Apsveikums prāv. emer. Ivaram Gaidem viņa ordinācijas 60 gadu jubilejā

2023. gada 27. oktobrī 

PRĀV. EMER. IVARAM GAIDEM VIŅA ORDINĀCIJAS 60 GADU JUBILEJĀ 

Mīļo brāli Kristū, Ivar! 

Atzīmējot gadus, ko esi uzticīgi pavadījis strādājot mūsu Kunga Jēzus Kristus dvēseļu druvā, pateicībā Dievam sūtām Tev šos sirsnīgus sveicienus! 

Tu esi nesis Jēzus Kristus evaņģēliju piecām vai pat sešām paaudzēm no kancelēm sludinot, jaunatnes darbā izaicinot un iedrošinot, dziesmu tekstos un dzejoļu vārdos tēlaini apgaismojot viņu sirdis un domas. Kurš gan, kas Tavas kalpošanas augļus baudījis, vēl joprojām pateicībā nepateiks vārdus: “Viss labi būs!” 

Dieva mīlestības spēkā ikdienas darbi pārtop svētībā, kad tie vērsti uz sava tuvākā labklājību. Katrs labs garīgs padoms ir nesis mieru satrauktam draudzes loceklim. Tu esi uzklausījis neskaitāmus jautājumus, risinājis dzīves gaitas radītās mīklas un sirdsmierā palīdzējis sēt cerību. Slava Dievam, kad šis lauks briest vārpās un dod sēklu sējējam un maizi ēdājam! 

Muzikālā auss un tenora balss Tev devušas vietu ļaužu priekšā paust slavu Mūžīgajam Radītājam dziesmā. Kultivējot tautiešu mīlestību uz latviešu daiļradēm un iepazīstinot viņus ar mūsu komponistu jaunajiem skaņdarbiem — tā ir daļa no tās “celsmes” uz ko Dievs cilvēku aicina. 

Tu arī esi mērījis garus gaisa gabalus, lai aprūpētu mazākās dievkalpojumu kopas, kuras citkārt paliktu bāreņu lomā. Lielu darbu esi veicis Kristus Dārzā kopā ar savu mīļoto mūža draugu un kolēģi Anitu, atceroties ļaudis, kuri arīdzan palikuši vieni, dažkārt bez tuvinieka atbalsta. Atgādinot, ka Kristus mīt tepat ar mums, padara viņu dienu mēru mazliet gaišāku. 

LELBP Baznīcas Virsvalde Tevi sveic 60 gadus pēc dienas, kad Dieva un Baznīcas priekšā Tu, Ivar, devi solījumu “ganīt Jēzus jērus un Viņa avis”! Paldies, ka esi licis lietā Tavas daudzās dāvanas Baznīcai un tās locekļiem par svētību! Ar 100. psalma vārdiem paturam prātā Viņu, kā vārdā mēs kopā darbojamies: 

Gavilē Kungam, visa zeme!
Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām!
Ziniet, ka Kungs, viņš — Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši!
Viņa tauta un viņa ganību avis! 
Ps. 100 

Dievpalīgu vēlot katrā turpmākā gaišā idejā, iecerē un darbībā, kas godā Dieva svēto vārdu! 

+Lauma Zušēvica         prāv. Dāvis Kaņeps

 

Citi Jaunumi