Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

LELBA Austrumu apgabals

Kalpošana Evaņģēlija gaismā

Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. (Mt 28:19)

Laris Saliņš, prāvesta vietas izpildītājs

LELBA Austrumu apgabals

Austrumu apgabala pēdējā konference notika Filadelfijā 2018. gadā. Pandēmijas dēļ apgabala konference atkal nav sasaukta. Joprojām gaidām laiku, kad varēsim droši pulcēties klātienē. Citi apgabali jau atsākuši konferences rīkot klātienē. Kad Ņujorkas draudzes jūnija Zoom valdes sēdē ierosināju apspriest apgabala konferences rīkošanu, valde joprojām bija piesardzīga, jo jaunais vīrusa variants ir sevišķi lipīgs. Tādēļ vai nu gaidīsim drošāku tikšanās laiku, vai rīkosim nākamo apgabala konferenci virtuāli.

2021. gada aprīlī Austrumu apgabala prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu ievēlēja par LELBA Pārvaldes priekšnieci. Kā prāvestes vietnieks kļuvu par apgabala prāvesta vietas izpildītāju līdz nākamajai konferencei, kad varēs ievēlēt jaunu vadību. Bez apgabala konferences, kur visi darbības dati ir plānveidīgi sastādīti, šis ziņojums diemžēl būs nepilnīgs.

Gatavojoties LELBP un LELBA sēdēm, kas notika Vašingtonā, kur pārstāvēju Austrumu apgabalu, Zoom platformā apspriedos ar apgabala mācītājiem un arī atsevišķi ar draudzes priekšniekiem. Minēšu galvenos novērojumus, ar ko mācītāji un draudzes priekšnieki dalījās. Draudzes joprojām darbojas pandēmijas ēnā. Gandrīz visu draudžu darbinieki minēja, ka dievkalpojumu apmeklētāju skaits ievērojami sarucis, kaut gan katrā draudzē ir atšķirīgi apstākļi.

Filadelfijas draudze sevišķi priecājas par savu jauno mācītāju Giju Galiņu, un draudze ir atsaucīga atjaunotai un paplašinātai darbībai.

Vašingtonas draudze, kas apgabalā piedāvā visplašāko programmu, arī konstatē, ka klātienes darbība pandēmijas laikā samazinājusies. Vašingtonā ir sparīga un spējīga komanda, kas turpina sasniegt draudzes locekļus ar dažādiem neklātienes piedāvājumiem. Prāveste Anita Vārsberga–Pāža sprieda, ka draudzes, kas nav sapratušas, ka atgriežoties draudzes realitāte būs mainījusies, no pandēmijas izaicinājumiem nav mācījušās.

Ņujorkas draudze ir centusies atgriezties “vecajās sliedēs” samazinātos apstākļos. Kā arī citās apgabala draudzēs, tā Ņujorkā ir bijušas lielas iesvētības, kad jaunieši, ko sagatavoja pandēmijas gados, kopā iesvētās. Pēdējos divos gados visas iesvētību mācības ir notikušas Zoom platformā. Ņujorkā šogad būs četras atsevišķas iesvētības, kur kopā iesvētīsies 17 jaunieši. Vairāki jaunieši jau studē universitātē. Jūnijā bija iesvētības ukraiņu katoļu baznīcā Ņūdžersijā, jo parastā īrējamā baznīca bija pārāk maza paredzētajiem viesiem. Kad ukraiņu baznīcu izīrēja, karš nebija vēl sācies. Šajā laikā būt pie ukraiņiem bija īpaši piesātināts piedzīvojums. No Ņujorkas draudzes četri apmeklēja laju kursus. Atjaunotie Laju kursi ir liela svētība visām LELBA draudzēm. Ņujorkas draudzes Katskiļu nometne turpina būt nozīmīgs darbības punkts, kas kalpo ne tikai draudzei pašai, bet arī visam novadam un pat plašākām aprindām. Pagājušajā vasarā bija klātienes darbība, bet ierobežotos apstākļos, kad ne vecāki, ne viesi nedrīkstēja nometnē uzkavēties. Šogad nometne darbojās bez šādiem ierobežojumiem, bet ar intensīvu kovida pārbaudes kārtību. Nometnē ir īpašas grūtības sameklēt piemērotu algotu darbaspēku.

Pēc iesvētībām ukraiņu katoļu baznīcā

Pēc iesvētībām ukraiņu katoļu baznīcā

Bostonas draudzei pagājušā gada decembra ugunsgrēks radīja lielas neērtības, bet nu viss ir salabots un atjaunots. Mācītājs Igors Safins aprūpē arī Bostonas Trīsvienības un Mančesteras draudzi.

Ņubransvikas draudze ir laimīga par jaunajām telpām Priedainē. Kārtējie dievkalpojumi notiek mazā kapličā, svētkus svin sarīkojumu zālē.

Draudzēs, ko aprūpē diakone Linda Sniedze Taggart, darbība daļēji ir klātienē, daļēji joprojām virtuāli. Diakone Taggart dara lielu, ļoti nozīmīgu darbu, vadot kapusvētkus Katskiļu Brāļu kapos.

Paldies visiem novada darbiniekiem, kas dalījās ar novērojumiem, ko esmu fragmentāri atstāstījis.

LELBP un LELBA konferences Vašingtonā bija nozīmīgs notikums arī apgabalam. Paldies Vašingtonas draudzei, kas ar rūpīgu viesmīlību uzņēma konferenču dalībniekus. Pats visvairāk iemācījos no Latvijas delegācijas, ko vadīja prāveste Ieva Puriņa. LELBP konferences noslēgumā viņa saistoši stāstīja par plašo un daudzveidīgo darbību Latvijā. Dalīsimies šajā svaigajā informācijā, kas noteikti iedvesmos draudzes locekļus devīgi ziedot misijas darbam.

LELBP plenārsēdes dalībnieki pēc prāvestes Ievas Puriņas referāta

LELBP plenārsēdes dalībnieki pēc prāvestes Ievas Puriņas referāta

Visās apgabala draudzēs ir liela atsaucība palīdzēt Ukrainas traģēdijai, kas izriet no Krievijas uzbrukuma. Ņujorkas draudzē ļaudis ir bijuši atsaucīgāki nekā jebkad. Skaitļi vēl pieaug, bet lielās vadlīnijās draudze ir savākusi 60,000 USD Ukrainai un ukraiņu bēgļiem Latvijā. Līdzekļus smeļ nojau sakrātiem fondiem, kā arī no īpašām ziedojumu akcijām. Sadalījām ziedojumus starp LELBA akciju Sarkanajam krustam un Ziedot.lv. Draudzes locekļi arī savāca drēbes, guļammaisus u. c. vairākos piegājienos. Mantas, ko vajag vissteidzīgāk, tiek sūtītas ar lidmašīnu, citas — ar kuģi.

Pats esmu īpaši pakavējies pie dziļām saitēm, kas jau sen saista latviešus ar ukraiņiem. Kaut gan mūsu luterāņu piederība saistās ar krustnešiem, Evaņģēlijs sākotnēji taču ieradās Latvijā no Ukrainas pa dzintara ceļu.

Evaņģēlijs ceļā uz Latviju, Andrejs paceļ krustu Kijivā. Attēls no https://www.stmarysbc.com

Evaņģēlijs ceļā uz Latviju, Andrejs paceļ krustu Kijivā.
Attēls no https://www.stmarysbc.com

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju