Ziedosim baznīcas “Misijas fondam”

“Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev?
Ak, saņem mūs pašus par dāvanu Sev!
Tu negribi mantas, ko pasaulē rod,
Bet sirdi it šķīstu, kas godu Tev dod.”

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Tā dziedam iemīļotā Ziemsvētku dziesmā Jūs, bērniņi, nāciet!  Cik brīnišķīgi tiek atbildēts uz visiem jautājumiem par to, ko dāvāt ne tikai Kristus Bērniņam, bet arī citiem Dieva bērniem.  Ko dāvināsim cits citam, ja ne paplašinātas iespējas tālāk dalīt Kristus mīlestības vēsti!  Mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Misijas fonds dara tieši to!  Mēs no sirds pateicamies visiem, kas jau ziedojuši, lai mūsu darbs Latvijā un citur varētu augt!  Šis fonds atbalsta mūsu garīdzniekus, kuŗi kalpo LELBP draudzēs un dibina jaunas!  

Ik gadus jūsu ziedojumi tiek tālāk dalīti tiem, kuŗiem draudzes patiesi nespēj atalgot, bet kuŗiem mūsu piešķirtās izdevumu atmaksas un pateicības ziedojumi ļoti palīdz. Kā redziet no pievienotām fotogrāfijām, LELBP dara daudz! Tur atradīsiet arī informāciju kā ziedot!  Atceraties, fonda līdzekļi sedz izdevumus un pateicības atlīdzinājumus gandrīz visiem mūsu garīdzniekiem Latvijā un atbalsta draudžu projektus un atsaucās uz lūgumiem palīdzēt tiem, kas nonākuši grūtībās.  

Būsim drosmīgi un devīgi ziedotāji, jo vajadzību ir daudz!  

Novēlu jums katram došanas prieku!

Kristus mīlestībā,

+ Lauma

Foto kolāža prāv. Ieva Puriņa

Citi Jaunumi