Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Mūsu darbs Latvijā

Ar Dievu visas lietas iespējamas

Ieva Puriņa, prāveste

Latvijas apgabals

2020. gada 1. augustā notika Latvijas apgabala Sinode, kurā par apgabala garīgo vadītāju tiku ievēlēta es, mācītāja Ieva Puriņa. Prāvests emeritus Kārlis Žols tika ievēlēts Pārvaldē un pārņēma sekretāra pienākumus, savukārt Jānis Putnis uzņēmās kasiera pienākumus. Mācītāja Dr. Dace Balode saglabāja priekšnieces vietnieces amatu.

Pēc prāvestes Ievas Puriņas amatā ievešanas dievkalpojuma. No kreisās: māc. amata kand. G. Bukalders, prāv. emer. K. Žols, māc. Z. Ziemanis, prāv. I. Puriņa, prāv. emer. J. Cālītis, māc. I. Rode, māc. A. Kostanda, māc. Dr. D. Balode, baptistu māc. J. Balodis

Pēc prāvestes Ievas Puriņas amatā ievešanas dievkalpojuma. No kreisās: māc. amata kand. G. Bukalders, prāv. emer. K. Žols, māc. Z. Ziemanis, prāv. I. Puriņa, prāv. emer. J. Cālītis, māc. I. Rode, māc. A. Kostanda, māc. Dr. D. Balode, baptistu māc. J. Balodis

Mana amatā ievešana notika 2020. gada 27. septembrī Zvanniekos ļoti sirsnīgā dievkalpojumā, ko vadīja prāvests emeritus Juris Cālītis.

Augusta beigās lūdzām Vācijas Ziemeļbaznīcas Ekumēniskajam un misijas centram finansējumu — 12 000 EUR vairākiem projektiem un 1000 EURmācītāja Aināra Kostandas kalpošanas atbalstam pansionātos. Šīs naudas Vācijas daļa tika saņemta oktobrī, un LELBP Virsvalde laipni piekrita papildināt iztrūkstošo. Šie līdzekļi tika izmantoti šādiem pakalpojumiem: Cīravas draudzei un Rīgas Evaņģēliskajaidraudzei iegādāta apskaņošanas sistēma, Zvannieku mājai
un draudzes mājaisamaksāti apkures un elektrības rēķini, veikts plīts remonts un apkope, Aizputes baznīcai atjaunota apskaņošanas sistēma, Valtaiķu draudzes busiņam nopirktas ziemas riepas un apdrošināšana, Ilzu baznīcai izveidots interneta savienojums, apgabala vajadzībām iegādāts Zoom abonements, video un audio tehnika svētbrīžu ierakstīšanai u. c.

No Adventa pirmās svētdienas līdz pat Zvaigznes dienai mūsu apgabala Facebook kontā “LELB pasaulē Latvijas apgabals” publicējām lasījumus
ar lūgšanām, savukārt Gavēņa laikā — citātus vai nu no Mārtiņa Lutera Lielā katehisma, vai Bībeles, papildinātus ar mūsu garīdznieku rakstītām lūgšanām. No aprīļa vidus katru nedēļu publicējām divus aizlūgumus par dažādām profesijām.

Apgabala ietvaros veidojām arī video svētbrīžus. Tādi bija uz Ticības atjaunošanas svētkiem, Pūpolsvētdienu, Zaļo Ceturtdienu, Lielo Piektdienu, Lieldienām, Balto svētdienu, Mātes dienu, Vasarsvētkiem, Trīsvienības svētkiem un 14. jūniju. Saites uz tiem ir atrodamas mūsu apgabala Facebook kontā.

Šis gads bijis dažādu izaicinājumu pilns, bet, neskatoties uz to, mūsu apgabalā ir dibinātas divas jaunas draudzes — 2020. gada rudenī Zvannieku draudze un 2021. gada Vasarsvētkos Ilzu baznīcas Sofijas draudze. Bez tam ir sākušas darboties jaunas dievkalpojumu kopas — Piksāros mācītāja Zigmāra Ziemaņa vadībā un Talsos mācītāja Aināra Kostandas vadībā.

Man bija tas gods Lieldienās ar archibīskapes Laumas Zušēvicas deleģējumu uzlikt mācītāja amata krustu mācītājam Aināram Kostandam. Viņa kalpošana Laidzes un Usmas pansionātā un Jelgavas cietumā lielāko daļu 2020. un 2021. gada ir bijusi neiespējama epidemioloģisko apstākļu dēļ, bet tagad iespēja kalpot ir atjaunota. Līdz šim varēja sazināties tikai telefoniski ar pansionātu vadītājiem un uz Ziemsvētkiem pievest nelielas veltes iemītnieku iepriecinājumam.

Mācītājs Ainārs Kostanda

Mācītājs Ainārs Kostanda

Rīgas Reformātu–Brāļu draudze

Deniss Piļkēvičs, draudzes priekšnieks

Piedzīvojumu laiks Rīgas Reformātu–Brāļu draudzē! Esam piedzīvojuši divus skaistus notikumus. Pirmais — ar mūsu mācītāju Jura Cālīša un Ivo Rodes palīdzību ir noformēta Zvannieku draudze, kas patiesībā jau ilgi darbojusies Zvannieku kopienā.

Otrs piedzīvojums ir neparastā klātesība ik svētdienu tiešsaistes dievkalpojumā, kur sapulcējas ap 40 cilvēku gan no Latvijas, gan no visas pasaules. Nu jau vairāk nekā gadu mūsu dievkalpojumi notiek Zoom platformā un esam piedzīvojuši daudz brīnišķīgu brīžu. Tas ir mūsu lielais atklājums, un pie tā arī šobrīd turamies. Tiešsaistes dievkalpojumuspārmaiņus vada abi mācītāji, draudzes cilvēki lasa Svēto Rakstu lasījumus, klausāmies sprediķi un dalāmies ar savām pārdomām. Tādējādi esam sapulcinājuši arī tos, kam bija grūti vai pārāk tālu ierasties Rīgā, kas jutās mazliet atsvešināti, kam mājās ir mazi bērni. Tāpēc esam bezgala laimīgi un pateicīgi par iespēju attālināti uzrunāt draudzi. Aicinām arī citas draudzes ar saviem cilvēkiem satikties šādā veidā!

Mūsu dievkalpojumu ierakstus var klausīties YouTube kanālā: https://www. youtube.com/channel/UCw3CwA9trynYuty7L6AXbiA/videos.

Zvannieku draudze

Juris Balodis, draudzes priekšnieks

Kas īsti ir Zvannieku mājas un Zvannieku draudze? Šie abi jēdzieni ir ļoti cieši saistīti.

Zvannieku mājas sniedz ģimeni bērniem, kuriem dažādu apstākļu dēļ tās nav. Mūsu kopienā dzīvo audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji. Šeit ir Mājas un Ģimene. Un kā jau ģimenē bērni šeit tiek gaidīti arī tad, kad paši jau pieauguši — ir savas ģimenes un bērni. Zvannieku draudzē ik svētdienu svinam mājas dievkalpojumu un īpašās reizēs — arī kristības.

Zvannieku saime un viesi pusdieno

Zvannieku saime un viesi pusdieno

Zvannieku draudze ir ļoti jauna, varētu teikt, vēl bērns, bet darbīga un aktīva.

Īpašs paldies Rīgas Reformātu–Brāļu draudzes mācītājiem Jurim Cālītim un Ivo Rodem par mūsu dievkalpojumu vadīšanu! Esam gados ļoti jauna draudze, jo kopienā dzīvojošie bērni ir galvenie svētdienas dievkalpojuma dalībnieki.

Ar prieku gaidām ikvienu — svētdienās pie mums ierodas gan no tuvākām, gan tālākām vietām. Visi ir laipni gaidīti unsveicināti Zvannieku draudzē!

Zoom dievkalpojumu vada prāvests emeritus Juris Cālītis

Zoom dievkalpojumu vada prāvests emeritus Juris Cālītis

Cīravas draudze

Līga Grīnvalde, draudzes priekšniece

Cīravas draudzes dzīvē un darbībā aizvadītā 2020. gada ritējums vērtējams uzmanīgi — katrs cilvēks ar atšķirīgu izjūtu un izpratni uztver notikumus, kuru dalībnieks viņš kļuvis. Covid–19 pandēmija stipri vien ietekmējusi dažādas cilvēka un arī draudzes dzīves norises, tomēr mūsu ticība, lūgšana, Dievvārda godāšana, lasīšana, klausīšanās un piepildīšana neļāva iegrimt drūmās domās.

Protams, cilvēki ar vāju veselību baiļojās būt ārpus mājas, tāpēc bijām lūgšanā par katru draudzes cilvēku. Daudz jauku un cerību uzturošu mirkļu dāvināja iespēja skatīties internetā LELBP veidotos svētku dievkalpojumus. Bijām gaidās, kad atsāksies kopā esība dievkalpojumā. Ievērojām visus valstī obligātos drošības noteikumus gan dievkalpojumā, gan kalpošanā kapu svētkos. Piedzīvojām skaistu brīdi — sveicām šobrīd vecāko draudzes māsu Skaidrīti Prāmalti 90 gadu jubilejā. Jaunākos gados viņa bija aktīva draudzes locekle. Ceram šajā rudenī piepildīt iepriekš nerealizēto draudzes kalpošanu svecīšu vakarā Cīravas kapsētā.

Pandēmijas apstākļos ir vajadzība domāt par jauniem draudzes darbības veidiem. Tā esam uzsākuši sadarbību ar Kurzemes mūziķiem. Māksliniekus aicinām, kad Cīravas draudzē svinam svētku dievkalpojumus. Valstī noteiktajā kārtībā vairākkārt dievkalpojumus kuplināja vijolnieks Edgars Ziņģe no Kuldīgas. Lieldienu dievkalpojumu bagātināja muzicējošais Ozoliņu ģimenes ansamblis arī no Kuldīgas: Marta Ozoliņa (klavieres), Elīza Ozoliņa (ģitāra), Pēteris Ozoliņš (čells), Matīss Ozoliņš (saksofons, flauta). Viņu kā mūzikas skolotāju profesionalitāte iepriecināja dievkalpojuma dalībniekus.

Arī Vasarsvētku dievkalpojums visiem baznīcā klātesošajiem deva patiesu gandarījumu. Pie mums viesojās Austras bērni no Liepājas — Simona Rača un Jānis Rūcis, kuri dziedāja komponista Imanta Kalniņa dziesmas, kuras mīl katrs latvietis.

Draudze priecājās kopā ar Cīravas profesionālās skolas jauniešiem par negaidīto palīdzību profesijas mācību procesa sekmēšanā. Pateicoties LELBA Arodskolu audzēkņu stipendiju fonda priekšsēdes, LELBA Vidienes apgabala prāvestes Dr. Sarmas Eglītes laipnam atbalstam, no šī fonda, kuru veido kristīgās Baznīcas labvēļu ziedojumi, Cīravas profesiju skolas septiņi skolēni saņēma vērtīgas dāvanas — iespēju iegādāties portatīvos datorus.Vēlreiz sakām paldies personīgi prāvestei Dr. Sarmai Eglītes kundzei un mūsu mācītājai Rudītei par ieinteresētību lauku jauniešu mācību procesa pilnveidē.

Cīravas draudze dzīvo, darbojas un tic Trīsvienīgā Dieva apsolījumam: “Es būšu ar tevi: Es tevi neatstāšu, un Es tevi nepametīšu.” (Joz 1:5)

Ilzu baznīcas Sofijas draudze

Kārlis Žols, prāvests emeritus

Kopš 2020. gada rudens esam droši par to, ka mūsu Baznīca var brīvi darboties arī Ilzu baznīcā Lietuvas pierobežā — ar LELBP privātu ziedotāju atbalstu Sarkaņu ģimene varēja pašvaldības rīkotajā izsolē iegādāties dievnamu savā īpašumā un ir noslēgts līgums par LELBP Latvijas apgabala prioritāti šī dievnama izmantošanai uz 20 gadiem. Šajā laikā prāvesta emeritus Kārļa Žola aktīvā kalpošana ir iekustinājusi vietējo un ne tikai vietējo sabiedrību draudzes veidošanā, kā arī sākti dievnama atjaunošanas darbi. Gan Adventa, gan Kristus Ciešanu laikā katru nedēļu notika nelieli svētbrīži. Kristus Augšāmcelšanās svētkus Ilzu baznīcā svinējām klātienē ar vairāku apgabala garīdznieku un prāvestes piedalīšanos. Šis dievkalpojums bija īpašs, jo mācītājs Ainārs Kostanda saņēma amata krustu.

Mācītājs Ainārs Kostanda

Mācītājs Ainārs Kostanda

2021. gada Vasarsvētkos Ilzu baznīcas kopa kļuva par mūsu Baznīcas draudzi, kurai esam devuši Sofijas (dievišķās Gudrības) vārdu. Dievkalpojums notika pandēmijas ierobežojumu laikā, tādēļ tajā piedalījās tikaimaksimāli atļautais dievlūdzēju skaits. Dievkalpojumā sprediķoja bīskape emerita Jāna Jēruma– Grīnberga.

