Vasarsvētku sveicieni. Jaunas draudzes tapšana. Dāvana Dievam un Baznīcai

Šodien īpaši lieli svētki mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai pasaulē! Līdz ar visiem kristiešiem atzīmējam Baznīcas dzimšanas dienu, ko pazīstam gan kā Vasarsvētkus, gan kā Svētā Gara svētkus! Šogad varam īpaši Dievam pateikties par to, ka vakar Latvijā tika dibināta jauna – Sofijas draudze! Draudzes mācītājs ir prāv.emer. Kārlis Žols, kas kopā ar draudzi kalpo Ilzu baznīcā. Notikums ir kā dāvana, jo tas apliecina, kā aug Kristus dzīvā miesa.
Draudzes nosaukums izraisīja pārdomas par to, kas Bībelē rakstīts par sofiju vai gudrību.
Sakāmvārdos lasām: “Svētīts, kas gudrību rod, un tas, kurš iemanto saprašanu (..) kas staigā tās ceļus, sasniedz tīksmi, un visas tās takas ved pie miera. Tā – dzīvības koks tiem, kas pie tās tveras, kas pie tās turas, ir svētīti!” (Sk.3:13, 17-18).
Līdz ar LELBP Virsvaldi lūdzu, lai Dievs svētī jauno draudzi ar tādu gudrību! Dievs lai dod Kristus patiesībā kalpot un Svētā Gara mīlestības spēkā stipriem būt, kalpojot Viņam un līdzcilvēkiem ar prieku! Dievs lai piešķir katrai mūsu draudzei un jums visiem, kas kopā tās veidojiet, izjust Svētā Gara dzīvo spēku kā vēju! Lūdzu, kaut mēs spētu ticēt Jēzus vārdiem, kas reiz teikti Nikodēmam: “Nebrīnies, ka es tev sacīju: “Jums jāpiedzimst no jauna! Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara.” (Jņ.3:7-8) Draudze dzimusi ne jau bez Svētā Gara aicinājuma, Viņa klātesamības spēka, tāpat, kā piedzima Baznīca caur Svētā Gara piepildītiem, pārvērstiem un pārliecinātiem Dieva bērniem.
Svētais Gars pūš, kur gribēdams. Nestāvēsim aizvējā! Nemēģināsim to ieslodzīt! Nāk prātā dzejnieka Livara Jankovska vārdi:
“Vējš ir brīvs!  Putns ir brīvs! 
Zieds ir brīvs!
Cilvēkam ir jābūt
Brīvam!
Arī no vēlmes ieslodzīt
Vēju,
Putnu un
Puķi!”
Lai Svētais Gars, kā vējš dara mūs brīvus Jēzū Kristū! Ļausim Tam mūs nest! Kā pravietis Jesaja sola (40:30-31), notiks arī mums: “Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin tie klūp!  Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!”  Kas tad ir tas spēks, kas ceļ kā ērgļa spārnos, ja ne Kristus solītais Dieva Svētais Gars, kas dzīvu dara visu savu Baznīcu un jauno Sofijas draudzi!

Priecīgus Svētā Gara svētkus!  Novēlu jums skaistu, ar vēju svētītu dienu!
Jūsu
+ Lauma

FOTO: Baiba Rēdmane

Citi Raksti