LELBPasaulē Kristus Augšāmcelšanās svētku kopīgais dievkalpojums

Kristus Augšāmcelšanās svētku video dievkalpojuma veidotāji:

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP)
Archibīskape Lauma Zušēvica
LELBA Vidienes apgabala Čikāgas Ciānas draudzes priekšniece
teol. bakalaure Silvija Kļaviņa-Barshney
LELBP Virsvaldes sekretāre, Vidusanglijas draudzes
priekšniece Una Torstere

Kristus Augšāmcelšanās svētku video dievkalpojuma dalībnieki (piedalīšanās kārtībā):

Berlīnes putnu dziesmas —
mācītājs Tālis Redmanis, LELBP Vācijā

Vecās Derības lasījums —
mācītājs Viesturs Vāvere, LELBP Lielbritānijā

Jaunās Derības citējums —
Silvija Kļaviņa-Barshney, LELBA Vidienes apgabals

Prelūde —
diakone Linda Sniedze Taggart, LELBA Austrumu apgabals

Zvana zvanīšana —
mācītājs Varis Bitenieks un Silvija Zavale, LELBP Latvijā

Ilzu baznīcas durvju klauvēšana —
prāvests emer. Kārlis Žols, LELBP Latvijā un Zviedrijā

Trompetists —
Benjamiņš Aļļe, LELBA Vidienes apgabalā / Baptistu draudze

Draudzes dziesma “Kam goda vārtus pušķosim?” —
ērģelnieks Ivars Sprinģis (LELBP Vācijā) un
Krisīte Skare (LELBA Austrumu apgabals)

Introits —
mācītājs Mārtiņš Rubenis (LELBA Rietumu apgabals);
responsīvie lasītāji:
Jānis Grīnvalds (LELBA Kanādas apgabals),
Silvija Kļaviņa-Barshney (LELBA Vidienes apgabals),
Juris Lapiņš (LELBP Lielbritānijā),
Tamāra Rūse (LELBA Rietumu apgabals),
diakone electa Lilija Tenhagen (LELBP Vācijā),
Una Torstere (LELBP Lielbritānijā)

Introita dziesma “Allelūja: Jēzum slava” —
Krisīte Skare (LELBA Austrumu apgabals)

Evaņģēlija lasījums —
mācītāja kandidāts Imants Miezis (LELBP Īrijā)

Uzruna bērniem —
mācītājs Dāgs Demandts un mācītājs Ģirts Grietiņš
(LELBA Kanādas apgabals)

Draudzes dziesma “Es zinu vārdu” —
Ciānas Korāļu ansamblis, Māras Vārpas vadībā;
dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs,
mācītāja Gundega Puidza, Juris Pūliņš, Rūta Pūliņa,
Arnis Šrāders, Māra Vārpa (LELBA Vidienes apgabals)

Pārdomas Lieldienu rītā —
Archibīskape Lauma Zušēvica (LELBP)

Interlūde: “Allelūja no ‘Exultate Jubilate’ – W.A. Mozart —
mācitāja Dr. Anita Gaide, ērģelniece

Nīkajas ticības apliecība —
LELBP diakone Rota Stone, ALELDA Jaunzēlande

Draudzes dziesma “Mans Jēzus dzīvs!” —
Krisīte Skare (LELBA Austrumu apgabals)

Lūgšana —
Una Torstere, LELBP Virsvaldes sekretāre, LELBP Lielbritānijā

“Mūsu Tēvs debesīs” no Lūcijas Garūtas “Dievs, Tava zeme deg” —
Montreālas-Otavas Jauktais koris (LELBA Kanādas apgabals)

Draudzes dziesma “Allelūja! Allelūja!” —
Krisīte Skare (LELBA Austrumu apgabals)

Svētīšana —
Archibīskape Lauma Zušēvica, LELBP

Draudzes dziesma “Ak, tu priecīgā” —
Michael Glashow (LELBA Austrumu apgabals),
Krisīte Skare (LELBA Austrumu apgabals),
Čikāgas Ciānas Korāļu ansamblis (LELBA Vidienes apgabals)

Postlūde —
ērģelnieks Māris Pulkstenis, LELBP Lielbritānijā

Titru pavadījums —
trompetists Benjamiņš Aļļe,
LELBA Vidienes apgabalā / Baptistu draudze

Visus “Āmen” un “Allelūja” dzied
Ciānas korāļu ansamblis

PALDIES
Visiem, kas iesūtīja fotogrāfijas un video
Rasmai Kraulis un Sandrai Mednis (LELBA Vidienes apgabals)
Kristīnei Abulai (LELBA Vidienes apgabals)

Citi Raksti