Tagad dievkalpojumi ar draudzes klātieni notiek reizi mēnesī, papildu tam vienu reizi mēnesī baznīcā tiek ierakstīts svētbrīdis, kas tiek pārraidīts sociālajos tīkos. Ja mazināsies pandēmijas apstākļos noteiktie ierobežojumi, tad palielināsim dievkalpojumu skaituklātienē, kā arī turpināsim rīkot koncertus un priekšlasījumus dievnamā.

Ilzu draudze. Kreisajā pusē prāv. I. Puriņa, vidū prāv. emer. K. Žols

Ilzu draudze. Kreisajā pusē prāv. I. Puriņa, vidū prāv. emer. K. ŽolsŠobrīd Sofijas draudze pulcē vairākus desmitus locekļu. Sirsnīga pateicība dievnama saimniekiem Sarkaņu ģimenei, kā arī Sofijas draudzes valdei un katram tās loceklim par nesavtību un atbalstu.

Ilzu baznīca

Ilzu baznīca

Āgenskalna kopa

Kārlis Žols, prāvests emeritus

2021. gada vasarā ar pandēmiju saistītie ierobežojumi ir mazinājušies, tādēļ Āgenskalna kopa cer uz darbības sekmīgu atsākšanu. Pandēmijas laikā kopas locekļi tika apzināti personīgi un telefoniski, bet pulcēties klātienē nebija iespējams mazās telpas dēļ. Pateicos kopas dvēselei Andrim Kokenbergam par aktivitātes uzturēšanu un nesavtīgo atbalstu.

Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) filiāle “Rīga”

Kārlis Žols, prāvests emeritus

Katru nedēļu VSAC filiālē “Rīga” Kapseļu ielā tiek noturēts svētbrīdis tajā mītošajiem bērniem un darbiniekiem. LELBP ir īpaša saikne ar šo aprūpes centru. Par šo iniciatīvu īpaši jāpateicas mācītājai Dr. Dacei Skudiņai. No sirds pateicos direktorei Ilzei Dzenei un citiem centra darbiniekiem par to, ka katru nedēļu svētbrīdis ir īpaši gaidīts un bērni var pieredzēt sirsnīgu kopību. No centra darbiniekiem strāvo patiesa mīlestība un sirsnība uz bērniem. Esmu pārliecināts, ka gan aprūpes centrā mītošajiem bērniem, gan arī mums pašiem teiktu vārdu vietā kā atbalsts ir nepieciešama mīlestības pilna terapeitiska komunikācija ar smaidu, glāstu un mūziku. Paldies Dievam, ka varam savu kā cilvēku un kā Baznīcas aicinājumu izpaust šādā veidā šajā vietā, kur dzīvo bērni, kas ir citādāki nekā daudzi no mums.

Liepājas Krusta draudze

Karīna Krieviņa, draudzes priekšniece

Draudze kā diakoniska kopība, jo tās darbība cieši saistīta ar Diakonijas centra darbu, kas vērsts uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, turpina darboties. Sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu Latvijā Covid–19 dēļ draudzes un diakonijas kalpošanā tika ieviestas izmaiņas. Ierobežojumu dēļ dievkalpojumi notika Zoom platformā, pēc tam baznīca bija atvērta individuālām lūgšanām, bija iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu.

Mācītājs Mārtiņš Urdze vada Zoom dievkalpojumu

Mācītājs Mārtiņš Urdze vada Zoom dievkalpojumu

Pie baznīcas ziņojumu dēļa īpašā mapītē varēja paņemt neklātienes dievkalpojuma kārtību, lūgšanas un sprediķi. Šo iespēju labprāt izmantoja arī citu draudžu un konfesiju piederīgie. Vasarā dievkalpojumi notika baznīcas dārzā. Īpašie svētku dievkalpojumi bija mācītāja Mārtiņa Urdzes 60 gadu jubileja, draudzes gadasvētki un Pļaujas svētki.

Aizputnieki sveic mācītāju Mārtiņu Urdzi

Aizputnieki sveic mācītāju Mārtiņu Urdzi

Kopā ar draudzes locekļiem un Diakonijas centra apmeklētājiem tika izveidots buklets “Viens pats mājās Liepājā”, kurā tika apkopota pamatinformācija dažādas palīdzības saņemšanai krīzes situācijās. Kad rudenī atkārtoti tika ieviesta Covid–19 ārkārtas situācija, ar Diakonijas centra brīvprātīgo palīdzību Liepājā tika izplatīti 1000 bukleti.

Dievkalpojums baznīcas dārzā

Dievkalpojums baznīcas dārzā

Adventa laikā īsi pirms Ziemsvētkiem mācītājs Mārtiņš ierosināja un kā režisors kopā ar draudzes aktīvistu grupu uzņēma filma “Ilgais ceļš uz baznīcu”, kas bija pārsteiguma dāvana draudzei. Tā ir pieejama YouTube platformā.

Ziemsvētkos ar Toronto “Daugavas Vanagu” nodaļas atbalstu ar pārtikas paciņām tika iepriecinātas Liepājas rajona daudzbērnu ģimenes. Ar Latviešu Sv. Pētera draudzes Dāmu saimes Čikāgā atbalstu tiek nodrošinātas pusdienas atbalsta grupas “Dvēseles enkurs“ trūcīgiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas katru piektdienu tiekas draudzes namā.

2021. gada 23. martā pēc īsas slimošanas Dievs aizsauca uz Mājām draudzes mācītāju un Liepājas Diakonijas centra vadītāju Mārtiņu Urdzi. Viņš tika apbedīts Limbiķu kapsētas daļā, kur atdusas pansionāta “Iļģi” iemītnieki — ļaudis ar īpašām vajadzībām, kuriem mācītājs daudzu gadu garumā regulāri vadīja svētbrīžus. Mārtiņš palicējiem — ģimenei, draugiem, domubiedriem un atbalstītājiem — ir devis uzdevumu: apvienoties kopīgā projektā, lai šajā kapsētas daļā uzstādītu pieminekli — Jēzu ar atvērtām rokām un uzrakstu “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat noskumuši un bēdīgi, Es gribu jūs atvieglināt”. (Mt 11:28) Tādējādi Mārtiņš līdz galam paliek uzticīgs savai misijai — būt kopā ar tiem, kas sabiedrības acīs netiek augstu vērtēti. Dalīties atmiņās par Mārtiņu un iegūt informāciju par pieminekļa projektu var mājas lapā www.martins.urdze.lv.

Draudze līdz gada beigām ir izsludinājusi sēru laiku. Šajā laikā dievkalpojumi notiek gan Zoom platformā ar mācītājiem un lektoriem, pēc tam ar svētbrīdi un agapes mielastu baznīcā, gan klātienē ar uzaicinātiem viesmācītājiem. Neskatoties uz dažādajām situācijām, dievkalpojumi ir notikuši un notiek katru svētdienu.

Vēl arvien notiek tiesvedības ar LELB. Augstākā tiesa skatīs jautājumu par to, vai draudze ir tiesīga paturēt savu nosaukumu. Pēc tam turpināsies otra tiesvedība par LELB vēlmi atņemt draudzei ēkas.

Par draudzes un Diakonijas centra aktivitātēm vairāk iespējams uzzināt draudzes mājas lapā www.kalpot.lv.

Liepājas Krusta baznīca

Liepājas Krusta baznīca

Aizputes draudze

Gundars Bērziņš, mācītājs

Aizputes draudze piedzīvoja šo Covid laiku ļoti tieši, jo izslimoja gan vairāki draudzes locekļi, gan mācītājs. Tomēr iespēju robežās dievkalpojumi notiek. Draudze piedalījās Baznīcu nakts pasākumā ar koncertu, ir rīkoti arī citi koncerti. Gada laikā notikušas vairākas kristības un laulības. Jauns pavērsiens bija draudzes pārstāvju tikšanās ar vietējo pašvaldību, lai pārrunātu sadarbību, tai skaitā kapu svētku organizēšanu.

Mācītājs Gundars Bērziņš un kristītie bērni ar ģimeni pie altāra

Mācītājs Gundars Bērziņš un kristītie bērni ar ģimeni pie altāra

Rīgas Evaņģēliskā draudze

Dr. Dace Balode, mācītāja

2020. gads Rīgas Evaņģēliskajā draudzē (RED) ir bijis pārmaiņu laiks. Dažas pārmaiņas, iespējams, paliks ilgāku laiku, citas varbūt aizies un atnāks atkal kas jauns. Lielākoties dievkalpojumi notikuši attālināti. Tā bija jauna iespēja būt kopā, kaut arī grūti aizstāt dievkalpojumu baznīcā un īstu dzīvu cilvēcisku kontaktu, tomēr savā veidā šādi bijām pat tuvāk cits citam. Dievkalpojumi attālināti deva iespēju draudzes locekļiem biežāk piedalīties dievkalpojumā un šajā kopībā sveikt arī viesus no tuvienes un tālienes. Īpašs prieks bija par Ziemsvētku dievkalpojumu, kurā draudzes bērni bija sagatavojuši lasījumus un dzejoļus un patiešām piedzīvojām sirsnību un klātbūtni, neraugoties ne uz kādiem šķēršļiem. Meklējot, kā vēl padziļināt mūsu kopības piedzīvojumu, svinējām agapes mielastu un visbeidzot arī Svēto Vakarēdienu.

RED virtuālais dievkalpojums

RED virtuālais dievkalpojums

Dievkalpojumos kalpoja draudzes mācītāja Dr. Dace Balode, un īpašs prieks ir bijis par Gunta Bukaldera kalpošanu, kurš gatavojas ordinācijai. Arī mūsu iepriekšējie mācītāji Klāvs Bērziņšun Ieva Puriņa ir regulāri dievkalpojumu dalībnieki un, ja nepieciešams, piedalās dievkalpojumu vadīšanā.

Kad epidemioloģiskā situācija to atkal atļāva, dievkalpojumi atgriezās dievnamā, un nu ir iespējams piedalīties tajā gan klātienē, gan attālināti.

Šis ir bijis mācīšanās laiks — jāapgūst jaunas tehnoloģijas, no jauna jāmeklē arī liturģiskas formas, no jauna jāatrod, kā datorā un attālināti uzrunāt ar mūzikas skaņām, no jauna jāatrod, kā būt kopā, kad kopā nevarēja sanākt. Šķiet, ka esam daudz mācījušies un noteikti esam piedzīvojuši Dieva klātbūtni arī šajā laikā.

Vīķu draudzes kopa

Jāna Jēruma–Grīnberga, bīskape emerita

Vīķu draudzes kopas darbību ļoti iespaidoja pandēmijas gaita, jo vairums dievlūdzēju ir īpaši aizsargājami. Lai gan 2020. gada rudenī vēl dievkalpojumus noturējām, pēdējais (ar ļoti stingriem nosacījumiem) bija 18. novembrī, kad arī katrs iedzīvotājs saņēma sveicienu un Valsts svētku dāvanu. No oktobra bijām spiesti pārtraukt arī Bībeles stundas. Pēc tam tikties varējām tikai maijā, bet uz svētkiem un īpašām dienām sagādājām sveicienus, piemēram, uz Pūpolu svētdienu palmu krustus un pūpolus, uz Lieldienām — olas, izdalot arī Bībeles tekstus un uzrunas. Arī kristības un iesvētības šajā laikā nav notikušas. Toties no jūnija esam atsākuši regulārāk tikties ikmēneša dievkalpojumos un individuālos apmeklējumos. Draudzes ērģelniece Līga arī piedalījās Jāņu pasākumā. Ceram rudenī atsākt Bībeles stundas, kopā lasot Lūkas evaņģēliju.

Dievkalpojumu vada bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga

Dievkalpojumu vada bīskape emerita Jāna Jēruma–Grīnberga

Blomes, Valmieras un Piksāru misija

Zigmārs Ziemanis, mācītājs

Aizvadītajā gadā Blomes un Valmieras dievkalpojumu kopas ietekmēja epidemioloģiskie ierobežojumi. Līdz ar to dievkalpojumi klātienē bieži netika svinēti. Dieva Vārda vēsti dievkalpojumu kopu locekļi lielākoties saņēma ar WhatsApp grupas un YouTube starpniecību. Kad vien bija iespēja, tad mūsu ļaudis tika apmeklēti mājās.

Talka Piksāru baznīcā

Talka Piksāru baznīcā

Ievērojams notikums bija 2020. gada 7. novembrī, kad dievkalpojumā Piksāru baznīcātika uzsākta misija Naukšēnu novadā. Dievkalpojumi Piksāru baznīcā tiek plānoti vismaz reizi mēnesī. Piksāru baznīcā tika arī ierakstīts svētbrīdis Covid–19 upuru piemiņai,kā arī piedalījāmies Baznīcu nakts pasākumā. 2021. gada 14. jūnijā Naukšēnos pie piemiņas akmens “Sarkanā terora upuriem” mācītājs Zigmārs Ziemanis teica uzrunu. Tāpat arī sadarbībā ar Naukšēnu novada pašvaldību 2021. gada pavasarī Piksāru baznīcā tika sarīkotas vairākas ģimenes talkas.

Mācītājs Zigmārs Ziemanis uzrunā Adventa dievkalpojumā

Mācītājs Zigmārs Ziemanis uzrunā Adventa dievkalpojumā

Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Blomes dievkalpojumu kopā 2020. gada ZiemsvētkuSvētvakars tika svinēts ārpus Blomes tautas nama telpām. Tas bija izdevies, jo bija iespēja uzrunāt vairāk cilvēku nekā iepriekšējos gados, kad dievkalpojums notika Blomes tautas nama telpās.

Ziemsvētku dievkalpojumā pie Blomes tautas nama

Ziemsvētku dievkalpojumā pie Blomes tautas nama

Valtaiķu un Snēpeles draudzes

Varis Bitenieks, mācītājs

Laiku no pagājušā gada jūlija līdz šā gada jūlijam savās draudzēs varu saukt par miera un svētības laiku, kurā esam kopā izbaudījuši gan dievkalpojumus klātienē, gan pastorālo sarunu gaisotnē pa telefonu.

Snēpeles draudzē pagājušajā gadā tika nokristīti seši bērniņi. Pēdējā gājienā uz kapu kalniņu kristīgi pavadīta viena draudzes locekle. Iesvētības un laulības nav notikušas. Kopā šajā laika posmā, kad valsts atļāva pulcēties, Snēpelē ir notikuši seši dievkalpojumi un četri kapu svētki.

Valtaiķu draudzē gada laikā ir notikuši septiņi dievkalpojumi. Nokristīts viens, iesvētīts arī viens cilvēks. Laulības iesvēte bija diviem pāriem. Šiem abiem pāriem tika rīkota arī izglītojoša pirmslaulību ekskursija, lai viņiem palīdzētu apjaust, cik brīnišķīga un daudzējādā ziņā nezināma ir dzīve pēc laulībām. Abas laulības iesvētes notika brīvā dabā, jo draudzei vairs nav sava dievnama. Kapu svētkus Valtaiķu draudze svinēja 12 kapsētās. Tos atbalstīja arī vietējo pagastu pašvaldības. Vēl Valtaiķu draudze pagājušā gada 22. augustā vietējo pagastu bērniem rīkoja pasākumu “Bērnu kristīgā diena Valtaiķos”, ko finansēja fonds “Palīdzība Latvijai”. Sadarbībā ar autonomo draudžu ilggadējo īsto draugu un brāli Kristū, emeritēto vācu superintendantu Klausu Loftu Valtaiķu draudze ir tikusi pie mikroautobusa, ar kuru var atvest cilvēkus uz dievkalpojumiem, braukt ekskursijās un pārvadāt cilvēkus ar kustību traucējumiem.

Valtaiķu draudzes locekļi un mācītājs Varis Bitenieks pie dāvinātā busiņa

Valtaiķu draudzes locekļi un mācītājs Varis Bitenieks pie dāvinātā busiņa

Manās draudzēs cilvēku nav kļuvis vairāk un nav kļuvis mazāk. Valtaiķu draudze turpmākplāno noturēt divus dievkalpojumus mēnesī —vienu Kazdangas pilī, otruLaidu muižā, tādā veidā esot tuvāk cilvēkiem, kas dzīvo dažādos pagastos un kas pieder Valtaiķu baznīcas vēsturiski ģeogrāfiskai apkaimei.

Laika periodu, kad cilvēki nevarēja tikties dievkalpojumos, manu draudžu cilvēki uzņēma mierīgi un bez stresa, jo visi esam inteliģenti cilvēki un domājam, kā palīdzēt valstij un pasaulei, lai labais uzvar un cilvēki dzīvo bez bailēm. Ar cerību raugāmies nākotnē, jo tam, kas tic, viss ir iespējams! Un ar mums taču ir Jēzus.

Draudzi uzrunā mācītājs Varis Bitenieks

Draudzi uzrunā mācītājs Varis Bitenieks

 

LELBP draudžu chronikā apkopoti notikumi no 2020. gada vidus līdz 2021. gada vidum.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju