Vēsturisks luterāņu dievkalpojums

Vēsturisks luterāņu jubilejas dievkalpojums ar pāvestu Lundas Domā.
Ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejas sarīkojumus Ticības atjaunošanas dienā 31. oktobrī Lundas domā notika piemiņas dievkalpojums ar 450 lūgtiem viesiem. To kopēji vadīja Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) prezidents Munibs Junāns un ġenerālsekretārs Mārtiņš Junge ar Romas katoļu pāvestu Francisku, kārdinālu Kurtu Kochu un pāri par 10 kardināliem. Piedalījās arī Zviedrijas karālis ar kundzi, Zviedrijas ministru prezidents un citu konfesiju pārstāvji, piemēram, Porvo kopienas anglikāņu priekšsēdis archibīskaps Maikls Džeksons. Dievkalpojuma sākumā mūs šajā domā, kurā 1947. gadā tika dibināta PLF, sveica Zviedrijas archibīskape Antje Jakelen. Pateicos, ka man bija uzticēts pārstāvēt mūsu Latvijas Evaņġēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas un ka sēžot doma vidū pie gaiteņa varēju visam būt tik tuvu.

Divu stundu ilgstošā dievkalpojumā no luterāņu un Romas katoļu puses tika vairākkārt uzsvērts, ka tas, kas vieno abas konfesijas, ir tik daudz vairāk nekā tas, kas tās šķir. Abpusēji nožēloja agrāku laiku pārpratumus un pārestības. PLF vadība un pāvests svinīgi parakstīja vairākos gados izstrādātu kopēju dokumentu „Joint deklaration“, kas uzsver kopību kristībās un apņemas strādāt pie arvien tuvākas kopības. Mārtiņš Junge un pāvests abi sprediķoja par Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu par kopību un palikšanu Kristū kā dažādi zari vienā vīna kokā. Vairākkārt izskanēja dievgalda kopības mērķis kā iecerētas vienotības redzama zīme. Jau tagad abas konfesijas cieši sadarbojās diakonijas darbā, iestājoties par sociālu un politisku taisnību un mieru, palīdzot upuriem un bēgļiem un aicinot saredzēt atbildību pret radību, lai mēs neizpostītu dabu, kurā dzīvojam. Sevišķi iespaidīgs bija dievkalpojuma muzikālais izpildījums, piemēram, kad piecas kopējas apņemšanās tika nolasītas un pēc katras viens bērns doma vidū iededzināja sveci un to lēnām aiznesa uz altāri. Aizkustinoši bija, kad apkampās pāvests ar archibīskapi Jakelen un PLF pārstāvjiem.

Ja arī vārdos nebija nekas īpaši negaidīts vai pārsteidzošs, tad šis notikums, ka pāvests Francisks personīgi pateicās Dievam par Reformāciju un apsveic tās atziņas, un ka pirmo reizi abas Baznīcas vadības pasaules mērogā svin šādu kopēju dievkalpojumu, iezīmē kaut ko vēsturisku, ko agrākos laikos bija grūti iedomāties. Piesardzība drošības ziņā bija tāda, ko varot salīdzināt tikai ar Obamas apmeklējumu, arī tad, kad policija pa publiskai satiksmei slēgtām ielām mūs visus busu konvojā veda uz Malmes arēnu, kur mūs 10.000 apmeklētāju sagaidīja svinību otram posmam. Tā degpunktā bija daudzdažādie sociopolitiski izaicinājumi un abu baznīcu pārstāvju dokumenta parakstīšana par turpmāk vēl ciešāku sadarbību diakoniskā darbā. Arēnas vidu veidoja milzīgs ziedu krusts, runātāju skaitā bija Zviedrijas ministru prezidents, un uz skatuves prezidēja PLF vadība un pāvests. Doma dievkalpojumam visi bija sekojuši ekrānā, kā to ar „Life-stream“ varēta darīt visā plašā pasaulē. Šo iespaidīgo dievkalpojumu arī tagad vēl var redzēt you-tube, ar apzīmējumu Joint Catholic Lutheran Commemoration.

Publicēts 02|11|2016Archbīskaps emeritus
Elmārs Ernsts Rozītis

Datorgrafika: I.Miezis

 

Citi Raksti