LELBāL Virsvaldes plenārsēde Milvokos 2015.gadā

Latvijas Evaņģēliski Lututeriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) virsvaldes plenārsēde notika ASV, Milvoku latviešu evaņģēliski luteriskās Sv.Trīsvienības draudzes dievnamā no 2015.gada 16. līdz 18.aprīlim un 20. aprīlī.

Saskaņā ar LELBĀL Darbības noteikumiem virsvalde ir LELBĀL gribas izpildītāja un pārraudzības iestāde. Tās locekļi ir archibīskaps, Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) pārvaldes priekšnieks un viņa laicīgais vietnieks, apgabalu prāvesti un viens laicīgais pārstāvis no katra apgabala. LEBĀL šobrīd veido astoņi apgabali jeb prāvestu iecirkņi: LELBA Austrumu apgabals (ieskaitot Dienvidameriku), LELBA Rietumu apgabals, LELBA Vidienes apgabals, LELBA Kanādas apgabals, Austrālijas Latviešu Evaņģēliski Luterisko Draudžu Apvienība, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Vācijā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Zviedrijā. LELBĀL sastavā darbojas draudzes arī Beļģijā, Nīderlandē, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā un Latvijā. Virsvalde pieņem savus lēmumus plenārsēdē, kura tiek sasaukta reizi trijos gados. Šoreiz tā notika laikā, kas deva iespēju virsvaldes locekļiem piedalīties archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojumā, tā apliecinot baznīcas pārstāvniecību no daudzajām zemēm un apgabaliem. Plenārsēžu darba seka allaž ir spraiga un piepildīta, kā tas bija arī šoreiz, kad bez pārrunām un lēmumu pieņemšanas, katra plenarsēdes darba diena iesākās un noslēdzās ar svētbrīžiem. Plenārsēdi pārmaiņus vadīja archib.emer. Elmārs Ernsts Rozītis, archib. Lauma Zušēvica un LELBA pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece Baiba Liepiņa, protokolēja laju pārstāve no Lielbritānijas Daira Vāvere.

Plenārsēdes sākuma daļa tika veltīta virsvaldes amata personu, zemju prāvestu, Rītdienas Fonda priekšsēža, kasiera un Revīzijas komisijas ziņojumiem.

Izskatot administratīvos jautājumus, plenārsēde, pec iepazīšanās ar Aizputes autonomās draudzes lūgumu uzņemt to LELBĀL, nolēma uzņemt šo draudzi LELBĀL sastāvā.

Nozīmīga vieta plenārsēdes darbā allaž tiek atvēlēta sarunām un diskusijām par attiecībām ar Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu (LELB) un Latviju. Virsvalde pieņēma trīs rezolūcijas šajā jautājumā.
Pirmā rezolūcija ir LELB vadībai un draudzēm par LELB 16.Sinodes lēmumu saistībā ar plānotajiem grozījumiem LELB Satversmē, kas neparedz sieviešu ordināciju: LELBĀL Virsvaldes plenārsēde, 2015.gada 16.-20.aprīlī, izteic savas rūpes par iesniegto priekšlikumu, kas LELB Satversmē paredz maiņas Nr.38. 133.punktā. Ieteikums maiņām ir šāds: “Ordināciju var lūgt ikviens vīriešu kārtas pretendents, kurš ir atbilstoši LELB kārtībai Dieva aicināts un sagatavots mācītājs.”
Tik svarīgam jautājumam, kā dzimuma noteikšana ordinācijas iegūšanai, ir nepieciešamas teoloģiskas diskusijas, kas atļautu izteikt un uzklausīt dažādus viedokļus. Jau 2012.gada 17.februārī Sadarbības padomes sēdē Rīgā, LELB un LELBĀL vadība vienojās, ka tādām teoloģiskām pārrunām ir jānotiek. Mēs esam gatavi palīdzēt šīs diskusijas izkārtot.
Aicinām LELB vadību un draudžu locekļus uz dialogu par LELB Satversmes Nr.38. 133.pantu, kas tagadējā redakcijā skan šādi: “Ordināciju var lūgt ikviens, kurš ir atbilstoši LELB kārtībai Dieva aicināts un sagatavots mācītāja amatam.”
Otrajā rezolūcijā Virsvalde apliecina vienotību ar Latviju un tās tautu pašreizējā iespējamā apdraudējuma apstākļos: LELBĀL Virsvalde, savā plenārsēdē Milvokos 2015. g. 16. – 20. aprīlī, konstatējot Krievijas provokātīvo militāro darbību Ukrainā un destabilizācijas pasākumus Latvijā, vienojas ar kristīgām baznīcām un tautu Latvijā lūgšanās par Latvijas drošības un brīvības saglabāšanu.
Ar trešo rezolūciju Virsvalde vēlas uzlabot attiecības starp LELBĀL un LELB, atjaunojot Sadarbības padomes darbību: LELBĀL Virsvalde, savā 2015. gada plenārsēdē lūdz LELB Virsvaldei atjaunot LELBĀL un LELB Sadarbības padomes darbību, pieaicinot jaunus dalībniekus, kam ir kopējas draudžu un baznīcas intereses.
Virsvalde konstatēja, ka pašlaik Latvijā pie LELBĀL pieder gan ordinētas personas, gan draudzes (pieskaitāma arī Sanktpēterburgas draudze). Notika debates par iespējām izveidot prāvesta apgabalu Latvijā.

LELBĀL darbojas arī ekumeniskā laukā līdz ar savu dalību tādās organizācijās kā Pasaules Luterāņu Federācijā, Pasaules Baznīcu Padomē, Eiropas Baznīcu Konferencē un Eiropas Evaņģēlisko Baznīcu Kopībā. Īpaši piemināms ir pilntiesīgas līdzdalības statuss Porvoo baznīcu saimē, kas paver plašas sadarbības iespējas ar Anglikāņu baznīcu.

Viens no aktuālākajiem plenārsēdes jautājumiem bija par garīgo aprūpi vietās/zemēs, kur līdz šim vēl nav mūsu draudzes; jaunieceļotājiem, īpaši Rietumeiropā; izkaisītiem un grūti sasniedzamiem, arī Dienvidamerikā, Krievijā, Sibīrijā. Pēc archib. L.Zušēvicas ierosinājuma ir izveidots Misijas fonds, ar sākotnējo nolūku, ka tā līdzekļi izmantojami kā sēklas nauda baznīcas darbības nodrošināšanai vietās, kur ir liela jauniebraukušo tautiešu koncentrācija. Līdzekļus varētu izmantot arī ārkārtas situācijās. Plenārsēde pārrunāja mācību materiālu nepieciešamību jaunizveidotajās svētdienas skolās, iesvētību mācībām un kristībām. Šie materiāli vajadzīgi vietās, kur ir daudz jauniebraucēju. Palīdzību varētu sniegt LELBA Kristīgās audzināšanas nozare. Nepieciešams apzināt jau esošās grāmatas, kuras varētu izdot atkārtoti. Šiem nolūkiem varētu tikt lietoti līdzekļi no Misijas fonda.

2017.gadā atzīmēsim Reformācijas 500.gadskārtu. Plenārsēde pārrunāja, kā vienu no iespējamībām, ka draudžu locekļi varētu braukt uz Vitenbergu iepazīšanās braucienā, lai mācītos par luteriskajām saknēm. Prāv. Ilze Kuplēna-Ewart ierosināja draudzēm iestādīt ābeli, sekojot Lutera novēlējumam.

Plenārsēde ievēlēja un apstiprināja baznīcas virsvaldes prezidiju šādā sastāvā: prezidente – archib. L.Zušēvica, garīgais viceprezidents – prāv. Gunārs Lazdiņš, laicīgais viceprezidents- Pēteris Vīgants, sekretare – D.Vāvere, kasieris – Ivars Petrovskis, Eiropas pārstāve – prāv. Ieva Graufelde, Australijas pārstāvis – prāv. Dr. Jānis Priedkalns, LELBA laicīgā pārstāve – Baiba Liepiņa; revīzijas komisiju šādā sastāvā: Ingrīda Jansone, Uldis Pūliņš, māc. Tālis Rēdmanis; Rītdienas fonda amatpersonas: priekšsēdis – prāv.emer. Kārlis Žols, sekretārs – Ģirts Jātnieks, kasieris – I.Petrovskis.

Plenārsēde pieņēma lēmumu saistībā ar Archibīskapa nākotnes algas fonda darbību, uzdodot par pienākumu attiecīgām zemju pārvaldēm rūpēties, lai lēmums par Archibīskapa nākotnes algas fondu visās viņu draudzēs tiktu izpildīts.

Saistībā ar mācītāju izraudzīšanas procesu vakancēm LELBĀL draudzēs, virsvalde nolēma dibināt komisiju, kas iepazītos ar potenciāliem kandidātiem Latvijā kalpošanai LELBĀL draudzēs; pārbaudītu eventuālo kandidātu atbilstību; uzturētu aktuālu sarakstu no piemērotiem kandidātiem.

Plenārsēde pieņema rezolūciju “Par armēņu genocīda atzīmēšanu”: LELBĀL Virsvalde savā plenārsēdē Milvokos, 2015.gada 16.-20 aprīlī, izsaka atbalstu armēņu tautai un tās garīgai vadībai, pieminot armēņu genocīda simtgadi, ko atzīmēs Vašingtonā, 2015.gada 7.-9. maijā, arī svinīgā dievkalpojumā Vašingtonas Nacionālajā Katedrālē. To nosūtīs rakstiski Armenian Prelacy, New York.

Plenārsēde izteica pateicību māc. Dr.Sarmai Eglītei par sekmīgo archib. L.Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma izkārtojumu. Izteica pateicību arī par LELBA Vidienes apgabala veltījumu archib. L.Zušēvicas konsekrācijai: dziesmu “Nebīsties! Tev saka Jēzus”, konkursā izraudzītā Viļa Kolma meldija, nosaukta: Lauma. Māc. Dr. S.Eglīte lūdza aicināt ziedot bibliotēkai “Gaismas pils” Latvijā garīgās mūzikas materiālus.

Plenārsēde vienbalsīgi nolema piešķirt archib. E.E.Rozītim archibīskapa emeritus statusu, kā arī atbalstīja ierosinājumu piešķirt archib. emer. E.E. Rozītim īpašu krusta zīmi ar bīskapa zižļa attēlu, kā pateicības un talākās sadarbības apliecinājumu.

Plenārsēde pieņema rezolūciju “Par pateicības izteikšanu Milvoku latviešu ev.lut. Sv. Trīsvienības draudzei”: LELBĀL Virsvalde izsaka vislielāko pateicību Milvoku latviešu evaņģēliski luteriskās Sv.Trīsvienības draudzei, mācītājai, draudzes priekšniecei, dāmu komitejas priekšniecei un darbiniekiem par izcilo un sirsnīgo uzņemšanu plenārsēdes laikā.

Pirmajā rindā no kreisās: Prezidija laicīgais viceprezidents (līdz 20.04.2015) Dr. Juris Cilnis, prezidija garīgais viceprezidents (no 20.04.2015) prāv.Gunārs Lazdiņš, prezidija locekle Baiba Liepiņa, prezidija Eiropas pārstāve prāv.Ieva Graufelde, Amerikas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Viskonsīnas Dienvid-Centrālās sinodes bīskape Mary Froiland, archib. Lauma Zušēvica, Pasaules Luterāņu Federācijas centra Vitenbergā, Vācijā, direktors, mācītājs Hans.W.Kasch, Pasaules Luterāņu Federācijas Vācijas nacionālās Komitejas vadošais direktors, oberkirshenrat Norbert Dencke, Virtembergas (Württemberg) Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas, Vacijā, Misijas, ekumēnisma un baznīcas attīstības departamenta direktors, kirchenrat Klaus Rieth.
Otrajā rindā no kreisās: Īrijas anglikāņu baznīcas Dublinas archibīskaps Michael Jackson, Vācijas Evaņģēliskās Baznīcas Latvijā mācītājs Markus Schoch, Zviedrijas luteriskās baznīcas Upsalas bīskaps Ragnar Persenius, archib.emer. Elmārs Ernsts Rozītis, prezidija sekretārs (līdz 20.04.2015.) prāv. Dr. Andris Abakuks, prezidija Austrālijas pārstāvis prāv. Dr. Jānis Priedkalns, prezidija kasieris Ivars Petrovskis.

‌Publicēts 12|07|2015

LELBĀL sekretāre
Daira Vāvere

Citi Raksti