Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

LELBA Rietumu apgabals

Kopā priekos un bēdās

Dr. Daira Cilne, prāveste

Šajā gadā Rietumu apgabala draudzes piedzīvoja gan priekus, gan bēdas. Priekus, jo divas draudzes — Ziemeļkalifornijas un Sandjego — svinēja 70 gadu jubileju. Bēdas, jo Lielajā Piektdienā Oregonas draudzes priekšniece Dr. Rita Sēja negaidīti tikai aizsaukta mūžībā. Draudzei un apgabalam ļoti pietrūks viņas sirsnības un gādības — Dr. Rita bija arī ilggadēja Dāmu komitejas priekšniece. Lai Dievs mielo viņas dvēseli Savos aizsaules dārzos!

Rietumu apgabalā ir septiņas draudzes — Denverā, Vankūverā B.C., Sietlā, Oregonā, Ziemeļkalifornijā, Dienvidkalifornijā, Sandjego — un viena dievkalpojumu kopa Sakramento.

No visām apgabala draudzēm Vankūvera visilgāk atguvās no pandēmijas. Līdz pat Lieldienām nebija iespējams noturēt dievkalpojumus, jo baznīca, ko īrē draudze, bija slēgta. Toties kāda svētība tad, kad atkal varējām tikties un svinēt Augšāmcelšanās svētkus! Maskās — bet ar prieku.

Oregonā — tāpat kā Vankūverā — dievkalpojumi notiek reizi mēnesī. Vasarā tos noturējām baznīcas dārzā, bet vēlāk Latviešu nama zālē, kur bija iespējams ievērot distancēšanos. Draudze ir skaitliski neliela, bet dievkalpojumi ir labi apmeklēti, un pagājušā gadā iestājās vairāki jauni draudzes locekļi.

Prāveste Dr. Daira Cilne kopā ar Oregonas draudzes priekšniekiem Dr. Ritu Sēju un Juri Orli

Prāveste Dr. Daira Cilne kopā ar Oregonas draudzes priekšniekiem Dr. Ritu Sēju un Juri Orli

Dievkalpojumu Oregonā vada prāveste Dr. Daira Cilne

Dievkalpojumu Oregonā vada prāveste Dr. Daira Cilne

Denverā dievkalpojumi ar dievgaldu notiek katru svētdienu, un tie tiek arī straumēti (live stream) tīmeklī. Draudzē kalpo mācītāja Liena Apšukrapša un amerikāņu mācītājs Larry Bowe. Vasarsvētkos un Aizvesto piemiņas dienā dievkalpojumus noturēja draudzes iepriekšējā mācītāja Helēne Godiņa Saleniece, kura no Latvijas bija atbraukusi ciemos kopā ar ģimeni — vīru Intaru un meitiņu Sāru.

Sietlā dievkalpojumi notiek katru svētdienu, un pēcpandēmijas laikā dievlūdzēju skaits ir mazinājies, bet dievgaldnieku skaits ir audzis. Esam atsākuši piedāvāt Svēto Vakarēdienu, lietojot tā saucamo plūstošo rindas kārtību, lai varētu ievērot distancēšanos. Bijām domājuši, ka tas ir tikai pagaidām, bet, ja tas mudina un iedrošina dievlūdzējus saņemt sakramentu, būs vēl jāpadomā — varbūt Svētais Gars cenšas mums ko pateikt.

Priecīgs notikums draudzē — aprīlī tika iesvētītas trīs jaunietes: Aina Šulca, Lilja Pura un Laila Zommere.

Pēc iesvētībām Sietlā. Draudzes priekšn. J. Šulcs un prāv. Dr. D. Cilne kopā ar iesvētītajām meitenēm

Pēc iesvētībām Sietlā. Draudzes priekšn. J. Šulcs un prāv. Dr. D. Cilne kopā ar iesvētītajām meitenēm

Ziemeļkalifornijas draudzes 70 gadu jubileja bija pagājušā gada aprīlī, bet pandēmijas dēļ to nācās atlikt. Toties gaidīšana nemazināja prieku, ar ko tā tika svinēta šogad. Pateicības dievkalpojumu vadīja diakone Guna Reina, un svētku mielastā netrūka ne kliņģera, nedz apsveikumu no tuvienesun tālienes, novēlot draudzei Dievpalīgu turpmākajā ticības ceļā.

Latvijas Valsts svētku nedēļas nogalē archibīskape Lauma Zušēvica vizitēja vairākas Kalifornijas draudzes/kopas. Viņa arī apciemoja nelielo latviešu saimi Reno, Nevadā, kur nav draudzes, bet ļaudis svētku reizēs sanāk kopā svinēt. Šoreiz, kā raksta diakone Guna Reina, viņu svinības bija īpašas. Tieši Valsts svētku dienā, 18. novembrī, archibīskape noturēja svētbrīdi. Un pēc tam turpināja svinēt sadraudzību pie svētku galda.

Ziemeļkalifornijas draudzes svētku kliņģera cepējas

Ziemeļkalifornijas draudzes svētku kliņģera cepējas

Nākamajā dienā archibīskape devās tālāk, uz Kaliforniju, kur viņa Sakramento dievkalpojumukopā vadīja Valsts svētku svētbrīdi, kam sekoja sadraudzības laiks pie pusdienu galda.

Sakramento dievkalpojumu kopa. Labajā pusē diak. G. Reina un archib. L. Zušēvica

Sakramento dievkalpojumu kopa.
Labajā pusē diak. G. Reina un archib. L. Zušēvica

Paldies mūsu archibīskapei Laumai Zušēvicai, ka viņa iepriecināja tieši šīs mazākās latviešu kopienas Valsts svētkos! Bet viņas ceļojums ar to vēl nebija beidzies. Sestdien, 20. novembrī, Sandjego draudze svinēja 70 gadu jubileju.

Sandjego draudzes kasiere Antra Priede Berger, Dāmu komitejas priekšniece Maiga Bērziņa un draudzes priekšnieks Jānis Legzdiņš pēc Atzinības rakstu saņemšanas kopā ar diakoni Gunu Reinu un archibīskapi Laumu Zušēvicu

Sandjego draudzes kasiere Antra Priede Berger, Dāmu komitejas priekšniece Maiga Bērziņa un draudzes priekšnieks Jānis Legzdiņš pēc Atzinības rakstu saņemšanas kopā ar diakoni Gunu Reinu un archibīskapi Laumu Zušēvicu

Latviešu saime Reno

Latviešu saime Reno

Pirms dievkalpojuma archibīskape piedalījās latviešu skoliņas ticības mācības nodarbībā, palīdzot bērniem izgatavotsvečturiņus Latvijas karoga krāsās. Tie ar aizdegtām svecītēm tika novietoti altāra priekšā dievkalpojuma sākumā, un pēc tam bērni lasīja ievada Psalmu. Tā arī paši jaunākie draudzes locekļi varēja kopā ar archibīskapi Laumu un diakoni Gunu justies kā daļa no svinīgā dievkalpojuma. Šajā svētku dienā vairāki draudzes darbinieki saņēma Atzinības rakstus par ilggadējo un uzticīgo kalpošanu.

Archibīskapes vizitācijas maratons beidzās svētdien, 21. novembrī, Losandželosā, kur viņa novadīja Valsts svētku dievkalpojumu kopā ar diakoni Gunu un pēc tam Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības svētku aktā teica lūgšanu.

Dievkalpojums Dienvidkalifornijas draudzē — archib. L. Zušēvica un diak. G. Reina

Dievkalpojums Dienvidkalifornijas draudzē — archib. L. Zušēvica un diak. G. Reina

Priecājos, ka vairāki apgabala draudzes darbinieki piedalās arī mūsu Kopbaznīcas darbā: Sietlas draudzes priekšnieks Jānis Šulcs vadīja Bīskapa vēlēšanas komisiju, Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks Kārlis Veilands ir LELBA Pārvaldes loceklis, Dienvidkalifornijas draudzes priekšniece Tamāra Rūse ir LELBP Prezidija locekle un Rītdienas Fonda priekšniece.

Diakone Guna Reina ar apbrīnojamu enerģiju apkalpo visas Kalifornijas draudzes un no februāra, kad sākās karš Ukrainā, katru vakaru pulksten astoņos aicina virtuāli pulcēties Zoom platformā aizlūgt par Ukrainas tautu un par taisnīgu mieru.

Diakones Gunas Reinas aicinājums aizlūgt par Ukrainu

Diakones Gunas Reinas aicinājums aizlūgt par Ukrainu

“Miera Dievs ar jums visiem!” (Rm 13:33) — tāds ir lozungs dienā, kad sāku rakstīt šo pārskatu. Lūgsim! Ticēsim! Un kalposim ar prieku. PateicībaDievam.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju