Rītdienas fonds un Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonds

Mūsu Baznīca pastāvēs kamēr mēs vēlamies lai tā pastāv.
Lai gan šis teikums nav teoloģiska izpausme, šoreiz runa ir par augšminēto fondu mērķi, jeb misiju: gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam mūsu Baznīcā. Atbalstītas tiek teoloģijas un radniecīgas studijas, arī draudžu darbinieku izglītība un pasākumi, kas veicina draudžu garīgo dzīvi.

Rītdienas fondu 1972. gadā ierosināja archib. Arnolds Lūsis. Pēc archibīskapa aiziešanas mūžībā 1993. gadā, dibināja viņa piemiņas fondu; tas iesākumā bija domāts teologu stipendijām, bet, laika gaitā, uzdevums paplašināts. Fondi ir kopbaznīcas pasākums – tiem ir kopēja valde: LELBĀL archibīskaps, LELBAS pārvaldes priekšnieks/ce, teoloģijas nozares vadītājs, LELBĀL kasieris un vēl BV ievēl priekšnieku un sekretāru. Līdzekļi sastāv no ziedojumiem un novēlējumiem. Archib. Lūša ģimene viņa piemiņas fondu ir atbalstijuši ar ievērojamiem lidzekļiem.
Vispirms jāmin atbalsts atbalsts, kas sniegts tieši teoloģijas studijām uz arī izglītības turpināšanai mācītājām/iem. Vairāk nekā puse no LELBAs garīdzniekiem to saņēmuši, pievienoju saņēmēju sarakstu kopš pagājušā gada jūnija.
Tā, 2013. un2014.g. stipendijās izsniegts $36,000 atbalstot mācītāju un studentu turpmāko izglītību, visumā teoloģisko bet arī vienu CPE (clinical pastoral education) un vienu padomdošanas kursu. Šādi pasākumi ir nepieciešami lai mūsu draudzes turpinātu būt dzīvas garīgas vienības.
Latvijas Universitātes darbinieku pabalstam ikgadus nosūtam $12,000.- Tur izglītību guvuši apm. trešā daļa no mums kalpojošiem mācītājiem. Katru gadu viens LUTF students arī saņem $2,000 stipendiju.
Lieliski izdevušies bija Draudžu darbinieku/laju kursi 2013.g. oktobrī, Vašingtonā, DC. – ar dalībniekiem arī no Austrālijas un Eiropas. RF šim pasākumam atvēlēja apm. $15,000.- un arī tādu pašu summu kursi saņems arī šogad, tie notiks Vašingtonā, DC no 23. lidz 28. septembrim.
Tā – mūsu Baznīca pastāvēs – ar Dieva palīgu un mūsu pašu apņemšanos turpināt šo mūsu eksistencei svarīgo darbu. Lūdzu mudiniet savu draudžu vadību atbalstīt Fondu darbu ar vismaz $1.- ziedojumu no katra draudzes locekļa gadā. Pašlaik mazāk kā puse draudžu to dara.

Informācija, kā zietot Rītdienas Fondam.

Maiņas Rītdienas Fonda stipendiju piešķiršanas kārtībā
Rītdienas Fonda valde savā sēdē ir pieņēmusi lēmumu veikt maiņas stipendiju piešķiršanas kārtībā teoloģijas studijām.
Turpmāk stipendiju pieteikumi to pretendentiem būs jāiesniedz Rītdienas Fonda valdei līdz katra gada 1. februārim. Fonda valde par stipendiju piešķiršanu izlems līdz tā paša gada 30. martam. Katra gada stipendiāti tiks izziņoti līdz 15. aprīlim. Stipendiju pieteikumu iesniegšanai nepieciešamā dokumentācija paliek tāda pati.
Rītdienas Fonda valde