VĀRDS VIENO! (06.10.)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!
Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Ceturtdien, 6. oktobrī plkst. 11:00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā) mūs pārdomās par Tobita grāmatas 12:17-18 ievadīs Vācijas prāvesta garīgā vietniece Ilze Kezbere-Härle.

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851
Meeting ID: 849 9838 3851

Sākot ar 6. oktobri sanāksim tikai uz vienu sesiju baudīt Vārds Vieno! Ziņojam, ka tā notiks tikai 11:00 no rīta pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā).

Aicinām ikvienu no visām pasaules pusēm pievienoties un piedzīvot, cik dzīvs spēj būt tas Dieva spēks, kas mūs vieno Viņa Vārdā!

+Lauma

https://www.youtube.com/channel/UC737hhxY7_nnldHuVTsx6Gg

 

Ar laipnu mācītājas Ilzes Kezbere-Härle piedāvājumu publicējam papildmateriālu, kas palīdzēs sekot Bībeles izpētes stundai:

Tobita grāmata: “Eņğelis tavā ceļā”

Tob 5,22 “Nebaiļojies un neraizējies, mīļā sieva! Labs eņğelis būs pavadonis mūsu dēlam ceļā; ceļojumā viņam laimēsies un viņš Dieva sargāts atgriezīsies mājās.” 23 Tad viņa māte pārstāja raudāt. 6,1 “Bet Tobiass devās ceļā un eņģelis viņu pavadīja. Mājas sunītis devās viņiem līdzi.”

Apokrifi – ἀπόκρυφος – no sengrieķu valodas “apslēpts”, “tumšs”. Bībeles grāmatas “otrajā rindā”: Tobita grāmata, 2 Makabeju grāmatas, Gudrības grāmata, Jēzus Zīraka grāmata, Baruha grāmata, Jeremjas vēstule, Daniela grāmatas pielikums.

Grāmatas virsraksts nosaukts galveno tēlu vārdos. Sengrieķu: Βίβλος λόγων Τωβίθ (Tobita vārdu grāmata). Vārds Tobits (tēvs) un Tobias (dēls) ebreju valodā nozīmē: “Jahve ir labs”. 

Divu ēbreju ğimeņu likteņa tēlojums.

Tobits no Naftaļa cilts ir pārticis veikalnieks Asīrijas ķēniņa galmā. Svešumā Ninivē dzīvodams, viņš seko bauslības likumiem, īsteno tuvākmīlestību, dodas svinēt svētkus Jeruzālemes templī, maksā desmito tiesu, apglabā mirušos tautas brāļus. Savas ticības prakses dēļ Tobits cieš pārestības. Viņš noglabā daļu no savas mantas Mēdija zemē pie Gabaēla. Tobits zaudē redzi un sūta savu dēlu Tobiasu uz Mēdijas pilsētu Rāgi, atgriezt deponēto mantu. Tēvs viņam par pavadoni nolīgst Rafaelu. Pa ceļam Tibias noķer burvju zivi. Tobias iepazīst Zāru un ar Rafaela palīdzību atbrīvo viņu no dēmoniem. Saņēmis atpakaļ tēva mantu, Tobiass ar savu jauno sievu Zāru atgriežas mājās un izdziedina tēva aklumu.

Psalms 91,11: “Jo Viņš saviem eņģeļiem ir pavēlējis tevi sargāt visos tavos ceļos.”

Daniela grāmata 6,22-23: “Bet Daniels sacīja ķēniņam: Lai ķēniņš dzīvo mūžīgi! Man Dievs sūtīja savu eņğeli, kurš aizturēja lauvām rīkli, tā ka tie man neko ļaunu nevarēja padarīt. Jo Viņa priekšā es esmu nevainīgs un arī tev, ķēniņ, neko ļaunu neesmu darījis.” 

Mateja Evaņģēlijs 18,10: “Raugait, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenicinat. Jo es jums saku: viņu eņğeļi debesīs ikbrīdi skata mana Tēva vaigu.”

Eņğelis Rafaēls Tobita grāmatā izliekas (12,19) par cilvēku vārdā Azarja. Beigās Rafaels atgiežas pie Dieva debesīs, bet atvadoties liek cilvēkiem pie sirds, notikušo pierakstīt. (12,20)

Klaus Vestermans: “Dieva eņģeļiem nevajag spārnu.” Vārds Rafaels nozīmē “Dievs parādās kā pestītājs”. Vārds Azarja nozīmē: “Dievs ir palīdzējis”.

“Es esmu Rafaels, viens no septiņiem eņğeļiem, kuri stāv pie Dieva troņa un drīkst tuvoties Viņa starojošajai godībai.” (Tob 12,15)

Ironija un joks: Tobita akluma iemesls; Zāras septiņi precinieki; kapa rakšana līgavainim (Tob 8,10).

Tautas identitāte: (1) Ēšanas noteikumi 1,11; (2) pienākums apglabāt mirušos (1,18-20): solidaritāte ar trūkumcietējiem; (3) Turēšanās pie Jeruzālemes kā kultiskā centra. 

Hanna, Tobita sieva: pelna iztiku ar vērpšanu, raizējas par dēlu. Hanna prasa vīram: “Kur ir tava alga par žēlsirdību un taisnīgumu?” (Tob 2,14) Tobits žēlojas par savu nelaimi, bet neatkrīt no Dieva (2,1-3,6)

Ārstu novērtējums: “Es meklēju palīdzību pie ārstiem, bet jo vairāk ziežu viņi pie manis izmēģināja, jo sliktāk kļuva. Galu gala es vairs nemaz nevarēju redzēt. Tā es nodzīvoju četrus gadus.” (Tob 2,10)

Zāras lūgšana. “Ļaudis vainos manu tēvu un teiks viņam: ‘Tev bija viena vienīga sirdsmīļota meita un viņa izmisumā pakārās.’ Tad es būšu vainīga, ka mans sirmais tēvs no bēdām nomirst.” (Tob 3,10)

Abu lūgšanas aizsniedza Dieva troni un Dievs tās sadzirdēja vienlaikus. Viņš sūtīja savu eņģeli Rafaelu lai tas vieņiem palīdzētu nelaimē. Eņģelim bija jādziedina Tobits un viņam bija jādod Zāra jaunajam Tibiasam par sievu un jāatbrīvo viņa no ļauno garu varas. Jo tas bija  tā lemts, ka Tobias un neviens cits viuņ nedabūs par sievu.” (Tob 3,17)

Kad Tobits un Tibias nolemj ceļabiedru bagātīgi atalgot, tas aicina slavēt Dievu un īstenot žēlsirdību. “Ne jau man pienākas pateicība!” (Tob 12,16)

Starpība starp VD und JD

Tob 14,14: “Tobijas pateicās Dievam par soda tiesu iepretīm Ninives ļaudīm un citiem asīriešiem. Pirms nāves viņš vēl piedzīvoja prieku par Ninives bojāeju.”

Jona 4,10: “Un man lai nebūtu žēl Ninives, tik lielas pilsētas, kurā dzīvo vairāk nekā 120.000,00 cilvēku, kuri nezina, kas labs un slikts, un vēl arī lopi?

Citi Raksti