Ko meklējam Lieldienu rītā 2024. gadā, Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Kad saule tik tikko uzaususi Lieldienu rītā, bērniņi meklē Lieldienu kurvīšus un oliņas. Pirmajā Kristus augšāmcelšanās ļoti agrā rītā divas Marijas un Salome kapā meklēja Jēzu, Nācarieti, krustā sisto. Kā pierakstījis Marks sava evaņģēlija 16. nodaļas sākumā, to viņām apliecina baltās drānās tērptais jauneklis. Seko vārdi, ar kuŗiem itin ne vieni citi nespēj konkurēt:

Viņš ir augšāmcēlies, Viņš nav šeit!

Pirmā Augšāmcelšanās svētku rītā arī citi kapā meklēja Jēzu, mirušu cilvēku; paldies Dievam, Pestītājs, Kristus, tas Kungs, nebija kapā. Tas nenozīmē, ka Viņš nav ar tiem, kuŗi kapos vai ik dienas smagos pārbaudījumos, sērās un bailēs meklē pēc miera, augšāmcelšanās cerības, dziedināšanas un mīlestības, bet tas tomēr nozīmē, ka Viņš nav meklējams tur, kur nāve valda. Viņš, nāves uzvarētājs, torīt devās ārā no kapa un iesākās jauns Kristus darbības veids, jauns cilvēces posms. Kur meklēsim Viņu šī gada Lieldienu rītā?

Pirms 60 gadiem prāvests Edgars Bergs rakstīja vārdus, kuŗi atklāj, kas bija jauns Kristus darbības veidā pēc Augšāmcelšanās rīta: “Jo pēc tā Kristus parādījās apskaidrotā veidā un sakars ar Viņu tapa pilnīgi garīgs, viss cilvēciskais zuda. (..) Kāds ir šis garīgais sakars? Kristus ieved mūs Dieva valstībā un liek mums kā Dieva valstības locekļiem darboties visās dzīves nozarēs. Tas zīmējas uz ģimenes dzīvi, uz darbu ārpus mājas, uz satiksmi ar citiem. Bet par visām lietām tas zīmējas uz mūsu garīgo attīstību. Mums jāaug ar Viņu.”

Mums jāaug ar Viņu, meklējot Viņa Gara vadību, prieka brīžos, gaišās dzīves stundās, lai neaizmirstu Viņu. Mums jāaug Viņā grūtos, ciešanu uzbrukumu un šaubu pilnos brīžos, jo, kā prāvests Bergs rakstīja: “Tad Kristus ciešanas mums rāda, ka arī šķietamiem zaudējumiem ir sava Dieva dota jēga.” Lieldienu brīnums atklāj, ka: “Dzīvības spēki: taisnība, patiesība, atklātība, mīlestība ir stiprāki par nāves spēkiem: netaisnību, meliem, liekulību, naidu.” Un tie vārdi ir tik pat patiesi šodien, kā tie bija pirms 60, vai vairāk kā 2000 gadiem!

Ko Tu meklēsi Lieldienu rītā? Ukraina meklē pēc atbalsta, ieročiem, miera un uzvaras. Gazā bērni meklē pēc ēdiena un drošības. Nodreb sirds domājot, cik daudzi cilvēki meklē pēc miera, taisnības un brīvības. Daudzi meklē, kā nepazaudēt savu darbu, jo to citi ātrāk varētu veikt. Draudzes meklē pēc sen neredzētiem locekļiem un iespējas atjaunot attiecības, kopā garīgi augt. Un mūsu Baznīca meklē un lūdz, kā kalpot cits citam mūžīgā dzīvā Pestītāja Gara pārliecībā, degsmē un priekā!

Apskaidrotais Pestītājs devās ārā no sava kapa, lai nekad tur neatgrieztos. Viņš devās meklēt savējos! Un Viņš tos atrada, lai nekad tos neatstātu un, jo sevišķi, nāves teritorijā! Viņš dāvina apsolījumu, ka būsim ar Viņu mūžīgās dzīvības valstībā, kā virs zemes, tā arī debesīs!
Priecīgus, svētīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Jūsu
+ Lauma

Foto: © iStock / RomoloTavani

Citi Raksti