esam palīdzējuši gan tiem, kas Ukrainā uzturas un cīnās, gan tiem, kas devušies bēgļu gaitās. Paldies visiem ziedotājiem — indivīdiem, draudzēm, latviešu organizācijām — par uzticību un gatavību kopā darīt kaut ko lielu! Liels paldies kasierim Andrim Celchertam, kam ziedojumu ievākšanas un iegrāmatošanas darbs bija lielāks, nekā bijām paredzējuši. LELBA Pārvalde turpinās sekot līdzi notikumiem, rūpīgi izvērtējot palīdzības organizācijas, kuras atbalstīt, jo karš nav beidzies, ziedojumus turpinām pieņemt, un cietušo un vajadzību ir daudz un būs vēl ilgi. Tādēļ sirsnīgs paldies diakonei Gunai Reinai, kura piedāvā iespēju katru vakaru tiesšaistē Zoom kopā lūgt par Ukrainu, kas stiprina un svētī.

Palīdzības nozare, pateicoties draudžu un indivīdu ziedojumiem — īpaši tiem, kas regulāri un atkārtoti ziedo, turpina atbalstīt dažādas organizācijas un projektus Latvijā. Nozares vadītāja Sandra Kalve vienmēr meklē iespējas mūsu visu vārdā izrādīt kristīgu mīlestību tiem, kam tā šobrīd visvairāk nepieciešama. Tā varam par saviem draugiem un darba biedriem uzskatīt vairākas labdarības organizācijas Latvijā, ar kurām mēs jau vairākus gadus sadarbojamies. Audžuvecākiem un bērniem esam iegādājušies mugursomas un palīdzējuši svinēt Lieldienas. Trūkumcietējiem ir sarūpētas siltas pusdienas. Sabiedrības visatstumtākajiem — cilvēkiem ar invaliditāti pilngadīgā vecumā — esam palīdzējuši piedalīties vasaras nometnē. Talantīgiem bērniem no maznodrošinātām ģimenēm finansējām izglītojošas ekskursijas. Sniedzam atbalstu Latvijas sievietēm, kas cietušas no vardarbības, un viņu bērniem. Un turpinām sniegt finansiālu atbalstu tiem, kas rūpējas par bāreņiem, kā arī tiem, kas kalpo saviem līdzcilvēkiem — vai nu tas būtu draudzes Kristīgo bērnu dienās, vai sieviešu cietumā. Palīdzības nozare arī piedalās LELBP “Dzīvības ceļa” projektā. Šogad, izsakot atzinību nesen dibinātā “Hospiss LV” mērķiem un darbam, ziedojām projektam “Atelpa savējiem — apmaksāta atpūta mediķiem pandēmijas laikā”. Visam finansiālajam līdzi iet mūsu visu lielais garīgais atbalsts — lūgšanas.

Ārmisijas nozare mācītājas Dr. Daces Skudiņas uzticīgajā vadībā LELBA vārdā “atsaucas uz līdzcilvēku vajadzībām pasaulē, sniedzot redzamā, taustāmā veidā palīdzību un apliecina Dieva mīlestību līdzcilvēkiem, dodot un daloties ar to, ko Dievs ir devis”. Arī šīs nozares plašais darbs notiek, pateicoties draudžu un labvēļu finansiālajam atbalstam — ziedojumiem. Nozares projektu nosaukumi liecina par tās darbu, kas notiek uz sliekšņa starp dzīvību un nāvi: “Dzīvības ūdens — Etiopijā un Kambodžā”, “Dzīvības maize — Venecuēlā” un “Dzīvības ceļš: no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām” — LELBP sadarbības projekts ar Latvijas Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāli. Šis projekts veicina kontakta veidošanu starp institūcijā esošu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un labas gribas latviešiem pasaulē. Draudzes, uzņemoties garīgu gādību par bērniem, liecina, ka viņi nav aizmirsti, ka Dievs un cilvēki viņus mīl. Iepazīstieties ar nozares projektiem mājaslapā www.lelbaarmisija.webnode.com un tad piedalieties!

LELBA Pārvalde, draudzes un labvēļi turpina atbalstīt mūsu sadarbības partneri bēgļu aprūpes darbā — Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS). Nozares vadītājas mācītājas Dr. Kristīnes Sūnas–Koro aicinājums Pasaules bēgļu dienā (20. jūnijā) mums atgādina, ka pat pirms Krievijas uzbrukuma Ukrainai bēgļu skaits pasaulē katru gadu pieaug. Ir daudzas valstis, “kur cilvēki ir spiesti pamest mājas un dzimtās vietas kara, politiskas un arī reliģiskas vardarbības dēļ. Klimata problēmas arvien biežāk spēlē negatīvu lomu piespiedu migrācijā, palielinot jau esošo ekonomiskopostu un stabilitātes trūkumu, kur tik daudziem zūd cerība uz mieru un cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Lūgsim par mieru, par taisnības uzvaru, par līdzcietību un par cilvēcību gan Ukrainā, gan Venecuēlā, gan Afganistānā, gan Sīrijā, gan Etiopijā… un vēl tik daudzās citās zemēs.” Turpinām atbalstīt svētīgo LIRS darbu!

Visi kopā esam veikuši ko lielu — par labu mūsu draudzēm, kā arī pasaulei un par godu Dievam!

Ir pagājis gads, kopš jaunai Pārvaldei uzticēja LELBA vadību. Ilgstošās pandēmijas apstākļi noteica, ka pirmajos 11 mēnešos iepazīšanās un darbības mērķu uzstādīšana notika regulārās Zoom sēdēs. Priecājāmies par iespēju beidzot maija sākumā tikties klatienē! Diemžēl mūsu laiku kopā un darbu saīsināja vairāku dalībnieku saslimšana ar kovidu.

Pateicos visiem Pārvaldes locekļiem par laiku un enerģiju, ko veltāt mūsu kopīgajam darbam. Ar Pārvaldi, LELBA nozarēm un darbību varat iepazīties LELBA mājaslapā, kuras atjaunošana bija prioritāte, ko veiksmīgi izpildīja Kārlis Veilands.

Par kopā padarīto, kā arī par vēl plānoto — paldies Pārvaldei, nozaru vadītājiem, apgabala garīgajiem vadītājiem, biroja vadītājai Veltai Firsovai. Sirsnīga pateicība archibīskapei Laumai par atbalstu.

Es ticu, ka kopā darīsim vēl daudz ko LIELU — jo tas ir Dieva darbs, mūsu rokām veikts.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju