Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Kanādas apgabals

Sēt Kristus mīlestību

Dāvis Kaņeps, prāvests

Kanādas apgabals

Aizvadītajā gadā arī Kanādas apgabala draudžu dzīve sāka atplaukt tāpat kā cituviet. Tās ir labas ziņas! Uz ko tas vedīs, vēl neviens nezina, izņemot pašu Dievu. Katra draudze ir piegājusi savam izaicinājumam sekot Kristus apustuliskajai pavēlei pēc vietējām iespējām — tātad dažādi. Varētu teikt, ka šajos pāris gados veidojies vadmotīvs — “būsim radoši”.

Šis laikmets mūs piespiedis izmēģināt kaut ko jaunu vai darīt lietas citādi, nekā bijis gadiem ierasts. Nezinu, cik reižu šāds mudinājums skanējis mūsu pulcēšanās reizēs, bet nu tagad esam bijuši spiesti pielāgoties. Un tā ne vienmēr ir slikta lieta. Lielākās draudzes ir iegādājušās skaņas un videotehniku un piesaistījušas šo tehnoloģiju lietpratējus, lai tie, kuri uz baznīcu netiek, tomēr var pieslēgties savas (vai arī citas) draudzes dievkalpojumiem.

Kanādas apgabalā darbojas šādas draudzes: Hamiltonas Kristus, Montreālas Trīsvienības, Otavas Miera, Toronto Austrumu, Toronto Sv. Andreja, Toronto Sv. Jāņa, bet pieskaitām arī Bufalo, Kitčeneras, Sadberijas un Sv. Katrīnas dievkalpojumu kopas. 2022. gada 18. jūnijā Kalgarijā notika draudzes slēgšanas dievkalpojums. Tas patiesi bija pateicības pilns notikums, kurā piedalījās jaunākās paaudzes mūziķi Daigas Štubes vadībā. Draudzes priekšniece Rasma Muižniece saņēma archibīskapes Atzinības rakstu par uzticības pilno draudzes vadību pēdējos gados.

Kalgarijas draudzes noslēguma dievkalpojumā spēlē vijolniece Anna Štube, pie klavierēm Annas māte Daiga Štube

Kalgarijas draudzes noslēguma dievkalpojumā spēlē vijolniece Anna Štube, pie klavierēm Annas māte Daiga Štube

Lūk, dažas zīmīgas aktivitātes apgabala draudzēs. Hamiltonas Kristus draudze pirms kārtējā “lockdown” paspēja Ziemsvētku laikā pulcēties ne tikai savā dievnamā, bet arī vakara stundā svecīšu gaismā Sidrabenes brīvdabas svētnīcā. Pavasarī Dāmu komiteja rīkoja Lieldienu brokastis, kas bija pirmā izdevība draudzes locekļiem pulcēties sadraudzībā, un sekmīgi sarīkoja divus lietoto mantu tirdziņus, kuru ienākumus ziedoja vietējām ukraiņu organizācijām bēgļu aprūpei. Jūnija sākumā svinīgi iesvētījās trīs jaunieši.

Iesvētītie jaunieši Hamiltonas Kristus draudzē 2022. gada 5. jūnijā Sidrabenes brīvdabas dievnamā. No kreisās: L. Legzdiņa, prāv. D. Kaņeps, T. Lakats un E. Eglīte

Iesvētītie jaunieši Hamiltonas Kristus draudzē 2022. gada 5. jūnijā Sidrabenes brīvdabas dievnamā. No kreisās: L. Legzdiņa, prāv. D. Kaņeps, T. Lakats un E. Eglīte

Toronto Austrumu draudze 20. martā sarīkoja īpašu un iedvesmojošu aizlūguma par Ukrainu dievkalpojumu ar muzikāliem priekšnesumiem mācītājas Dr. Anitas Gaides un prāvesta emeritus Ivara Gaides vadībā. Celsmīgu uzrunu teica Kanādas ukraiņu kongresa Toronto nodaļas vadītājs Taras Antoniw.

Hamiltonas pilsētas valdes nama priekšpagalmā 27. februārī (Mūsu Kunga Kristus apskaidrošanas dienā) prāvests Dāvis Kaņeps LELBA vārdā uzrunā vismaz divus tūkstošus demonstrantus pret Krievijas uzbrukumu Ukrainai

Hamiltonas pilsētas valdes nama priekšpagalmā 27. februārī (Mūsu Kunga Kristus apskaidrošanas dienā) prāvests Dāvis Kaņeps LELBA vārdā uzrunā vismaz divus tūkstošus demonstrantus pret Krievijas uzbrukumu Ukrainai

Adventa pirmajā svētdienā Toronto Sv. Andreja draudzē notika jaunā mācītāja Dāga Demandta amatā ievešana pēc gandrīz gada gaidīšanas. 29. maijā kopīgā dievkalpojumā ar Toronto Sv. Jāņa draudzi iesvētījās deviņi jaunieši.

Pēc mācītāja Dāga Demandta amatā ievešanas dievkalpojuma. No kreisās: prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, aiz viņas prāv. emer. Dr. F. T. Kristbergs, māc. R. Caune, ELCIC Austrumu Sinodes bīsk. asist. A. Snook, māc. D. Demandts, māc. Ģ. Grietiņš, māc. D. Wirt, māc. S. Hoffard, prāv. D. Kaņeps, māc. A. Smith

Pēc mācītāja Dāga Demandta amatā ievešanas dievkalpojuma. No kreisās: prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, aiz viņas prāv. emer. Dr. F. T. Kristbergs, māc. R. Caune, ELCIC Austrumu Sinodes bīsk. asist. A. Snook, māc. D. Demandts, māc. Ģ. Grietiņš, māc. D. Wirt, māc. S. Hoffard, prāv. D. Kaņeps, māc. A. Smith

Toronto Sv. Andreja draudzes jaunais mācītājs Dāgs Demandts ievests amatā

Toronto Sv. Andreja draudzes jaunais mācītājs Dāgs Demandts ievests amatā

Savukārt Toronto Sv. Jāņa draudzes lauku īpašumā “Saulaine” 2022. gada 23. jūlijā tika atzīmēta tā 70 gadu jubileju.

Mācītājs Ģirts Grietiņš ievada Saulaines 70 gadu jubilejas svētkus ar svētbrīdi

Mācītājs Ģirts Grietiņš ievada Saulaines 70 gadu jubilejas svētkus ar svētbrīdi

Otavas Miera draudze pavadījusi lielāko daļu gada jauna draudzes gana meklējumos. Paldies interim mācītājai Silviai Zalts–Sīpoliņai par sniegto pastorālo vadību! Lai Dievs turpina vadīt mācītāja/as meklēšanas komisijas darbu šajā izaicinājumu pilnajā laikā!

Lielu prieku sagādāja bērnu nometņu norise Saulainē, Sidrabenē un Tērvetē. Pēc divu gadu pārtraukuma bija sirdij veldze atkal dzirdēt bērnu balsis draudžu lauku īpašumos!

2022. gada 29. maijā Toronto Sv. Jāņa dievnamā Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudžu iesvētītie jaunieši ar garīdzniekiem. No kreisās pirmajā rindā: S. Gaide, B. Augustāne, A. Ezera, K. Zudāne, L. Zudāne, V. Kaļiņa; otrajā rindā: V. Ezers, E. Zamurs, Z. Kaļiņš; aizmugurē: prāv. emer. I. Gaide, māc. Ģ. Grietiņš, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, māc. D. Demandts

2022. gada 29. maijā Toronto Sv. Jāņa dievnamā Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudžu iesvētītie jaunieši ar garīdzniekiem. No kreisās pirmajā rindā: S. Gaide, B. Augustāne, A. Ezera, K. Zudāne, L. Zudāne, V. Kaļiņa; otrajā rindā: V. Ezers, E. Zamurs, Z. Kaļiņš; aizmugurē: prāv. emer. I. Gaide, māc. Ģ. Grietiņš, prāv. emer. I. Kuplēna–Ewart, māc. D. Demandts

Un tā šis gada apraksts pienācis pie beigām ar cerīgu aci uz nākamo gadu, lai Dievs piešķir mums ticību un drosmi dzīt jaunas vagas un sēt Kristus mīlestību ļaužu sirdīs!

 

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju