Mūžībā aizsaukta mācītāja Ņina Rautenšilde

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Dalos ar sēru vēsti. Vakar pienāca ziņa no mācītājas Gundegas Puidzas, ka 12. decembra rītā mirusi LELBA apgabala garīdzniece – mācītāja Ņina Rautenšilde.

Mācītāja Puidza rakstīja: “Šajā laikā, kad vienādi vai varbūt krietni citādi kā citus gadus, gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem, Dievs pie sevis šorīt saucis un mīļo Pestītāju vaigu vaigā satikt aicinājis mācītāju Idu Ņinu Rautenšildi. Atvadīšanās notiks 18. decembrī pl. 11:00 Oakridge kapsētā Hillside, IL.”

Pateicamies Dievam par mācītājas Rautenšildes kalpošanu mūsu Baznīcā! “Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm…” (Lk 2:29-31a)

Lai Dieva miers apņem sērotājus! Ieslēgsim tos savās lūgšanās.

Vidienes Apgabala garīgā vadītāja,
Sarma Eglīte

Dāvida psalms: “Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?… esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!” (Psalms 27:1, 13,14)

Citi Jaunumi