LELBA jaunā pārvalde un citas maiņas

Līdz ar prāv. Laumas Zušēvicas neseno ievēlēšanu bīskapes amatā mūsu plašajā LELBĀL Baznīcā (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas), kurā sastāv visas pasaules latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas, izņemot LELB (Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu), arī LELBA (Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā), kas ir daļa no LELBĀL, sagaida maiņas, kas jau ir notikušas LELBA XIV Sinodē Milvokos. Sinode norisinājās šogad no 24. līdz 26. oktobrim.

Atgādinājumam – LELBĀL darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps tiek ievēlēts uz septiņiem gadiem. Baznīcas Virsvalde viņam/-ai tad piešķir amata apzīmējumu archibīskaps/-e. Pēcnieka/-ces ievešana amatā varētu notikt līdz 2015. gada 1. maijam. Līdz prāv. Laumas amatā ievešanas brīdim šo kalpošanu turpina pildīt līdzšinējais archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, kurš ļoti apzinīgi šo darbu ir darījis jau 21 gadu. Prāv. Lauma ir bīskape electa bez jebkādām pilnvarām vai uzdevumiem līdz amatā ievešanai.

Prāv. Lauma (Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes gans, Vidienes apgabals) kā LELBA pārvaldes priekšniece ir nokalpojusi maksimālo laiku, tas ir 9 gadus – trīs 3-gadu termiņus. Tas nozīmē, ka šajā Sinodē sinodāļi ievēlēja jaunu LELBA pārvaldes priekšnieku – Vidienes apgabala prāv. Gunāru Lazdiņu (Indianapoles draudzes gans). Jaunā pārvaldē vēl darbosies pārvaldes priekšnieka garīgais vietnieks, prāv. emer. Dāvis Kaņeps, kas ir Hamiltonas Kristus draudzes gans Kanādas apgabalā. Prāv. emer. Dāvis Kaņeps arī uzņēmās Statistikas nozares vadītāja pienākumus. Pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece turpina būt un kā jaunu amatu – pārvaldes sekretāre – uzņemas Baiba Liepiņa (Čikāgas Ciānas draudze, Vidienes apgabals). Pārvaldes kasieris turpina būt Jānis Eizis (Latviešu Sv. Pētera draudze Čikāgā, Vidienes apgabals). Vēl citi garīgie pārvaldes locekļi ir Toronto Sv. Jāņa draudzes gans, prāv. emer. Fritz Kristbergs (Kanādas apgabals), kurš arī uzņemas Teoloģijas nozares vadītāja lomu. Prāv. emer. Fritz Kristbergs turpina savu darbību pārvaldē. Un jaunievēlētais Mineapoles – St. Paulas draudzes gans, māc. Dāgs Demandts (Vidienes apgabals), kurš arī ir Jaunatnes nozares vadītājs. Un trešais laicīgais pārvaldes loceklis turpina būt Voldemārs Pelds (Aijovas draudze, Vidienes apgabals), kurš vada Namturības nozari.

Tāpat maiņas notikušas arī revīzijas komisijā. Tās sastāvā turpina darboties Ingrīda Jansone (Ņujorkas draudze, Austrumu apgabals) un Uldis Pūliņš (Latviešu Sv. Pētera draudze Čikāgā, Vidienes apgabals). Jaunievēlētais revīzijas komisijas loceklis ir Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze, Vidienes apgabals).

Par Rietumu apgabala prāvesti Sinodes laikā amatā ievesta māc. Daira Cilne, kas kalpo Sietlas un Vankūveras draudzēs.

Gan Rietumu, gan Austrumu apgabals tikuši pie jaunām diakonēm. Sinodes laikā diakones amatā ievestas Rota Stone, kura kalpos Ziemeļkalifornijas draudzē, un Linda Sniedze Taggart, kura kalpos Ročesteras Krusta, Sirakūzu Apvienotā Kristus un Skenektedijas draudzēs.

Ar apsveikuma vārdiem varam sveikt visus, kuru dzīves pēc Sinodes ir vai vēl tikai būs mazliet mainījušās! Domāsim un lūgsim par šiem Dieva kalpiem, kas jau ir darījuši un vēl darīs lielas lietas mūsu plašajā Baznīcā. Tāpat liela pateicība jāizsaka tiem, kuri līdz šim ir darījuši daudz, vai tas būtu pārvaldē vai revīzijas komisijā, vai kur citur, un ir nolēmuši savu kalpošanu tādā veidā vairs neturpināt.

Kā var lasīt, Dievs mūsu latviešu Baznīcai ārpus Latvijas ir sagādājis lielas maiņas, kas nozīmē, ka līdz ar pierasto klāt nāks jaunas lietas, jaunas pieejas. Pateicība Dievam par to, ka Viņš nemitīgi liek mums būt modriem un nejusties pārāk ērti jau iesildītās vietās un iesildītos amatos. Ar jaunām lietām nāk jauni izaicinājumi, no kuriem, ja darbosimies paļāvībā uz mūsu Kungu, svētības būs lielas visiem cilvēkiem.

Publicēts 12|11|2014
Edija Banka-Demandta

Citi Raksti