Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Mūsu darbs Amerikā — LELBA

LELBA vakar, šodien un rīt

Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs, / Tas darbs, ko darām mēs, / Un tādēļ, ka šis darbs ir Tavs, / Tas zels un pastāvēs. (Dz. grām. 233)

Gunārs Lazdiņš, prāvests emeritus

Mūsu darbs Amerikā — LELBA

Ar pateicību Dievam viens garš posms manā kalpošanā sasniedza savu kulmināciju, kad 2021. gada 24. un 25. aprīlī notika LELBA XVI Sinode. Daudz darba tika veltīts, gatavojot Sinodi neklātienē. Pirmo reizi LELBA vēsturē tikām pulcināti netradicionālā veidā — Zoom platformā, skatoties mazos ekrānos. No visiem pasaules stūriem bija iespēja ne tikai citam citu sveicināt un novēlēt labas sekmes turpmākajā darbā, bet arī ievēlēt jauno LELBA vadību. Dieva svētību un izturību novēlam mūsu jaunajai LELBA priekšniecei prāvestei Anitai Vārsbergai–Pāžai un jaunajai Pārvaldei.

Kā LELBA priekšnieks esmu centies sasaukt Pārvaldes sēdes un lēmumus pieņēmis tad, kad gūta vispārēja vienošanās. Bet arī atzīstos, ka dažos lēmumos esmu kļūdījies. Pateicos katram Pārvaldes loceklim, kas ierosinājis labus un konstruktīvus risinājumus un izteicis pozitīvu kritiku, vienmēr jautājot — kas mūsu draudžu darbam nāk par labu un kas uzlabo mūsu Baznīcas dzīvi. Mēs visi mācāmies.

Pēdējā posmā esmu centies uzturēt kontaktus ar visām mūsu draudzēm, uzklausot, mudinot un sniedzot atbalstu, ja tas bijis vajadzīgs.

Kā LELBP (LELBĀL) viceprezidents esmu centies pildīt savus pienākumus un izpalīdzēt archibīskapei Laumai Zušēvicai. Esmu piedalījies visās LELBP (LELBĀL) Virsvaldes telekonferencēs. Kā LELBA priekšsēdis piedalījos Sadarbības padomes sēdēs. Jaunajos apstākļos tās notiek virtuāli.

Bieži pārrunās radās jautājumi, kā izvērtēt mūsu Baznīcas struktūru, kā izprotam nozaru darbību, kā piesaistīt cilvēkus ne tikai draudzēm, bet arī kā sagādāt sev palīgus. Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, ievērojām samērā lielas atšķirības.

Viens no lielākajiem pēdējā gada darbiem bija piestrādāt, modernizēt un aktualizēt LELBA Statūtus, lai varētu tos apstiprināt XVI Sinodē. Liels paldies prāvestei Dr. Sarmai Eglītei, prāvestei Anitai Vārsbergai–Pāžai un LELBA sekretāram Edwardam Hessam.

Nozares, lai gan pēdējā gadā tās ir ierobežotas darbībā, ir turpinājušas veicināt svētīgus darbus un projektus — no tradicionālām pieredzēm uz inovācijām un dažādām alternatīvām, pielāgojoties jaunajam laikmetam.

Administrācijas darbs ir savests kārtībā. Liels paldies LELBA kasierim Andrim Celchertam un visiem pārējiem, kas nāca talkā, lai varētu apstiprināt gaidīto LELBA budžetu.

Kā bijušais LELBA Pārvaldes priekšnieks pateicos visiem par iespēju strādāt. Cerība vēl ir piedzīvot, ka mēs kā Baznīca iegūstam savu neatkarību darboties Latvijā. Līdz šim Dievs ir bijis labvēlīgs, lai soli pa solim sasniegtu šo mērķi. Bez jūsu lūgšanām, pūlēm un sadarbības es nebūtu bijis spējīgs neko paveikt, tāpēc — paldies, paldies, paldies.

LELBA Pārvaldei jauna vadība

Aija Graham, mācītāja, LELBA Pārvaldes sekretāre

2021. gada 24. un 25. aprīlī notika LELBA XVI sinode. Par jauno LELBA Pārvaldes priekšnieci tika ievēlēta prāveste Anita Vārsberga–Pāža. Jaunajā LELBA Pārvaldē kopā ar priekšnieci Anitu Vārsbergu–Pāžu darbosies mācītājs Igors Safins (Pārvaldes priekšnieces garīgais vietnieks, Bostonas Trimdas draudzes mācītājs), mācītājs Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs), mācītāja Aija Graham (Pārvaldes sekretāre, Kalamazū un Lansingas draudzes mācītāja), laji Andris Celcherts (LELBA kasieris, Klīvlandes draudze), Sandra Kalve (Pārvaldes priekšnieces laju vietniece, Milvoku draudze), Kārlis Veilands (Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks). Revīzijas komisijā darbosies Ingrīda Jansone (Ņujorkas draudze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) un Vija Ūdenāne (Vašingtonas D.C. draudze).

Tā kā šoreiz sanākšana notika virtuāli, izmantojot Zoom vietni, Sinode bija labi pārstāvēta, tajā piedalījās 84 balstiesīgie sinodāļi un vairāki viesi, starp tiem — Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, Daugavas Vanagu priekšsēdis Andris Kursītis un LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

Sinodē tika pieņemtas dažas Satversmes maiņas, kas sīkāk izskaidro Pārvaldes priekšnieka, locekļu un laju kandidātu prasības. Sinodē tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, kas sniedz virzienu Baznīcas nākamo trīs gadu darbam. Viens no galvenajiem aicinājumiem bija turpināt piedāvāt virtuālo dievkalpojumu ierakstus arī tad, kad atsāksies draudžu klātienes dievkalpojumi. Lai cik grūts un sarežģīts Covid–19 dēļ bijis 2020. gads, sinodāļi novērtēja, ka LELBA ir spējusi sasniegt tos ļaudis, kas pirms tam bijuši attālināti no Baznīcas un latviešu centriem. Tāpat turpināsim uzsākto Ārmisijas un Palīdzības nozares darbu pasaulē un Latvijā. Tiks domāts, kā nodrošināt, lai lajiem būtu nepieciešamie materiāli, palīdzot kalpošanas darbā un aizvietojot mācītājus ārkārtas situācijā. Sinodāļi balsoja, ka turpinās Baznīcas darbu un nostāju pret visa veida naida un rasisma izpausmēm, kā arī meklēs veidus, kā digitalizēt LELBA arhīvu.

Sinode izteica lielu pateicību prāvestam Gunāram Lazdiņam par nokalpotajiem sešarpus gadiem LELBA Pārvaldes priekšnieka amatā un novēlēja viņam Dieva svētību, uzsākot nākamo dzīves un kalpošanas posmu. Tāpat sinodāļi pateicās par kalpošanu Pārvaldē prāvestei Dr. Sarmai Eglītei, prāvestam Dāvim Kaņepam un mācītājam Dāgam Demandtam, Sandrai Kalvei, Andrim Celchertam un Edvardam Hesam un Revīzijas komisijas locekļiem Ingrīdai Jansonei, Mārtiņam Pūtelim un Voldemāram Peldam. Sinodes dalībnieki pateicās par Sinodes virtuālo izkārtojumu un novadīšanu īpašos apstākļos Zoom meistarei Helēnai Vīksniņai (Vašingtonas draudze) un Silvijai Kļaviņai–Barshney (Čikāgas Ciānas draudze). Paldies mācītājam Larim Saliņam par ievadu mazo grupu pārrunām. Sinode noslēdza darbu
ar svinīgu dievkalpojumu tiešsaistē archibīskapes Laumas Zušēvicas vadībā. Dievkalpojumā amatā tika ievesta LELBA Pārvaldes jaunā priekšniece prāveste Anita Vārsberga–Pāža un Pārvaldes locekļi.

LELBA Pārvalde un Revīzījas komisija ar archibīskapi Laumu Zušēvicu pēc amatā ievešanas. Zoom lodziņos: Sandra Kalve, Kārlis Veilands, māc. Igors Safins, māc. Aija Graham, Andris Celcherts, Ingrīda Jansone, māc. Ģirts Grietiņš, Vija Ūdenāne, archib. Lauma Zušēvica, prāv. Anita Vārsberga–Pāža (iztrūkst Mārtiņš Pūtelis)

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju