Mans dzīves stāsts un Dieva Vārds! (13.03.2024)

Tikšanās trešdien, 13. martā plkst. 10:00 pēc Čikāgas laika, 18:00 Latvijā.
Video ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=hz0LB38wRBs

Pārrunas ar māc. Rudīti Losāni, sieviešu cietuma kapelāni, par Ciešanu laika 5. svētdienas (17. marta) tekstiem.

Vai cietumniecēm atgriešanās ir tiešām patiesa? Vai sabiedrība spēj aizmirst viņu pārkāpumus pēc izturētā soda? Vai mēs varam?

Jeremijas grāmata 31:31–34
31 “Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “kad es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un Jūdas namu. 32 Ne tādu derību, ko es slēdzu ar viņu tēviem todien, kad ņēmu tos pie rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes, — viņi lauza manu derību, lai gan pār tiem valdīju, saka Kungs. 33 Pēc šīm dienām ar Israēla namu es slēgšu šādu derību, saka Kungs, es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta. 34 Neviens vairs nepamācīs nedz savu tuvāko, nedz savu brāli, sacīdams: pazīstiet Kungu! — jo viņi visi mani pazīs, no maza līdz lielam, saka Kungs, es piedošu viņu vainas un viņu grēkus vairs nepieminēšu!”

Psalms 51:1–12
1 Korvedim. Dāvida psalms, 2 kad pravietis Nātāns atnāca pie viņa pēc tam, kad tas bija gājis pie Batšebas.

3 Apžēlo mani, Dievs, savā žēlastībā,
savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus!
4 Mazgā mani tīru no vainas,
no mana grēka šķīstī mani –
5 jo savus pārkāpumus es zinu
un mans grēks vienmēr man priekšā!
6 Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis,
kas ļauns tavās acīs, to esmu darījis –
tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani,
un šķīsts, kad spried man tiesu!
7 Redzi, ar vainu es esmu piedzimis,
grēcīgs, kopš māte mani ieņēma.
8 Redzi, tu gribi, lai manī ir patiesība,
tad dziļi sirdī man gudrību māci!
9 Manus grēkus izberz ar īzapu, ka topu šķīsts,
mazgā mani, lai es baltāks par sniegu!
10 Liec man dzirdēt gaviles un prieku,
lai līksmo kauli, ko tu sadragāji!
11 Novērsies no maniem grēkiem,
dzēs visas manas vainas!
12 Šķīstu sirdi radi man, Dievs,
un stingru garu atjauno manī!

Ebrejiem 5:5–10
5 Tā arī Kristus, tapdams par augsto priesteri, nav sevi pagodinājis pats, bet gan tas, kas viņam sacījis:
tu esi mans Dēls, šodien es tevi dzemdināju!
6 Tāpat arī citur ir sacīts:
tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhisedeka kārtas.
7 Kad Kristus savās zemes dzīves dienās ar skaļu kliegšanu un asarām raidīja daudz lūgšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēj izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ. 8 Un, lai gan viņš bija Dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās, 9 un, padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa, 10 un Dievs viņu nosauca par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas.

Jāņa evaņģēlijs 12:20–33
20 Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. 21 Tie nāca pie Filipa, kas bija no Bētsaīdas Galilejā, un lūdza viņu: “Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu!” 22 Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips pateica Jēzum. 23 Bet Jēzus tiem atbildēja: “Ir pienākusi stunda, kurā Cilvēka Dēls tiks pagodināts. 24 Patiesi, patiesi es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet, ja mirst, tas nes daudz augļu. 25 Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. 26 Kas man kalpo, lai seko man, un, kur esmu es, tur būs arī mans kalps; kas man kalpos, to mans Tēvs godās.

27 Tagad mana dvēsele ir satraukta. Ko lai es saku? Tēvs, glāb mani no šīs stundas? Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. 28 Tēvs, pagodini savu vārdu!” Tad atskanēja balss no debesīm: “Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal!” 29 Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja: “Tas bija pērkons,” — citi teica: “Uz viņu runājis eņģelis!” 30 Jēzus sacīja: “Ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. 31 Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. 32 Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis.” 33 To viņš sacīja, norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt.

Citi Jaunumi