Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

LELBA Austrumu apgabals

Vienotība, miers un sūtība Kristū

..aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un,
nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu!” (Skat. Jņ 20:19–31)

Anita Vārsberga–Pāža, prāveste

LELBA Austrumu apgabals

Kristus klātienē pārbijušies indivīdi pārtop par kopienu ar atvērtām durvīm, kur valda miers, piedošana, un visi dalās ar savām dāvanām, lai nevienam netrūktu. Kristus ir bijis klāt mūsu apgabala draudzēs un ļaudīs. Tur, kur draudzēm bija jāaizver sava dievnama durvis, kā arī tur, kur pandēmija tās aizcirta. Tieši šajā laikā varbūt vairāk nekā jebkad esam piedzīvojuši Kristus vienojošo klātieni, ko nevar no mūsu vidus izslēgt ne rūpes, raizes, bailes, neziņa, ne slimība, nāve, sēras un ilgas. Šis Augšāmcelšanās spēks turpina mūsu draudzes iedrošināt iet ar mieru un kalpot ar prieku arvien mainīgos un ilgstošas neziņas apstākļos.

Kalpošana pandēmijas laikā… un pēc tā

Pandēmijas laiks ir devis iespēju ieskatīties mūsu tradicionālajā draudzes darbībā — ko esam iemācījušies pēdējā pusotra gada laikā un kā apvienot abas pieredzes nākotnes darbībā. No administratīvā viedokļa vērtējot, valdes ikmēneša Zoom sēdes ir labi apmeklētas, jo nav jāmēro gari gabali, lai satiktos. Šādi satiekamies arī vasaras mēnešos. Iespējams, ka daļējitā turpināsim arī nākotnē. Mūsu ikdienas lūgšanas ir sasniegušas plašu dievlūdzēju skaitu. Vai tā ir paliekama mūsu draudzes darbības daļa? Tagad dievkalpojumi notiek klātienē, bet jautājums paliek — kā mēs kalpojam tiem, kuri vairs nav spējīgi vai nejūtas ērti personīgi piedalīties svētdienas dievkalpojumā? Abas skolas risina jautājumu, kā vislabāk kalpot saviem skolniekiem. Šķiet, ka jautājumu ir vairāk nekā konkrētu atbilžu. Uzticamies, ka Dievs mums rādīs, pa kuru ceļu iet.

Baiba Kļaviņa, Ņujorkas draudzes priekšniece

Amerikāņu Sv. Andreja draudze sveic Ņujorkas draudzi Ņudžersijas novada dievkalpojumā

Amerikāņu Sv. Andreja draudze sveic Ņujorkas draudzi Ņudžersijas novada dievkalpojumā

Domājot par maiņām, lai atgrieztos dievnamā, pagāja vairāki mēneši, kad nedziedājām. Un tas šķita tik nenormāli… Tagad esam sākuši dziedāt, ieskaitot liturģiju. Kāda draudzes locekle atzinās, ka bija tik priecīga atkal dziedāt “Mūsu Tēvs” — viņai tagad liekas, ka viss ir labi.

Ruta Ore, Filadelfijas draudzes priekšniece

Pagājušā gada laikā nozīmīga daļa draudzes locekļu aizgāja mūžībā, un daļa mainīja dzīvesvietu, lai būtu tuvāk ģimenes locekļiem. Līdz ar to mēs joprojām noturam Zoom dievkalpojumus, lai tie, kas mainījuši dzīvesvietu, varētu būt kopā ar draudzi. Rudenī plānojam atsākt dievkalpojumus klātienē, vienlaikus tos pārraidot Zoom platformā.

Dienvidfloridas draudzes “dziesmu lapiņa”

Dienvidfloridas draudzes “dziesmu lapiņa”

Mūsu ikmēneša Zoom dievkalpojumi un iečekošanās visā Covid pandēmijas laikā kalpoja kā saikne citam ar citu — sanākot kopā, uzzināt, kā katram klājas, vienam par otru aizlūgt, sniegt atbalstu ikdienas izaicinājumos, ieskaitot palīdzību ar tehnoloģiju apgūšanu. Mums bija Zoom help hotline.

Aiva Rozenberga–Drummond, Dienvidfloridas draudzes vikāre, mācītāja

Pēdējā pilnsapulce Ņubransvikas– Leikvudas baznīcā

Pēdējā pilnsapulce Ņubransvikas– Leikvudas baznīcā

Ņubransvikas–Leikvudas draudze savā dievnamā pēdējo pilnsapulci noturēja 2020. gada martā. Tagad esam pārvākušies uz Priedaini, un dievkalpojumi notiek lielajā zālē. Veicam priekšdarbus kapelas celtniecībai. 14. jūnija dievkalpojumu noturējām āra paviljonā. Pēc dievkalpojuma bija pusdienas, ko pasniedza “Dzintara Galda” saimnieces.

Ilze Baidiņa, Ņubransvikas–Leikvudas draudzes priekšniece

Mančesteras kapusvētkos

Mančesteras kapusvētkos

Pēdējais gads ir bijis neparedzams un neticams — fiziski un garīgi! Mēs cīnījāmies ar pandēmiju, un mums trūka mūsu mīļā mācītāja, kurš bija spiests ilgāk palikt Latvijā. Priekšniece regulāri izsūtīja ziņas par citu draudžu lūgšanām, sprediķiem un dievkalpojumiem, kurus varēja noklausīties vai lasīt ar datora palīdzību. Esam laimīgi, ka valdes mazais sastāvs labi sadarbojās.

Ziemsvētkos dievkalpojums nenotika, bet Ilga Zenta Paups ar rūķīšiem Ingridu Hart, Patricia un Egilu Vigantu izcepa saldumus. Groziņos ielika arī šokolādes/ konfektes un puansetijas stādu. Svētku sainīšus viņi ar Jura Freimaņaun Gaidas Skultes palīdzību izvadāja draudzes locekļiem.

No Mančesteras draudzes ziņām

Pandēmijas laikā draudzes dzīvē visi notikumi bija virtuālā veidā. Tas bija liels izaicinājums. Mācītāji apguva daudzas jaunas prasmes, lai varētu sagatavot video svētbrīžus un lūgšanas, ko ievietot YouTube. Izrādījās, ka neklātienē draudze konsekventi sasniedza daudz vairāk dievlūdzēju nekā jebkad tas bijis klātienē. Skolas ar lielu izdomu un neatlaidīgu darbu atrada iespējas, kā turpināt mācības un svētku atzīmēšanu par spīti neklātienes radītiem ievērojamiem šķēršļiem. Nometnes ierasto ikdienu nevarēja atdarināt neklātienē, bet ugunskuri, sabiedriskais labdarības pasākums “Melnais lācis” un dievkalpojumi labi izdevās virtuālā versijā. Šovasar nometnes dalībnieki atkal tiekas vaigu vaigā, bet joprojām ar īpašiem ierobežojumiem — bērni un personāls veselības drošības dēļ ir burbulī, kas nozīmē, ka vecāki un viesi vēl nav gaidīti nometnes pasākumos.

Draudze ir laimīga atkal satikties klātienē. Tomēr jāmin, ka pēc pandēmijas 15 mēnešiem ir sāpīgi apzināties, cik daudzi no draudzes iksvētdienas kodola šajā starplaikā ir vai nu miruši, vai mainījuši dzīvesvietu. Vēl cenšamies saprast, kas ir pēcpandēmijas laika izaicinājums. Tas, bez šaubām, liek domāt, ka papildināsim ierasto klātienes darbību ar pandēmijas laikā apgūto neklātienes darbību.

Laris Saliņš, Ņujorkas draudzes mācītājs

Prāvests emeritus Olģerts Sniedze un Dzintra Sniedze garāmbraucot sveic Ročesteras Krusta draudzes Svētdienas skolas pārzini Kristīni Vegas 40. dzimšanas dienā

Prāvests emeritus Olģerts Sniedze un Dzintra Sniedze garāmbraucot sveic Ročesteras Krusta draudzes Svētdienas skolas pārzini Kristīni Vegas 40. dzimšanas dienā

Mūsu apgabals

LELBA Austrumu apgabalā darbojas 14 draudzes (12 ASV, divas Dienvidamerikā).

Apgabala sarakstā ir 15 garīdznieki. Visi ir ASV; draudzes Brazīlijā un Venecuēlā aprūpē vietējie mācītāji.

No 14 mācītājiem astoņi aktīvi kalpo draudzē, trīs ir apgabala vikāres un trīs ir pensijā vai pašreiz bez vokācijas. Mūsu apgabalā vienīgā diakone aprūpē vairākas draudzes, sadarbojas ar Katskiļu Brāļu kapu vadību, izkārtojot kapusvētkus, un izpalīdz kur tiek aicināta.

Par spīti pandēmijas ierobežojumiem, Filadelfijas Sv. Jāņa draudze šajā laikā ievēlēja sev jaunu gani — mācītāju Giju Galiņu, kuŗu ievedām amatā 2021. gada jūnijā.

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes jauno mācītāju Giju Galiņu svētī prāveste Anita Vārsberga–Pāža

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes jauno mācītāju Giju Galiņu svētī prāveste Anita Vārsberga–Pāža

Pēc amatā ievešanas dievkalpojuma. No kreisās: prāv. A. Vārsberga-Pāža, draudzes priekšn. R. Ore, māc. G. Galiņa

Pēc amatā ievešanas dievkalpojuma. No kreisās: prāv. A. Vārsberga-Pāža, draudzes priekšn. R. Ore, māc. G. Galiņa

Apgabala konference un vadība

Pēdējā apgabala konference klātienē notika 2018. gadā, kad arī ievēlējām valdi. Sakarā ar Draudžu dienām nenotika konference 2019. gada rudenī ar domu, ka to sasauksim 2020. gadā. Pandēmija liedza mūsu iecerei īstenoties. Šajā laikā esam tikušies virtuāli — garīdznieki (divas reizes) un draudžu laju vadītāji (divas reizes). Noturējām īsu, virtuālu minikonferenci pirms LELBA XVI Sinodes.

LELBA Sinodei uzticot man LELBA priekšnieces pienākumus un amatu, apgabalam būs jāievēl jauns garīgais vadītājs. Līdz nākamajai apgabala konferencei LELBA Pārvalde ir nozīmējusi manu bijušo vietnieku mācītāju Lari Saliņu par apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāju.

Paldies apgabala garīdzniekiem, draudzēm un draudžu locekļiem par man uzticēto amatu, par man izrādīto pacietību un atbalstu, par jauko, labo, svētīgo sadarbību, par jūsu pašaizliedzīgo un priekšzīmīgo kalpošanu. Lai Dievs turpina caur jums svētīt mūsu apgabalu, Baznīcu, tautu un pasauli!

Lai vislielākā pateicība Dievam, kas savā neizmērojamā žēlastībā ļāvis mums piedzīvot vienotību, mieru un sūtību Kristū tā, ka mēs kopā ar mācekļiem varam liecināt: “Mēs redzējām Kungu!”

Vašingtonas draudzes latviešu skolas virtuālais koris sveic Ziemsvētkos

Vašingtonas draudzes latviešu skolas virtuālais koris sveic Ziemsvētkos

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju