Adventa pirmā svētdiena

Aizlūgums
Nīderlandes latviešu draudze (Nīderlande), prāv. Klāvs Bērziņš
Tirzas draudze, Dd/MA, palīgmāc. Valdis Strazdiņš

“Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs.” (Zah 9:9)

Lai Kungs vairo jūs, jūs un jūsu bērnu bērnus! (Ps 115:14)
Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. (Lk 1:50)