Rītdienas fonda un Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda darbības noteikumi

Sekojošie darbības noteikumi ir vispirms pārstrādāti RF un AALPF valdes sēdē 2006. g. 5. maijā Klīvlandē, vēlreiz revidēti un apstiprināti 2006. g. 25. augustā Gaŗezerā.

Darbības noteikumi RF/AALPF valdes pieņemti un BV prezidija apstiprināti 2013. g. 7. maijā.
Rītdienas fonda un Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda darbības noteikumi.

1. 1972.gadā archibīskapa A. Lūša ierosmē dibinātais Rītdienas fonds (RF) un archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonds (AALPF) darbojas pie LELBĀL Baznīcas virsvaldes, un abiem ir viena valde.
Fondu mērķis ir gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam mūsu baznīcā, veicinot teoloģijas studijas un to pasniegšanu, mācības spēku akadēmiskos centienus, garīdznieku turpmāko izglītību, dalību konferencēs un sanāksmēs, un palīdzot draudzēm sevišķu vajadzību gadījienos. Speciāli projekti tiek apsvērti, ja tie sekmē garīgas aprūpes darbu un tā nākotnes vajadzības. Atbalstāma arī ir laju draudžu darbinieku izglītība, kursi un draudžu garīguma veicināšanas pasākumi, par piemēru Celsmes dienas, evaņģelizācija.
2. Valdes priekšēdi izrauga no BV locekļu vidus, bet par sekretāru ievēl kādu no LELBAs draudžu darbiniekiem/cēm kas piedalās BV sēdēs bez balstiesībām. Abas amatpersonas darbojas līdz nākošai plenārsēdei, kad tiek pārvēlētas.
3. Ex officio valdē darbojas LELBĀL archibīskaps, LELBAs pārvaldes priekšnieks/ce, LELBAs teoloģijas nozares vadītājs/ja, BV kasieris/re, un RF/AALPF kasieris/re Kanāda.
4. Fondu līdzekļi sastādās no draudžu, organizāciju, un privātpersonu ziedojumiem un novēlējumiem.
5. Fondu finances pārrauga finanču komiteja, ko veido fonda priekšsēdis, kasieris un sekretārs, un tā uzstāda noguldījumu plānu un budžetu. Fondus revidē BV revīzijas komisija.
6. Fondu valde sanāk uz sēdēm vismaz vienreiz gadā, tās apvienojot ar kādu no Baznīcas virsvaldes vai LELBAs pārvaldes sēdēm.
7. Pabalstus, uz attiecīga lūguma pamata, piešķir fonda valde.
8. AALPF stipendiju piešķir saskaņā ar stipendijas noteikumiem.
9. Pabalstu draudzēm ārpus Latvijas piešķir pēc draudzes financiālā stāvokļa pārbaudes, ievērojot apgabala prāvesta un/vai zemes pārvaldes atzinumu.
10. RF stipendija saņem studenti, kas apsolas pēc studiju beigšanas vismaz vienu gadu strādāt latviešu ev. lut. draudzēs, kad tāda izdevība rodas. Ja šis noteikums netiek izpildīts, stipendija kļūst par bezprocentu aizdevumu, ka jāatmaksā 10 gadu laikā.
RF darbības noteikumus un to maiņas apstiprina BV prezidijs.

Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda stipendijas noteikumi:
1. AALPF pārzin RF valde. Kapitāls noguldāms ilgtermiņa sertifikātos un stipendijām lietojami tikai procenti; tomēr vajadzības gadījienos var izlietot 5% no kapitāla gadā.
2. Stipendijas var piešķirt teoloģijas studentiem, bakalauriem, maģistriem, kā arī teoloģijas mācības iestāžu pasniedzējiem. Stipendiju vienam projektam vai personai var piešķirt ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas. Ierobežojums neattiecas uz teoloģijas studentiem.
3. AALPF stipendija piešķirama tiem LUTF bakalauriem, kas uzrādījuši īpašas sekmes, un kam vēlāms papildināties ārzemēs, kā arī ārzemju teoloģijas bakalauriem un maģistriem, kas apņemas vismaz trīs gadus strādāt Latvijas e.-lut. Baznīcā (LELBĀL vai LELB). Ja stipendiāts pēc studiju beigšanas nestrādā Latvijas ev.-lut. Baznīcā, stipendija kļūst par aizdevumu, kas atmaksājams noteiktā laikā. Par to sagatavojams līgums, ko stipendiāts paraksta pirms stipendijas izmaksas.
4. Stipendijas var tikt piešķirtas arī draudžu laju darbinieku izglītībai, kursu un draudžu garīguma veicināšanas pasākumiem.
5. Kandidātus var proponēt LUTF vai BV, bet stipendiātu izrauga un apstiprina RF valde.
6. RF valdei no stipendijas kandidāta jāsaņem universitātes beigšanas diploma kopija ar atzīmēm, vismaz divas atsauksmes, curriculum vitae, un parauga sprediķis, ja kandidāts ir garīdznieks, citādi lekciju vai citu rakstu darbu kopijas. Mācību spēkiem nepieciešama publikāciju uzskaite.
7. Par stipendijas piešķiršanu informē presi, tāpēc sekmīgiem kandidātiem jāpiesūta fotografija.

Kā pieprasīt stipendijas:
RF stipendiju var pieprasīt Latvijā studējošie teologi iesniedzot lūgumu RF valdes priekšsēdim. To var pieprasīt arī doktorandi kas raksta savu doktordarbu. Lūgumam jāpievieno TF dekāna atsauksme, sekmju apliecinājums un financialo apstākļu apraksts.
RF stipendijas var pieprasīt arī studenti ārpus Latvijas, kas uzņemti teoloģijas studijām akreditētā mācību iestādē, pārvalda latviešu valodu un gatavojas darbam latviešu draudzēs.
Lūgums pēc stipendijas iesniedzams RF valdes priekšsēdim, tur ietilpinot: pieprasīto summu, mācību gada budžetu, draudzes mācītāja un/vai apgabala prāvesta atsauksmi (pirmā kursa studentiem), sekmju apliecinājumu (vēlāko kursu studentiem), un citu stipendiju vai pabalstu uzskaiti. Studiju budžetā var iekļaut mācību maksu, mācību līdzekļus, dzīvokļa un uztura naudu.
Stipendijas lielums atkarīgs no vajadzībām un sekmēm.
Vēlāms saņemt ziņojumu par mācību gaitas progresu divas reizes gadā.
AALPF stipendija kandidātiem Latvijā jādabū ieteikums tieši no TF dekāna, un tas jāpievieno lūgumam. Stipendiju var pieprasīt LU mācībspēki speciāliem projektiem, kurus apstiprinājis un atbalsta TF dekāns.
Ārzemēs dzīvojošiem kandidātiem nepieciešams LELBĀL archibīskapa ieteikums.

‌Rītdienas fonda Valdes priekšsēdis Andris Abakuks