Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

LELBA Vidienes apgabals

Kalpot ar prieku pandēmijas laikā

Cik liels tu, Kungs Dievs, — neviens nav kā tu,
nav cita Dieva bez tevis, to liecina viss,
ko dzirdējām savām ausīm! (2Sam 7:22)

Dr. Sarma Eglīte, prāveste

LELBA Vidienes apgabals

Pateicība Dievam par viņa žēlastību un palīdzību kalpot Viņam ar prieku arī pandēmijas laikā! Cik tiešām liels un brīnišķīgs ir Dievs!

Apgabalā darbojas 15 draudzes un viena kopa, kuŗās kalpo deviņi garīdznieki — divām mācītājām katrai pa divām apgabala draudzēm un divas draudzes paļaujas uz apgabala vikāru aprūpi. Četras draudzes atalgo savus garīdzniekus nepilna laika darbam. Apgabalā kalpo pieci vikāri, dzīvo trīs pensionēti garīdznieki — divi mācītāji un viena diakone, kā arī archibīskape, kuŗa kalpo visai LELBP.

Prāvests Gunārs Lazdiņš atvadu dievkalpojumā

Prāvests Gunārs Lazdiņš atvadu dievkalpojumā

Maiņas draudžu dzīvē

 • 2020. gada augustā, mācītājam Dāgam Demandtam paziņojot Mineapoles–St. Paula draudzei savu nodomu kalpot Toronto Sv. Andreja draudzē, draudze uzsāka mācītāja meklēšanas darbu. 2021. gada 28. februārī draudze ievēlēja prāvesti emeritu Ilzi Larsen par savu jauno ganu, kuŗa 2021. gada vasarā uzsāka darbu draudzē.
 • 2021. gada 12. janvārī, prāvestam Gunāram Lazdiņam piesakot Indianapoles draudzei savu nodomu iet pensijā, draudze uzsākusi mācītāja meklēšanas procesu.
 • 2021. gada pavasarī, saņemot ziņu, ka prāveste emerita Ilze Larsen pārcelsies uz Mineapoli, Grand Rapidu draudze uzsāka dialogu ar kaimiņu draudzi par iespējām izveidot reģionālu aprūpi.
 • 2021. gada aprīlī, mācītājai Gijai Galiņai uzsākot kalpošanu Filadelfijas Sv. Jāņa draudzē, Apvienoto Linkolnas draudzi aprūpē viesu mācītāji.
Mācītājas Gijas Galiņas atvadas no Apvienotās Linkolnas draudzes

Mācītājas Gijas Galiņas atvadas no Apvienotās Linkolnas draudzes

Mācītājas Gijas Galiņas atvadas no Apvienotās Linkolnas draudzes

Mācītājas Gijas Galiņas atvadas no Apvienotās Linkolnas draudzes

Garīdznieki

Kopš pēdējā pārskata Baznīcas gadagrāmatai nācies šķirties no diviem mūsu garīdzniekiem:

 • mācītāja Ņina Rautenšilde, kuŗa dzimusi 1926. gada 25. aprīlī, ordinēta 1990. gada
  2. septembrī, mira 2020. gada 12. decembrī;
 • mācītājs Leons Vīksne, kuŗš dzimis 1922. gada 22. decembrī, ordinēts 1981. gada
  4. oktobrī, mira 2021. gada 14. martā.

Pateicamies Dievam par šo garīdznieku kalpošanu!

Citas izmaiņas garīdznieku rindās:

 • mācītājs Dāgs Demandts, pieņemot aicinājumu kalpot TorontoSv. Andreja draudzē, ar 2021. gada janvāri pārgāja uz Kanādas apgabalu;
 • mācītāja Gija Galiņa, pieņemot aicinājumu kalpot Filadelfijas Sv. Jāņa draudzē, ar 2021. gada marta beigām pārgāja uz Austrumu apgabalu.

Vidienes apgabala vārdā un labā kalpo:

 • Mārīte Grīnberga (Kalamazū) — apgabala Dāmu komiteju referente,
 • Uģis Grīnbergs (Kalamazū) — LELBP Baznīcas Virsvaldē,
 • Eduards Petrovskis (Milvoki) — Vidienes apgabala kasieris,
 • Sandra Kalve (Milvoki), Uldis Pūliņš (Čikāgas Pēteŗa dr.) un Ivars Zušēvics (Milvoki) — Revīzijas komiteja.

LELBA Sinodes laikā Pārvaldē ievēlēti divi Vidienes apgabala laji:

 • Sandra Kalve — LELBA Pārvaldes priekšnieces laju vietniece un Palīdzībasnozares vadītāja,
 • Andris Celcherts — LELBA kasieris.

Apgabala garīdznieki kalpo arī LELBA: mācītāja Aija Graham — LELBA Pārvaldē, mācītāja Dr. Dace Skudiņa — Ārmisijas nozares vadītāja, mācītāja Dr. Kristīna Sūna — LIRS nozares vadītāja un prāveste Dr. Sarma Eglīte — BLUM nozares un Arodskolu stipendiju fonda vadītāja, kontaktpersona Zvannieku bērniem un to Izglītības konta vadītāja.

Apgabala un draudžu darbība

2021. gada 26. martā noturējām virtuālu apgabala konferenci, kuŗā piedalījās deviņi garīdznieki, 12 laju pārstāvji un sešas amatpersonas, kopā pārstāvot 12 no 15 draudzēm. Konference nolēma ziedot 1000 USD Kandavas Lauksaimniecības technikuma diviem audzēkņiem datora iegādei, lai viņiem nebūtu jāveic neklātienes mācības ar telefoniem.

Apvienotā Linkolnas draudze 2021. gada maijā nosvinēja draudzes 70 gadu jubileju. Svinīgo dievkalpojumu vadīja archibīskape Lauma Zušēvica.

Pēc Apvienotās Linkolnas draudzes 70 gadu jubilejas dievkalpojuma

Pēc Apvienotās Linkolnas draudzes 70 gadu jubilejas dievkalpojuma

Baznīcas Virsvaldes Atzinības raksta saņēmēji no Apvienotās Linkolnas draudzes

Baznīcas Virsvaldes Atzinības raksta saņēmēji no Apvienotās Linkolnas draudzes

Latviešu Apvienotā draudze Kalamazū

izpildījusi savu lēmumu celt jaunu svētnīcu, atvietojot 2019. gadā uguns liesmās sadegušo baznīcu. Svētnīca tiks iesvētīta 2021. gada 5. septembrī.

Vidienes apgabala pienākumos ietilpst Gaŗezers. Covid–19 vīrusa dēļ Vasaras vidusskola (GVV) notika citādi nekā parasti. Pirmajās divās nedēļās skolai piebiedrojās pagājušā gada 4. klase,jo mācības pirms gada notika virtuāli, dodot jauniešiem iespēju būt kopā un oficiāli absolvēt GVV.

Kalamazū draudzes dievnams gandrīz pabeigts

Kalamazū draudzes dievnams gandrīz pabeigts

Kalamazū dievnama iesvētību dievkalpojumā draudzi uzrunā prāv. A. Vārsberga–Pāža

Kalamazū dievnama iesvētību dievkalpojumā draudzi uzrunā prāv. A. Vārsberga–Pāža

Pēc Kalamazū dievnama iesvētīšanas.No kreisās pirmajā rindā: prāv. Dr. S. Eglīte, archib. L. Zušēvica, prāv. A. Vārberga–Pāža; otrajā rindā: māc. R. Franklins, māc. J. Ginters, māc. A. Graham, prāv. emer. G. Lazdiņš

Pēc Kalamazū dievnama iesvētīšanas.
No kreisās pirmajā rindā: prāv. Dr. S. Eglīte, archib. L. Zušēvica, prāv. A. Vārberga–Pāža; otrajā rindā: māc. R. Franklins, māc. J. Ginters, māc. A. Graham, prāv. emer. G. Lazdiņš

Ticības mācības skolotāji GVV bija:

1. klasei mācītājs Jānis Ginters, 2. klasei mācītāja Aija Graham, 3. klasei prāveste Dr. Sarma Eglīte un 4. un 5. klasei archibīskape Lauma Zušēvica. Nodarbības vadītas arī Bērnu nometnes bērniem un Sagatavošanas skolas audzēkņiem.

Dievkalpojumus Gaŗezerā 2021. gada vasarā vadīja apgabala garīdznieki: archibīskape Lauma Zušēvica, mācītājs Jānis Ginters, mācītāja Aija Graham un prāveste Dr. Sarma Eglīte.

Dievkalpojumu Gaŗezerā vada prāveste Dr. Sarma Eglīte

Dievkalpojumu Gaŗezerā vada prāveste Dr. Sarma Eglīte

Viena no deviņām izremontētajām istabām Gaŗezerā

Viena no deviņām izremontētajām istabām Gaŗezerā

Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņi pēc dievkalpojuma

Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņi pēc dievkalpojuma

Par apgabala saziedotajiem 22 500 USD Gaŗezera Kalpaka istabu remonta darbi tuvojas beigām.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju