Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Mūsu darbs pasaulē — LELBP 

Pamazām pasaule atvērās

Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. (Atkl 3:20)

Lauma Zušēvica, archibīskape

Mūsu darbs pasaulē — LELBP

Pamazām dievnama durvis atvērās, pamazām arvien vairāk tur atgriezāmies un pateicībā dalījāmies Svētajā Vakarēdienā un kristīgajā sadraudzībā. Prātā nāk Jāņa Atklāsmes grāmatas vārdi, eņģeļa vēstījums Lāodikejas draudzei: “Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju: ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani.” (3:20) Patiesi ilgi gaidījām iespēju cits citam atvērt durvis un kopā baudīt mielastu. Vēl nav skaidrs, kas būs, tomēr nav šaubu, ka pandēmijas laikā daudz esam iemācījusies, kas mūs vēl labāk sagatavo nākotnei, lai kāda tā būtu.

Mūsu darbība apliecina, ka visdažādākajos apstākļos esam turpinājuši kalpot līdzjūtīgā iecietībā, pārbaudītā ticības pārliecībā un kristīgās cerības drosmē! Kādā Zoom konferencē tika prasīts, kāda Baznīca jūs gribat būt pēc Covid–19. Atbildēju: “What we have always strived to be: a church of compassion, conviction, and courage!” Laikā no 2020. gada augusta līdz 2021. gada augusta vidum tiešām esam centušies būt tāda Baznīca, kaut gads bijis bagāts ar izaicinājumiem un iespējām. Neesmu varējusi ceļot kā iepriekš, bet vairāk kā jebkad esmu bijusi klāt sanāksmēs, konferencēs, teoloģiskās pārrunās, latviešu organizāciju sapulcēs un kur nu vēl draudžu dievkalpojumos pasaules malu malās! Ticu, ka arī jūs esat piedzīvojuši kaut ko līdzīgu. Tā pilnīgāk spējam iepazīt cita vajadzības, bailes, rūpes, priekus un cerības.

Šis darbības posms ir bijis arī vēsturisks mūsu Baznīcai!

No 2020. gada 16. līdz 28. septembŗa pusnaktij LELBĀL noturēja sinodālu balsošanu. Tā notika elektroniski, lietojot electionrunner.com programmu. Sinodālajā balsošanā par LELBĀL nosaukuma maiņu no Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas uz Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē tika nodota 171 balss (85% no Prezidija apstiprinātajām 202 balsīm). No nodotajām balsīm: 155 (91%) nobalsoja PAR Baznīcas Virsvaldes ieteikto nosaukuma maiņu, 11 (6%) nobalsoja pret nosaukuma maiņu, 5 (3%) atturējās.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu izskatīšanās balsojuma rezultātus apstiprināja LELBĀL Virsvalde, kā arī Revīzijas komisija. 2020. gada 7. oktobrī balsošanas rezultāti tika paziņoti visai mūsu Baznīcai. Apstiprināti tika arī tulkojumi angļu un vācu valodā: angliski: Latvian Evangelical Lutheran Church Worldwide, vāciski: Lettische Evangelisch Lutherische Kirche Weltweit.

Šinī darbības posmā esam arī ļoti cītīgi piestrādājuši pie mūsu Darbības noteikumiem (DN). Lai panāktu to, ka mūsu Baznīca tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, bija jāveic vairāki grozījumi mūsu Darbības noteikumos. Grozījumi atspoguļo Baznīcas nosaukuma maiņu un piemēro mūsu Darbības noteikumus Latvijas likumu prasībām. Darbības noteikumu komisijā darbojās Virsvaldes locekļi prāveste Dr. Sarma Eglīte, priekšniece, prāveste Ieva Puriņa, prāveste Anita Vārsberga–Pāža un es, ec officio. Ļoti liela atzinība un pateicība pienākas šai komisijai. Balsošana tiks veikta elektroniski, vēlreiz lietojot electionrunner.com. Virsvalde apstiprināja Balsošanas komisijā Unu Torsteri, Vilni Ori, prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu un mani, ex officio.

Pirmoreiz mūsu Baznīcas vēsturē vairākas sinodes notikušas virtuāli. Tehnoloģiju straujās attīstības dēļ esmu varējusi būt klāt daudzās sēdēs un draudžu notikumos. Ieklausoties mūsu garīdznieku devumā, vēlreiz atklājies, cik LELBP ir svētīta ar patiesiem Kristus vārda sludinātājiem! Katrs dalījies ar savām tik dažādajām dāvanām un spējām, atspoguļojot mūsu Baznīcas daudzveidību!

JAUNAS IESPĒJAS

2020. gadā oktobrī Zoom formatā vadīju pārrunas par Mārtiņa Lutera darbu “Par kristīgā cilvēka brīvību”. Bija ļoti svētīgas pārrunas, un daudz iemācījāmies. Ar 2021. gada janvāri iesāku Zoom formātā noturēt Bībeles stundas. Tās vidēji notikušas ik pa divām nedēļām divas reizes dienā. Klāt bijušas māsas un brāļi Kristū no visas pasaules! Bībeles stundas arvien turpināsies līdz šī gada beigām. Ceru, ka nākamajam pārrunu ciklam izraudzīsim kādu teologa darbu, ar ko kopīgi iepazīties vai ko no jauna pārlasīt. LELBA Teoloģijas nozares vadītāja prāveste emerita Ilze Kuplēna– Ewart aicināja garīdzniekus piedalīties teoloģes Dr. Urzulas Glieneckes vadītajās meditācijās un garīgās veldzes nodarbībās. Arvien tiek domāts par to, kā vēl aktīvāk visus iesaistīt virtuālajā pasaulē. Adventa laikā vairākas reizes aicināju LELBP apgabalus piedalīties lūgšanās un pārdomās par šo cerības pilno laiku. Pandēmijas uzspiestā izolācija izraisīja ilgas sanākt kopā, arī tad, ja tas ir tikai datora ekrānā.

Mūsu mājaslapa tapusi arvien pilnvērtīgāka! Paldies mācītājam Tālim Rēdmanim un Baibai Rēdmanei, kuŗi abi nemitīgi veic darbu, atrodot rakstus un rediģējot iesūtītos. Tiek atrastas fotogrāfijas, un kopā ar mācītāja amata kandidātu Imantu Miezi no Īrijas un Patrīciju Briķi Safinu mājaslapa kļuvusi arvien pilnvērtīgāka. Ceram drīz tajā ietilpināt saņemtos materiālus no jaunās LELBP Kristīgās audzināšanas nozares. Paldies par to, kas jau darīts Silvijas Kļaviņas–Barshney un Rūtas Abakukas vadībā. Nozare vēlir tapšanas stadijā. Tajā līdzdarbosies Virsvaldes locekļi prāveste Zilgme Eglīte un Jānis Putnis, citus ceram pieaicināt! Aicinām pieteikties citus ieinteresētos! Izlūdzamies Dieva svētību!

Prāvestes Dr. Sarmas Eglītes ierosināti, LELBP apgabali ir sagatavojuši vairākus kopējus virtuālus dievkalpojumus. Tie nesuši lielu svētību! Paldies visiem un īpaši prāvestei par ierosinājumiem un lielo darbu. Šie dievkalpojumi arvien atrodami mūsu mājaslapā un YouTube.

DARBS AR JAUNATNI

2021. gadā mācot Gaŗezera vasaras vidusskolā, ētikas stundās mācījāmies par to, kā pat šķietami niecīgas izvēles atspoguļo mūsu vērtības — kā mēs cits citu uzrunājam medijos, kā izvēlamies aizstāvēt vājākos, kā uzdrīkstamies apliecināt savu ticību. Bija skaidrs, ka pandēmija dziļi ietekmējusi viņus, viņu ģimenes, mūs visus. Vairāki atbalsoja to, ko esmu dzirdējusi no visu paaudžu Baznīcas locekļiem, ka pandēmija atklāja, cik mūsu katra labklājība ir atkarīga no citu izvēlēm un cik pārsteidzoši daudzi vairs īsti neuzticas tiem, kas viņus vada.

Viņi pārrunāja to, kā katra tiesības izvēlēties, vai vilkt masku, vai saņemt vakcīnu, vai ievērot pieprasīto attālumu vai kā citādāk gādāt par otru, saskan ar kristīgo ētiku. Vairāki atsaucās uz pārliecību, ka vairāk jāmīl citam cits. Pārrunājām Kristus vārdus: “Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. (..) Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. (..) Es jums to pavēlu: mīliet cits citu.” (Jņ 13:35, 15:13, 17) Kā Baznīca varētu palīdzēt, lai mēs visi kopā vēl vairāk īstenotu šo Kristus mācību? Šādus un līdzīgus jautājumus turpināsim pārrunāt, ieejot LELBP nākamajā darbības posmā.

Kā tika minēts, LELBP Kristīgās audzināšanas nozare tika apstiprināta 2021. gada jūlijā. Šajā darbā ceram arī iesaistīt jaunākās paaudzes draudžu locekļus, arī Svētdienas skolas skolotājus, lai izveidotu programmas, kas patiešām atbilst viņu vajadzībām.

PANDĒMIJAS RADĪTIE TEOLOĢISKIE JAUTĀJUMI

Viens no pandēmijas radītajiem jautājumiem bija par LELBP draudžu lēmumu, kad un kā pulcēties klātienes dievkalpojumos, kad un kā dalīties Svētajā Vakarēdienā. Domas dalījās gan garīdznieku, gan draudžu locekļu vidū. Aicināju mūsu garīdzniekus 4. maijā sanākt Zoom platformā, lai uzklausītu mācītājas Dr. Kristīnes Sūnas–Koro teoloģiskās un pastorālās refleksijas par tēmu “Svētā Vakarēdiena sakraments pirms un pēc globālās pandēmijas — izaicinājumi un risinājumi”. Tas bija labs iesākums pārrunām, kas jāturpina. Paldies lektorei un visiem, kas bija klāt. Piedalījos vairākās starpkonfesionālās un internacionālās konferencēs par līdzīgiem jautājumiem. Pandēmija radījusi situāciju, ka, ietaupot līdzekļus, šobrīd virtuālajā pasaulē varu vairāk piedalīties visdažādākajās konferencēs.

DARBS AR CITĀM BAZNĪCĀM UN ORGANIZĀCIJĀM

Turpinu uzturēt kontaktus arī ar Pasaules Baznīcu padomi (World Council of Churches), Anglikāņu baznīcu Lielbritānijā, Vācu baznīcu un arī Evangelical Lutheran Church in America. Ar lūgšanu ievadīju Amerikas Latviešu apvienības (ALA) kongresu, piedalījos Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) sēdē, sniedzu intervijas Latvijā. Paldies archibīskapam emeritus Elmāram Ernstam Rozītim, kas mūs pārstāvējis dažās Vācijas baznīcas konferencēs. Pandēmijas dēļ mainījās vairāku ļoti svarīgu sapulču datumi. Tagad Pasaules Baznīcu padomes asambleja paredzēta 2022. gadā no

31. augusta līdz 8. septembrim Karlsruē, Vācijā. Pasaules Luterāņu federācijas asambleja paredzēta 2023. gadā no 13. līdz 19. septembrim Krakovā, Polijā. LELBP arvien pilda visus finansiālos pienākumus šajās organizācijās, kas sniedz palīdzību tur, kur vislielākās vajadzības un humanitārās krīzes. Šīs organizācijas arī pēta ārkārtīgi svarīgus teoloģiskus jautājumus un dalās ar mums ar vērtīgiem materiāliem. Visām Baznīcām rūp ne tikai pandēmijas sekas, bet augošais politisko krīžu skaits, kas vairo nemierus, dabas katastrofās cietušo augošais skaits, bēgļu traģēdijas, strauji augošie ekstrēmi klimatā,kas apdraud visu pasauli. LELBP līdz ar visu latviešu tautu arī lūdz, lai Dievs pasargā gan Latviju, gan kaimiņzemes no Krievijas agresijas.

SADARBĪBAS PADOMES DARBS

Daudz laika tika veltīts Sadarbības padomes darbam ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (LELB). Tiesvedības pret LELBP šobrīd pārstājušas būt. Paldies visiem mūsu pārstāvjiem: prāvestam Gunāram Lazdiņam, SandraiKalvei, prāvestam emeritus Kārlim Žolam, mācītājai Dr. Dacei Balodei, mācītājam Varim Biteniekam, bīskapei emeritai Lielbritānijas luterāņu Baznīcā, mācītājai Jānai Jērumai–Grīnbergai, prāvestei Ievai Puriņai un, kopš prāvesta Gunāra Lazdiņa pensionēšanās, jaunajai LELBA Pārvaldes priekšniecei Anitai Vārsbergai Pāžai. Arī es arvien esmu bijusi padomē.

2021. gada 22. jūnijā LELB Virsvaldes uzdevumā LELB Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš elektroniski izsūtīja LELBP Virsvaldes locekļiem vēstuli, paziņojot, ka LELB Virsvalde 16. jūnijā pieņēma lēmumu uz laiku līdz turpmākajam lēmumam apturēt LELB dalību LELB un LELBP Sadarbības padomē. Atbildējām, ka lēmumu pieņēmām ar nožēlu. Jautājums, kas izraisīja sadarbības pārtraukumu, bija saistīts ar Rīgas Sv. Pēteŗa baznīcas īpašumtiesībām un vēstuli, ko ar LELBP Virsvaldes apstiprinājumu iesniedzu Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Tas bija laikā, kad vēl nebija izlemts, kam piešķirs īpašumtiesības. Sadarbības padomes darbs prasījis ļoti daudz gan no LELBP padomes locekļiem, gan, ticu, arī no LELB locekļiem.

Kļūst arvien skaidrāks, cik mēs kā Baznīcas teoloģiski esam atšķirīgas. LELB savā 6. augusta Sinodē lēma izstāties no Eiropas Protestantu baznīcu apvienības un pievienoties Starptautiskajai luterāņu padomei (International Lutheran Council). Šie lēmumi atspoguļo LELB teoloģisko pārliecību un virzienu. Mūsu darbs Latvijā un visā LELBP, kā arī mūsu līdzdalība vairākās starptautiskās, ekumeniskās organizācijās atspoguļo mūsu teoloģisko izpratni. Pateicamies Dievam par to, ka LELBP aktīvi kalpo gan sievietes, gan vīrieši kā ordinēti un neordinēti Dieva kalpi. Arvien turpināsim atbalstīt mūsu māsu draudzes Latvijā, bāreņu un slimo bērnu namus, slimnīcas, pansionātus, grūtībās nonākušos. Arvien lūgsim, lai Dievs paver durvis iespējām kopā ar māsām un brāļiem Kristū kalpot Dieva mīlestības Garā un sludināt Evaņģēliju.

Par daudziem citiem Baznīcas Virsvaldes un Prezidija lēmumiem un darbu lasiet chronikas daļā un prāvestu ziņojumos. Tos neatkārtošu. Kā manīsit, Virsvaldes un/vai Prezidija sēdes notikušas apmērām reizi četrās nedēļās. Ārkārtīgi liels paldies pienākas Virsvaldes loceklei Unai Torsterei, kas tik atbildīgi veic Virsvaldes sekretāres amatu. Viņas darbs ir izcils un priekšzīmīgs! Paldies arī Virsvaldes loceklei Baibai Rodiņai, kas turpina veikt visus kasieres pienākumus savlaicīgi, precīzi un labā sadarbībā ar mūsu Revīzijas komisijas locekļiem. Paldies katram Virsvaldes loceklim un loceklei! Viņi patiešām kalpo no sirds un veltī daudz, daudz laika, kalpojot mūsu Baznīcā. Liels paldies arī prāvestam Gunāram Lazdiņam, kas, aizejot pensijā, aiz sevis atstāja daudz Dieva svētītu augļu! Lai Dievs svētī un dod bieži vēl kopā kalpot Tam Kungam ar prieku!

CHRONIKA

Neatzīmēšu katru sarunu vai virtuālo tikšanos ar Virsvaldes locekļiem, LELBP garīdzniekiem vai draudžu atbildīgajiem vadītājiem — tas ietilpst pastāvīgā darbībā. No sirds pateicos Dievam par katru, kas tik atbildīgi un labi veic savu darbu. Visas sēdes notika virtuāli, parasti izmantojot Zoom platformu. Neuzrādu arī datumus, kad sagatavoju rakstus, kas parādījās mūsu mājaslapā. Esmu arī piedalījos vairākos LELBP kopējos virtuālos dievkalpojumos, kas tika veidoti prāvestes Dr. Sarmas Eglītes ierosinājumā. Paldies par lielo darbu!

Šajā pārskata periodā astoņas reizes ex officio esmu piedalījusies LELBA Pārvaldes sēdēs, desmit reizes esmu piedalījusies sēdēs par LELBP un LELBA Darbības noteikumiem (DN). Tāpat esmu novadījusi 24 Bībeles stundas, savukārt Adventa ilgas notika gan ar LELBA, gan ar apgabaliem Īrijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Latvijā, Vācijā, Kanādā un Austrālijā.

Dievkalpojums Kalamazū draudzē

Dievkalpojums Kalamazū draudzē

2. augustā vadīju dievkalpojumu Kalamazū. Tas notika ārā.

7. augustā notika saruna ar Otavas Miera draudzes priekšnieci Vitu Mazpoli par draudzes vakanci. Mācītājs Ilmārs Zvirgzds atstāja draudzi, lai atgrieztos Latvijā.

10. augustā ordinācijas pārbaude Intai Meierei. Pārbaudes komisija Virsvaldei ieteica viņu ordinēt diakones amatā. Virsvalde apstiprināja lūgumu.

12. augustā Latvijā mira mūsu diakone Ruta Bambane. Lai viņai mūžīgs miers. Viņa ar vīru mācītāju Viesturu Bambanu atgriezās Latvijā. LELBA finansiāli palīdzēja. Mācītājs Viesturs Bambans tagad kalpo kā LELB mācītājs.

13. augustā tikos ar ALELDA vadību.

14. augustā tikšanās ar COBALT advokātu Mārtiņu Aljēnu par vēstules 176 Uzņēmumu reģistram pēdējo versiju. Piedalījās prāveste electa Ieva Puriņa, prāvests emeritus Kārlis Žols, mācītāja Dr. Dace Balode, bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga un prāvests Klāvs Bērziņš.

16. augustā vadīju Indianapoles draudzes dievkalpojumu Latviešu centrā. 18. augustā tiku aicināta virtuāli piedalīties Valsts sociālās aprūpes centra filiāles “Rīga” Kapseļu ielas centra dārza svētkos.

19. augustā tikšanās ar mūsu Sadarbības padomes locekļiem; mazās grupās sanāksme notika ar LELB pārstāvjiem 21. augustā.

23. augustā kopā ar mācītāju Ojāru Freimani vadīju dievkalpojumā Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzē.

28. augustā tikšanās ar jaunās LELBĀL mājaslapas darba grupu.

29. augustā Baznīcas Virsvaldes (BV) telekonference. Nolēmam Kārlim Žolam piešķirt emeritus statusu. Veltījām laiku jautājumiem, kas saistījās ar sinodālo balsošanu par Baznīcas nosaukuma maiņu. Nolēmām 2021. gada bīskapa vēlēšanu procesa vadīšanu uzticēt Sietlas draudzei ASV.

1. septembrī pārrunas ar Sadarbības padomes mazo grupu locekļiem. 12. septembrī LELB un LELBP Sadarbības padomes sēde.

12. septembrī Baznīcas Virsvaldes Prezidijs apstiprināja balsstiesīgo sarakstu 2020. gada sinodālajā balsošanā par LELBĀL nosaukuma maiņu.

17. septembrī tikšanās ar Tieslietu ministriju un Uzņēmumu reģistru (UR). Pārrunas ļoti lietderīgi un labi vadīja mūsu COBALT advokāti.

18. septembrī LELBP Prezidija telekonference. Apsveicam prāvesti electa Ievu Puriņu, kuŗa pirmo reizi bija Prezidija sēdē.

20. septembrī sprediķoju Milvoku draudzes dievkalpojumā. 21. septembrī sēde ar Sadarbības padomes locekļiem.

No 21. septembŗa līdz 23. septembrim piedalījos PLF “European Leadership summit”. Bija klāt arī prāvests emeritus Kārlis Žols.

25. septembrī piedalījos nelaiķes mācītājas Ainas Pūliņas aizlūgumā. Virsvaldes, LELBA Pārvaldes un LELBA Vidienes apgabala vārdā izteicu līdzjūtību un dalījos pateicībā par viņas kalpošanu. Tajā dienā notika arī LELB un LELBP Sadarbības padomes sēde un pārrunas ar mācītāju Dr. Daci Skudiņu par “Dzīvības ceļa” projektu un darbu Kapseļu ielas centrā. Kopā ar savu asistenti Tiju Abulu un Gaŗaezera vasaras vidusskolniekiem izpildījām “Lācīšu ceļojuma” projektu. Liels paldies visiem!

26. septembrī Virsvaldes vārdā rakstiski apsveicu prāvesti Ievu Puriņu amatā ievešanas dienā. Aicināju prāvestu emeritus Kārli Žolu un prāvestu emeritus Dr. Juri Cālīti viņu ievest amatā. Dievkalpojums notika Zvannieku draudzē. BV loceklis Miķelis Strīķis nolasīja BV lēmumu. Paldies visiem, arī mācītājam Ivo Rodem un Zvannieku draudzei.

29. septembrī tikšanās ar LELBA Austrumu apgabala garīdzniekiem. 1. oktobrī piedalījos prāvestes Dr. Sarmas sasauktajā Zoom ar LELBAVidienes apgabala garīdzniekiem.

2. oktobrī PBLA sēdē piedalījos kā klausītāja. Tā bija par kulturālo darbību. 4. oktobrī uzruna bērniem Milvoku draudzes dievkalpojumā.

8. oktobrī Porvo konference par tēmu A Vision for Communion. LELB uzrakstītais Country report izraisīja debates, un nākamajā rītā prāveste Zilgme Eglīte, kas mūs pārstāv Porvoo Contact grupā, izteica mūsu neapmierinātību par LELB ziņojumā uzrakstītiem pazemojošiem apgalvojumiem un pārmetumiem. Konferences secinājumos bija nozīmīgs novērojums, ka arī Porvo nav vienprātības. Kāds minēja: “We have to accept that we do not agree with one another. Then the road becomes the goal, not the final destination. We remain committed to our duty to one another as brothers and sisters in Christ.” Paldies prāvestei Zilgmei Eglītei! LELB ir izvēlējusies citu personu, kas viņus turpmāk pārstāvēs Contact grupā.

10. oktobrī pārrunas ar LELBP Sadarbības padomes locekļiem.

15. oktobrī pārrunas par Mārtiņa Lutera darbu “Par kristīgā cilvēka brīvību”. Paldies visiem, kas piedalījās, arī 22. oktobrī, kad turpinājās pārrunas par šo darbu. Pārrunas notika divas reizes vienā dienā, lai būtu plašākas iespējas piedalīties vairāk dalībniekiem.

23. oktobrī ar lūgšanu ievadīju ALA kongresu, kas notika virtuāli. Todien Latvijā notika arī Sadarbības padomes mazo grupu satikšanās.

24. oktobrī LELBP Virsvaldes sēde.

29. oktobrī pārrunu noslēgums par Mārtiņa Lutera dokumentu.

Oktobrī uzrakstīju četrus rakstus, kas parādījās mūsu mājaslapā. Pateicos mācītājam Tālim Rēdmanim par labo sadarbību ar mani un manu asistenti Tiju Abulu.

1. novembrī piedalījos Zoom formātā Milvoku draudzes Gaŗezera panelī.

6. novembrī pārrunas ar advokātu Mārtiņu Aljēnu, prāvesti Dr. Sarmu Eglīti un prāvesti Ievu Puriņu par UR prasībām un iespējām tās veikt. Iepriekš arī notika sarunas ar Miķeli Strīķi, archibīskapu emeritus Elmāru Ernstu Rozīti, Ingrīdu Jansoni, prāvestu Andri Abakuku, prāvestu Klāvu Bērziņu un citiem, pie kuŗiem meklējām vēsturiskos dokumentus un padomu. Paldies visiem.

14. novembrī Prezidija tikšanās par paredzētajām sarunām ar Liepājas Krusta draudzes mācītāju Mārtiņu Urdzi un priekšnieci Karīnu Krieviņu.

15. novembrī virtuāls dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzei. 17. novembrī Sadarbības padomes sēde.

18. novembrī svētku runa Milvoku latviešu organizāciju padomes rīkotajā aktā (tiešraidē).

19. novembrī Sadarbības padomes sēde. Lūdzām paplašināt padomi, abām Baznīcām klāt pievienojot divas personas. Mēs ieteicām prāvestu emeritus Kārli Žolu atstāt padomē un pievienot bīskapi emeritu Lielbritānijas luterāņu baznīcā Jānu Jērumu–Grīnbergu.

20. novembrī Prezidija sēde. Todien arī piedalījos Porvoo Symposium un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības Veldzes dienā.

25. novembrī tikšanās ar mūsu Sadarbības padomes grupu. Pārrunājām Latvijas Republikas Satversmes tiesas 12. novembŗa spriedumu attiecībā uz viendzimumu ģimenes tiesībām.

28. novembrī nosūtīju virtuālo apsveikumu Dienvidkalifornijas draudzei tās 70 gadu jubilejā.

1. decembrī saruna ar prāvestu Andri Krauliņu par Sadarbības padomes grupas lēmumiem.

3. decembrī piedalījos prāvestes Dr. Sarmas Eglītes vadītajā sēdē par LELBP Ziemsvētku vakara dievkalpojumu. Bija vairākas šādas sēdes. Paldies arī prāvestei Anitai Vārsbergai–Pāžai!

12. decembrī nomira mācītāja emerita Dr. Ida Ņina Rautenšilde. Lai mūžīgs miers viņai, kas tik uzticīgi kalpoja mūsu Baznīcā. Piedalījos viņas izvadīšanā 18. decembrī. Izvadīšanu kapsētā vadīja mācītāja Gundega Puidza. Covid–19 dēļ nenotika bēres, kā tas parasti būtu bijis.

20. decembrī Čikāgas Ciānas draudzes birojā pasniedzu Archibīskapes atzinības rakstu ilggadējam pērminderim Ervīnam Porukam un draudzes priekšniecei Silvijai Kļaviņai–Barshney.

21. decembrī intervija ar Latvijas Radio par tēmu “Globālais latvietis”. Piedalījās arī prāvests Klāvs Bērziņš un mācītāja amata kandidāts Imants Miezis.

24. decembrī piedalījos Milvoku draudzes Kristus piedzimšanas svētku vakara dievkalpojumā ar uzrunu bērniem un svētīšanu.

25. decembrī piedalījos Milvoku draudzes angļu valodas Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojumā ar uzrunu bērniem.

30. decembrī saruna ar prāvesti Ievu Puriņu un vairākiem Latvijas iecirkņa garīdzniekiem par to, kā reaģēt uz 27. decembŗa Atklāto vēstuli valsts amatpersonām par ģimenes definīciju. Mācītāja Dr. Dace Balode ziņoja, ka Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē tiek pārrunāts, kā atbildēt. Atstājām to viņas rīcībā.

Decembrī ar Tijas Abulas palīdzību LELBP Virsvaldes vārdā tika izsūtīti Kristus piedzimšanas svētku sveicieni latviešu organizācijām, Baznīcu organizācijām un atsevišķām Baznīcām. Decembrī arī uzrakstīju četrus rakstus, kas lasāmi mūsu mājaslapā.

JAUNS GADS UN CERĪBAS — DARBS TURPINĀJĀS

1. janvārī avīzei “LAIKS” nosūtīts raksts “Ja Dievs rakstītu mūsu 2021. gada rezolūcijas?”. “LAIKA” mājaslapā decembrī parādījies arī mans raksts Ziemsvētkiem.

2. janvārī BV sēde. Virsvaldes lēmums: “Latvijas iecirkņa garīdznieku atalgojumam 2021. gadā no Misijas fonda līdzekļiem piešķirt līdzekļus 5876.20 EUR apmērā.” Misijas fonds turpina nest svētību! Arvien aicinu tam ziedot, lai Latvijā, Īrijā un citur LELBP varētu atbalstīt tos, kas sludina Kristus Evaņģēliju un sēj Dieva Vārda sēklas cilvēku sirdīs.

BV sēdē katra apgabala pārstāvis pastāstīja, kā un cik pandēmija ietekmējusi draudžu darbību un cilvēku garīgo veselību.

9. janvārī virtuāli piedalījos diakones Ainas Avotiņas izvadīšanā. Prāvests emeritus Fritz Kristbergs vadīja bēru svētbrīdi, prāvests Dāvis Kaņeps atvadījās un arī nolasīja manu līdzjūtības rakstu. Liels paldies viņam un visiem garīdzniekiem, kas kopā iznesa zārku mācītājas Dr. Anitas Gaides ērģeļu pavadījumā. Lai viņai miers un mūžīgās dzīvības svētlaime.

9. janvārī notika garāka saruna ar Daci Ķezberi no Čikāgas par to, kā palīdzēt latviešu bērniem, kas adoptēti uz ASV un piedzīvo krīzes. Grūta situācija. Iesaistīta arī mūsu mācītāja Dr. Dace Skudiņa, kas jau Saeimai skaidrojusi, ka ne vienmēr izdodas, kā iecerēts.

9. janvārī pārrunas ar Sietlas draudzes priekšnieku Jāni Šulcu par bīskapa vēlēšanām. Paldies Sietlas draudzes locekļiem un prāvestei Dr. Dairai Cilnei par darbu! Ar 2022. gada 19. aprīli apritēs septiņi gadi, kopš mani konsekrēja.

12. janvārī Sadarbības padomes LELBP mazās grupas pārrunas.

13. janvārī sēde ar prāvesti Dr. Sarmu Eglīti un prāvesti Ievu Puriņi par grozījumiem LELBP DN.

15. janvārī LELB un LELBP Sadarbības padomes sēde. Konstatējām, ka katra Baznīca atšķirīgi definē sadarbības padomes mērķus, vienojāmies par tālāko darbības pieeju, t. i., dalīties aktualitātēs par katras Baznīcas darbu.

16. janvārī saruna ar bīskapi emeritu Jānu Jērumu–Grīnbergu un mācītāju Rudīti Losāni par domu izdot grāmatu par mācītāju Vairu Bitēnu un viņas vairāk nekā 45 gadu gaŗo kalpošanu Latvijā.

17. janvārī piedalījos Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes dievkalpojumā, atzīmējot dievnama 50. gadadienu.

18. janvārī sarunas par Sv. Pēteŗa baznīcu Rīgā. Šobrīd netiekam aicināti būt prezidenta Egila Levita proponētajā pārvaldības grupā.

19. janvārī notika pārrunas ar prāvestu Gunāru Lazdiņu un LELBA kasieri Andri Celchertu.

23. janvārī BV ārkārtas sēde.To vadīja prāveste Dr. Sarma Eglīte un prāveste Ieva Puriņa. Viņas iepazīstināja Virsvaldes locekļus ar darba grupas izstrādātajiem DN grozījumiem.

25. janvārī notika sarunas ar Andri Bērziņu un Andri Teikmani par mūsu Baznīcas reģistrēšanas darbu.

30. janvārī piedalījos “Lai tālu skan!” Zoom par Gaŗezeru un tā aicinājumu piedalīties ziedojumu akcijā “Tilts uz rītdienu”.

2. februārī sanāksme ar Kanādas advokāti Denise Robertson par inkorporācijas jautājumiem.

5. februārī Zoom sēde ar mācītāju Dr. Daci Skudiņu un vairākiem Milvoku draudzes locekļiem par projektu “Dzīvības ceļš”.

6. februārī BV sēde. Vienbalsīgi pieņēmām budžetu 2021. gadam ar pateicību kasierei Baibai Rodiņai.

7. februārī piedalījos Vašingtonas D.C. draudzes 70 gadu jubilejas dievkalpojumā ar sprediķi. Biju iepriekš nosūtījusi ierakstītu ziņojumu, ar ko lūdzu dalīties Melburnas draudzes sapulcē.

13. februārī notika diakona Imanta Mieža ordinācijas pārbaude. Komisijas lēmums bija pozitīvs un BV apstiprināts. Gaidām iespēju viņu ordinēt.

14. februārī notika ārkārtas Prezidija sēde.

17. februārī piedalījos Vācijas apgabala rīkotajā archibīskapa emeritusElmāra Ernsta Rozīša vadītajā Bībeles stundā.

19. februārī pārrunas ar mācītāju Andri Krauliņu. Piedalījos LLSTA Veldzes dienā.

24. februārī notika sēde ar Unu Torsteri un Silviju Kļaviņu–Barshney par Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumu. Uzņēmos to kopā ar viņām izveidot visai LELBP. Paldies par lielo darbu!

25. februārī notika saruna ar Evangelical Lutheran Chuch in America Global Mission jauno vadītāju mācītāju Rachel Ekesen. Viņa ir Director for Europe ELCA Service and Justice. Pārrunājām LELBP darbu Eiropā un jo sevišķi Latvijā.

27. februārī notika Sadarbības padomes sanāksme LELBP locekļiem.

27. februārī Zoom veidā piedalījos Joint Baltic American National Committeerīkotajā sanāksmē par tēmu “Baltic Advocacy Today”.

1. martā sēde ar mācītāju Tāli Rēdmani, mācītāja amata kandidātu ImantuMiezi un Patrīciju Breķi–Safinu par mājaslapu.

1. martā sēde, kārtojot Lieldienu dievkalpojumu. Paldies visiem, kas palīdzēja!

3. martā notika saruna ar mācītāju Dr. Kristīni Sūnu–Koro. Viņa piekrita sagatavot ievadu garīdznieku sanāksmei.

4. martā sēde, kārtojot dievkalpojumu.

5. martā notika LELBP un LELB Sadarbības padomes sanāksme.

6. martā Kalamazū apciemoju smagi saslimušo mācītāju Leonu Vīksni.

9. martā sarunas ar advokātiem par Kanādas inkorporāciju.

12. martā BV sēde. Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums par Baznīcasgadagrāmatas publicēšanu LELBP mājaslapā.

16. martā pārrunas par Sv. Pēteŗa baznīcas jautājumiem.

No 17. līdz 19. martam piedalījos GEKE rīkotajā konferencē “What Can Be Learned From the Corono Virus?” Ja atceros pareizi, piedalījās arī prāvests Gunārs Lazdiņš, prāvests Dāvis Kaņeps, prāveste Anita Vārsberga–Pāža un prāveste Ieva Puriņa.

18. martā sēde par Lieldienu dievkalpojumu.

20. martā piedalījos nelaiķa mācītāja Leona Vīksnes izvadīšanā Kalamazūkapsētā. Mācītāja Aija Graham vadīja izvadīšanu.

20. martā piedalījos (kā varēju no automašīnas) LELBA Rietumu apgabala konferencē. Paldies prāvestei Dr. Dairai Cilnei un citiem par pacietību.

21. martā darbs, veidojot Lieldienu dievkalpojumu. Paldies Silvijai Kļaviņai–Barshney, arī Rasmai Kraulei un Sandrai Mednei!

23. martā tikos ar Kristīni Abulu, kārtojot Lieldienu dievkalpojumu. Paldies!

28. martā Mineapolē vadīju Pūpolsvētdienas dievkalpojumu. Draudze atzīmēja 70. gadadienu.

2. aprīlī tika pabeigts LELBP Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojuma ieraksts.

4. aprīlī sagatavots raksts Kristus Augšāmcelšanās svētkiem ar sveicienu. 8. aprīlī notika saruna ar teoloģijas profesoru Dr. Oļegu Andrejevu parviņa ordināciju.

11. aprīlī tikšanās ar Silviju Kļaviņu–Barshney, ierakstot sveicienu un dievkalpojuma daļas LELBA Sinodei.

14. aprīlī piedalījos Rītdienas fonda sēdē. 16. aprīlī tikšanās ar prāvestiem.

17. aprīlī BV sēde. Lēmumi: vienbalsīgi atbalsta piešķirt 1200 USD LELBP mājaslapas uzturētāju atbalstam nākamajiem trim mēnešiem; ar balsu vairākumu pieņem LELBP DN izmaiņas un vienbalsīgi atbalsta ziedot Pauline Collection 1000 EUR.

18. aprīlī darbs kopā ar Silviju Kļaviņu–Barshney, ierakstot LELBA Sinodei vajadzīgo.

23. aprīlī mira mūsu mācītājs Mārtiņš Urdze. Arvien domās un lūgšanās esam ar viņa māti, mācītāju Gitu Putci, ģimenes piederīgajiem un visu Liepājas Krusta draudzi. Prāvests emeritus Kārlis Žols vadīja bēres. Lai mācītājam Mārtiņam mūžīgs miers. Dievam pateicamies par viņa svētīgo kalpošanu.

23. aprīlī notika LLSTA Veldzes diena, tikai īsu laiku varēju piedalīties.

No 24. līdz 25. aprīlim notika LELBA Sinode. Tā bija vēsturiska, jo pirmoreiz virtuāli ar elektroniski izkārtotām vēlēšanām un balsojumu par grozījumiem LELBA DN. Tika ievēlēta jauna Pārvaldes priekšniece un Pārvalde. Turpmāk LELBA Pārvaldi vadīs prāveste Anita Vārsberga–Pāža. Apsveicam visus!

Visi tika ievesti amatā 25. aprīļa virtuālajā dievkalpojumā. Sirsnīga pateicība atskanēja iepriekšējam priekšniekam prāvestam Gunāram Lazdiņam. Pārsteidzot Tiju Abulu, viņai tika pasniegts Archibīskapa/es atzinības raksts un izteikta dziļa pateicība. Jau vairāk nekā 16 gadus viņa kalpojusi kā LELBA Pārvaldes priekšnieces/priekšnieka asistente. Viņa ziņoja, ka aiziet no šīs pozīcijas. Personīgi dziļi pateicos viņai, jo bez viņas atbalsta nebūtu varējusi veikt savu darbu ne LELBA, ne LELBP, ne arī pēdējos gados mūsu Milvoku draudzē. Lai Dievs svētī! Viņa bija ar mieru uz laiku vēl turpināt strādāt kā mana asistente.

1. maijā satiku pārrunās Misūri Sinodes Teoloģijas fakultātes profesoru Dr. Timothy W. Roser.

2. maijā Virsvaldes vārdā apsveicu ļoti uzticīgo Milvoku draudzes locekli Veltu Vizuli viņas 100 gadu dzimšanas dienā.

3. maijā notika tikšanās ar LELBP Sadarbības padomes locekļiem.

4. maijā Zoom satikšanās ar mūsu garīdzniekiem. Pārrunas ievadīja mācītāja profesore Dr. Kristīne Sūna–Koro par dažādām pieejām Svētā Vakarēdiena pasniegšanā/nepasniegšanā pandēmijas laikā.

7. maijā LELB un LELBP Sadarbības padomes sēde.

8. maijā vadīju dievkalpojumu ar kristībām Viskonsīnas Rapidu kopai.

14. maijā BV sēde. Lēma meklēt profesionāļu palīdzība, veidojot jaunu LELBP logo. Apstiprināja LELBA Satversmes 2021. gada redakciju. Nolēma palikt Zoom platformā telekonferenču rīkošanai. Vienbalsīgi apstiprināja diakoni Gunu Reinu par Rītdienas fonda (RF) sekretāri un atbalstīja RF lūgumu paplašināt RF valdes sastāvu ar RF/AALF Kānadas valdes priekšnieku(ci).

No 15. līdz 16. maijam biju Linkolnā, kur draudze atzīmēja 70 gadu jubileju.Vadīju dievkalpojumu, pasniedzu atzinības rakstus un dalījos ar ziņojumu 184 par LELBP.

21. maijā piedalījos konferencē, ko rīkoja Anglican Lutheran Society, par tēmu “Stumbling Blocks and Springboards. Working Together for Forgvieness and Reconciliation”.

23. maijā piedalījos, cik iespējams, Lielbritānijas apgabala Sinodē.

26. maijā piedalījos PBLA sēdē par gatavošanos 14. jūnijam.

29. maijā piedalījos mācītāja Ivo Roderta ordinācijas kolokvijā. To vadīja prāveste emerita Ilze Kuplēna–Ewart. Tajā piedalījās prāveste Anita Vārsberga–Pāža, prāveste Dr. Sarma Eglīte, Sandra Kalve un mācītājs Guntis Bukalders. Lēmums bija, lai viņš turpina iepazīties ar mūsu Baznīcas darbu, papildina luteriskās teoloģijas zināšanas.

17. un 31. maijā Dr. Urzulas Glieneckes vadībā notika divi semināri LELBP garīdzniekiem. Tie apgaismoja vairākas dvēseles kopšanas metodes un aicināja līdzdalīties garīgajā atpūtas brīdī. Paldies viņai un prāvestei emeritai Ilzei Kuplēnai–Ewart.

1. jūnijā notika sanāksme par mūsu darbu Kapseļu ielas bērnunamā.

2. jūnijā kopā ar prāvesti Ievu Puriņu piedalījos PLF seminārā “Women in Church and Society”. Abas sniedzām informāciju par mūsu darbu Latvijā.

3. un 4. jūnijā semināra noslēgums un tikšanās ar LELBA Vidienes apgabala garīdzniekiem.

4. jūnijā kopā ar mācītāju Ojāŗu Freimani vadīju bēres Sv. Pēteŗa draudzes loceklim Edvīnam Būdeniekam.

6. jūnijā tikšanās ar Silviju Kļaviņu–Barshney, gatavojot ierakstītu svētbrīdi 14. jūnijam. Svētbrīdis atrodas mūsu mājaslapā un YouTube.

9. jūnijā notika sanāksme ar PLF Central Eastern European leadership. Piedalījās arī prāveste Ieva Puriņa, prāvests emeritus Kārlis Žols un citi. Degpunktā bija jautājums par draudžu atšķirīgajām Svētā Vakarēdiena praksēm pandēmijas laikā.

12. jūnijā piedalījos mācītājas Lauras Barbins bīskapes amatā ievešanā ar ELCA prezidējošo bīskapi Elizabeth Eaton un ELCA mācītājiem. Biju aicināta dalīties īpašā sveicienā un arī rokas uzlikšanā. Laura Barbins ir Klīvlandes latviešu baptistu draudzes mācītāja Pauļa Barbina sieva.

Lauras Barbins amatā ievešanas dievkalpojumā

Lauras Barbins amatā ievešanas dievkalpojumā

Pēc Lauras Barbins amatā ievešanas dievkalpojuma. Vidū bīskape L. Barbins, viņai blakus LELBP archibīskape L. Zušēvica un ELCA prezidējošā bīskape E. Eaton

Pēc Lauras Barbins amatā ievešanas dievkalpojuma. Vidū bīskape L. Barbins, viņai blakus LELBP archibīskape L. Zušēvica un ELCA prezidējošā bīskape E. Eaton

13. jūnijā sprediķoju Klīvlandes draudzes 14. jūnija atceres dievkalpojumā kapsētā.

14. jūnijā notika pārrunas ar Kapseļu ielas darbiniekiem. Tika ziņots par Jelgavas un Rīgas bāriņtiesas spriedumiem un jautājumiem.Cenšamies atrast alternatīvas mājas tiem, kas sasniedz 18 gadu vecumu (piemēram, Kapseļu ielas centrā) un pēkšņi tiek ievietoti pansionātos ļoti grūtos apstākļos.

14. jūnijā Milvokos piedalījos atceres brīdī ar uzrunu. Iepriekš sagatavotaissvētbrīdis bija YouTube.

15. jūnijā piedalījos dialogā ar Kanādas Anglikāņu baznīcas bīskapi. To izkārtoja mācītāja Dr. Anita Gaide. Bija klāt arī citi mūsu garīdznieki. Paldies par iespēju!

22. jūnijā notika darba sēde ar prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu, Unu Torsteri un Vilni Ori par paredzēto balsojumu, apstiprinot pārstrādātos LELBP DN.

22. jūnijā sarunā ar prāvestu Dr. Andri Abakuku viņš piekrita uzņemtiesatbildību mācītāju Ivo Rodertu iesaistīt mūsu Baznīcas darbā.

22. jūnijā BV saņēma LELB sūtīto vēstuli. Sasaucām ārkārtas Virsvaldes Zoom. Todien arī notika atsevišķa Zoom ar Sadarbības padomes locekļiem.

27. jūnijā Indianapolē piedalījos prāvesta emeritus Gunāra Lazdiņa pēdējā dievkalpojumā viņa mīļotajā draudzē. LELBP vārdā pateicos viņam par tik daudziem svētīgiem kopā nokalpotiem gadiem! Pēc pusdienām devos uz Latviešu centru Gaŗezerā.

No 28. jūnija līdz 3. jūlijam Gaŗezera vasaras vidusskolā (GVV) mācīju ētiku 2020. gada absolventu klasei. Biju atbildīga par rīta lūgšanām un vadīju svecīšu svētbrīdi un lūgšanu izlaidumā.

1. jūlijā vadīju svecīšu svētbrīdi GVV.

3. jūlijā vadīju svētbrīdi GVV 2020. gada absolventu izlaidumā.

4. jūlijā vadīju dievkalpojumu Gaŗezera brīvdabas dievnamā.

Uz brīvdabas dievkalpojumu Gaŗezerā. Arhibīskape Lauma Zušēvica

Uz brīvdabas dievkalpojumu Gaŗezerā

6. jūlijā notika pārrunas ar PLF Eiropas reģionālo sekretāru Lūkas Ireneusz.

7. jūlijā notika sēde ar mūsu Baznīcas Sadarbības padomes locekļiem.

9. jūlijā notika BV sēde.

No 11. līdz 16. jūlijam mācīju GVV 4. klasē. Vadīju arī vairākas rīta lūgšanas.

13. jūlijā tikšanās ar prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu un mācītāju Tāli Rēdmani par LELBP mājaslapu.

18. jūlijā vadīju Čikāgas Ciānas draudzes un Sv. Pēteŗa draudzes kopējo dievkalpojumu.

No 19. līdz 22. jūlijam mācīju GVV 4. klasē. Vadīju arī vairākas rīta lūgšanas.Šajā laikā Virsvaldes vārdā nosūtīju vēstuli LELB Virsvaldei, atbildot uz 22. jūnijā saņemtās vēstules jautājumiem.

22. jūlijā kopā ar mācītāju Aiju Graham vadīju svecīšu dievkalpojumu GVV.

Jūs visi būsit manījuši, cik mans darbs būtu neiespējams bez Virsvaldes locekļiem un jums, kas kopā ar mums darbojaties draudzēs, lūdzat un kalpojat Kristus žēlastības un mīlestības Garā. Bez bailēm strādāsim, ticības, patiesības un cerības stiprināti. Atvērsim Viņam durvis, lai Viņš ienāk pie mums un kopā ar mums notur mielastu! Lūdzam, lai Dievs dod, ka atkāpjas pandēmija, dabas briesmas, cilvēku neiecietība un naids, varaskāre, viss,kas nes sāpes. Lai Viņš žēlastībā atklāj, kā vēl pilnīgāk veikt Viņa darbu! Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, ka tajā būtu vieta katram, lai saņemtu to, ko Viņš grib dāvināt.

Jēzus saka: “Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju: ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani.” Viņš klauvē! Mēs dzirdam! Atvērsim Viņam jel plaši durvis un dosimies dalīties mielastā! Lai Dievam slava, gods un mūsu pateicība mūžīgi!

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju