Jau trīs mēneši pagājuši… mēs lūdzam

Dievs, Tu, Kam viena diena ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena, Mūžīgais Dievs, neskaitāmiem Taviem bērniem katra diena liekas kā mūžība. Viņi jau trīs mēnešus Ukrainā cieš ienaidnieka uzbrukumu un postu, Kungs, mēs lūdzam, savā žēlastībā, saīsini laiku, kamēr iestāsies miers.

Jēzu, Tu zini, kā miers izlaužas caur sienām, ko ceļ bailēs un neziņā. Tu zini, kā Tavs miers dāvina atjaunotu spēku, laiku domāt, lūgt, cerēt. Kungs, piešķir mieru un žēlastību tiem, kuŗi slēpjas tumšos pazemes stūros vai cieš moku kambaros. Pasargā viņus. Dodies blakus bēgļiem, un jo sevišķi bērniņiem, kuŗi ir ceļā vai tālu no dzimtenes. Piestājies tuvu tiem, kuŗus žņaudz pamestības briesmas. Dod nenogurt tiem, kas žēlsirdībā dodas palīgā. Atbildi viņu lūgšanām, lai viņi jūt, ka arī Tu esi klāt un paliksi, kad vēl viena diena būs pagājusi un iestāsies grūtās, tumšās, ar sirēnām un bumbām skaļās nakts stundas. No sirds mēs lūdzam, dāvini mieram iestāties dvēselēs, jo Tu esi tuvumā.

Svētais Gars, dod drosmi izturēt tiem, kuŗi nespēj atkāpties, jo saprot, ko nedrīkst pazaudēt. Dod spēku smaidīt mātēm, tēviem, piederīgiem, kuŗu sejās raugās maziņie, meklējot pēc zīmēm, ka viss būs labi. Dod, mēs lūdzam no sirds, ka drīz, drīz būtu labi.

Debestēvs, trīs mēneši pagājuši. Neļauj mums vai pasaulei aizmirst tos, kuŗi cīnās un cieš, vienalga, kur viņi dzīvotu vai meklētu patvērumu. Tu sevī nes visas mūsu ilgas un izproti mūs visos sīkumos. Palīdzi mums saprast to, kas notiek ap mums un kā dzīvot, lai varētu notikt Tavs prāts Ukrainā un ārpus tās. Dienu pēc dienas dod drosmi Tev uzticēties un paļāvībā lūgt, un meklēt kā kalpot mīlestībā.

Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars, mēs lūdzam, kaut nepaietu vairs trīs mēneši, pirms miers iestātos sirdīs un taisnības uzvaras klusumā atspirgtu dvēseles, un Ukrainā un pasaulē iestātos dziedināšanas laiks. Āmen.

+Lauma
(foto no Laumas Zušēvicas arhīva)

Citi Raksti