Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Mūsu darbs Lielbritānijā

Pārmaiņām līdzi

Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu. (Ebr 4:9)

Dr. Andris Abakuks, prāvests

Šo pārskatu rakstot, prātā nāk, ka netālu no Londonas Brukvudas kapu latviešu nodalījumā pirms nedēļas notikuši kapu svētki. Nodalījums izveidots 1952. gadā, bet kapu piemineklis atklāts tieši pirms 60 gadiem 1961. gada jūlijā. Pieminekļa virsotnē iegravētie vārdi “Svēta dusa Dieva ļaudīm” ir citāts no Vēstules ebrejiem (4:9). Šķiet, ka tam pamatā ir Glika Bībeles tulkojums, kas modernā ortogrāfijā būtu: “Tad nu vēl atliek svēta dusēšana Dieva ļaudīm”, savukārt jaunais Bībeles tulkojums, kas tajā laikā tapa un visā pilnībā Londonā iznāca 1965. gadā, skan šādi: “Tā tad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai”. Netālu no šī pieminekļa ir kapavietas prāvestam Edgaram Bergam un sūtnim Kārlim Zariņam, kuriem bija vadoša loma gan Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā dibināšanā, gan latviešu kapu izveidošanā, gan jaunā Bībeles tulkojuma izdošanā.

Uz pēdējā gada fona, kad Covid–19 pandēmijas dēļ maz varēja notikt klātienes dievkalpojumi un citi latviešu sabiedriski pasākumi, izceļas kapu svētki, kas kā reliģiska rakstura sarīkojums brīvā dabā varēja notikt bez būtiskiem ierobežojumiem. Klāt bija Latvijas Televīzijas (LTV) korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve, un par kapu svētkiem Brukvudā atkal parādījās sižets LTV vakara ziņās — tāpat kā pirms gada. Priecājāmies arī, ka klāt bija Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Ivita Burmistre.

No kreisās: vēstn. I. Burmistre, prāv. Dr. A. Abakuks, Londonas dr. priekšn. R. Abakuka

No kreisās: vēstn. I. Burmistre, prāv. Dr. A. Abakuks, Londonas dr. priekšn. R. Abakuka

Pēdējā gadā mums nav notikuši klātienes dievkalpojumi Anglijas vidienē un ziemeļos. Londonā notikuši daži klātienes dievkalpojumi, kad valdības noteikumi to atļāva, un regulārāk tie atsākušies ar šī gada jūniju. Kopš 2020. gada decembra katru svētdienu mācītāji Daira un Viesturs Vāveres ir rīkojuši Zoom dievkalpojumus galvenokārt Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu locekļiem, bet regulāri piedalījušies arī vairāki citu draudžu locekļi. Tas ir bijis ļoti svētīgs pasākums, kas liek apsvērt, ka kaut ko līdzīgu derētu turpināt, kad pandēmijas ierobežojumu laiks būs beidzies. Arī Londonas draudzē Zoom veidā ir notikuši lūgšanu un pārrunu vakari, Bībeles stunda, sadraudzība ar māsu draudzēm, Līvānu un Zaļo draudzi Latvijā. Tāpat Zoom platformā notika šī gada Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā Sinode un Pārvaldes sēdes.

Zoom dievkalpojumu vada mācītāji Viesturs un Daira Vāveres

Zoom dievkalpojumu vada mācītāji Viesturs un Daira Vāveres

Lielbritānijas apgabala Sinode Zoom platformā

Sinode Zoom platformā

Pēdējā gada laikā mums ir notikušas izmaiņas draudžu struktūrā. Mūsu draudzēm ir grūtības atrast draudžu locekļus, kas būtu ar mieru uzņemties kādu amatu, — tā draudzes sastopas ar problēmām, kādas ir arī citām latviešu organizācijām. Tādēļ Austrumanglijas un Vidusanglijas draudzes nolēma apvienoties zem Vidusanglijas draudzes vārda, paturot gan visas līdzšinējās kopas ar to dievkalpojumu vietām. Par jaunās draudzes priekšnieci ievēlēja Unu Torsteri. Arī Apvienotajā Londonas Latviešu un Miera draudzē ir notikusi vadības maiņa — pēc deviņu gadu pārtraukuma Rūta Abakuka atkal ir uzņēmusies draudzes priekšnieces amatu.

Pie dievgalda pandēmijas laikā Londonā zviedru baznīcā

Pie dievgalda pandēmijas laikā Londonā zviedru baznīcā

Varam priecāties, ka Īrijas draudze turpinājusi rosīgi darboties. Visā pandēmijas laikā svētdienās mums ir bijis iespējams tiešraidē skatīties mājas kārtībā rīkotos Īrijas draudzes dievkalpojumus. Pēc diakona ImantaMieža eksaminācijas šī gada 13. februārī ir pieņemts lēmums viņu ordinēt mācītāja amatā. Gaidām,kad pandēmijas laika ierobežojumi samazināsies tik tālu, ka archibīskape varēs ceļot uz Dublinu, lai Imantu ordinētu.

Pēc dievkalpojuma Londonā atkal atļauts būt kopā pie kopgalda

Pēc dievkalpojuma Londonā atkal atļauts būt kopā pie kopgalda

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju