Porvo Baznīcu sanāksme 2015.gadā Edinburgā

KONTAKTGRUPAS UN PREZIDĒJOŠO BĪSKAPU (“PRIMĀTU”) SANĀKSME NO 2015. GADA 19.-23. OKTOBRIM EDINBURGĀ.
Latvieši šajā sanāksmē bija īpaši labi pārstāvēti. Klāt kā LELBĀL vadītāja bija archibīskape Lauma Zušēvica, kā aizejošais LELBĀL pārstāvis kontaktgrupā archibīskaps emeritus Elmārs Rozītis un kā ienākošais mūsu pārstāvis prāv. Dr. Andris Abakuks. Kā novērotājs no LELB piedalījās archibīskaps Jānis Vanags, bet pašreiz no LELB nav iecelts jauns pārstāvis kontaktgrupā aizgājušās Dr. Sandras Ginteres vietā.

No lielākajām baznīcām kontaktgrupas locekļi parasti ir baznīcas algoti darbinieki ekumēnisku attiecību kopšanai, bet no mazākām baznīcām tie ir mācītāji, kas šo lomu pilda, apvienojot to ar citiem pienākumiem, vai tie ir paši prezidējošie bīskapi. Kontaktgrupas loma ir veikt praktisko darbu, uzturot sakarus starp mūsu baznīcām un īpaši rīkojot sanāksmes un konferences.

Prezidējošo bīskapu un kontaktgrupas kopsēžu dalībnieki noklausījās referātus, kam sekoja pārrunas grupās un pēc tam pārrunu kopsavilkumi. Somu un baltiešu luterāņu baznīcām īpaši tuvi bija jautājumi par nacionālās identitātes lomu baznīcas dzīvē un par attiecībām ar Pareizticīgo baznīcām, bet galvenā tēma, kas pavadīja lielu daļu mūsu pārrunu, bija bēgļu krīze vidējos austrumos, un līdz ar to radusies bēgļu krīze Eiropā, un baznīcu loma tās risināšanā.

Pārrunas pēdējā kontaktgrupas sesijā atgādināja interesanto situāciju, kas tagad radusies, ka mūsu LELBĀL mācītājiem, ieskaitot, protams, tos, kas kalpo Amerikā, ir tiesības kalpot anglikāņu baznīcās Eiropā. Turpretim Amerikas kontinenta luterāņu baznīcu (ELCA un ELCIC) mācītājiem tādu tiesību nav. Līdzīga situācija dabīgi ir arī ar Austrālijas luterāņu mācītājiem.

Ar archibīskapa Vanaga piekrišanu nākamā Porvo teoloģiskā konference paredzēta Rīgā no 2016. gada 19.-22. oktobrim ar sekojošo kontaktgrupas sēdi no 22.-24. oktobrim.

2015. g. 7. novembrī

Publicēts 07|11|2015
Prāv. Andris Abakuks

Citi Raksti