Diakone Aina Avotiņa mūžībā

Reti mūsu Latviešu Ev.-Lut Baznīcas garīdznieku rindās tikam svētīti ar Dieva Vārda kalpu kuram ir bijis tik plašs, bagātīgs un daudzveidīgs kalpošanas lauks kā bija Diakonei Ainai Avotiņai.
Aina Avotiņas dzīves gaitas iesākas Saldū, Latvijā 1926. gada 27. jūnijā. Pamatskolas un ģimnāzijas gadi arī vadīti turpat. Trimdas sākuma gadi vadīti Vācijā.
Bet pēc dažiem gadiem DP nometnē radās iespēja emigrēt uz Angliju kur Aina iesāka studijas un ieguva reģistrētās medicīnas māsas tiesības. Pēc tam viņa vēl papildināja studijas lai kļūtu par reģistrētu vecmāti (midwife), kā arī specializējās pāragri dzimušo zīdaiņu kopšanā.
Ainas Avotiņas izglītība turpinājās ar studijām anglikāņu „Mount Hermon Theological College” Londonā un 1956. gada studijas tur nobeidza ar uzslavu. Viņa ņēmu kursus tropisko slimību ārstēšanā, jo sajūta aicinājumu kalpot Dievam ārmisijā.
No 1957. gada līdz 1965. gadam Aina Avotiņa strādāja Tanzanijā, Āfrikas austrumu daļā ar internacionālo starpkonfesionālo misijas biedrību „African Inland Mission”. Vienu gadu viņa vadīja pirmās palīdzības medicīnas staciju pie Viktorijas ezera. Pēc tam Aina vadīja galveno misijas slimnīcu un arī izveidoju bērnu veselības klīnikas, kā arī vadīja lielo spitālīgo koloniju (ap 1,000 pers.).
Līdztekus ar šo lielo darbu Aina arī apmācīja vietējo personālu un sniedza garīgo aprūpi, jo bija iemācījusies vietējo valodu – Kiswahili. Dzīves un darba apstākļi Tanzanijā bija primitīvi, bet Ainai bija prieks palīdzēt līdzcilvēkiem.
Aina ieceļoja Toronto 1965. gada beigās un iesāka jaunu studiju posmu, nobeidzot slimnīcas administrācijas kursus Toronto universitātē.  Tad sekoja 24 gadu darbs Toronto „Wellesley” slimnīcā kā direktore/vadītāja visās nozarēs (Director Evening/Night Hospital Services).
Blakus maizes darbam Aina Avotiņa apmeklēja LELBA’s Teoloģijas Kursus 5 gadus un tika ordinēta par evanģelisti/diakoni 1985. gada 8. novembrī Sv. Jāņa draudzē Toronto.
Ainas Avotiņas darbs Sv. Jāņa draudzē bija plašs, energetisks un nesa lielu svētību draudzes locekļiem un draudzes mācītājam. Aina vadīja draudzes aprūpes darbu, palīdzeja draudzes mācītājam ar dievkalpojumiem un citiem amata darbiem, bija aktīva draudzes padomē un dāmu komitejā, sarunāja un izkārtoja Bībeles lasītājus un dievgalda palīgus draudzes dievkalpojumiem, un izpildīja daudz citus draudzes vadības darbus.
Aina Avotiņa arī bija aktīva kopbaznīcas darbā.  Viņa bija LELBA Kanadas apgabala dāmu komitejas referente 6 gadus un organizēja gadskārtējās Apgabala dāmu komitejas konferences. Ekumeniskā darbā Aina bija vietējās sadarbības grupas „Churches on-the-Hill” sieviešu „World Day of Prayer” rīcības komitejas locekle.
Varbūt Ainas lielākais darbs Sv. Jāņa draudzē bija ko-ordinet sadarbību ar 6 māsu draudzēm Latvijā  – Skrunda, Tērveti, Lipaiķiem, Rūjienu, Mazsalacu, Umurgu.  Aina pārskatīja humanitāros un baznīcas palīdzības sūtījumus uz māsu draudzēm, uzturēja aktīvu komunikāciju ar visām māsu draudzēm un vairākas reizes apmeklēja šis draudzes, tā vēl svētigāki veicinot Baznīcas un latvisko kopību.
Līdztekus ar šo lielo darbu lauku Sv. Jāņa draudzē, Diakone Aina Avotiņa arī uzņemās garīgo aprūpe par divām mazākām latviešu ev.-ļut. draudzēm Ontario –   Londonas Trīsvienības draudze  un arī Sv. Katrīnas (St. Catherines) , kurās Aina 10 gadus bija garīgās dzīves vadītāja .
Diakone Aina Avotiņa ir arī  publicējusi vairākus rakstus LELBāL garīgā izdevumā „Ceļa Biedrī” kā arī “Latvija Amerikā”, lasīja referātus par reliģiskiem gan arī literāriem tematiem latviešu sabiedrībā, un vadīja svētbrīžus kā skolās tā arī vietējo latviešu organizāciju sarīkojumos. Kā LELBA’s Kanadas apgabala vikāre, Diakone Aina Avotiņa arī vadīja dievkalpojumus citās LELBA’s Kanadas apgabala draudzēs atvietojot mācītājus.
2015. gadā Aina Avotiņa izbeidza savu lielo darbu Sv. Jāņa draudzē un parcelās uz Ottawa lai dzīvotu tuvāki ģimenei un draugiem.
Jaungada dienā, 2021 gada 1. janvāŗi Ainas Avotiņas mīlestības pilnā sirds klusēja.
Ainas izvadīšana notika 2021. gada 9. janvārī, piedaloties garīdzniekiem kuri bijuši Ainas līdzgaitnieki darbā Kanadā. Aina tika apglabāta York kapsētā, Toronto, kur guldīta māte Annai un māsa Vija.  Par Ainas sēro brālis Ojārs un ģimene Anglijā; tuvinieki Anda, Guntis un Kristīne Runģis Ottawā; draugi Latvijā un plašā pasaulē, kā arī amata māsu un brāļu saime Latvijas Ev.-Lut. Baznīcā pasaulē.
Jēzus bija teicis saviem mācekļiem: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt. 28:18-20)  Jēzus  apsolījuma spēkā, Aina Avotiņa, Latviete no Saldus – neskatoties uz cilvēka ādas krāsu, nedz rasu, nedz ticību vai neticību, nedz tautas piederību – nesa Evanģeliju un Dieva mīlestību cilvēkiem Anglijā, Tanzanijā Āfrikā, vietējiem un tautiešiem Kanadā. Ainas Avotiņas dzīve patiesi bija tāda, kādu Jēzus bija cerējis saviem mācekļiem.

Prāv. emer. Dr. F.T. Kristbergs
(Prāv. Dr. Kristbergs bija Sv. Jāna draudzes mācītājs Diakones Ainas Avotiņas 30 gadu kalpošanā Sv. Jāna draudzē Toronto)

Šeit ir saite, kur var redzēt diakones Aivas Avotiņas izvadīšanu mūžības ceļā.  Saite būs aktīva līdz 9. februārim. http://ipickart.ca/stream/Avotins/

Citi Jaunumi