Adventa trešā svētdiena

Aizlūgums
Minsteres draudze (Vācija), prāv. Klāvs Bērziņš
Tukuma draudze, Ld/KA, prāv. Mārcis Zeiferts

“Sataisiet tam Kungam ceļu. Redzi, Kungs Dievs ar spēku nāk.” (Jes 40:3, 10)

Kungs, nav tāda kā tu! Tu esi liels, un tavs vārds ir liels tavā varenībā! (Jer 10:6)
Mēs esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis Dēlu par pasaules Pestītāju. (1Jņ 4:14)