Sinodālais balsojums

Sinodālā balsojuma rezultāti par LELBP Darbības noteikumiem 2021. gada redakcijā.

Rakstīt Darbības noteikumus, kam būs jāseko gadu desmitiem, prasa daudz lūgšanu, lielu darbu, tālredzību un drosmi. Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes (BV) locekļu izveidotā Darbības noteikumu komisija, prāv. Dr. Sarmas Eglītes vadībā, kopā ar prāv. Ievu Puriņu un prāv. Anitu Vārsbergu-Pāžu priekšzīmīgi veica savus pienākumus. Biju klāt ex officio un pateicos arī pārējiem BV locekļiem par ieteikumiem un diskusijām.
Šī gada 13. augustā noslēdzās Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē elektroniskā balsošana par grozītiem Darbības noteikumiem ar pārliecinošiem rezultātiem. LELBP revīzijas komisija pārbaudīja un BV apstiprināja rezultātus:

No 198 piešķirtām balsīm tika iesniegtas 153 balsis (77% no iespējamām balsīm):
136 nobalsoja PAR Darbības noteikumu jauno redakciju
(t.i. 89% no iesniegtām balsīm)
6 (4%) PRET,
11 (7%) ATTURĒJĀS.
Tātad, 2021. gada augusta LELBP sinodālajā balsošanā LELBP Darbības noteikumi jaunā, 2021. gada redakcijā IR PIEŅEMTI.

LELBP BV vārdā pateicamies visiem, kas palīdzēja arī nokārtot Balsošanu. Balsošanas komisijas locekļi bija BV sekretāre Una Torstere, BV loceklis Vilnis Ore; LELBA pārvaldes priekšniece prāv. Anita Vārsberga-Pāža, un es, ex officio.
Paldies Jums, visai LELBP, ka atsaucāties vajadzībai mūsu Darbības noteikumus saskaņot ar šī laikmeta un vajadzību izraisītām darbības maiņām un piedalījāties balsošanā.
Pāri visam, lai Dievs svētī, ka ar sinodālajā balsojumā apstiprinātiem Darbības noteikumiem turpināsim nest Dievam slavu un godu, un, kopā strādājot, vēl pilnvērtīgāk kalposim arvien Tam Kungam ar prieku un pateicību!

Cieņā,
Jūsu
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape

Citi Raksti